Obrazy na stronie
PDF

szarowėj ósemki i objętości mniej więcej kart ośmiu. Zwiastun, wychodząc dwa razy na miesiąc zawierać będzie:

1. Rozmyślanie i wykład Pisma Ś go, tojest, krótkie nagki okolicznościowe dotyczące świąt kościelnych, obrządków, prawd religijoych i życia chrześciańskiego, oraz objaśnieoia miejsc i rozdziałów z Pisma 6-go czyli egzegezę popolarpą. 2. Wiadomości z historgi i biografii kościelnej, mianowicie z historyi kościoła ewangielickiego w Polsce. 3, Wiadomości o misyonarstwie chrześciańskiém, równie jak i o towarzystwach biblijnych. 4. Korrespondencye dotyczące spraw chrystyanizmu w ogólności, a w szczególności kościoła ewangielickiego. 5. Nekrologie. 6. Przegląd utworów literatury, z uwzględnieniem potrzeb czytelników Zwiastuna. Główném dą. żeniem Redakcyi będzie: upikając ile możności polemiki, budować na owych słowach Zbawiciela: „Ztąd poznają wszyscy żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciw drugim," a szerząc w wyznawcach Ewangelii żywą wiarę w Boga w Trójcy Świętéj objawionego i miłość bliźniego, atwierdzać w prawdzie i pomagać do rozwijania się w życiu dachowém i doczespém, na drodze biblijnego chrześcianstwa, na podstawie Pisma S-go i ksiąg symbolicznych całego kościoła ewangielickiego. Dla tego, pragniemy rozwijać pismo pasze tak, aby z niego zarówno budować się mogli prostaczkowie i ludzie wykształceni; aby Zwiastun był gościem pożą. danym pod słomianą strzechą i we dworze pańskim; aby trafił i do serc ludzi pracujących czyto przy pługu, czy przy warsztatach. Królestwo Boże chcemy budować, budować w dachu Chrystusa.

Ufni w pomoc Tego któremu służymy, liczymy na współudział piszą. cych i czyteloików. Zwiastun będzie pierwszém prawie pismem czasowem protestanckiem w kraju naszym, piecb go, wesprze miłość bratnia, niech współczucie rodaków doda mu otuchy. Zwiastun kosztować będzie rocznie złp. 10, półrocznie 5, kwartalnie 2 złp. 15 gr., a prenumeratę przyjmuje księgarnia nakładowa G. Gebethnera i R. Wolffa, ulica Krakowskie-Przedmieście Ner 415. Ocenie na pocztamtach Królestwa i za granicą, doniesiemy później. -Ks. Leopold Otto Pastor parafii Ewangielicko-Augsb. War. 8Zawskiej.

Postęp. Rok czwarty togo ozasopisma poczyna się doja 5 stycznia 1863 r.

Postęp obejmuje: a) Żywoty sławnych spółczesnych Polaków (z portretami); b) Umiejętności społeczeńskie, sposobem popularnym wykladane, a dotyczące gospodarstwa narodowego, oświaty ludowej, sztuk, rzemiosł, przemysła, i t. p.; c) Najnowsze wynalazki i odkrycia; d) Powieści, gawędy, poezye, tudzież podróże i opisy miejscowości (z rycinami); e) Przeglądy utworów piśmienniczych; f) Wiadomości bieżące; g) Karykatury. :

Przedpłatę, wynoszącą z przesyłką pocztową rocznie 5 rsr. k. 564/, półrocznie 3 rable, przyjmują w Królestwie Polskiém wszystkie stacye pocztowe, dla prowincyj w Cesarstwie bezpośrednio Ekspedyoya Gazet w Warszawie, jakoteż księgarnię.

Zjednawszy sobie zaszczytną przycbylność publiczności polskiej, pismo to nadal tém bardziej zaleceć się będzie doborem artykułów oryginalnych i rycin najlepszych mistrzów.

W redakcyi Postępu, lob za pośredniciwem księgarni, jest do nabycia powe 3-cie wydanie karty Polski, wraz z ościennemi krajami, sięgając cemi po Berlin, Lipsk, Wenecyą, Odessię i Petersburg, (wydanie 3-cie w oprawie). Cena rsr. 2.

Redakoga Postępu w Wiedniu Alservorstadt Nr. 102. .

Przy Redakcyi Postępu w Wiedniu, otwarte zostało Biuro komissowe, które podejmuje się załatwienia zleceń wszelkiego rodzaju.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Katechizm, to jest wykład nauki chrześciańskiej w pytaniach i odpowiedziach, przełożony z niemieckiego. Wyd. 2gie. Warszawa 1862, druk A. Ginsa, 8-ka mniejsz., str. spisu rzeczy nieliczb. 3, tekstu 96.

Sowizdrzał i awantury jego. Nowe poprawione wydanie z niemieckiego. Warszawa 1863, druk J. K. Psurskiego, 8-ka, str. 72.

Dodatek do Skorowidza Dzienników Praw od tomu XLVI do LX włącznie. Warszawa 1962, druk J. Krokoszyńskiego, 8 ka, str. 30.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Najnowsza metoda praktyczna i łatwa nauczenia się w krótkim czasie języka niemieckiego, układu F. Ahna, wraz ze słowniczkiem alfabetycznym do zadań. Wydanie nowe poprawione, ku użytkowi młodzieży polskiej. Kurs pierwszy. Warszawa 1863, naki. G. Hermanstadt, druk drukarni przy ulicy Danilowiczowskiej, 8-ka, str. 93, VIII.

[ocr errors]

Zawadzki Stanisław. Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Pol- . skiém. T. I11. Zeszyt XXVII. (Prawo o oczynszowaniu z urzędu włościan w Królestwie, wydane w dniu 5 czerwca 1862 r. art. 9 do końca. Dodatkowe rozporządzenia w czasie druku dzieła. Porównanie artykułów prawa z r, 1825 z odpowiedniemi artykułami księgi pierwszej kodeksu Napoleoila i wzajemnie. Porównanie artykułów dawnego i nowego tekstu niektórych części kodeksu postępowania handlowego. Skorowidz chronologiczny do r. 1857). Warszawa 1862, nakł. wydawcy, druk K. Kowalewskiego, 8-ka, sir, od 561-656. Każdy zeszyt kop. 30.

Buliński Melchior ks. Historya kościoła powszechnego. T. II. Warege wa 1862, druk J. Jaworskiego, 8-ka więk., str. 299, nieliczb. 9.

Dutkiewicz Walenty. Program do egzaminu z bistoryi praw, które w Pol. sce przed wprowadzeniem kodexu Napoleona obowiązywały. Zeszyt pierwszy. Warszawa 1863, druk Gazety Polskiej, 8..ka, str. 78.

, Skarga Maryanny z hrabiów Wielopolskich Stanisława księcia Jabłonowskiego małżonki i innych, na wyrok sądu appellacyjnego Królestwa Pole skiego do Rządzącego Senatu. Warszawa, druk S. Orgelbranda, foł. str. 61, 16, Tom I. Styczeń 1863.

24

Elementarz dla dobrych dzietok. Warszawa 1862, nakł, C. Lewickiego, druk K. Kowalewskiego, 12-ka, str. 40.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Objaśnienia przydatne włościanom w ich nowych stosunkach. Warszawa 1862, nakł. Redakcyi Roczników gospodarstwa krajowego, druk Gazety Polskiej, 8-ka, str. 33.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Gralewski Mateusz. Kolenda dla dzieci polskich, zebrana u piśmienych ludzi i podana do druku. Rok pierwszy. Warszawa 1863, nakł. C. Lewickiego, druk J. Ungra, 12-ka, str. 104.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

F. K. Historya filozofii w zarysie, napisana przez Dra Alberta Schweglera, przełożona na język polski z czwartego (1860 r.) niemieckiego wydania i pomnożona dodatkiem o filozofii w Polsce. Warszawa 1863, naki. E. Wende i spół., druk J. Jaworskiego, 8-ka, str. IV, 3, 474.

« PoprzedniaDalej »