Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

HUTTERUS REDIVIVUS

eller

den Evangelisk-Futherske Kirkes

Dogmatik.

Et dogmatist Repertorium for Studerende.

Oversat efter Originalens fjerde Udgave.

af

A. L. C. Listow,
Candidat i Theologien.

Kjøbenhavn.

Forlagt af Universitets-Boghandler C. A. Reigel.

Trykt hos J. D. Crist, Bog- og Nodetrykker.

1841.

-9 SEP 1958

LIBRARY

„Es will jedermann im Laden feil stehen, nicht daß er Christum oder sein Geheimniß wolle offenbaren, sondern sein eigen Geheimniß und schöne Gedanken, die er über Christi Geheimniß hält, nicht will umsonst gehabt haben, damit er hoffet auch die Teufel zu bekehren, so er doch nie eine Mücke bekehrt hat oder bekehren kann, wo nicht das Verkehren das erste drin wäre".

Luther.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Aar ere henrundne, siden De, Høiærværdige Herrer, hædrende tidligere Aars venskabelige forhold, optoge mig iblandt Deres Doctorer, uden at jeg, beskjæftiget udelukkende med kirkehistoriske Studier, hvis frugter langsomt modnes, har kunnet efter academisk Skik offentlig udtale Dem min Tak. Selv nu Fan jeg kun gjøre det ved fornyelsen af en ældre Bog, dog vælger jeg gjerne netop denne til Overbringer af min Tak. Vel er det dogmatiske System, hvis Sag her fortrinsviis føres, ikke mit eget, heller ikke, saavidt mig er bekjendt, Deres, men alligevel har denne Bog paa en Maade hjemme i Tübingen. Thi da jeg under dette høiærværdige Facultets Auspicier traadte ind i det academiske Liv, og fra det samme Catheder, hvor engang den forklarede Storr havde lært, i et Land, hvor hans ærværdige Venner og Disciple trindt omkring forkynde Evangeliets Velsignelser, maatte gjøre Paastande gjældende, der dengang vare usædvanlige paa dette Sted, da overveiede jeg endnu engang Alt fra første Be= gyndelse med megen Omhu, og tænkte mig ind i Kirkens gamle Lærebygning. Den hele aandelige Omgivelse lod mig netop ved sin christelige Mildhed og videnskabelige Besindighed see Opfattelsen af Christendommen som overnaturlig, umiddelbar Aabenbaring i det reneste Lys. Min Overbeviisning har ikke senere forandret sig, men vel oplod mit Hjerte sig mere og mere for vore fædres Tro, og jeg begyndte at forstaae, hvor: for Troen netop í den Skikkelse var beskikket til at gjøre dem salige. Det 16de og 17de Aarhundredes dogmatiske System forekom mig som een af vore gamle tydske Domkirker med sine himmelstræbende Spidsbuer og vidunderlige sindrige Udsmyk

« PoprzedniaDalej »