Obrazy na stronie
PDF
ePub

vituperare volumus, vituperamus, quem laudare volumus“. Ps. Plutarch (1. c.) unterscheidet 1. όταν περί αυτού λέγη τις εντελώς, ίνα την εναντίαν δόξαν παράσχη, wie Z. B. Achilles' Worte seien (Ilias 9, 392): ο δ' Αχαιών άλλον έλέσθω όστις οι τ' επέoικε και δς βασιλεύτερός εστιν, 2. όταν τις άλλον επαινείν προσποιήται, τη αληθεία ψέγων, wie Z. B. Telemach sagt (Od. 17, 397): Αντίνο', ή μεν καλά πατήρ ως κήδεαι υίος, 3. όταν χλευάζων τις επαίρη τον πέλας, wie z. B. die Rede der Freier ist (Od. 2, 325): ή μάλα Τηλέμαχος φόνον ημίν μερμηρίζει. ή τινας εκ Πύλου άξει άμύντορας ημαθόεντος, ή και γε και Σπάρτηθεν, έπει νύ περ ίεται αινώς. Tryphon (1. c.) giebt dann ferner an, dass die auf die eigene Person gerichtete Ironie den Namen dotziou ós führe, die auf andere sich beziehende sei entweder μυκτηρισμός oder χλευagu óş zu nennen; Kokondrios (1. c.) stimmt mit ihm, dass „μεν εφ' ημών αστεϊσμός καλείται", nennt aber dazu: ,,αντιμετάθεσις"; als Arten der Ironie επί των πλησίον nennt er weiter: χλευασμός, μυκτηρισμός, χαριεντισμός, επικερτόμησις, διασυρμός, εναντίωσις, und erwihnt auch des σαρκασμός, des diese Arten begleitenden σκώμμα, des είκασμα, ,,τινές δε και τας παροιμίας τάσσουσιν υπό τας αλληγορίας και τους μύθους ου πάνυ αστείως. – Man sieht die Verwirrung, , hervorgebracht durch Verlassen des Einteilungsprinzips, namentlich dadurch, dass man verschiedene Arten des Spottes hier unterzubringen suchte, die doch, wenn ironisch, keine besonderen Arten der Ironie begründen, sonst aber als solche gar nicht Figuren sind. Vossius (Inst. Or. P. II, p. 235 sq.) urteilte hierin richtig: quatuor statuunt ironiae species: sarcasmum, diasyrmum, charientismum et asteismum. Ratio, quae eos compulit, est ista, quod sint species irrisionis. At idem, ac est irrisio, putarunt esse ironiam. Verum licet ironia semper fiat cum irrisione, irrisio tamen saepe fit sine ironia. Neque enim semper in irrisione significatur contrarium, sed saepe intelligitur, quod verbis primo significatur“. Ebenso wenig ist nach ihm (p. 239) der Mycterismus, oder die Mimesis (p. 240) eine Art der Ironie. *)

*) Es ist klar, dass die angeführten Arten von Spottreden nicht scharf unterschieden werden können. Aoteïou ós, nach Tryphon (l. c. p. 206) ein ,,λόγος αφ' εαυτού διασυρτικός“, auch προσποίησις genannt, gleicht nach Demetrius (1. c. p. 290 sq.) dem χαριεντισμός und den σκώμμα, wenn er komisch 1st, wird von Herodian (1. e. p. 98) als παράâ & iniş definiert; von Jul. Rufin. (H. p. 39) mit „urbana dictio“ über

wozu u. a. citiert wird Cic. Verr. 1, § 121: Negabant mirum, jus tam

setzt

Einzeln finden sich noch als Arten der Ironie angegeben bei Quintilian (VIII, 6, 57) die dvriggaois, welche der Paranequam esse verrinum), heisst Beda (H. p. 616 sq.) ein „tropus multiplex numerosaeque virtutis“. „Namque asteismos putatur dictum omne, quod simplicitate rustica caret et faceta satis urbanitate expolitum est.“ Erwähnt ist ausserdem der Asteismus a. a. 0. bei Alexander, Kokondrios, Anon. (1. c. p. 214), Gregor. Cor.; auch bei Arist. (Rhet. III, 10); Anaxim. (c. 22); Longin (Sp. Vol. I, p. 284); Quint. (VIII, 6, 57); Donat. (III, 6, 2); Charisius (IV, 4, 16); Diomed. (p. 458 P.). – Sapxaouóş nach dem Ps. Ρlut. (de vit. Ηom. 69): επειδάν τις διά των εναντίων ονειδίζη τινα μετά προσποιητού μειδιάματος; nach Herodian (1. c. p. 92): λόγος ηθικός μετά Geonpótos tom mounov ksyouevos (z. B. Ilias 9, 348 sq.); Gregor. Cor. (1. c. p. 222) erklärt ihn durch Xhevao uós (z. B. Od. 22, 195), ebenso Kokondr. (1. c. p. 236), auch Jul. Rufin. (H. 40) führt dies an. Ps. Rufin. (H. p. 62) übers.: exacerbatio; Donat. (III, 6, 2) definiert: „plena odio atque hostilis irrisio“ (wie Virg. Aen. XII, 359). Serv. (Aen. II, 547): Referes ergo haec; sarcasmos est, locus cum amaritudine. Ut (XII, 359): Enagros et quam bello, Trojane, petisti Hesperiam. Asteismos autem est urbanitas sine iracundia: ut (Ecl. III, 91): Atque idem jungat vulpes et mulgeat hircos. (id. Aen. X, 557: Istic, nunc; Sarcasmos est i. e. hostilis irrisio.) Sonst noch erwähnt bei Alexander, Tryphon, Anon. (1. c. p. 213);, Beda (H. 616), Diomed. (p. 458 P.), Charis. (IV, 4, 16); Isidor. (or. I, 36, 29); Eustath. (p. 997 zu Ilias 14, 458) bemerkt: Agyeloioi d' äxos yévet' εύξαμένοιο. δάχνει γαρ ο σαρκασμός. όθεν και την κλήσιν έχει ως oιά τι θηρίον σαρκι έμφυέν. και ουχ ούτω τη αναιρέσει του κειμένου άχθονται, όσον τη χλεύη του βάλλοντος; Quint. (VIll, 6, 57). Χαριεντισμός ist nach Kokondrios (1. c. p. 236): μετά προσποιήτου φιλοφροσύνης είρωvelo črì xoxo xai Bháßn yıvouévn. Jul. Rufin. (H. p. 39) nennt es auch oxu ua: festiva dictio, cum amoenitate mordax, wie bei Cic. (fr. p. 579): Infirmo corpore atque aegro, colore, ut ipsi judicare potestis. Sonst erwähnt von Herodian, Tryphon, Ge. Choerob., Demetr. (Sp. Vol. III, p. 290), Donat. (III, 6, 2): Char. est tropus, quo dura dictu gratius proferuntur, ut cum interrogantibus nobis, quis nos quaesierit, respondetur: bona fortuna. Exinde intelligitur, neminem nos quaesisse. Beda (H. p. 616), Diomed. (p. 548 P.), Charis. (IV, 4, 15), Isid. (or. I, 36, 27), Cicero (de or. III, 53) bezeichnet den Begriff des Charient. mit „ad hilaritatem impulsio“ (cf. Cic. or. 39); der term. wird auch erwähnt bei Hermogenes (Sp. Vol. Il, p. 365). – 110ovouós wird von Longin (Sp. Vol. I, p. 289) bezeichnet als TOTELórnios vienois(vid. auch id. p. 284); so von Phoebammon (1. c. p. 54) als ,,ευτελισμός πραγμάτων υπό των εναντίων είς όγκον επαρθέντων. Aquila Rom. (H. p. 26): 110 ovouós, elevatio vel irrisio, so bei Mart. Cap. (H. p. 478); Isidor (H. p. 521): Dia syrmos ea, quae magna sunt, verbis minuit aut minima extollit. Erwähnt auch von Alexander (1. c. p. 26), der Beispiele giebt; von Tiberius (1. c. p. 79), Herodian (1. c. p. 92), Zonaeus (1. c. p. 164), Anon. (1. c. p. 180), Kokondr. (1. c. p. 236; Beisp.: Ilias 2, 246); Jul. Rufin. (H. p. 39); Anon. Eckst. (H. p. 75), der übersetzt: delusio vel detractatio (al. 1.: elusio, detractio). Μυκτηgrouós nach Quintil. (VIII, 6, 59): dissimulatus quidam, sed non latens

Gerber, die Sprache als Kunst II. Band. 2. Aufl.

21

leipsis entspricht (vid. oben p. 276); bei Herodian (Sp. Vol. III, p. 92): κατάγελως (έστιν, όταν επί τινι πράξει των μή δεόντως καταθρασυνομένων καταπαιζώμεθα, wie (Ilias 13, 374): Όθρυονεϊ, περί δή σε βροτών αινίζομαπάντων, ει ετεόν δή πάντα τελευτήσεις όσο υπέστης Δαρδανίδη Πριάμω); bei Jul. Rufinian (H. p. 39): εξουθενισμός, η cum rem aliquam extenuamus et contemptam facimus“, wie bei Hor. Sat. 1, 10, 20: At magnum fecit (Lucilius), quod verbis Graeca Latinis miscuit; oder Cato apud Athenienses (Reliq. ed. Jordan p. 39): Antiochus epistolis bellum gerit, calamo et atramento militat (cf. oben p. 278). Denselben terminus hat Ps. Donat zu Ter. Adelph. I, 2, 39. Beispiele sind: Plato (Euth. in.) Σωκράτης (von des Melitos Anklage gegen ihn): εκείνος γάρ, ώς φησιν, οίδε τίνα τρόπον οι νέοι διαφθείρονται και τίνες οι διαφθείροντες αυτούς. και κινδυνεύει σοφός τις

derisus; Hesychius: μυκτηρίζει χλευάζει, καταγελά. από του μύζειν τοϊς μυκτήρσι vid. Tryphon (1. c. p. 205), Anon. (Sp. Vol. III, p. 213), Longin (Sp. Vol. I, p. 284); Charis. (IV, 7, 3). Gal. 6, 7: θεός ου μυκτηρίζεται. - Χλευασμός ist nach Anon. π. τρ. (Sp. Vol. III, p. 213): λόγος μετά μειδιάματος προφερόμενος, ως όταν τον ριψάσπιδα επεγγελώντες ανδρείον πολεμιστής είπωμεν. Jul. Rufin. (Η. p. 39) setzt χλευασμός gleichbedeutend mit επικερτόμησις, citiert als Beisp. Virg. (Aen. 11, 383): meque timoris argue, tu, Drance. Ps. Ruf. (H. p. 62) übersetzt: insectatio. vid. auch Tryphon (1. c. p. 206); Kokondr. (1. c. p. 236); Greg. Cor. (1. c. p. 222 8. . σαρκ.). - Επικερτόμησις definiert Kokondr. (1. c. p. 236) als ειρωνεία ηδονήν εκφέρουσα του λέγοντος und citiert als Beisp. Ilias 16, 745, welches von Herodian (1. c. p. 93) als Beiep. fir χαριεντισμός gegeben wird. Dieser definiert: επικερτόμησις δε εστι λόγος ειρωνικός επί τω λυπήσαι τους εχθρούς συντεθείμενος und citiert dazu Od. 18, 105. vid. auch Tryphon (1. c. p. 206) und Demetr. (1. c. p. 287.). – Elxao uóş ist nach Herodian (1. c. p. 92): όταν μετά του παρατιθέναι το όμοιον καθαιρωμεν τους πελας, wie (Od. 18, 26): ω πόποι ως ο μολοβρός επιτροχάδην άγορεύει γρη καμινοί ίσος; heirst nach Tryphon (I. c. p. 202) auch σκώμμα; wie denn nach Kokondr. (1. c. p. 236): το είκασμά εστι σκώμμα κατ' ομοιότητα. Die von Kokondr. (p. 236) noch als Art der Ironie genannte 'Εναντίωσις wird als λέξις διά του εναντίου το εναντίον σημαίνουσα definiert; ob die Weglassung der Worte 5μετά τινος ηθικής υποκρίσεως, welche bei der Def. der Ironie noch dazutreten, von Bedeutung ist, lässt sich aus dem Beispiel: ου μην έφευγες Οδυσσεύς, ουδε μανίαν υπεκρίνετο nicht ersehen. cf. Gr. Cor. p. 222 (antiphr.). Die Αντιμετάθεσις (p. 235) ist nach Kokondr. ειρωνεία προσποίησιν εμφαίνουσα ψόγου μεν εις αυτόν, επαίνου δε εις πλησίον Ζ. Β. ου γαρ έμαχόμην, ουδ' εστρατευόμην, αλλ' έφευγον, το εναντίον δε ούτος έδρασε. Andere Bedeutung des termin. vid. Βd. I, p. 514; Βd. 1, p. 212. Die Παροιμία des Quint. (VIII, 6, 57) und des Kokondr. (p. 236) und der Migos des letzteren können nur gelegentlich Ironie ausdrücken und gehören nicht hierher.

