Obrazy na stronie
PDF
ePub

POPVLVMQVE COLO

N:I EN S É M. PETRI.

CANISII THEOL.

M

PRAL FATI O.
IIT o ad vós Catechismum ,
ue, ve ego dicere malui, Chriftianæ
do&trinæ sunimá, Lediflimi am-
plissimique viri,opus quidem pue.
rile, vt nonnulli fortassis exiftima. ,

bunt , & anichac fæpius editum, fed quod viros etiam exerceat, & cui lupremã ego manum nunc tandem impono. Cùm autem ante decennium Vienna versater, & laudarillimo Regi Ferdinando,qui pofteà Cæsar declaratus est , a las 1 cris effem concionibus; hoc ego qualecunq. opus, vringenuè fatear , eodem Principe fic poftulante : eonscriptum, in lucem primùm dedi,Causas eden... di repetere non attinet , vt quas oprimus ille Mæ. cenas in suo vel diplomate , vel edicto, quod operi præfixum extat, in medium profert. Neque mihi hoc vitio vertendum puto, quòd idem liber absq. Auctoris nonvine prodierit fæpe: etli postea Veneti& Galli,dum opus recudunt,mequidem início, nomen meum adscripserunt. Ego verò talis canti. que Principis,qui facilè primasin Germania tene. bat,tum au&oritate tum mădato contentus, Dco magis quàm hominibus conarum hunc noftrum comprobare volebam. Nam & nominis expressi additamento id furutum providebam , vt multo•

rum

PR AE FATI rum in me odia concitatem, & virulentoscalamog -acuerem. Adeò nihil ferè tam exa&um & elabora. tú nunc editur,quin momosilicò reperiat,& craoi brones vltrò irritentur. Neque fanè mea me fefel. lic opinio:quod verebar, euenit. Ita neque nomen studiosè fuppressum, neque feruata vbiq. ftyli mo. destia , cùm fæpe aduersaries infe&ari potuislem, profuit, quominus clam palam huius laboris ergo : morderer atq. profcinderer: Chrifto interim Opt. Max.qui & ipse cùm ageret optime, audiuit à suis pessinie,gratias ago fingulares,quod me dignú fe. cerit latratibus atq. morsibus sectariorum,præfertim quorum iam damnata eft,& pofteris execráda.. erit memoria in Ecclefia Dei. Horum fæuas in me sententias & iniquas damnationis leges surdis vel. ati auribus prætereo. Etenim ab Eccleliæ Catholic cæ hostibus, multarumģ. hæresum patronis reprehendi,quid eft aliud quæso, quam commendari,& bonú Ecclesiæ ciué magis magisg. bonis omnibus comprobari. Nos quicquid hic fcriplimus, nõ quç. ftus , mercedis aut gloriæ cupiditate pelle&ti , non hominis odio vel amore prouocari; fed quod fan&è iurare poffumus, Religionis & veritatis illus strandæ studio permoti , & ab illo Cæsare impulli fic fcripfimus,vt Catholicorü, & prçcipuè Germanorum cóniodo publico inseruiremus. In feribédo autem non sane' noftrum, aut vllius privalum, fed communem Ecclefiæ Catholicæ sensum & cófen. sum fecuti fumus , ac sequi porrò ex animo defi. deramus. Siqui verò eit imbecillior, quá quiad. ucrsariorum iniquá de libro céfuram poflit negli. gere, hic primum cogitet secứ cauíam quæ oppu. gnatur,cú vniuetia Ecclefia,quç Catholicę nomea meretur,aobis effe coniunctam: deinde maiora &

As

plura

plura qualcm nobis fauere quàm

obftare fuffragia intelligar. Loquor autem de iis teftibus,quos omni exceptione maiores Cæsarin sua præfationcpro. duxit, nimirú Principes, Magiftrat, Curias, Gym. nasia:naro ab his librum cundem ftudiosè legi, legédumý proponi,& publicè defendi, nobis etiam cacenubus passim res ipsa declarat. Verum impru. déter ago foccalle,qui fan&tæ fimplicitatis oblitus, hæc persequor,velut satis nó habcă Ecclefiç sanatç autoritatefulciri, led hominú quoq.fauoré & iu. dicia morer. Arcupio lanè,quoad eius fieri poteft, infirmorum vitare offendiculú , & prouidere bona(v. Paulus iuber)nó solùm corâ Deo, fed etiam coram hominibus. Igitur veniam.ab omnibus, qui re&tè & cãdidè iudicabút, me haud grauatim impatraturum confido, quod in bac editione non en meum profitear,cum idé in exéplaribus, non pau. cis iam antè(vt dixi)editis circúferatur, cú & Ca. Lar hoc aperiè in fuo edicto exprefferit, cum demu & lege lit caurú ecclefiaftica, vi libeonullus absque auctoris nomine & inscriprione probetur.Cæterú in hac editione,aut potius operis recognitione, ingenuè fatebor id accidiffe mihi,quod aliis fçpedo. aioribus vfu venire folet, vi ad sensum illustrandú iuuandug.le&toré nonnulla immutauerim, multa ctiá adiunxerim. Quod ftudium aquis quidé conforibus molcftum elle non poteft, vt qui re ipfa faen pe comperiunt, haud temerèiam olim dictum elle illud:Fösteriora confilia meliora. Quanquam per nos etiam licet, si quibus ita lubet, vt prior editio retineatur. Nam vtrang. Catholica,& in astrucn, da veritatis do&rina conrenrientem eff,docti dio prehédent. Accessit porrò huic edicioni tra&atio, @aque momenti nunc fane maximi, de hominis

lapra

[ocr errors][ocr errors]

PR AETATIO. lapia & iuftificatione, quemadmodum Tridétina Synodus grauissime docuitac prescripsit.Nos veluti lac paruulis præbuimus; 'dū prima & faciliora Chriftianæ do&trinæ seu capita, feu clernenta per. currimus. A lacte porrò ad folidioreni cibum, hoc est, à Carcchismo ad præclaram & abfolutam hác de Iustificatione doctrini funt adducedi,qui velut cphebi in Christo grandescút; & fublimiora quxdam pietatis dogmata possunt capslerc. Nec vi. deo fanè,quid canıa de re grauius, cómodius, abfolutius & Accesfarium magis io mediú possit adferri,quàm quod est à Synodo dicta profectú, nimirum yt veritatis de luftificatione do&rina, quæ maximè oppugnacur, fincerè conferuari ac integre defendi queat.

Sed iam tempus eft, vt ad vos redeam præstan. tissimi Viri , qui rem vestra quidé humanitare dignam, mihique pergratá feceritis, li opus hoc reco. gnitum,vt dixi, multisg.in locis locupletarú,quod reuerenter à me nomini vestro nuncupatur, æqui bonią.cófulatis. Neq.verò mihi desunt causæ hu. ius núcupationis. Prinūenim cupiebá obferuátiæ ac gracitudinis erga vos mez testimonium aliquod exhibere, vt qui multis annis in fpectata Repub.yc. ftra verfatus,cum liberaliú arciú, tum facræ Theologixstudiis apud vos operá dederim. Adhæc Ca. tholicú opus eiusmodi Patronis vel maximè coni médaridū erat, qui de re Catholica prçclare meri. tj, inzentē suæ pietaris ac defenfæ religionis gloria ellent cófecuri. Vbi nó prædicaba,vt land poslem, Rép. veftrā, quanõ frustra tot seculis hoc insigni. tur elogio, vi inter Germanicas omnes iure quodlá fuo dicator, & fit FE LIX Agrippina Colonia, fan&& Ro. Ecclesiç fidelis filia. Para lic, Vrbé veftsa

in Romano imperio nulli secunda , fan&orú Martyrum fanguine mirificè consecratam, fortunis ae opibus abundanté ceipere. Mirétur alij vetus apud vos Gymnasiú & celeire eniporium. Ego verò in primis hoc nomine vobis gratulandú, summasque sumıno Deo gratias agendas elle duco,quod Apostolico præconio iam olim Romanis delato vos quoque dignos redditis, vt fides veftra in vniuerso mundo annúciccur.Igitur,vtauitá, certam & integrā religioné cóserueris,quo nihil habetis aut fanGius aut antiquius, impiis quidé nouation bus ac profanationibus nullum in Repub, yeftra locú relinquitis, fe&tarios auic horús conatus , qui vobis. fæpe infidiantur,nó minus prudéier quam fortiter profligatis:tú præclaro veftræ pietatis zelo id perfi- , citis; vt cú alibi paffim distracta Gint religionis ftu. dia, & sc&tæ inter se prorsus dissectæ pestilenter vi. geant ; tamen apud voscor vnum & anima vna, vnú eciam ouile sub vno pastore vfque perseuerer, Ira demum re ipsa declararis, haud iemere' di&um elle, quod auctor vetustus, & veritatis cóprobådæ magis,quá fyli ornandi studiosus memoriæ pro. didit , cum Vrbem veftrá his verbisiã in Ecclefiae vestræ vsum receptis cómendauit: Poftquã fidě suscepifts Ciurtas prenobilis

, recidiua non fuifti, fed in fide fabia lis. Inuideant hanc vobis felicitaté illi , qui deposi. tum à Paulo commendatum nó custodiunt, led in aliud quoduis Evāgeliú, quam quod Apoftoli annuntiarunt, transferri se pariútur, neq, rarò fidem perinde ac monetā commutant. Deú immortalem ex animo precor vobis,vt hanc gratiá & fidei cons ftantia, qua præluçeris Germaniæ, perpetuam efie velit.Colonię Agrippinę feriis Epiphaniç Domini, Anno Virginci partus M. D. IXV s.

EX,

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »