Obrazy na stronie
PDF
ePub

cap.114.

Lucx 11...

Tertul. I de orat.

orar. Dom.

b Heb.4.d. hac vita conducibilia re&tè à DEO Aug.in Ench.

defiderantur atque petuntur , in bonis Sperandis & expe&tádis debent haberi. Ea verò præcipuè relucent in Dominica oratione, vtpote quam

CHRIc Matth. b. stus Dominus ore lacro prodidir,

& admirabili sapiétia præscripfit om

nibus , qui spem suam acvota oratio Orationem Dominica explicat ne cupiunt Deo explicare.

IT11. Cypr ferm.6. de

Ona forma est Dominica Cyril. Carech.s. mynagog.

Orarionis? Chryfbom.de

[Æc est , Pater nofter qui es in cælis,

1. Sanctificetur nomen tuum, Hicron. Theop. Euchyn.in Ma. 2. Adueniat regnum tuum,

3. Fiat voluntas tha ficut in celo & in terra, Aug.epi.121.ad

4. Panem nostruin quoridianum da nobis hodie, Idem libr.z.de" s. Et dimitte nobis debita noftra,ficut & nos dias mittimus debitoribus noftris

, 5o. & ferm.de

6. Et ne nos inducas in tentationem, temp. 126.

7. Sed libera nos à malo, Amen. Chrysol.ser. 67. & fequentib. Innoc.3.lib.s.de myfter. Millë Que fummatim in Dominica

oratione ca 17.& fequen.

tractantur? Aug in Enck.

EPIEM in * ea petitiones promonte, cap. 17.

orai. Dom. &ra cap.6. Matth.

Ambr.lib.5.de iacramentis c.4.

Probain, cap.11.

fer. Do.in mont. & hom.42.cx

135.& 182.

68.115.& lib. 2. de fer. Dom.in

Seonuncutad quas referi omnes

[ocr errors]
[ocr errors]

121.4 Proban.

bomnium orationum species & for. b Aug.epik. mæ poffunt ac debent, fue pro expe- cap.sa. tendis bonis , fiue pro delendis peccatis, fiue pro auertendis malis quibuflibet diuinam opem imploremus. In prioribus autem tribus petitionibus, quæ propriè ad æterna pertinent, ordine pofcuntur : in reliquis quatuor etiam temporaria , quæ & ipfa propter æterna consequenda funt nobis neceffaria.

VI.

PRAPAT

2.Cor.1.a.

Dom.8.c.

Quid fibi vult initium orationis, Pater 110

fter qui es in celis? RAFATIVNCV.LA est, & nos · Exod. 15.a.b."

memores reddit summi beneficij, Malach.r.b. quo Deus Pater æterna illa maieftas

Philipp.4.d. in cælis perbeatè regnans, nos recepit

Apoc...d. in gratiam , & propter CHRISTVM Galat.4.3. filium in suos quoque filios & regni leo ferm.6.de cælestis keredes per Spiritum sanctum Natiuis. Dom. adoptauit.

Quæ tantorum beneficiorum memoria non folum attentionem exci-a Cypr.in ferma. tat, fed eciam ad redamandum Pa. de orat:Don, trem, illigue obtemperandum pro

uocat

6 Luc.11.b. Lac.l.de

Matth.5.b. 1. Pet. 2.c.4.6. s.Cor. 1o.g. Coloff. 3.c. Rom.15.b. Eccli.36.a.

• Lucæi.g.

1.Pet. 1.c.3.C. Philip.2.b. b Marth.s.b.

uocat filios , neque minus orandi im-
petrandique illis auget fiduciam.

VII.
Quis eft ferisus primepetitionis;San&tifice-

tur nomen tunn?
N nobis, quemadmodum in om-
Inibus aliis , promoueri semper &
augeri petimus. gi quidquid ad glo-
riam fummi optimique Patris noftri
spectat.

Id verò fit maximè , cùm veræ fidei confessio , Spes etiam & Charitas, ac fimul Christianę vitę fan&a conuersatio fuam in nobis lucem ac vim exerit, vt spectantes alij quoque glorificenc Patrem.

VIII.
Qtrid continet fecunda petitio, Adueniat

regnum tuum?
ETIM V s,vt per gratiam & iu.

ftitiam suam regner in Ecclesia . Luce TC.17. Deus , immò & in mundo vniuerso,

eie&tis hinc aduerfariis potestatibus, 1.Cor.15.c.d. & cupiditatibus malis omnibus è mePlalm.67.4.

dio profligatis.
Tum optamus & precamur , vt ex

hoc

Matth.6.d.
Rom.14.C.
Pral.22.a.79.8.

[ocr errors]

1.Cor. Ephef. i.d. Matth.13.f.

Coloff.1.b.

Reeli & beati omnes, nos quoque

Lucx 32.6.

hoc mundo, veluti è graui o peregri- i Philip.2.d. nacione militiaque vocati, quàm pri 1. Pet...b. mùm transferamur ad regnum gloriæ 2.Cor.5.a.b. & felicitatis æternæ, vt cum Chrifto S Pos:C: & San&is eius in sempiternuin regne. Matth. 8.be mus.

IX. Quid includit tertia petitio, Fiat voluntas tua? OGAM VS , vt ficut in cælo An- Pfalm.vold

Rom.1.b. in terris,quamuis imbecilles & exigui, Heb.13.de exactam Deo præftemus obediétiam, nihil habentes prius, quàm vt diuinæ 1.Pet.4.4. voluntati cum in prosperis , tum in lobild. aduerfis libenter nos subiiciamus, & nostra? quæ ad malum prona eft ,vo- 1 Gen. 8.d. luntate reiecta , in bdiuina femper ac- Bero.Serm.3.de

refurre&. quiefcamus.

b loan.4.6.5. X.

6.d.

1.Reg.j.d. Quid habet quarta petitio, Panem nostrana

quotidianum da nobis hodie? AR B OMNIS boni auctore ac fon- fac.i.a.c.

Plalm. 39.d. nos, veluti

pauperės:& men- Deut. 1o. d. dici,ea desideramus, quæ ad hancvie Tim..b. tam corporis quotidie fuftentandam Prou. 30.1.

Psalm.144. funt fatis, vi&tum scilicet & veftitum:

prætereà

3.Pet.5.6.

Amos8.c.
Eccli. I s.a.
Prou.. b.

loan.6.

[ocr errors]

cradi.ca.4.

[ocr errors]

præterea quæ ad vitam animæ proa Matth.4.a.

mouendam faciunt, nimirum ver

bum Dci, animæ fpirituale pabulum, b Ma1.16.c.6.6. facrosanctam Euchariftiain , panem Hier.10 6.cap. illum cæleftem, cæterağue salutifera

Ecclefiæ Sacramenta, ac Dei dona, Cypr.loler.de Amb.l.defa. quæ ad bene beateque viuendum pa

scunt , curant, confirmant hominem Aug.li.z. de rer. interiorem.

XI.
Quo pacto intelligitur quinta petitio,Di-

mitte nobis debita nostra? Thren.4.6. I c petimus,à labe peccati, quo

Loihil fæediùs, nihilanimæ pestiExod. 2.fg.

lentius esse potest, clementer expur

gari, & ea ipsa quæ peccando contraSapien. 16.6.

ximus,debita relaxari.

Ne verò. frustranea fie precatio, animo in proximum perperam affe

&o,illud addimus, nos vindi&tæ acuColofl: 3.b.

piditare ac simulcate pofita , cum pro

ximis in gratiam rediiffe, & cuiuis ex Epher 4 & animo noxam condonasse. . Hoc est * Math.. bue. enim quod CHRIST vs alibi vo

tuit, cùm diceret : Dimitte, dimitAug.ir Eachu temini . Et iterum : 'Si non dimiferitis ho

mimibes.

1.Cor. 10.b. Leuit.26c. Num.5.2.c.

Luct 78

Tob.12.c.

Pialm. jo.de

a Rom. 12.d.

Lucz 23.c.
A&.7.8:
Marc, 11.c.

b Luca 6. f.

d.e. Eccle.28.a.

cap 71:

« PoprzedniaDalej »