και δη

είναι, και την εμήν αμαθίαν κατιδών ως διαφθείροντος τους ηλικιώτας αυτού, έρχεται κατηγορήσων μου - και φαίνεταί μοι των πολιτικών μόνος άρχεσθαι ορθώς και Μέλιτος ίσως πρώτον μεν ημάς εκκαθαίρει τους των νέων τας βλάστας διαφθείροντας, ώς φησιν έπειτα μετά τούτο δηλον ότι των πρεσβυτέρων επιμεληθείς πλείστων και μεγίστων αγαθών αίτιος τη πόλει γενήσεται, ώς γε το εικός ξυμβήναι εκ τοιαύτης αρχής αρξαμένω. Und nachdem Sokrates alle Mühe angewandt, von Euthyphron über das Wesen der Frömmigkeit belehrt zu werden: επιθυμητής γάρ ειμι, ώ φίλε, της σής σοφίας και προσέχω τον νούν αυτή, ώστε ου χαμαι πεσείται και τι άν είπης, mufs er doch die Unterredung schliefsen: απ' ελπίδος με καταβαλών μεγάλης απέρχει, ήν είχον ως παρά σου μαθών τά τε όσια και μη και της προς Μέλιτος γραφής απαλλάξομαι cet. Εurip. (Μed. 509): τοιγάρ με πολλαίς μακαρίαν ανΕλλάδα έθηκας αντί τώνδε. θαυμαστον δέ σε έχω πόσιν και πιστόν η τάλαιν' εγώ, εί φεύξομαι γε γαϊαν εκβεβλημένη δόμων. Aesch. (Sept. adv. Theb. 582) (Schol.: ειρωνευόμενος): "Η τοϊον έργον και θεοίσι προσφιλές Καλόν τ' ακούσαι και λέγειν μεθυστέροις, Πόλιν πατρώαν και θεούς τους εγγενείς, Πορθεϊν, στράτευμ' έπακτον εμβεβληκότα. Ηor. (od. ΠΙ, 5, 25): Auro repensus scilicet acrior miles redibit. Virg. (Aen. IV, 93): Egregiam vero laudem et spolia ampla refertis tuque puerque tuus, magnum et memorabile numen, una dolo divom si femina victa duorum est. Goethe (Faust II): Baccal. Gesteht! Was man von je gewusst, Es ist durchaus nicht wissenswürdig. Mephist. Mich däucht es längst. Ich war ein Thor, Nun komm' ich mir recht schal und albern vor. Lessing (Nathan): Der weise Vater schlägt nun wohl Mich platterdings

Der weise Vater Muss aber doch sich erst erkunden, erst besinnen. Allerdings! Erkundete, besann ich denn Mich erst nicht auch, als sie im Feuer schrie? Fürwahr! bei Gott! Es ist doch gar was schönes, So weise, so bedächtig sein. Courier (Lettre à M . .): Ils (des bandes) y restèrent toute une nuit, sans que personne dedans s'en doutât. S'ils fussent entrés tout bonnement (car de garde aux portes, ah! oui, c'est bien nous qui pensons à cela!) ils prenaient au lit monseigneur le maréchal avec sa suite. Delavigne (Mort de Jeanne d'Arc): Ces guerriers sont des Anglais, Qui vont voir mourir une femme. Qu'ils sont nobles dans leur courroux! Qu'il est beau d'insulter au bras chargé d'entraves! La voyant

nicht aus.

[ocr errors]

sans défense, ils s'écriaient, ces braves: Qu'elle meure. Dickens
(Pickw. I, ch. 22): Auf Sammys Frage nach dem Befinden der
mother-in-law sagt Mr. Weller: She's been gettin' rayther in the
Methodistical order lately, Sammy; and she is uncommon pious,
to be sure. She 's too good a creetur for me, Sammy
I feel I don't deserve her. Ders. (ib. II, ch. 14): Mr. Weller
sagt zum Sohn, der ihm den Hut über den Kopf geschlagen: You
're a dutiful and affectionate little boy, you are, ain't you?
to come a bonnetin' your father in his old age?

XIV. Anhang, termini enthaltend, welche sich bei den Alten

noch sonst zur Bezeichnung von Redefiguren vorfinden.

Quintilian (IX, 2, 16 sq.) giebt verschiedene Weisen an, wie der Redner seine Sache zu sichern vermöge, indem er die Wirkung der gegen ihn sprechenden Momente abschwächt, die ihm günstigen in das beste Licht stellt. Sofern der Redner damit von der einfachen Darstellung abweicht, wird man dergleichen als eine besondere Zurichtung, Figurierung der Rede in Bezug auf ihren Gesamtinhalt bezeichnen können, aber es hat diese zweckmässige Behandlung der Sache mit einer Formierung des sprachlichen Ausdrucks nichts zu thun. Dahin gehört, wenn die zu erwartenden Einwürfe des Gegners vorweggenommen und beseitigt werden: praesumptio, apółngus „cum id, quod objici potest, occupamus“, praemunitio, confessio, praedictio, emendatio, praeparatio. Bei Cicero (de or. III, 53) entsprechen: praemunitio, anteoccupatio (or. 40: „ut ante occupet, quod videat opponi“); bei Ps. Rufinian (H. p. 60): npoxa táanyes, übers. praeceptio vel anticipatio, und die ihr nahe stehende n poxatadrevn oder praeparatio, bei Fortunatian (H. p. 110) liest man proparasceue, sive praeparatio, sive praestructio; bei Jul. Rufin. (H. p. 46): προϋπεργασία vel προπαρασκευή, praemunitio; nach Hermogenes (Sp. Vol. II, p. 257) heisst die n poxatatxevý auch ngo Japaneid, die Fortunatian (H. p. 127) ago JepéTTEVOLŞ nennt; bei Porphyrion ist Hor. ep. I, 17, 1: Quamvis, Scaeva, satis per te tibi consulis Προθεράπευσις, dagegen Hor. ep. I, 20, 25: Irasci celerem, tamen ut placabilis

'Emi Iepá nevois, qua purgavit, quod se confessus est iracundum“, ebenso zu Hor. ep. I, 12, 11 sq. Die confessio,

essem

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »