Obrazy na stronie
PDF

KORRESPONDENCYA.

Do redakcyi Biblioteki Warszawskidj.

Po przebyciu ciężkich prób, w dwaletoiém wydawnictwie Dziennika, zachęceni dobrém przyjęciem i poparciem, szczupłego wprawdzie grona ezy. telników, postanowiliśmy nie ustawać w poczętém przedsięwzięciu, owskom dołożyć wszelkich starań, dla rozszerzenia sfery działalności, a tém samém zrobienia pisma naszego, o ile można najbardziej żywotném i najwięcej odpowiadającém potrzebom i wymaganiom czasu.

W tym celu zaproszono liczne grono ladzi, znanych z zamiłowania do naukowej i umiejętnéj praktyki, dla zawiązania obszernéj stałéj redak. cyi, któraby zbiorowém swojem działaniem w specyalogch oddziałach, przy. czyoiła się do apożytecznienia samego pisma, jako téż do wzbudzenia sitpiejszego życia i rozwinięcia szerszego rachu, w różnych gałęziach oank technicznych,

Dla usystematyzowania i rozkładu pracy, redakcya podzieliła się na 6 oddzialów, zajmujących się specyalnémi przedmiotami, a mianowicie: 1) Oddział pauk zasadniczych. 2) Oddział inżynieryi cywilnéj i górniczej. 3) Oddział architektury. 4) Oddział konstrukcyj mechanicznych. 5) Oddział technologiczny. 6) Oddział ekonomiczno-administracyidy.

Jakkolwiek sama nazwa powyższych oddziałów, dokladoie malaje zakres ich działania, w kilka jednak słowach postaramy się określić bliżej przedmiota, jakie w nich traktować zamierzono.

Oddział saak zasadniczych, obrabiać ma praktyczne zadania wodług zasad naukowycb, oraz zadania czystéj teorgi, mające bezpośredni związek i zustosowanie w rzeczach technicznych.

Oddział inżynierski obejmie rzeczy tyczące się budowy dróg i mostów, kolei zelaznycb, budownictwa wodnego, rzek i spławów i hydrauliki agronomicznej; niemniej przedmioty z inżynieryi górniczej, jako to: kopalpictwa, poszukiwań, prowadzenia kopalá, pomiarów podziemnyeh, oraz geodezyi: słowem cały zakres inżynieryi, w obszerném znaczeniu tego wyrazu.

Oddział architektury obejmie stronę jéj artystyczną i techniczną czyli badowniczą. Labo arcbitektura jako sztuka nie jest w rzędzie umie: jętności technicznych, którym Dziennik specyalnie jest poświęconym, gdy wszakże wykonawcza jéj strona, która jest czysto techniczną, w oderwania od całości korzystnie traktowaną być nie może, oddział więc architektury poświęconym będzie sztuce tej w jej rozgmieniu wszechstronném, tojest

pod względem artystycznym i budowniczym. Część pierwsza dotknie rozbioru dzieł sztuki ze stanowiska estetyki, historyi, narodowości i t. p, część droga też same dziela rozpatrywać będzie jako stosowne do klimata, do rozlicznych potrzeb życia publicznego, familijnego i przemysłowego, jako zadania praktyki i konstrukcji. Wszędzie mianym będzie na uwadze wzajemny wpływ na siebie dwóch stron architektury, powyżej wymienionych.

Oddział konstrukcyj mechanicznych obrabia przedmioty tyczące się teoryi i budowy wszelkiego rodzaju machin, i umiejętnego ich stosowania do przemysłu i rolnictwa, oraz wszelkiego rodzaju zatrudnień mechanicznych; kładąc sobie za główny cel przedstawienie przedmiotu ze strony praktycznego zastosowania.

Oddział technologiczny obejmie przedmioty przemysła fabrycznego, odpowiadające najbardziej potrzebom naszego kraja; niemniej nader ' ważną i żywotną dla nas część górnictwa, tojest: butoictwo i jego zast080wania, jako też zajmie się opisaniem składu chemicznego cymentow, asfaltów, torfów i t. p. przedmiotów mających zastosowanie w budownictwie i przemyśle w ogólności.

Oddział ekonomiczno-administracyjny, który nie był dotąd w Dzienpiku traktowany, a którego użyteczności zaprzeczyć nie podobna, obejmować ma rozbiór zadań żywotnycb, ekonomicznych, z techniką i przemysłem związek mających, jako to: rzeczy kommunikacyi i spławów; praw i rozpo. rządzeń administracyjno-technicznych, tyczących się przemysłu; jak nie. mpiéj zajmie się uregulowaniem cen materyalów i robót w Królestwie.

Oprócz tego w odcinku nie pominie redakcya Dadsyłaoych jéj korresponden:yj, mających pa celo użyteczną polemikę, do której zaprasza wszystkich pracujących na niwie technicznej; zamieszczać będzie również rozbiór i krytykę dziel naukowych i znaczniejszych robót technicznych, tak polskich jak i zagranicznych, nakoniec otworzy kolumny biografiom i ne: krologom ludzi, którzy się odznaczyli w zawodzie technicznym..

Starapiem, w ten sposób urządzonej redakcgi, będzie nadać Dzien. pikowi kierunek jaknajpraktyczniejszy, dla osiągnięcia największych korzy. ści, na drodze zastosowań do potrzeb i wymagań kraju, a przytém wydobycia pa jaw zdolności krajowych, któreby z pożytkiem dla ogółu prace swoje położyć mogły.

Przyznać należy, iż zadanie jest trudne i prawie niepodobne: odpowiedzieć w szczupłycb ramach Dziennika, tak obszernemu programowi, jak wyżej podany; i rzeczywiście nie uwodzimy się płonną nadzieją, ażebyśmy wszystkie przedmioty do dna wyczerpnąć mogli. Mając wszakże jedyne pismo tego rodzaju, jesteśmy w konieczności objąć niem cały obszar nauk technicznych, ażeby choć slabém dotknięciem różnych przedmiotów, rozzbudzić umiejętne każdym przedmiotem zajęcie i zwrócić na nie uwagę ogóła; a w miarę pomyśloego biegu przedsięwzięcia, będziemy w stanie powiekszać rozmiary naszego pisma tak, aż kiedyś będzie w możności rozpaść się na tyle pism oddzielnych, ile dziś zawiera wydziałów.

Redakcya Dziennika Politechnicznego.

[merged small][merged small][ocr errors]

Książka do nabożeństwa dla katolików, napisana z polecenia $. p. Arcy Biskupa Marcina Dunina. Wyd. powe. Nakł. W. Lange, druk T. Heneczek w N. Piekarach, 1862, w 16ce, str. 12, 486, VIII.

Przewodnik dla służby drogowej ułożony miesiącami przez Administracyą utrzymywania dróg bitych w Królestwie polskiém. Warszawa, 1862, druk K. Kowalewskiego, w sce, str. 34. '

Kilka uwag nad wysiewem nasion. Warszawa, czcionkami braci Hindemith, 1862, w 8ce, str. 27.

Wizerunki i życiorysy znakomitości tegoczesnych, zebrane z najnowszych źródeł. N. 7. Królowa Wiktorya. Warszawa, 1862. Nakł. A. Dzwonkowskiego i spół., druk J. Psarskiego, w 8ce, str. 15.

Polujanski Aleksander. Leśnictwo polskie. Część 5ta. Hodowanie lasów. Warszawa, 1862. Nakł. A. Lewińskiego, druk braci Hindemith, w 8ce, str. 105 i spisu rzeczy nieliczb. 2.

[ocr errors]

Maciejowski Waclaw Aleksander. Historya prawodawstw słowiańskich. Z rękopisów i druków zupełnie nowo przerobione i na sześć tomów podzielone. Wyda. 2ie, T. IV obejmuje prawo polityczne Słowian w przestworze XIV-XVIII wieku rozwinięte. Warszawa, 1862. Nakł. autora, druk K. Kowalewskiego, w 8ce, 111, 629, Okł. druk.

Maron J. C. Lese-und Sprachbuch nebst einer kurzen Anweisung im Rechnen. Ite Aufl. Warschau, 1862, druck v. A. Gins, Ska, 144.

Miecznikowski Aleksander. Przewodnik dla kowali. Warszawa, 1862, druk Gazety Polskiej, w 8ce, str. II, 128, XIV. (Biblioteka Rzemieślnika polskiego).

Wypisy greckie Jakobsa z objaśnieniami i uwagami zastosowanemi dla polskiej młodzieży. Wydanie Stereotypowe. Warszawa, 1862. Nakł. i druk S. Orgelbranda, w 8ce, str. przedmowy nieliczb. 2, tekstu 47.

Katalog roślin hodowanych w zakładzie ogrodniczym braci Hoser w Warszawie. Warszawa, druk Gazety Polskiej, w 8ce, str. 32.

Ordo divini officii ad usum Archidioecesis Varsaviensis Auctoritate ac mandato Excel. Nlustr. ac Rever. D. D. Sigismundi Felicis Feliński D. M. et S. S. Ap. gratia Archiep. et Metrop. Varsav. consrciptus ac editus pro A. D. 1862. Varsaviae ad S. Crucem, w 8ce, str. 43, 76.

Directorium Divini officii peragendi juxta rubricas breviarii et missalis Romani tam generales, quam particulares ac decreta SRC. pro A. D. 1862, secundo post bissextilem et primo post embolinualem, ad usum Dioecesis Sandomiriensis Auctor. et mand. Nlustr. Excell. ac Rever. D. Josephi-Michaelis Juszyński D. M. et Ap. S. gratia Episcopi Sandomiriensis. Conscriptum per Thomam Słowikowski Can. Varsaviae, ad S. Crucem, w ce, str. 65, 34.

Ordo divini officii et missarum juxta rubricas ac deereta S. Ritum congregationis, ad usum Dioecesis Podlachiensis pro A. com. 1862. Propositus Auctor. et mand. Excel. Illustr. ac Rever. DD. Beniamin Petri Pauli Szymański, Ord. min. S. Francis. Capuc. D. et Ap. Sed. grat. Episcopi Podlachiensis, nec non Commissarië gener. Capuccinorum per poloniam. Opera Francisci Jaczewski. Varsaviae, ad S. Crucem, w 8ce, str. 51, 83.

Ordo divini officii ad usum universi Cleri saecularis Dioecesis Augustoviensis, Auctor. ac mandato Illustr. ac Rever. D. D. Jacobi Choinski Can. Cath. Seinensis, sede vac. Vicarii capita et Administr. Dioec. Augustoviensis conser. ac edit. pro A. D. 1862. Varsaviae, ad Ş. Crucem, w 8ce, str. 36, 19.

Objaśnienie Mappy Słowiańszczyzny Lechickiej z wieku X do XII, i Pruss z wieku X--XIII, ułożonej przez Jana Paplonskiego. Warszawa, 1862, druk K. Kowalewskiego, w 8ce, str. 23. (Mappa pod litogr.).

Directorium divini officiï et sacrificii juxta rubricas breviarii et missalis ac decreta S. R.C. pro Dioecesi Lublinensi conscriptum ac editum auctoritate et mandato Eccell. Ilustr. ac Rever. D. D. Vincentii a Paulo Pieńkowski Ep. Dioec. Lublinensis. A. D. 1862, Varsaviae, ad S. Crucem: W 8ce, str. 39, 20.

[ocr errors]

Edgeworth Miss. Wychowanie domowe, czyli czytania dla dzieci. Tom 1. Warszawa, 1862, druk Gazety Polskiej, w sce, str. II, 173. Okł. druk.

Dmochowski Franciszek Salezy. Krótki zbiór historyi polskiej, opowiedzianej podług najnowszych źródeł historycznych. Warszawa, 1862. Nakł. redakcyi Roczników gospodarstwa krajowego, druk Gazety Polskiéj, w 8ce, str. 154, 2.

Walher S. M. 4. Uchylenie zwątpienia, kazanie. Warszawa, 1862, druk A. Gins, w 8ce, str. 15.

Maciejowski Bolesław. Klassyfikacya gruntów i uwagi nad artykułami o oczynszowaniu. Warszawa, 1862, drak tekstu Gazety Warszawskiej, tytułu A. Ginsa, w 8ce, str. 25, (oddruk z Korespondenta rolniczego, handlowego i przemysłowego).

Borzęcki Teofil. Treść logiki popularnéj, poprzedzona krótkim wykładem Psychologii. Warszawa, 1862. Nakl. C. Lewickiego, druk Gazety Polskiej, w 8ce, str. IV, 63, okł. druk.

Stiller C. Festpredigt gehalten am Tage seines 25 jährigen Amtsjubiläums bei der evangelisch lutherischen Gemeinde zu Ozorkow. den 27 November 1861. Warschau, 1862, Druck v. A. Gins, w sce, str. 11.

Wydrzyński Klemens. Urządzenie lasów w Królestwie Polskiém, z 8. rycinami i mappami kolorowanemi. Warszawa, 1862. Nakł. Gazety Rolniczej, druk J. Jaworskiego, w 8ce, str. 68, spisu nieliczb. 2. Tab. 2.

« PoprzedniaDalej »