Obrazy na stronie
PDF

Prowenty Pruskie aby nie na obce, ale na Rzpltej potrzeby wydawane były.

Gdzieby jakie i npedimenta urzędnikom do wypełnienia urzędów ich zawadzali, aby je Król JMć znieść raczył.

Prośba do Ks. Arcybiskupa 1), aby się o tak pilne rzeczy raczył wlożyć do Króla JMci, przysięgę i powinność jemu przed oczy przekładając

Napominanie do Starost pogranicznych, aby na te mieli pilne oko, którzyby przez granice przejeżdżali, z czym i poco jeżdżą; a jeśliby co suspectum było, aby Królowi JMci i urzędnikom znać dawali.

Prośba do Króla JMci, aby od postronnych sąsiad bezpieczeństwo raczył obmyśliwać.

Jeśliby Król JMć bez wiedzenia, woli i zezwolenia Stanów Koronnych i W. Ks. Litewskiego z Królestwa wyjachał, tyin samym dla takiego wyjazdu słusznie utracić Królestwo ma.

Jeśliby z wiadomością i wolą Stanów Koronnych i W. Ks. Litewskiego jachał, otrzymawszy naznaczenie czasu, jakoby długo mógł nie być w Królestwie, wzajemny ma być obowiązek albo warunek uczyniony, aby Stany były pewne wrócenia Króla JMci, a Król JMć aby też był pewien zatrzymania tego Królestwa.

W mocy to jest Senatu i Stanów naznaczyć i opisać czas jachania Króla JMci do Szwecyej i wrócenia się stamtąd. A jeśliby się po wyjściu onego czasu postanowionego nie wrócił, ma odpadać od Królestwa. Jeśliby się na czas od Rzpltej postanowiony wrócił, ma być deliberacya i obmyślawanie o sposobie rządzenia Królestwa Szwedzkiego.

Dla przygody jednak, czego Boże uchowaj i czego się nie spodziewają, gdzieby przez mieszkanie swoje w Szwecyej miał Król JMć to Królestwo opuścić... 2).

Król JMć wedle pacta conventa powinienby 3) raczej w Koronie mieszkać obecnie durante vita Króla Szwedzkiego, in eventu vero mortis Króla Szwedzkiego, już ex nunc namówić i ostatecznie zawrzeć artykuły przerzeczone propter dubios casus et eventus rerum.

Posły do Króla Szwedzkiego et ad Ordines illius Regni posłać ad firmandum Regnum haereditarium JKMci et ad tollenda impedimenta, któreby Króla JMci teraz i na potym distrahere mogły. A baczeli-liby posłowie być taką potrzebę, żeby bez bytności Króla JMci impedyment successionis nie mógł być przez legacyą odprawowany i uprzątniony, tedy za wiadomością Stanów nie ma mu być jachanie broniono, z tym wszytkim obwarowaniem, jako wyżej stoi; a jednak sine gravissima

1) Gnieźnieńskiego, Stanisława Karnkowskiego.
2) Tu coś brakuje w Rp., wypuszczono koniec zdania.

3) W Rp. powinien być.

causa, któraby pewnie premeret tracenie Królestwa Szwedzkiego, ten odjazd nie ma mu być dopuszczony, co fidei oratorum, którzy do Szwecyej pojadą, ma być poruczono i którzy pierwy omnes causas na sejmie będą powinni ukazać stracenia Królestwa Szwedzkiego.

Te rzeczy na zjeździe Jendrzejowskim in fervore były traktowane. Król interea, jakoby in extasi, żenił się; bo iż graviter w rzeczach tych postępowano, że jawnie, jaśnie, w rzeczy i w skutku praktyki one pokazano, przyszły rzeczy snadno do efektu: musiał rad nierad Król na lekarstwo rzeczom tym pozwolić, których ....1) znieść nie mógł, złożył sejm inkwizycyej, agnovit et deprecatus culpam. Co z rzeczy niżej podanych ?) snadniej się wyrozumieć będzie mogło 3).

1) Slowo nieczytelne. 2) W Rp. »potocznych«,

9) Tu w Rp. Kr, następuje Napomnienie Jędrzejowskie (wydrukowane na str. 72-83, jako nr. 8), instrukcya królewska na sejm 1592 roku (wydrukowana na str. 87 –104), a w końcu Dyaryusz sejmu 1592.

SPIS IMION I MIEJSCOWOŚCI.

B.

Abraham, 223.

Bądkowski Jan, 124.
Absalon, 319.

- Stanislaw, 124.
Achitophel, 349.

Baliński Jan, niegdyś kasztelan gdański, 157.
Albrecht Bawarski, 412.

Balassy Balintius Joannes, 412,
Albus mons, clo, 159.

Baranowski Wojciech, Biskup Plocki, 42
Aleksander król, 344, 414.

61, 65, 135, 139, 144, 152, 214, 227, 254,
- inkwizycya, 230.

278, 317, 318, 320, 328, 329, 337, 357,
- statut, 159, 195, 329.

378, 382, 391, 409.
Ammonici, 349.

Barskie księstwo, 419.
Andrich Erchart, 82,

Barski starosta, zob. Gulski Stanislaw.
Anglikowie, 266, 275.

Bartlomiej, ksiądz, 127.
- król, zob. Edward.

Bartlomieja św., noc, 104.
Anna austryacka, królowa, żona Zygmunta III, Basilides Joannes, zob. Iwan Groźny.

27, 28, 40, 48, 52, 62, 64, 78, 95, 96, 105, Batorowie, 176.
172, 216, 225, 231, 314, 316, 365, 367, Batory Andrzej, kardynal, proboszcz mie-
389, 391, 409, 414, 415, 431, 439.

chowski, 12, 167, 235, 369, 393.
- koronacya, 97, 119, 132, 137, 311, 363, - Baltazar, 168.
390, 429.

- Stefan, zob. Stefan król.
oprawa, 45, 49, 95, 98, 107, 109, III, – Zygmunt, wojewoda siedmiogrodzki, 169,
115, 118, 120--124, 126, 130, 137, 145, 408, 412, 417.
167, 173, 182, 186, 190, 194, 198, 202, Będzińska transakcya, 27, 30, 43, 44, 75,
225, 226, 227, 296, 305, 311, 330, 347, 94, 96, 126, 131, 137, 174, 182, 190, 202,
415, 429, 439.

241, 253, 255, 258, 260, 266, 275, 282,
Anna Jagiellonka, królowa stara, wdowa po 296, 305-308, 314, 355, 374, 409, 413–

Stefanie Batorym, 118, 137, 147, 148, 154, 415, 422, 429, 430, 438, 439
389, 396, 415.

Beglerbeg, 409.
Anna Wazówna, siostra Zygmunta III, 231, | Beldowski Jan, 124.
255, 285, 306, 404, 409.

Belz, 201, 432.
Annibal z Kapui, nuncyusz papieski, 2, 74, - kasztelan, zob. Niszczycki Piotr.
317, 325, 438.

- marszalek sejmiku, zob. Trzciński Zygmunt
Assyryjski król, zob. Sanheryb.

- podkomorzy, zob. Rachański Stanislaw.
Athenienses, 380.

- podsedek, zob. Rogala Marcin.
Augsburg, 105.

- podstarości, zob. Smitkowski Maciej.
Augustyn św., 223, 354.

- sędzia, zob. Jachodiński Kasper.
Austrya, Rakusy, Rakuski dom, Rakuszanie, – sejmik, 197.

Rakuscy książęta, 20, 27, 28, 36, 37, 40, - starosta, zob. Trzciński Zygmunt.
49-52, 65, 68, 73-75, 95, 105, 107, 108, - wojewoda, zob. Wlodek Stanislaw.
115, 121, 131, 137, 164, 165, 199, 225, - województwo, 192, 197, 199, 200.
231, 254, 255, 260, 298, 300, 301, 308, Bergman Jerzy, wysłaniec Gdański, 39, 382.
342, 361, 366 --- 368, 402, 408-410, 413, Bialobrzeski Mikołaj, 82.
417--419, 424, 426, 430, 438.

Biberstyn, zob. Kazimierski,
- praktyki, 109, 216, 219.

Biecz, 107, 180.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »