Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Monbar czyli Flibustierowie, opera w trzech aktach. Libretto Seweryny z Žochowskich Pruszakowej i Ludwika Paprockiego, muzyka Ig. F. Dobrzyńskiego. Warszawa, druk K. Kowalewskiego, 1863, 12-ka, str. 70.

[ocr errors]

Rubricella Divini officii et Missarum directiva justa rubricas breviarii et missalis Romano Seraphici A. SS. D. n. Pio Papa VI. 1785 die 6 Septembris observari praeceptas ad usum FF. Minorum S. P. N. Francisci Reformatorum Almae prowinciae S. Antonii Paduani pro un. MDCCCLXIII post bissextilem tertio, edita authoritate A. R. Patris ministri Provincialis. Calisii, typis Hindemith, 1863, 8-ka, str. 55.

Ostrowska Aniela. Kucharka Warszawska dobrze usposobiona, zawierająca przepisy wszelkiego rodzaju potraw, przystawek i deserów, z dodatkiem obejmującym kuchnią francuzką i włoską. Warszawa, druk S. Lewentala, 1863, 8-ka, str. XVI, 291, XXV.

[ocr errors]

Kraushar Aleksander. Listki. Zbiorek poezyi. Warszawa 1863, druk Gazety Polskiej, 8-ka, str. 117, II.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Historya Starego i Nowego Testamentu, opowiedziana w skróceniu, z dodatkiem wiadomości o pierwszych wiekach chrześciaństwa, aż do Konstantyna Wielkiego. Wyd. 2gie. Warszawit, nakł. redakcyi Roczników gospodarstwa krajowego, 1863, druk J. Krokoszyńskiego, 8-ka, str. 129, II, okł. druk., zlp. I gr. 10.

Wiślicki Adam. Krótka Geografia Królestwa Polskiego. Warszawa, nakł. redakcyi Roczników gospodarstwa krajowego, 1863, druk Gazety Polskiej, 8-ka, str. III, 102, gr. 40.

Dmochowski Franciszek Salezy. Krótki zbiór historyi polskiej, opowiedzianej podług najnowszych źródeł historycznych. Wyd. 2gie powiększone i uzupełnione spisem chronologicznym. Warszawa, nakł. A. Lewińskiego, 1863, druk Augusta Liefeld, S-ka, str. 196, okł, druk.

Radgowski Antoni. O podstępie w umowach w przedmiocie prawa cywilnego. Warszawa, druk Gazety Polskiej, 1863, 8-ka, str. 36.

Kodex dyplomatyczny księztwa mazowieckiego, obejmujący hulle papieżów, przywileje królów polskich i książąt mazowieckich, tudzież nadania tak korporacyi jako i osób prywatnych. Warszawa, druk Gazety Polskiej, 1863, 4-ka, str. IV, 346, X, sprostowań 2.

Cennik materyałów aptecznych, farb malarskich i towarów kolonialnych, ze składu A. F. Galle. Warszawa, druk Gazety Polskiej, 16-ka, str. 36:

[ocr errors]

Aleksandrowicz Benedykt. Praktyczny sposób wymierzania i wyrachowania massy drzewa w pniach stojących, oraz oceniania tegoż. Warszawa, druk J. Jaworskiego, 1863, 12-ka, str. 16.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

szyńskiego. Babunia, obrazy życia wiejskiego Bożenny Niemcowej, tłum. z czeskiego Jakob S. (c. d.). Korrespondencye z Krakowa, przez L. S. Ramotki naukowe, Nr. 1, p. K. Kraszewskiego. Przegląd rzeczy potocz

nych, p. 1. H. J. K. Przegląd polityczny, p. Józ. Ig. Kraszewskiego. Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego Warszawskiego, wydawany za upoważnieniem Rządu, pod redakcyą główną Dra Stanisława Janikowskiego, ze współdziałaniem DDrów. Baranowskiego, Hoyera, Konitza i Szokalskiego, wychodzi raz na miesiąc w poszytach in 8-vo. Warszawa, w drukarni przy ulicy Daniłowiczowskiej. Rocznie rs. 4. Serya IV. T. III. Zeszyt I. M. styczeń 1863. (Ogólnego zbioru T. XLIX), str. 63, zawiera:

Porównawcze badania rozmaitych operacyi, zalecanych przeciw ocieklinom żylnym (varices), p. Dra Jana Minkiewicza. Pogląd krytyczny na obecne stanowisko fizyologii i patologii nerwów zwojowych, p. Dra Konstantego Karwowskiego, (c. d.). Czynności Towarzystwa lekarskiego Warszawskiego. Bibliografia.

Tygodnik Lekarski, pod redakcyą Dra Ludwika Natansona, wychodzi raz na tydzień w 4-ce. Warszawa, nakład H. Natansona, druk Gazety Polskiej. Rocznie rs. 3 kop. 60. M. grudzień 1862. NN. 51 do 52, zawierają:

Majkowski: Sprawozdanie lekarskie ze szpitala św. Piotra w Grójcu, za rok 1861. Jeżewski: Stosowanie zimna w terapii chirurgicznej, (dok ). Janikowski: Medycyna publiczna. Sciborowski: Dwa nowe pierwiastki cezyuin i rubidium. Jakóbowski; Ozonometrya przy obserwacyach meteorologicznych. Bagienski Józef: Oszczędny sposób prania. Posiedzenie Towarzystwa lekarskiego Warszawskiego. Posiedzenie Towarzystwa lekarskiego Wileńskiego. Spostrzeżenia meteorologiczne.

Przyjaciel zdrowia, pod redakcyą Dra Karolu Gregorowicza, wychodzi dwa razy na miesiąc w 4-ce. Warszawa, druk J. Krokoszyńskiego. Rocznie rs. 4. M. styczeń 1863. NN. 25—26, zawierają:

Uwagi hygieniczne nad stanem zdrowi i mieszkańców wsi i miast. 0. leczeniu zimnicy. Rozprawy o homeopatii przez Dra Michala Granier, przełożone z francuzkiego p X, C., (c. d.). Hygiena weterynaryjna. No-, wości naukowe.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »