Obrazy na stronie
PDF

Stron. Słowo o urządzeniu szkół ludowych., przez Władysława Zawadzkiego...... 421

, Rozbiory.

136

153 156

Uwagi nad przekładem polskim Kroniki Dytmara Merzeburskiego, wyko. nanym przez Zygmunta Komarnickiego. Żytomierz. 1862. Przez Wil

helma Bogusławskiego. .................................. Pieśni ludu polskiego w Górnym Szlązku, z muzyką, zebrał i wydał Juliusz

Roger, doktor medycyny. Wrocław. 1863. Przez 0. K............
Studya o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych. Poznań...
Dzieje Węgier pod względem historycznym, artystycznym, literackim i spo-

łecznym, podług najlepszych i najnowszych środeł, głównie podług
dzieła wydanego przez towarzystwo pisarzy francuzkich pod kierun-
kiem madziarskiego bistoryka 1. Boldenyi. Przekład polski przez S.P.
do naszych czasów doprowadzony przez Leona Rogalskiego. Poglą-
dem na stosunki polityczne, jakie łączyły ten kraj z Polską, opisem
wypadków w Węgrzech zaszłych w r. 1848 i 1849, oraz przypisami
do historyi polskiej uzupełnił K. Wł. Wójcicki. Dzieło ozdobione
chromolitografowanym tytułem symbolicznym podług rysunku artysty

Lessera , oraz to przeszło drzeworytami w tekscie, wykonanemi
• w Paryżu, z dodaniem szczegółowej mappy Węgier. Warszawa.

1863. Przez (*).............
Zamieć w stepach. Opowiadanie obywatela z polskiej Ukrainy, w pierw-

szych latach XIX wieku, przez Edwarda Tarszę. Petersburg. 1862.
Przez K. Wł. W......

....... Poezye ostatniej godziny Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza).

Z portretem autora. Warszawa. 1862 Przez )............... Dziś i trzysta lat temu. Studyum obyczajowe (charakterystyka Reja z Na

głowic), przezJ. I. Kraszewskiego. Wilno. 1863. Przez (1). ....... Wyspa czyli Chrystyan i jego towarzysze, poemat lorda Bajrona w czte

rech pieśniach. Przekład Adama Pajgerta. Kraków. 1859. Przez (f). Kobzarz, Tarasa Szewczenki. Z małorossyjskiego spolszczył Władysław Sy

rokomla. Wilno. 1863. Przez (f ).......... Powieść ostatniego teorbanisty żebraka. Spisał Roman Szkarłupka. Kraków. 1862. Przez ().........

......... Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy wojewody mińskiego. Warszawa. 1862.

Przez A. Adamowicza........ · Silva-Rerum. Staropolskie powieści przez K. Wł. Wójcickiego. Wilno. 1861. Przez W. G.....

................

......

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Wiadomości z naak.

O wpływie nauk teorycząych na obecny rozwój przemysłu. (Wolny przekład Józefa Bełzy)........

......

[ocr errors]

O mijocenicznych gipsarh i pokładach soli kuchennej w górnej części doliny przy Krakowie, napisał Ludwik Zejszner.......

559

Ogłoszenie redakcyi Roczników Gospodarstwa Krajowego. Konkurs do

nagrody złp. 4000, przez Edmunda Stawiskiego..

345

Korrespondençya.

173

174

177

............

Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej od Aleksandra Oskierki......
Album Piastowskie..........
Od redakcyi Tygodnika Mód........
Od Edmunda Stawiskiego redaktora głównego Roczników Gospodarstwa Kra-

jowego.......
Od Józefa Ungra..........
Od redakcyi Kółka Domowego......
Prespekt na pismo p. t. Zwiastun Ewangeliczny......
Od redakcyi Postępu........

....................
Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej od Seweryny Pruszakowej... .......
Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej, od Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznańskiego..

......... .......... Ślady litewskiego języka na Kaukazie i pobratymczość jego z angielskim

od Andrzeja Podberezkiego Ogłoszenie Redakcyi Roczników Gospodarstwa Krajowego, od Ludwika Gór

skiego ..............

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Kronika bibliograficzna .........

......... 184, 392, 582 Wiadomości literackie ........

.......... 193, 399, 589 Dostrzeżenia meteorologiczne czynione w obserwatoryum astronomiczném warszawskiém: za miesiąc listopad r. 2......

......... 213 - - grudzień r. 2.......

417 - - styczeń r. b.. .................

601 Dostrzeżenia meteorologiczne czynione w obserwatoryum astronomiczném

warszawskiem w roku 1862.

7.407 040

LOVE
BOCKBINDING CO., INC.

NOV 1 0 1983

100 CAMBRIDGE STREET CHARLESTOWN, MASS.

« PoprzedniaDalej »