Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

é

μ

σε

μ

και με σοις πτε ροίς εν συ με τρί α. πος θε ο πτί αν ανά γε ται· τοις θεί

ό οις ζο γοις υπο τι θεί σα την οι κεί αν ζω ήν

οι κεί αν ζω ήν . και πος αυ των ιερώς 20 ευ θε του μέ νη : πος την έ αυ της επι γω μo συ νην το δε τοις

Αο γι oις ει ρη μέ νον : ως ε κέ κα γον & τε ρoς πoς τον έ τε ρον è xeč vo oi
μαι δη λούν ότι των θε ο πτι κών αυ των νο ή σε ων . αλ λή λοις α
φό νως μετα δε δο α σιν και του το δε ιερας αξι ώ στο μεν

Μή μης : ώς ή των λογίων βαι ων φωνή κα τε φα τι κήν επω 25 νυ μίαν . κα λεί τας α γ ω τα τας των σα ρα φί ου σί ας

εκ του κατα θεί αν και αει κί νη τον ζω ήν. δια πυ ρου και υπερ ζε ον τος •εί περ ούν ως Oι τα έ βαί ων α φέρ μη νεύ σαν τες φα σιν : οι θει και τα του σα ρα φί επησ ται και θερ μαι νον τες υπό της θεολο γι ας ω νο

λο γι ας ω νο μάσ θη
εκ φαν το ρι κω της ου σι ώ δους αυ τών & ξε ως ο νό μα τι : του
30 θεί ου μυ ρου κατα συ βο λι κήν ει κο νο γα φί αν . ανα κι νη τι κάς

3 χου σε δυ να μεις : έκ φαν σιν αυ του. και δασ τι κω το ρων α μών
διά δο σιν . εκ κα λου με νας ή γαρ υπέρ νούν εύ ώ δης σου σί α: πος

[ocr errors]

σαν

μ

[ocr errors]

τ

[ocr errors]

Fol. 256" a.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

των δια πυ ρων και κα θα ρω τα των νο ών . εις εκ φαν σιν ανα κι νείσ θαι φι λει και τας θει ο τά τας αυ τους πι (= επι) ποί ας . εν πα νολ βί αις δια δο σε σιν (expuncta littera ν) δω ρει ται . τοίς ού τως αν την υπέρ κοσ με ως εκ κα λου με νοις ου Κουν ή θει ο τά τη των υπέρ ου νιων (= ουρανίων) ου σι ών τα ξις . ου κ[η] (η evanuit) )

γό η κε τον 5 θε αρχε κώ τα τον ιουν (= Ιησούν) . εις το α γι ά ζεσ σαι κα τέ λη λυ θο τα νο που τον ει δε αυ τον ιε ρώς εν τοις κα θή μας και φέν τα δια βεί αν και άρ ρη τον α γα βό τη τα και πος του πος πατρός) έ αυ του τε και του πος ( πνεύματος)

P

αν θω πο πε πως ά γι α ζό με νον: ο ρω σα τήν οι κει αν οι δεν αρ χήν . ε δά νοίς αν θε αρχι κως δα (in rasura) ρα το κα του σε αν α ναι λοι ω τον έ

, χου 10 σαν ή θεν ή των ιερών συ βό λων πα ρα δο σις γι α ζο με νω τώ θεί ο μύ ρω . τούς σα ρα φί πα ρίσ

τους σα ρα φί πα ρίσ τη σιν : α πα ράλ λα κτoν ει δυ ι α και δια γα φου σα τον χον Χριστόν) . εν τη κα 6 ή μάς όλι κή πος α λή θει αν έναν θω πή σει· και πος έ τι το θει ό τε ρον . ότι τώ μυ ρω χρή ται

πος παν του ιερού τε λε σι ουγί αν : ε ναρ γως υπο δει κυ σα κατα το λό 15 γι ον : ά γι α ζον τα τον α για ζό με νον: ώς και ει ταυ τον έ αυ τώ.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Y Υ

[ocr errors]
[ocr errors]

θεί

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

κατά πα σαν την σε αρ χι κήν α γα θου γι αν : δι ή και της ιεράς θε ο γε
νε σί ας ή τε λε σε ου γός δω ρε α και χάρις εν ταις του μυ ρου τε λεί
ται θει ο τα ταις τε λει και σε σιν (corr. ex σι) • ή θεν ώς οι μαι και το καθαρ τι

κω βα πτισ τη ρί ω : το μύ ρον εν ταυ ρο ει δε σε βο λαις πι επι) χέ ων 20 ο ί ε ράρχης Ο πό ψιν ά γει τους θεωρη τι κοίς ο φαλ μοις : ά

χρι και αυ του θα νά του δια σταυρού τον ιουν (= 'Ιησούν). υπέρ της ή μών θε ο γε νε σί ας δια δυ και με νον: αυ τή τη θέ α και α κα τη τω κα θό δω . τούς εις τον θά να τον αυ του κατά το κό φι ον λό γι ον βα πτι ζο μέ νους . εκ της του φο ρο που ου θα νά του πα λαι ας κατα πό σε ως α

γα

θα πε πώς ανα πως τα . ό 25 και ανα και να ζον τα πος έν θε ον και αι ώ νι ον και παρ ξιν • άλ λα μην

Και αυ τώ τω τε λεσθέν τι: την ιε ρω τα την της θε ο γε νε σί ας τε λε την . την του θε αρ χι κoύ πoς (= πνεύματος) πι επι) φοί τη σιν ή του μυ ρου τε λεί ται τε

λει ω τι κή χρί σις • υπό το που σης ως οι μαι της ιεράς των συ* βό λων εί κο νο

γα φί ας. Ο παυ του του δί ή μάς αν θω πο πε πώς τώ θε αρχι κώ 30 πι (= πνεύματι) και θα γι ασ θεν τος •α ναι λοι ώ τω της ου σι ώ δους θε και τη τος

έ ξει • το θει και τα τον πα πνεύμα) χο ρη γού με νον και του το δε ίε ραρχι κώς εν νο η σον: ότι και του θεί ου θυ σι ασ τη ρί ου την ιεράν τε λεί ω σιν:

[ocr errors]
[ocr errors]

δω ρεί και

P

[ocr errors]
[ocr errors]

Fol. 256" b.

IP

(και)

[ocr errors]
[ocr errors]

ή των α γ ω τα των [τ]ε (λε τών) [θεσ] (μο) [θεσία ταϊς του ιερωτάτου μύ] ρου τε λε του γεί πα να (γε σ)ιν [επιχύσεσιν . έστιν δε υπερουράνιος και υπε) ρού σε ος ή θε ου γί] (in rasura; fuit ω [ρί]) (α· πα σ)[ης της θεουργικής ή μών αγιαστεί] ας

άρ χή και ου σί α (τε λε σε [ου γός] δύ να) [μις (εί γάρ ε (= εστι) τ)ό θει ο [τα τον 5 ή μών θυ (σι ασ τη ρι) [ον Ιησούς] ή [θε αρ](χι κή) των [θείων νοών]

α φι έ (ρω) σις [εν ώ κατά] το [λόγιον α] φι (ε) [ρούμενοι και μυστι) κώς [όλοκαυ] τού) με [νοιτην ποσ α] γω (γήν έ) [χομεν υπερκοσμί) οις ο [φαλμοίς εποπτεύσω] μεν [αυ τ] [το θειότατον θυ] σι

ασ τη [ριον . εν ώ τα τελούμενα τελείται και αγι] (α ζε) [ται πος] 10 αυ [τού του θειστάτου μύρου τελούμενον' αγιάζει γάρ] (υπέρ ημών)

έ αυ (τον) ο πα [ναγιώτατος Ιησούς και πάσης ήμάς αγιαστείας απο] (πη) ροι . των [ε] (παυ) [τω τελουμένων οικονομικώς εις] ή μάς [ως] (θε ο) [γεννήτους, λοιπόν αγαθουργι](κώς) [διαβαινόν] (των): [όθεν ως

(οι) μαι [κατά νουν ιεραρχικόν θεοπαραδότως] (οι θεϊ) [οι της και 15 (θή μας) [ιεραρχίας καθηγεμόνες την πάνσεμνον ταύτην ιερουργί]

αν [μύρου τε λε την εκ του τελουμένου πραγματικώς όνο]

ο

[blocks in formation]

?

?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[μά] (ζου) [σιν ως άν τις φαίη θεου τελετήν εκατέρω να την
[θείαν αυτης τελετουργίαν υμνούντες . έστι γαρ αυτού τελε)

[τη και το δι' ημάς ανθρωποπρεπώς αγιάζεσθαι και άπαντα τελεϊν και αγι]
20 (α ζειν) [τα τελούμενα τ](ό) δε (i) ε [ρόν της των θεολήπτων προφητών επι]

Ποί ας [μελώδημά . φασιν οι τα Εβραία ειδότες το αίνος)
βου (=

θεού) [δηλούν ή το «αινείτε τον κύριον» . απάσης ούν ιεράς θεοφα)
νεί ας [και θεουργίας εν τη ποικίλη συν] (0)έ [σει] (των) [ιεραρχικών]

συ βό Γλων ιερογραφουμένης, ουκ ανάρμοστόν έστι μεμνή] 25 θαι (της) [θε ο κι νή του] των προφητών υμνολογίας · δι](δάσ κει) γαρ

ευ αγώς τ(ε) α (μα) [και] ι [ερο] (πε) πως [αίνων] ή [ερών] (α) ξί [ας αι. ( παρά τας ίε ρα[0] (χι κας α γα) θου γι ας' αύ τη [μέν ή θειοτάτη] του

μό ρου [τε] (λε του γι α) . [καιρός δ' αν είη μετα] τας θεί ας (ίε ρου) γι (ας

αυ τας εκ [θέσθαι] (τας ί ε ρα τι κας τά ξεις) [τε και] απο (κη ρώ σεις) 30 δυ να μεις (τε) [αυτών και ενεργείας και τελει] ω σεις και (την) ε (παυ) τας

τρι α δα των [υπερ] βε βIn] και ών τα ξε (ων) και πως αν απο δ[ει) τα χεί η . της καθ' ή μας ιεραρχί ας ή δια κόσ μη σις το μέν ά

[ocr errors]

είναι)]

λ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Fol. 257' a.

[τακτον και ακόσμητον) (και) [συ] (*πε φο [ρη] με νον α μι) γ(ως απο) [δια] Ιτέλ] (λου) [σα)
και αποκληρούσα, το κόσμιον] (δε και) [τετα) με (νον και) ευ (τα) [ές εν] ταις
κα [τ' αυτήν αναφαίνουσα των ιερών] τα ξε (ων): ανα (λο γί) [αις . και] (την) [μέν απά)

σης [εραρχίας τρια] δι κήν (διαίρεσιν εν ταις ή] δη [πα ρή μών
5 [ μη με [ναις] ιεραρ χί αις ως [οίμαι] (κα λώς) [εξε θέ [με θα φή

σαν τες : ως (ή) [καθ' ημάς ιερά παράδοσης έχει πάσαν ιεραρχι) (κ)ην
πραγματείαν] (εις τας ο σι ω τά) τας [τ]ε λε τας (διαιρείσθαι και τους έν (θ)ε
(ους αυ των πι (= επι) στή) μο νας [και μύστας) και τους [υπ' αυτών ιερώς τε] λου με

[νους . ου] (κούν) μεν αγιωτάτη των υπερουρανίων ουσι] ων ί
10 Γεραρ] (χι α) [τελετήν] (μέν) έ (χει) την [κατά δύ] να [μιν οικείαν Θεού και των] θεί

(ων) [αύλωτάτην] (νό η σιν) [και τήν [του θε (ο) ει δ(ούς) και (λό) κληρον και] (ώς) έφι
(κτόν θ)ε ο μι (μη τον) [έ ξιν ] φ[ω] τα [γω] (γους δε και προς την ιεράν ταύ] την τε
[λεί] (ω) σιν [ήγεμόνας, τας περί θεόν πρωτίστας ουσίας αυ] ται (γ)αρ

[είς τάς τας υποβεβηκοίας ιεράς τάξεις αγαθοει](δώς και) ανα λό
15 γως [διαπορθμεύσουσι τας δωρουμένας αυταίς αεί] (θε ου' γι) κας
[γνώσεις] υπό της [αυτοτελούς και σοφοποι ου (accentus satis conspicuus) των θεί (ων) νο]

ών θε αρ χι ας . [αt] δε των πρώτων ου σ]ι ών [ύφει] (μέ) [ναι διακοσμή σεις] ως δε (4) κεί [νων ιερώς αναγόμεναι (πος) την [θε ου γον της θ]ε α(ρ) χί ας έλ[λαμψιν . αι τελούμεναι τάξεις] ει σί και α [ληθώς] (ο νο μά ζoν ται :) με

[ocr errors]

20 [τ' εκείνην δε την ουρανίαν και] υπερ κόσ με ον ιεραρ [χίαν εις τα κα] (σή μας)

[άγαθουργικώς ή θεαρχία τας ί] ε ρω [τάτας αυτής] (δω) ρε ας πο
[φέρουσα, νηπίοις μεν ουσι] (κατά) το λόγο ον) ε δω ρή σα το (κατά νό
[μον ιεραρχίαν αμυδραις των α] λη (θών εί) κό σιν (ν expunctum) (και πόρ)

(ρω) [τάτοις των αρχετύ] πων α (πει) κο νίσ [μα] (σι και) [δυσ θε ω] σή τους 25 [αι νιμα σι και το ποις] (ου) κεϋ (δι] α [κι τον έχου] σι την έκε κα λο"

με (νην, [αυτοίς θεωρί] αν α (νά) λο (γον φώς ως ασ) θε νε σιν ή ψε σιν [α βα βώς πι (= επι) λά" ψα σα 1 (ταύ) τη (δε) τη [κατά νό μον] ίε ραρχί α. Tε λε (τη) [μέν] ή (πος) την (πι (= πνευματι) κήν λα τρει) αν ανα (γω γή) χει ρα γω

[γοί] δε πος του την (οι την ά γι αν) ε κεί νην σκη νην υπό μω (0) σε ως 30 ίε ρώς μυ) η θέν (τες του πώ του τών) κατά νόμον ιεράρ χου μύ

στου και η γε μό [νος]: (πος) την ίε ραν σκη νήν ει σα γω γι κως ιε ρο γα φών την κατά νό μον ιεραρχί αν . ει κο να το που δει χεν

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Fol. 257' .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

τος αυ τώ κατά το σι ναι ον και ρος έκά λει πάν τα τα κατα νο μον ιε ρου γού με να· τε λού με νοι δε οι πος των (corr. ex τόν) νο με κών συ* βό λων ανα λόγως πι (= επι) τε λε ω τε ραν μύ η σιν ανα γό με νοι· τήν τε λε ω τε ραν δε μυ η σιν ή

θε ο λο γι α . την κα Θή μας ιεραρχί αν φη σιν· απο πή ρω σιν αυ 5 την έ κεί νης απο κα λού σα και ιε ράν λή ξιν· .έν. (= έστιν) δε και ου νι α (= ουρανία)

και να με κή κοι γω νι κώς τη με σο τη τι των ά κων αν τι λα" βα νο με νη τη μεν και γω νου σα ταίς νo ε ραις θε ω ρί αις. τη δε ότι και συ" βό λοις αισ θη τοις που κι” λε ται . και δι' αυ των ιερώς πι (= επί) το θεί ον ανά γε ται : Το τρισ σον δε ως αύ τως έ χει. της (corr. ex altera huius syllabae forma) τε ραρχικής

δι αι ρε σε ως . εις τας α 10 γι ω τά τας των τε λε των ιε ρου γι ας δι αι ρου μέ νης . και τους θε ο ει

δείς των ιερών και πα ρε τας : και τους και παυ των ανα λόγως πι (= επί) τα ιερα ποσ α γο μέ νους εκάσ τη δέ των τριών της και τη μας ιεραρχίας δε αι ρε σε ων . α κο λού

α κο λού θως τη νο με κή και θει ο τε ρα των κα θ' ή μάς ιεραρχί α . πώ τη και με ση - και το λευ ται (corr. ex ται) α τά τε ται δυ να μει : 15 της τε ίε ρο πε πούς ανα λο γι ας το μη θου μέ νη . και της ά πάν των ευ

κόσ μου και κατά τα ξιν έναρ μο να ου. και συν δε τι κής και να νι ας ή Μεν ουν ά γι ω τα τη των τε λε των ίε ρου γι α. πώ την μεν έχει θε ο ει δη δύ να μιν : την ιεραν των α τε λέσ των κα θαρ σιν·

με σην δε την των κα θαρ θέν των φω τι στο κήν μύ η σιν εσ χά την δε και των

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Y

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

τας

20 πο τε ρων συ'

συ" κε φα λαι ω τι κην. την των μυ η θέν των εν πι ( επι) στη
μη των οι κεί ων μυ ή σε ων τε λεί ω σιν • ή δε των ιε ρου γι ών
δια κόσ μη σις . εν τη δυ να μει τη πώ τη διά τών τε λε των απο κα
θαί

( τους α τε λές τους εν τη μέ ση δε . φω τα γω γεί τους κα θαρ θέν

έν έσ χά τη δε και τα κο τα τη των ιε ρουγων δου να με ων. 25 απο τε λει οι τους το θεί ω φω τι κει και να νι κό τας . εν ταις των

θε ω ρη θει σών ελ λά ψε ων πι (= επι) στη μο να καις τε λει και σε σιν
Ή δε των τε λου με νων δύ να μος : ή πώ τη μέν ε (= εστιν) . ή κα θαι ρο
με νη με ση δε μετά την κα θαι ρε σιν ή φω τι ζο με νη . και το

νων ιερών θε ω ρη τι κή (corr. ex κή) τε λευ ται α δε και θει ο τε ρα των άλ 30 λων. ή των ιερών φω τισ μών, ών έ γε γο νει θε ω ρος . έλ

λα" πο με νη τήν τε λει ω τι κήν πι (= επι) στη μην της μέν ούν α γι ας
Των τε λε των ι ε ρου γι ας . ή τρισ ση δύ να μας και μει ται :

της μέν ιε

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Fol. 257' a.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

παράγραφος)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

te pa

ράς θε ο γε νε σι ας εκ των λο γι ων απο δει χει σης . κα θάρ σε ως και φω
τισ τι κής ελ λά" ψε ως της συ να ξε ως δε και της του μυ ρου τε λε της . τε λει
ω τι κής των θε ου γι κών γω σε ως και πι (= επι) στη μης: δι' ής ίε ρώς ή πος

την θε αρχή αν έ νο που ος ανα γω γή και μα κα ρι και τα τη κοι γω ν α τε
5 λε σε ου γεί ται νύν δε την ιερα τι κήν δια κόσ μη σιν. έ ξής άφη γη τε

ον. εις κα θαρ το κήν και φω τισ τι κήν . και το λει ω τι κήν ευ τα ξί αν δι αι - κεφαλαιου) Ε ρου με την • Θεσ μός μεν ου τός ε (=- έστι)

έστι) της θε αρχί ας ή πα νί ερος . το δια των πώ των τα δεύ τε ρα πος το θει και τα τον αυ της ανά γεσ μαι φέ' γος:

ή ου χι και τας αισ θη τας των στοι χεί ων ου σί ας ρω μεν εις τα 10 μάλλον αυ ταϊς συ γε νέα τε ρα πω τον ιού σας . και δι' εκεί νων εφέ

την οι κει αν δι' ι ει σας ενέρ γει αν ει κό τως ούν ή πά σης α ο ρά του και ο ρα της ευ κοσ μι ας αρχή και ί δυ σις . εις τους θε ο ει δεσ τε ρους πώ τους εν δί δω σι τας θε ου γι κας α κτί νας ι ε ναι . και δι' εκεί νων

ως δι ει δεσ τε ρων νο ών . και πος με το χήν φω τος και μετά το σιν οι κεί 15 ως έ χόν των . εις τους και φει με νους ανα λό γως ελ λά" πει αυ τους και πι (= επι) φαί

τού των ούν ε (= έστι) των πώ τως θε ο πτι κών . το τοις δευ τε ροις αφο νως εν συ* με τρί α τη κα ταυ τους υπο δει ξαι τα πος αυ των

ε ρώς ε πο πτευ θέν (corr. ex τήν) τα θεί α θε ά μα τα και το μυ ή σαι τα ίε ραρ χι κα των με τε πισ τη μης τε λει ω τι κής τα θεία της και ταυ τους 20 ιεραρ χί ας α παν τα κα λώς μυ η θέν των και την τε λε σι ου γον του

μυ ή σαι δυ να μην ποσ ει ληφό των : και το μετα δου ναι κατ' αξί

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »