Obrazy na stronie
PDF

21. Listem z Wiednia z d. 5 kwietnia r. 1847 donosi autor o napisaniu: „Dzieje prawodawstwa politycznego państwa Polskiego od czasów najdawniejszych do r. 1793.” Z dalszéj treści listu tego okazuje się, iż pismo to było przełożone z języka niemieckiego.

22. Kalendarz historyczny Stanisławowski na r. 1847.

23. Dzień uświęcony modlitwą. Zbiór nabożeństwa dla chrze. ścian katolików. Według pozostałego spisu pism autora, miała ta książeczka wyjść w Stanisławowie u J. P. Pillera w r. 1846; gdy jéj jednakże w spisie tego drukarza nie znachodzę, sądzę, iż musiała wyjść pod tytułem odmiennym, o czém jednakże autor nic nie wspomina.

24. Dzieje panowania w Polsce króla Augusta Wtórego, książęcia elektora saskiego, opisane przez księdza de Parthenay. Przełożył z języka francuzkiego na ojczysty X. G. r. 1847. Tłumacz twierdzi, iż z dzieła pisanego przez autora współcześnie żyjącego, o wierności wielu faktów w nich dotkniętych sądzić można. Rękopism ten, do piętnastu arkuszy druku wydać mogący, nie jest dotąd drukiem ogłoszony.

25. Dzieje elekcyi królów polskich od r. 1572 do r. 1674, opisane przez Michała Dawida de la Bizardière; przełożył z języka francuzkiego na ojczysty i przypisami pomnożył X. G. w r. 1847. Rękopism. Tłumacz pominął tu opisanie elekcyi Augusta II i Stanisława I Leszczyńskiego z powodu, że te znajdują się bardzo dokładnie opisane w rękopismie pod liczbą, 24 wymienione.

26. Dziesięcioletni okres w dziejach polskich, obejmujący sprawy dwukrotnego powołania na tron króla Stanisława I (Leszczynskiego) opisał z podania kronikarzów obcych X. G. w r. 1847. Rękopism ten obejmuje także elekcyą Augusta III.

27. Artykuły do kalendarza historycznego Lwowskiego i Stanisławowskiego r. 1848 i 1849, przygotowane w r. 1847. Rękopism.

28. Dzieje panowania pierwszych władzców polskich z rodu Piasta. Rzecz wyjęta z pierwszego oddziału historyi polskiej Ryszarda Röpell, i przeniesiona w przekładzie skróconym z języka niemieckiego na ojczysty, z przydaniem niektórych objaśniających ułamków i przypisów, wziętych z „Historyi narodu polskiego” X. A. Naruszewicza; przez X. G. w r. 1848. Rękopism.

29. Status causae o zabójstwie JW. Bartłomieja Giżyckiego, kasztelana wyszogrodzkiego, d. 6 grudnia 1768 r. zaszlém, jako odpowiedź i zbicie potwarzy rzuconéj w powieści „Wernyhora przez Michała Czajkowskiego autora" (str. 27), w 8-ce. Lipsk, w komi

sie księgarni zagranicznej, 1848. Antor dowodzi fałszu wydruko-' . waniem tu kilku dokumentów, wyjaśniających sprawę przez M. Czajkowskiego dotkniętą.

30. Kronika ludu żydowskiego w Polsce, przełożona z włoskiego Sebastyana Ciampi'ego, beneficyanta sandomierskiego, członka Tow. Nauk. Warsz., przez X. G. w r. 1848. Rękopism in fol. str. 39.

31. Dzieje panowania Michala Wiśniowieckiego, króla Polskiego Wielkiego Księcia Litewskiego, opisane przez hr. Salvandy. Przełożył z francuzkiego, z przydaniem przypisów objaśniających, X. G. (str. 72), w 8-ce. Lwów, nakł. zakł. narodow. Imienia Ossolińskich, w r. 1849.

32. Artykuły do kalendarza Stanisławowskiego na r. 1850, w roku 1849 przygotowane.

33. Dzieje panowania Jana III (Sobieskiego), króla Polskiego Wielkiego Księcia Litewsktego, opisane chronologicznie z wyimków i w przekładzie z dzieł autorów obcych; przytém dodanie przypisów z dzieł autorów ojczystych, przez X. G., w r. 1849, w Ischl. Rękopism in fol. str. 229.

34. Treść dziejów Księztwa Warszawskiego, przez Leonarda Chodżkę. Rzecz przełożona z języka francuzkiego na ojczysty, z przydaniem przypisów objaśniających, przez X. G., w r. 1850. Rękopism in fol., str. 99.

35. Wiadomość historyczna o odzyskaniu państwa ojczystego przez Demetryusza (Dymitra Iwanowicza) Wielkiego Księcia Moskiewskiego w r. 1605. Rzecz wyjęta ze zbiorów odnoszących się do dziejów Polski pism rozmaitych, wydanych w Berlinie przez Nowakow-' skiego pod tytułem: „Źródła do dziejów polskich it. d.” Przekład z języka włoskiego, a w części z łacińskiego, przez X. G., zdaje się w r. 1850. Rękopism in fol. str. 24.

36. Rzetelne przedstawienie okoliczności powtórnego powołania na tron polski Stanisława I (Leszczyńskiego), w listach poufałych naocznego świadka, pisanych z Warszawy w r. 1733 w narzeczu francuzkiém, dnia 11 września. Przekład X. G. (zdaje się w roku 1850). Rękopism in fol. str. 12.

37. Zawiązanie się legionów polskich i ich działania. Rękopism in fol. str. 12; zdaje się w r. 1850 napisane.

38. Nauka wróżenia, obejmująca kabalistykę, geomancyą, horoskopy, nekromancyą i t. d. Przemyśl, 1853, w 8-ce, str. VI. i 322. (Rozbiór jest w Telegrafie, 1853, Nr 135). Lwów, we wrześniu 1862.

Kajetan Jabłoński.

KORRESPONDENCYE.

Do Redakcyi Biblioteki Warszawskiej.

Wyszło w tych czasach libretto do Opery p. t. Monbar czyli Fli. bustyerowie. Z wielkiem podziwieniem ujrzałam na okładce wydrukowane moje nazwisko, za mały bowiem odział wzięłam w tej pracy, abym mogla przyznawać się do niej. Układ sztuki był już dokonany od dawoa, akta i sceny obmyślone, szło tylko o małe przemiany w aryach, chórach i recitatiwach, do czego chętoie przyłożylam ręki z zastosowaniem się do miary muzycznej. Tymczasem przeglądając libretto, 20alazlam w niem całe ustępg nie mojego pióra, mimo że te inaczej przeze. mnie napisane 2osialy. Na dowód przytaczam niektóre z nich wyjęte z drukowanego libretta, porównywając je z moim rękopisem, nie mogę bowiem znieść zarzutu nieznajomości języka ojczystego, jaki mi z tego względu uczynić do.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Poznań, 27 grudnia. Posiedzenie osiemdziesiąte szóste wydziala nauk historycznych i moralnych Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego odbyło się doia 17 grudnia r. b. Do zbiorów Towarzystwa przeznaczyli: 1) P. Karol Forster z Berlina: a) dva egzem larze dzieła: Rzut oka na ostatnie pisma Guizot3, w drugiém wydaniu; b) dwa egzemplarze dzieła: Thiersa o własności, drugie wydanie; c) dwa egzemplarze dziela: Rodzipa, lekcye filozofii moraloéj. 2) P. Alfons Moszczeński z Rzeszycy: 6 siekierek starożytnych i 147 monet różnych starożytoych. srebrnych i miedzianych, włącznie 6 medali. Zarząd w odnośnem piśmie wezwał wydział, iżby się stosownie do życzenia księżnej , Zamoyskich Sapieżyny wyrażonego w dołączonym liście, zajął sprawą dość naglącą. Księżna Sapieżyna prosi w wspompionyin liście prezesa Towarzystwa, br .Aagusta Cieszkowskiego, iżby literaiów poznańskich spowodował do wzięcia udzialu w zebraniu autografów pisarzy naszych ojczystych celem ułożenia zeń albumu, jaki ma być najpierwszą wygraną w publicznej loteryi lwow. skiej, zorganizowanej na korzyść Zakładu Sierot, istniejącego we Lrowia pod przewodnictwem Sióstr Opatrzności. Ponieważ termin loteryi niedaleki, album w końcu już styczsia roku przyszłego uporządkowane być musi. Prezes przychylając się z pajwiększą gotovością do wezwania, przekazał wykonanie rzeczy wydziałowi nauk bistorycznych, który bez zwłoki polecił p. Goreckiema Albinowi zawezwać: wszyetkich pisarzy poznańskich do przesłania va ręce jego: (Mieszkanie, Biblioteka Raczyńskich) kartek in qur; to wypełnionych drobnemi utworami, własnoręcznie napisanemi. Ażeby p. Goreckiemu ułatwić pracę, członkowie wydziału na posiedzeniu obecoi wymievili większą część nazwisk w świecie literackim znanych i nadto wydzial postanowił poprosić redakcyą Dziennika Poznańskiego o zamieszczenie niniejszego sprawozdania jak najspieszniej, w któ rem się zamiejszowych szczególniej pisarzy uprasza, do prędkiego wygotowania wzmiankowanych kartek i doręczenia ich p. Goreckiemu, chociażby specjalne w tej mierze pismo ich nie doszio. P. Gorecki zamierza księżnej Sapieżynig odesłać zebrane kartki około 15 stycznia roku przy: szłego. Niechaj się przeto wszyscy piszący zastosują do tego terminu, gdyż tylko w takim razie Towarzystwo potrafi zadosyć uczynić zacnemu księżoéj przedsięwzięciu.

« PoprzedniaDalej »