Obrazy na stronie
PDF

KRONIKA BIBLIOGRAFICZNA.

Miesiąo Grudzień 1862 roku.

DZIEŁA.

H. N. Obraz statystyczny głównego domu schronienia ubogich sierot. i starców staro zakonnych Warszawie, druk Gazety Polskiej, 1863, 12-ka, str. 36.

[ocr errors]

Słownik wyrazów pierwszego i drugiego kursu wypisów greckich Jakobsa. Warszawa, nakł. i druk S. Orgelbranda, 1863, 8-ka, str. 86.

Węgry pod względem historycznym, artystycznym, literackim i społecznym, podług najlepszych i najnowszych źródeł, głównie: podług dzieła wydanego przez Towarzystwo pisarzy francuzkich, pod kierunkiem madziarskiego historyka J. Boldenyi, wraz z poglądem na stosunki tego kraju z Polską, Austryą i innemi państwami europejskiemi. Zeszyt VII. Dzieje Węgier, pod względem historycznym etc. (jak wyżej). Przekład Polski przez S. P., do naszych czasów doprowadzone przez Leona Rogalskiego. Poglądem na stosunki polityczne, jakie łączyły ten kraj z Polską, opisem wypadków w Węgrzech, zaszłych w roku 1848 i 1849, oraz przypisami do historyi polskiej odnośnemi uzupełnił Kazimierz Władysław Wojcicki. Dzieło ozdobione chromolitografowanym tytułem symbolicznym podług rysunku artysty Lessera, wraz z 60 przeszło drzeworytami w tekscie, wykonanemi w Paryżu, z dodaniem szczegółowej mappy Węgier. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, 1863, druk J. Jaworskiego, 8-ka więk., str. nieliczb. 2, liczb. VII, od 255-275. Treści 2. Listy prenumer. III, okł. druk.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Sciborowski Władysław Dr. Rady dla m.: tek zachowania się podczas ciąży, porodu i połogu, oraz obchodzenia się z dziećmi, podana w krótkości dla ludu wiejskiego. Warszawa, nakł. Redakcyi Czytelni Niedzielnej, druk J. Ungra, 1863, 12-ka, str. 55, V.

Kodeks karny dla państw pruskich z r. 1851, przełożył z niemieckiego C. A. Warszawa, w druk. przy Kom. Rząd. Sprawiedliwości, 1862, Ska, str. 168.

J. B. Wagner). Krótkie wiadomości z dziejów polskich, ozdobione 45 wizerunkami królów, książąt polskich i sławnych hetmanów. Wydanie 2gie. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk J. Jaworskiego, 1863, 8-ka, str. 260.

Illustrowany Skarbczyk Polski. Historya polska opowiedziana wierszem przez Maryę Ilnicką, z dodaniem do każdego panowania prozą wiadomości historycznych przez J. B. (agnera). Wyd. 2gie, pomnożone geografią dawnej Polski, chronologią ważniejszych wypadków, oraz spisem chronologicznym uczonych, a szczególniej pisarzy polskich. Ozdobiony przeszło 100 drzeworytami, przedstawiającymi królów polskich i ważniejsze wypadki dziejowe. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk J. Jaworskiego, 1863, 8-ka, str. nie iczb. 2, liczb. 320.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Grabowski A, M. Romans Słowiański. Warszawa, 1862, druk J. Tomaszewskiego, 8-ka, str. 32.

[ocr errors][ocr errors]

Rosen Mathias. Przemówienie przy otwarciu ochronki N. 1 gminy starozakonnych w Warszawie. Warszawa, druk S. Orgelbranda, 1862, 4ka, str. 7.

Seemann Emma. Lehren für Kinder, die noch nicht lernen können. Iarschau, 1863, druck v. A. Liefeld, 16-ka, str. V, 105.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Kalendarz ścienny chromolitografowany, na rok 1863, litog. A.
Dzwonkowskiego i spół., fol., (na odwrotnej stronie mappa kolei
żelaznych w Królestwie Polskiém).
Kalendarz (pugilaresowy), na rok 1863, lit. K. Strupczewskiego.

[merged small][ocr errors]

Przegląd Europejski, naukowy, literacki, artystyczny. Zeszyt VI. M. grudzień 1862, str. od 525-769, ogłoszeń i spisu nieliczb. 3, okł druk., zawiera:

[ocr errors]

Roczniki Gospodarstwa krajowego. Okres III. T. IV. Poszyt III. M. grudzień 1862, str. od 353-582, spisu 2, tab. 1, zawiera:

Stowarzyszenie międzynarodowe ku wzmożeniu nauk społecznych. O robotach wymiarowych, p. Adryana Sommera, (dok ). Rozbiór dzieła Fr. hr. Skarbka, p. t.: „Gospodarstwo narodowe stosowane, czyli zasady nauki gospodarstwa narodowego, zastosowane do praktyki," p. Wisłockiego. Rozmaitości. Bieżące wiadomości rolnicze. Dostrzeżenia meteorologiczne za m. październik 1862 r.

Tygodnik Lekarski. M. grudzień 1862. NN. 49-50, zawierają:

Koniuszewski : Listy lekarskie. Orkisz: Historya chorób wenerycznych w Polsce z czasów króla Stanisława. Janikowski: Medycyna publiczna. Groer: Złamanie żeber. Jeżewski: Stosowanie zimna w terapii chirurgicznej. Chodakowski: 0 naturze i leczeniu dychawicy. Przegląd tygodniowy. Posiedzenia Towarzystwa lekarskiego Wileńskiego. Spostrzeżenia meteorologiczne. Nowe dzieła.

Pamiętnik muzyczny i teatralny. M. grudzień 1862, NN. 46-48, zawierają:

Rzut oka na najnowszą literaturę dramatyczną we Włoszech. O dziele H. Berlioza: ,,A. Travers chants, etudes musicales, adorations, boutades etc.” Legendy patryotyczne i śpiewy religijne ludowe w starożytnym Rzymie. Spiewki historyczne Stanisława Czyńskiego. Silvio Antonino. Potpourri.

[ocr errors][ocr errors]

Tygodnik Mód. M. grudzień 1862, NN. 49-52, zawierają:

« PoprzedniaDalej »