Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Kuryer Warszawski, pod redakcyą Karola Kucza, wychodzi codziennie, prócz niedziel i świąt, w 4-ce. Warszawa, druk własny Rocznie złp. 32. M. styczeń 1863. NN. 1—25. Kuryer Niedzielny, tygodnik polityczny, literacki i humorystyczny, pod redakcyą, Aleksandra Niewiarowskiego, wychodzi raz na tydzień W 4-ce. Warszawa, druk J. Jaworskiego. Rocznie złp. 12. M. styczeń 1863. NN. 1-4, zawierają:

Przegląd polityczny. Przegląd brukowy. Przegląd literacki. Pytania

i odpowiedzi. Dziennik Powszechny, pismo urzędowe, polityczne i naukowe, pod redakcyą Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego, wychodzi codziennie, prócz niedziel i świąt, fol. Warszawa, druk J. Jaworskiego. Rocznie rs. 8. M. styczeń 1863. NN. 1—25, zawierają:

Protokóły posiedzeń Rady Stanu. O umowach dobrowolnych czynszowych, Sprawa gimnazyum polskiego we Lwowie. Wykonanie prawa o radach powiatowych. O ruchu pocztowym na pocztamcie Warszawskim w m. wrześniu 1862 r. o żegludze krajowej na rzekach spławnych Królestwa. Instrukcya do postępowania przed Radą Stanu w sprawach z oczynszowania. Sprawozdanie z ruchu handlowego w Gdańsku, za wrzesień i październik 1962 r. Kilka uwag o symulaci i środkach jej udowodnienia podług kodeksu cywilnego francuzkiego, p. Ksawerego Krysińskiego. Stan zakładów naukowych w Galicyi. Bibliografia warszawska, rossyjska, francuzka, niemiecka, za m. grudzień 1862 r. Drganizm miasta, p. J. A. Miniszewskiego. Prelekcya wstępna Dra Kwieta. Korrespondencya z Krakowa. Wykonanie prawa o oczynszowaniu włościan z urzędu. O kronikach polsko-łacińskich, p. Wacława Aleksandra Maciejowskiego. Przepisy o zachowaniu porządku w Szkole Głównej i o juryzdykcyi władz tejże szkoły. Ks. Morlot Arcybiskup Paryzki. Niektóre uwagi nad projektem do prawa o przymusowej sprzedaży nieruchomości, p. Jana Dreszer, Uwagi nad projektem do prawa o sprzedażach (nieruchomości) sądowych, p. A. Cz. Opis starożytności znajdujących się w Królestwie l'oiskiem, (c. d.). Ustawa o kursach praktycznych prawa. Przegląd teatralny, p. J. A. Miniszewskiego. O podatkach w Polsce,' p. F. Goleńskiego. Czynności naukowe wykonane w obserwatoryum astronomiczném Warszawskiero w r. 1862. Kilka uwag o trzeźwości, p. ks. Adama Szelewskiego. Wiadomości bieżące z nauk ścisłych. Jurysprudencya. Wiadomości literackie. Wiadomości rozmaite.

Warszawska Gazeta Policyjna, pod redakcyą Józefa Pękalskiego, wychodzi codziennie prócz niedziel i świąt, w 4-ce. Warszawa, druk S. Orgelbranda. Rocznie rs. 3 kop. 60. M. styczeń 1863. NN. I do 25, zawierają:

Góra świętego Bernarda. Pompeja. Klęska głodu w średnich wiekach

Nowa podróż po Afryce. Warschauer Zeitung, pod redakcyą Jana Marona, wychodzi codziennie prócz niedziel i świąt, w 4-ce większej. Warszawa, druk A. Liefeldt. Rocznie r's. 6. M. Januar 1863. NN. 1—25, zawierają:

Der Bazar, beim Beginn seines neunten, in 100,000 Exemplaren erscheinenden Jahrganges. General York. Ein naturwissenschaftlicher Erwerbszweig. Zur Omnibusfrage. Der fünfte Theil des Kosmos. Aus dem Pariser Leben.

Unsere Biertempel. Die deutsche Rechtschreibung. Riga. Ein Ehestandsbrief.
Studien am Meeresstrande. Die Einweihung des Lutherdenkmals zu Kegel in
Esthland. Aus den Dunkeln Häusern Berlin's.Horace Vernet. Amerika-
nische Eisenbahnen. Kirchliches. Litterarisches. Musikalisches. Kirche und
Schule. Handel und Verkehr. Lokalbericht. Vermischtes.

Korrespondent rolniczy, handlowy i przemysłowy, pod redakcyą, Konstantego Pathie, wychodzi dwa razy na tydzień przy Gazecie Warszawskiej, w 4-ce. Warszawa, druk Gazety Warszawskiej. M. styczeń 1863. NN. 1-7, zawierają:

Listy rolnika polskiego z podróży agronomicznej. Listy o włościanach francuzkich. Nowiny gospodarskie z okręgu Siennickiego, przez Jana Swienczyca. Kilka myśli o emeryturze dla officyalistów wiejskich, p. T. Choińskiego. Wyrób okowity z gazu do oświetlania. Sposób sycenia czyli warzenia miodu pitnego, p. D. Zemajtysa. Spirytus z gazu i nowe postępowanie w wyrobie cukru z buraków. Uwagi nad projektem ustawy kassy oszczędności i pożyczek na Litwie, p. Jana Romualda Willanda. Wiadomości handlowe. Korrespondencye.

[ocr errors][merged small]

Kalle Theodore. Une fleur de Lithuanie, valse brillante pour le piano. Nakł. B. Stablewskiego, lit. A. Dzwonkowskiego, str. 6.

Pfanhauser Karol. Marsz, zbudzenie uśpionych, skomponowany na fortepian, Warszawa, lit. A. Dzwonkowskiego i spół., str. 3.

WIADOMOŚCI LITERACKIE.

I WARSZAWA. Luty 1863 r.- W kościele PP. Wizytek w Warszawie ustawiono przy pierwszym filarze, na prawo, z tej samej strony, z której stoi posąg Tadeusza Czackiego dłuta Sosnowskiego, nowy posąg dłuta Władysława Oleszczyńskiego, przedstawiający Kazimierza BrodzinTom I. Marzec 1863.

75

skiego b. professora uniwersytetu warszawskiego. Pomnik ten wzniósł swym kosztem Eustachy Marylski, Magister obojga praw tegoż uniwersytetu, dziś obywatel z Błońskiego, znany z wielu prac literackich w literaturze naszéj. Znakomity nasz artysta pochwycił szczęśliwie smętne a myślące oblicze śpiewaka Wiesława: odrapował go stosownie i dał mu w rękę książkę. Posąg ten, tym którzy bliżej znali Kazimierza Brodzińskiego, przypomina jego całą postać, pełną prostoty i rzewności. Pierwiastkowo E. Marylski miał go zamiar postawić w dobrach swoich Książenice, w pobliżu Raszyna położonych, w ogrodzie i w tém ustroniu, które było najmilszém dla Brodzińskiego, gdy tu przybywał odetchnąć świeżém powietrzem, i napoić się widokiem wsi, tak przez niego ukochanej: ale później szanowny obywatel zmienił pierwotną myśl, i postawił w tym kościele, gdzie młode pokolenie uczące się w gimnazyach i Szkole Głównej, składa swe modly.

- Pierwszy zeszyt zapowiedzianego pisma Wędrowiec, ukazał się w dniu 19 lutego r. b. Zeszyt ten obejmuje: 1. Wycieczkę do Portugalii Oliwiera Merson’a, z czterema drzeworytami. 2. Wystawę Londyńską z r. 1862, z czterema drzeworytami. 3.. Przegląd literatury zagranicznej. Salambo powieść Gustawa Flauberta. 4. Stalówki z czterema drzeworytami. Odbicie kliszów staranne, papier i druk piękny zalecają to wydanie. W dodaném ogłoszeniu od wydawcy Józefa Ungra czytamy, że opóźnienie wydawnictwa pastąpiło z powodu zawodu w przesyłce drzeworytów z zagranicy, odtąd wszakże bez przerwy Wędrowiec wychodzić będzie regularnie co czwartek, a zaległe numera o ile możności wciągu półrocza dopełnionemi zostaną.

- W drukarpi Jana Psurskiego wyszła broszurka, złożona z 13 stronnic, p. n. O prawie lennem w Polsce, ważna pod względem swéj treści, a obchodząca tak prawników polskich, jak i badaczy dziejów ojczystych.

-- Nakładem redakcyi Tygodnika Mód, z drukarni K. Kowalewskiego, wyszła powieść historyczna p. n. Marya Teressa, przełożona przez Sewerynę Pruszakową. Zaleca się zarówno interesem jak i pię. knym językiem.

- W końcu r. z. wydaną została powieść oryginalna przez Božennę, p. ń. Uprzedzenie, w dwóch tomach. Znane są już prace autorki kryjącej się pod tym pseudonymem, w których jak pokazała talent, tak i biegłe a wprawne pióro.

– J. K. Župański ukończył tom V szacownego dzieła: Polska i jej rzeczy; wkrótce wyda dzieje Polski od najdawniejszych czasów, do końca panowania Stefana Batorego, które stanowić będzie pomienionego dzieła tom VIII.

-- W trzech numerach Zwiastuna Ewangelicznego, wychodzą. cego pod redakcyą pastora Leopolda Otto, z artykułów więcej obcho

dzących ogół, wymienimy następne: 1. Jędrzej Frycz Modrzewski. 2. Doktor Liwingstone, upowiadacz Ewangelii między Betszuanami w południowej Afryce. 3. Towarzystwa Biblijne. 4. Obrzędy ślubne Słowaków wyznania luterskiego.

-- Podaliśmy w zeszłyın zeszycie ogloszenie konkursu, za najlepszą rozprawę, najskuteczniejsze środki ukrócenia pijaństwa wskazującą; teraz umieszczamy nad tymże koukursem uwagi, jakie Gazeta Warszawska ogłosiła:

„Nagroda za tę rozprawę, w kwocie złp. 4,000, wyznaczoną została przez hrabiów Jana i Stanisława Zamojskich; warunki zaś ułożyła i ogłosiła przez wszystkie prawie pisma warszawskie, redakcya Roczników gospodarstwa krajowego.

O tych czynach publicznych poważam się otworzyć moje zdanie, w tém jedynie przekonaniu i zamiarze, że takowe na korzyść podjętej sprawy oddziałać może.

Najprzód widzę się w obowiązku obywatelskim, złożyć hołd wdzięczności hr. Zamojskim, jaka im się należy za okazanrą, szczerą chęć ukrócenia pijaństwa i wyniszczenia nałogu opilstwa, pomiędzy wspólbraćmi rozkrzewionego. Wyznaczenie zaś nagrody za napisanie rozprawy, któraby wskazała najskuteczniejsze środki wykorzenienia tego nałoga, uznajemy za nader szczęśliwy pomysł.

To początkowanie w tej potrzebie nie dla tego tak wysoko cenię, że popiera nasze starania, ale dla tego, że jest wymowném Świadectwem: iż odwrócenie tej plagi od naszego spółeczeństwa za konieczne uznaném zostalo. Tym albowiem środkiem pozyskać kraj może wskazanie, jakich ma użyć jednostajnych sposobów, któremi zdoła mieszkańców swych wytrzeźwić, umoralnić i do poczucia obowiązków spółeczeńskich doprowadzić. Potrzebę takiego donośnego wskazania czuje kraj cały, nie wiedząc obecnie, jakich się może i powinien chwycić środków, aby złemu tamę położyć; a nawzajem właściciele dóbr ziemskich nie mogą się odważyć na utratę części lub całości dochodów z propinacyi trunków, nie będąc dostatecznie dotychczas przekonani: że bez tych ofiar z ich strony wyniszczenie pijaństwa nie może nastąpić.

Z kolei rzeczy widzę potrzebném a nawet konieczném rozebrać warunki przez rzeczoną redakcyą ułożone, któremi wskazała treść rozprawy i jéj dążności, nagrodę za nią i sposób onéj przyznania oznaczyła, do czego w tém samém następstwie przystępuję.

We wstępie widzimy szczere uznanie Szanownéj Redakcyi, że je. dną z boleśniejszych plag kraju naszego jest zakorzeniony w ludziach palóg pijaństwa i poniekąd jest idealem jego szczęścia na ziemi; na co zgoda.

Lecz żałujemy, że obok wyrzeczenia: iż u nas plaga pijaństwa przez obywateli ziemskich wziętą została za stan normalny, nie widzimy tego wyznania: że są u nas i tacy właściciele, którzy uważają sobie za przemysł legalny wyzyskiwanie ciemnego lydu, za pośredni. ctwem wódki i różnych do jój picia pobudek.

« PoprzedniaDalej »