Obrazy na stronie
PDF

Stron. O drogach bitych, mianowicie o ulepszeniach wprowadzonych do ich bu- '

dowy i utrzymania, oraz o sposobach oznaczenia ich stanu, przez
Witkowskiego..

......................................... 130

Opisy i podróże.

Wyprawa Garibaldego do Sycylii. Wspomnienia osobistych wrażeń, spi

sane przez Maksyma Du Campa. IV. Neapol i bitwa nad Wulturną.
Tłumaczył z francuzkiego Maurycy Karasowski (dokończenie).......

[ocr errors]

Literatura.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Wybory akademickie.

Biot, jego prace naukowe.-- , Lectures à l'Academie" pana Legouvé.
„Historya Romansu" przez p. Chassang. Autorowie na mękach.-
Micheleta „Ludwik XIV i Księżna Burgundzka."- „Fizyologia my-
śli' przez członka Instytutu p. Lélut.- „Hrabia Boursouile” kome-
dya Voltaira. – „Młodość Grammonta” komedya p. Prémaray. - La
Dernière Idole."- „Il Furioso” opera Donizettego. – Wiadomości
literackie....

..................... 109 Grecya tegoczesna........

............. 247, 409 Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. „Królowa Saby", ope

ra pana Gounod. – „Kotka czarodziejka”, opera pana Grisar. – „Le
Pave”, komedya pani George Sand. – Najnowszy portret Talleyran-
da. – „Zbiór arcydzieł poezyi francuzkiej”. – Książka do nabożeń-

stwa Anny Bretonki. – Wiadomości literackie................... 280 Fizyologiczne zasady estetyki, przez Dra Ludwika Natansona ............. 393 Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna. Okręty pancerne na

Starym i Nowym Świecie. -Macaulay, Prescott, Thierry. Prescott'a
„Historya Ferdynanda i Izabelli”. Les Miserables” Wiktora Hu-

go. -- „Les Volontaires de 1841" pięcio - aktowy dramat Wiktora • Séjour.- Muzeum Campana.-- Wiadomości literackie............: 443 Krótki przegląd literatury czeskiej w ostatniém dziesięcio-leciu, podaje Franciszek Matejko ..............

.............. 466 Kronika zagraniczna. Duchowna i polityczna historya papieży rzymskich,

w XVI i XVII wiekach. Przez Leopolda von Ranke, professora uni

wersytetu berlińskiego. (Przekład z angielskiego Macaulay'a)....... 480 Przypomnienia, jakie miał August Bedloe. (Ze zbioru nowelli Edgara Poe). 531

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Stron.

Towarzystwo zachęty sztuk pięknych w Królestwie Polskióm............
Komitet Towarzystwa zachęty sztuk pięknych w Królestwie Polskiém. ...

150 326

Rozbiory.

.......................................

330

Wykład teoretyczny i praktyczny czynności bankowych z francuzkiego J. G.
- Courcelle-Seneuil, przełożył Fr. Henryk Lewestam. Warszawa. 1861.

Przez W. M..........
Astronomia sposobem dla każdego dostępnym wyłożona przez J. K. Stecz-

kowskiego professora matematyki w uniwersytecie Jagiellońskim.

Kraków. 1861. Przez J. B...........
Historya literatury polskiej, potocznym sposobem opowiedziana, przez Ju-

liana Bartoszewicza. Warszawa. 1861. Przez A. Tyszyńskiego...... Babriosa Ezopowe Bajki, przełożył z greckiego Zygmunt Węclewski. Poznań. 1861. Przez Izd............

.......................
Biblioteka polska. Serya na rok 1861. Kraków. 1861.........
Izajego Tegnera Fritjofowa Saga, przekład Ludwika Jagielskiego. Poznań.

1856.– Fritjof, Saga skandynawska Izajasza Tegnera. Przełożył wier.
szem Józef Grajnert. Warszawa. 1859. — Izajasza Tegnera Fritjof
(z Sagi islandzkiej pod tytułem: Sagann af Frithjofe fräkna). Po.
emat bohatérski we XXIV pieśniach, wierszem polskim przez Ja-

na Wiernikowskiego opowiedziany. Petersburg. 1861.............. O wydaniu w przekładzie polskim Dytmara, przez Zygmunta Komarnic.

kiego. Prez Adamowicza.....

350

.........

[ocr errors][ocr errors]

..............................

Korrespondencya.

Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej od Redakcyi Dziennika Politechnicznego.' 355 Kronika bibliograficzna..............

.... 167, 357, 543 Wiadomości literackie ............

............ 176, 368, 553 Dostrzeżenia meteorologiczne czynione w obserwatoryum astronomiczném warszawskiém: za miesiąc luty r. b.........

189 - marzec r. b........

389 - - kwiecień r. b.....

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »