Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

.Przewodnik Filozofii przez Amedeusza Jacges, Juliusza Sie mon i Emila Suisset, professorów filozofii. Dzieło upoważnione przez radę wychowania publicznego, przekład Eleonory Ziemięckiej. Wstępi Psychologia przez Amedeusza Jucques. Część 2ga. Warszawa. 1862. Nakt. A. Nowoleckiego, druk Ginsa, w 8ce, str. od 155 — 252.

Węgry pod względem historycznym, artystycznym, literackim i społecznym, podług najlepszych i najnowszych źródeł, głównie: podług dzieła wydanego przez towarzystwo pisarzy francuzkich, pod kierunkiem madziarskiego historyka J. Boldenyi, wraz z poglądem nå stosunki tego kraju z Polską, Austryą i innemi państwami europejskiemi, przekład z francuzkiego przez S. P., przy pisami do bistoryi polskiej odnośnemi uzupełnił Kazimierz Wladyslaw Wojcicki. Dzieło ozdobione przeszło 60 drzeworytami artystycznie wykopanemi w Paryżu. Zeszyt V. Warszawa, 1862. Nakł. A. Nowoleckiego, druk J. Jaworskiego, w 8ce większ., str. 118, okł. druk., rsr. 6 ca łe dzieło.

[ocr errors]

Gawędy Warsztatowe dla rzemieślników i robotników polskich, opowiedział terminator. Część I. Warszawa, 1862, druk A. Ginsa, W 16, str. 77.

Chodyński Adam. Żywot sługi Bożego błogosławionego Rafała z Proszowic. Lęczyca, 1862, druk J. Kuchcińskiego, w sce mniejsz., str. 92, XIV, III, pieliczb. 1. ! Czytania dla szkółek i ochronek wiejskich. Król Dawid i jego psalmy. Warszawa, 1862. Nakł. A. Lewińskiego, druk Gazety Polskiej, w 12ce, str. 44, kop. 5. 1. Zupełnie nowa i ułatwiona nauka czytania polskiego, czyli abecadloik polski. Warszawa, 1862. Nakł. K. Wojczyńskiego, druk J. Psurskiego, w 12ce, str. 36.

· Biblioteka teatralna, czyli wybór sztuk oryginalnych i tłumaczonych, przedstawianych na scenach teatrów warszawskich. N. 4. Werbel domowy, obrazek wiejski ze śpiewkami, w jednej odsłonie, oryginalnie napisany. Warszawa, 1862. Nakł. A. Dzwonkowskiego i spół., druk J. Peurskiego, w 8ce, str. 47, okł. druk.

Presiowski J. Ks. S. P. Gramatyka łacińska pijarska. Wyd. 4te popr. Warszawa, 1862. Nakt. Hermanstadt'a, druk A. Ginsa, w Sce, str. 216.

Życie Ś. Jadwigi, z różnych pisarzy duchownych opowiedziane. Warszawa, 1862, druk Gazety Polskiej, w 8ce, str. 24, kop. 3.

PISMA PERYODYCZNE I GAZETY.

Pamiętnik Religijno-moralny. M. marzec, 1862, N. 3, str. od 2421 do 260, zawiera:

Wykład Pisma Świętego: Job, p. ks. W. Serwatowskiego. Žy.'
wot Piotra Tomickiego, biskupa krakowskiego, p. ks. J. Ga.
ckiego (dok.). Literatura włoska w sprawie papieskiej, p. ks.
M. Nowodworskiego. Kilka uwag nad rozprawą p. Maciejo-
wskiego p. 11.: „Historya kościoła polskiego dziś opracowy-
wana i t. d.” p. ks. P. Kobylińskiego. Przegląd literatury du-
chownej zagranicznej. Kronika kościelna i rozmaitości. Kro.

nika zagraniczna. Biblioteki parafialne. Roczniki Gospodarstwa krajowego. Okres III. Tom I, Poszyt II i III. M. luty i marzec, 1862, str. od 171-353, 355-518. Tab. 2, zawiera:

Gmina i ustawy gminne. Towarzystwa rolnicze Wielkiej Brytani. Konkursa okręgowe i kwestye rolnicze we Francyi w r. 1861. Czy mieszkańcy kraju na jego klimat wpływają ? (c. d.). O położeniu obecném właścicieli ziemskich, p. Adama Goltza. Wspomnienie o Edwardzie Poblensie, p. tegoż. Notatki z wycieczek rolniczych za granice kraju, p. Franciszku Lutosla. wskiego. Wiadomości o robotach w pracowni chemicznej b. Towarzystwa rolniczego dokonanych, p. T. Cichockieyo. Zasady naukowe mycia owiec i wełny, p. C. Trommer. Siew rzędowy zboża, p. J. A. Grandovinnet. Rozmaitości. Bieżące wiadomości rolnicze. Dostrzeżenia meteorologiczne za mie

siąc grudzień 1861 i styczeń 1862. Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego Warszawskiego, pod redakcy Wlodzimierza Dybka, Serya III, T. IV, Posz. VI i VII, 30 września i 15 paździer., VIII i XI, 30 paździ. 15 list. 1861 ,str. od 153~216, 217—280, zawierają:

Uwagi o wykładzie medycyny publicznéj, szczególniej zaś są.
dowej, w uniwersytecie paryzkim i niektórych niemieckich,
p. Stanisława Janikowskiego. Położenie płodu w macicy, p.
Ludwiku Adolfa Neugebauera. Sprawozdania i wiadomości
z pism zagranicznych, p. Stanisława Janikowskiego į Wi.

Sciborowskiego.
Tom Il. Maj 1869.

[ocr errors]

Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego Warszawskiego, pod redakcyą Dra W. Łuczkiewiczu. Serya IV, Poszyt I, styczeń 1862. (Ogólnego zbioru Tom XXVII), str. 68. Poszyt ten zawiera:

Ścisłe badanie, proste leczenie. Zgorzel kości fosforowa. Cał. kowite wypiłowanie obydwóch szczęk górnych, p. Dra Girsztowta. Guz rakowaty nerwu rakowego, p. Dra Szokulskiego. Sprawozdanie z oddziału kobiet epileptyczoych w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, za r. 1861, p. Dra Wilhelma Lubelskiego. Literatura zagraniczna. Czynności Towarzystwa lekarskiego Warszawskiego.

Tygodnik Lekarski, M. marzec 1862, NN. 10 -13, zawierają:

Wykład wstępny patologii szczegółowej w C. K. Akademii med. chir. prof. Wlodzimierza Dybka. Przyborowski: Rybia łuska. Sprawozdanie kassy wsparcia podupadłych lekarzy i rodzin biednych po lekarzach pozostałych, za r. 1861. Bokiewicz: Okolice z nad Liwca i Bugu, pod względem lekarskim, w r. 1860. Delille: O sympatyi (c. d.). Eborowicz: Przeciwtrucizna strychniny. Strzelbicki St.: Przetoki moczowe. Janikowski St.: Hygiena publiczna i statystyka, medycyna publiczna. Milosz: Mieszaniny lekarskie. Przegląd tygodniowy. Posiedzenia Towarzystw lekarskich: Warszawskiego, Wileńskiego i Podolskiego. Spostrzeżenia meteorologiczno-lekarskie, No. we dzieła.

Przyjaciel Zdrowia. M. marzec 1862, NN. 11-12, zawierają:

O słuchu (dok.). Kilka słów o hygienie popularnéj, p. Dra Beniamina Rozenblum. Biedny Piotr. Hygiena filozoficzna duszy. O początku i posiadaniu bogactw. Uwagi hygienicznomedyczne dla stanu duchownego. O robakach. Apteczka domowa. Rozmaitości.

Pamiętnik muzyczny i teatralny. M. marzec 1862, NN. 9—12, zawierają:

O kształceniu przyszłych artystów dramatycznych. Farinelli. Jasełka (C. d.). Rzut oka na pierwotne muzyki dzieje z powodu pieśni „Bogarodzico." O potrzebie książek teoretycznomuzycznych i jakby przyjść do nich. Korrespondencye ze Lwowa, z Krakowa. Przegląd kompozycyi. Potpourri.

Tygodnik Mod. M. marzec 1862, NN. 9–13, zawierają:

Korynna Polska, p. Stefana Grzymalę. Podmowy towarzysza
Kostki, obrazek historyczny, p. Jana Kantego Gregorowicza

(c., d.). Z zakątka ziemi naszej. Loteryjka. Assarmot. We. - zuwiusz. Sposób hodowania indyków, p. Bylicką. Lud wiejski i jego oświata. Korrespondencye. Poezye. Gwiazdka. Mody.. Nowości zagraniczne. Rozmaite przepisy kuchenné. Szarady. Opisy deseni i rycin mód.

Jutrzenka. Tygodnik dla Izraelitów Polskich. M. marzec 1862, NN. 10-13, zawierają:

Projekt wychowania młodzieży izraelskiej. Nie sądź twego bliźniego, póki się nie postawisz na jego miejscu, p. S. Trachtenberga. Modlitwa Cesarza. Haman. Gmina izraelska miasta Kalisza, p. L. Lubelskiego. O żydach bucharskich, p. L. N. Prawa żydów w Polsce, p. L. Gumplowiczu. Przysłowia i przypowieści z dzieł rabiniczych, p. S. Dankiewicza. Wykaz członków Towarzystwa Warsz. dobroczynności wyznających religią mojżeszową. Slady nowoczesnych odkryć w starożytnych księgach talmudycznych. Žyd i sierota. Słówko o moralności, p. H. Glattsterna. Korrespondencye. Bibliografia. Aforyzmy. Rozmaitości.

[ocr errors][ocr errors]

Tygodnik Illustrowany. M. marzec 1862, NN. 127-131, zawierają:

Elżbieta Družbacka. p. Sewerynę z Zochowskich Pruszakowq. Kaplica w Podhorcachi. Kilka kartek z wycieczki po kraju, p. 2. Kościół niegdyś parafialny w Piotrkowicach. Zamek krakowski, p. Wl. L. A. (dok.). Widziadło szczęścia, powieść, p. Felicyana (c. d.). Próba satyry, p. Jana Chęcińskiego. Krzyż w lesie, p. Edwarda Chłopickiego. Dawne ubiory i uzbrojenia

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Gazeta Warszawska. M. marzec 1862, NN. 49—73, zawierają:

Nowe pamiętniki kwestarza przez brata Rafała Karege, wydane p. Ignacego Chodżkę. Uwagi z powodu artykułu p. F. Zielińskiego, dotyczącego regulacyi podatków stałych, ogłoszonego w Dzienniku Powszechnym, p. Wojciecha Trzetrzewińskiego. Zdanie sprawy Domu zleceń rolników płockich. Odpowiedź na artykuł krytyczny broszury: „Opowiadanie o pańszczyznie," p. Mateusza Gralewskiego. Zdanie sprawy Towarzystwa zachęty sztuk pięknych. Zastosowanie prądu elektrycznego do przenoszenia dźwięków. Cena przedażna ziemi osadniczéj. jedynie może być zasadą wysokości czynszu, p. Michala Krysińskiego. Kilka uwag o wydawnictwie i rozprzedaży książek ludowych. Przedsiębierstwo drogi żelaznéj Warszawsko-Wiedeńskiej i Gazeta Polska, p. F. E. Glücksberga. Korrespondencye krajowe i zagraniczne. Wiadomości bieżące, literackie, artystyczne i t. d.

· Gazeta Polska. M. marzec 1862, NN. 49–73, zawierają:

« PoprzedniaDalej »