Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dictionis etiam, qua uίrique collata est, vim inquirenιes, qua nobis in mentem venerint, dicamus. Νeque enim parum utilitalis inde studiosis est proventurum. Αit igitur beatus Isaac de Jacob φuidem : « Εcce odor filii mei, veluti odor agri pleni, cui bemedixit Dominus. Ει det tibi Dominus de rore coeli, et de pinguedine terrae multitudinem frumenti eι vini. Ει servianι ιibigerites, el adorent te principes: εt esto dominus fralris ιui, et adorabunt le filii paιris ιui. Ωui maledixerit tibi, sit maledictus, et benedicens 105 tibi, siι benedicίus ". " Μisίus est in his historiae sermo, et per duas personas procediι ad unum quidpiam rei veritas per res ιestificata. Ιmplenιur enim haec non omnino in Jacob, sed in Christo,et iis quiper fidem justificati sunt, qui eliam filii factisunt secundum promissionem in Isaac. Quadrabit itaque prophetiae sensus etiam novo populo, ipsique Christo,qui est principium et dux. Censeιur autemetiamiusecundumΑdamac velutisecunda quadam radix humanitatis exortus esι. Νοva enim creaιura fitin Christo, renovatique sumusinipso adsanctificationem, incorruptionemque eι vitam. Significat aulem benedictionis ratio suavilatem odoris in Chrisίο, et spiritualem, veluti agri et horti floridissimi, pulchrum ac suavem ex vernis floribus odorem cmitιentis. Ita enim nobis seipsum in Cantico canticorum nominavit Christus , dicens : « Εgo flos campi, lilium convallium ". " Lilium enim erat, et rosa ex terra orta propιer humanitalem ; caeterum nesciens peccatum, ac potius divinissimum omnibus, qui ρer universum orbem terrarum constituti erant, ex operibus odorem emitιens. Ωuamobrem agro benedicto a Deo, comparat Christum, et quidem optimo jure, siquidem odor est cognitionis Dei ac Patris. Ita enim rursus divinus Paulus aiι : « Deo autern gratia, qui semper triumphat per nos in Christo Jesu, et odorem notitiae suae manifestaι per nos in omni loco". » Μanifestatus autem est per sanclos apostolos Dominus noster Jesus Christus, veluti odor cognitionis Dei ac Patris. « Si enim novit quis Filium, noviι omnino et Ρatrem "", ob naturae identitalem, guodque per omnia aequaliter aιφue indifferenter se habeat. Conveniunt quidem Chrisίο : conveniant autem merito etiam novo populo haec : « Det tibi Dominus de rore cocli, et de pinguedine terrae abundantialn frumenti ac panis ". , Ros enim cαli et pinguedo terrae, hoc est, Verbum ex Patre nobis daιum est, juxta participationem nimirum per Spiritum, ac divina φuidem naturae facίi sumus per ipsum participes : nactique etiam "opiam frumenti eι vini, hoc est, roboriset laetitia. Siquidem vere dicitur : « Ρanis roborat cor homi

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

σίτου και οίνου, τουτέστιν, ισχύος και μέντο και Α "is, οι vinum laetitical cor ". " 106 Fortitudinis

[ocr errors]

itaque spiritualis symbolum esί panis; allerius vero, vinum. Dataautem sunt iis, qui in Chrisίο sunt per ipsum. Ωuo pacto enim aliter firmi ac stabiles ad pietatem, eι immoti quodammodo recta cogitare scienιes facti sumus! Siquidem data nobis est potestas, calcandi superserpentes et scorpiones, et super omnem potestateminimici". "Ηοc, uι arbitror, significaι copiafrumenti. Sed et vinum rursus accepimus. « Spe enimgaudemus ellaetamur", " secundumScripturam. Εxspectamus enim coclestes mansiones, vi1am in incorruptione et sempiternam, ipsique adeo Christo conregnare. Dicta igitur sint etiam haec de nobis. Ηoc enim sermo sibi vult. Ρostea transfertur Denedictionis polestas in ipsum rursus Εmmanue

[ocr errors][ocr errors]

ο λόγος. Επάρατοι γάρ και θεομισείς οι δυσφημούντες αυτόν επίμεστοι δε των άνωθεν και παρά Θεού χαρισμάτων, οι ευλογούντες, τουτέστιν, οι την θείαν αυτού δόξαν καταγγέλλοντες,

ς. Αύτη μεν ούν ή Ιακώβ ευλογία, της αναφοράς την δύναμιν επ' αυτόν έχουσα τον Εμμανουήλ, και τους εν πίστει δεδικαιωμένους. "Ιδωμεν δε και την άλλην, τουτέστι, την επί τό πρωτοτόκω γεγενημένην, δήλον δε ότι τώ Ισραήλ, ού και εις τύπον ο Ησαύ. « Ιδού γαρ, φησίν, από της πιότητος της γης έσται ή κατοίκησίς σου, και από της δρόσου του ουρανού άνωθεν, και επί τη μαχαίρα σου ζήση, και τώ αδελφώ σου δουλεύσεις. "Εσται δε ηνίκα αν καθέλης και εκλύσης τον ζυγόν αυτού από του τραχήλου σου και δέδοται γαρ ευλογία τώ Ισραήλ, ο « διά Μωσέως νόμος. » Χριστού γαρ ήν λόγος διακονηθείς δι' αγγέλων. "Οτι γαρ αυτός ελάλει τοίς αρχαιοτέροις, πιστώσεται γράφων ο σοφώτατος Παύλος . « Πολυμερώς και πολυτρόπως πάλαι ο Θεός λαλήσας τοίς πατράσιν εν τοις προφήταις, επ' εσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν Υίώ. • Ιδίους δε λόγους τον νόμον είναι και αυτός ο Σωτήρ κατέδειξε λέγων « Αμήν λέγω υμίν, έως άν παρέλθη ο ουρανός και

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Siquidem igitur verum est, quod Christi verbum et μer angelos lex eraι instar benedictionis Israelitis, Christum vero esse rorem cαmli, et pinguedinem terrae intelligimus. Deliciatur enim φuodammodo angelorum multitudo cα-lestibus ac spiritualibus roribus irrigata : ita etiam pinguis terra redundans spiritalibus pluviis in fructificationem spiritalem. Caeterum nos, qui in Christo per fidem, pane et vino locupletali sumus. Εxpers vero horum est Israel. Νeque enim hoc adjectum est benedictionibus Εsau. Εxperιes vero etiam aliter miseri Judaei mystica henedictionis, quandoquidem neque hoc datum est cultui legali; servalum autem potius est populis in Christo et in fide. Ει nos quidem in pace per Christum versamur, Israel vero in bellis. Ει hacreditavimus spiritaliter terram promissionis, quae est typus supernae ac spiritualis : cujus ipse etiam Salvator meminit, dicens : « Βeati mites, quia ipsi haereditabunt terram ". " Εt nos in filiis sumus constituti per spiritum liberum, et ad Christum veluti juxta nos factum, et fratrem nostrum accessimus, pulchra ac spontanea obedientia praestita. Israel vero subjugatus est, et Μosaicis legibus oneratus, mortali supplicio transgressioni proposito. Αudivit enim Εsau : « Εt fratri tuo servies"; .. hoc est, subjectus eris, etiam praeter voluntatem tuam, ei qui tibi natura similis est. Ηomo autem et similis nobis est Μoyses, nihil excellentius in se habens, quantum attinet ad humanitatis rationem. Ιdcirco eliam universοrum Dominus Ιsraelem populum Μοψsis vocavit. Witulum enim sibi fecerunt in solitudine, Deus vero ad Μoysen ita aiι : « Vade, inquit, descende celeriter hinc : deliquiι enim populus tuus, quem eduxisti e terra ΑΕgypti ". " 108 Paulus vero etiam legem ipsam in littera beato Μoysi tribuit. Ita enim ait: « Violans quislegemΜoysisabsque commiseratiοne subduobus aut tribus testibus, moritur "". » Ωuod vero Israel Μoysisjugum depositurus esset, vocanιeipsum Christo ad gratiam per fidem, praesignificavit dicens : « Εriι autem quando deponas et detrahas jugum ipsius a collo ιuo "". , Εxcusserunt enim cervicibus suis intolerabile admodum legis jugum Israelitae, credentes. Vocati enim sunt ad libertatis dignitaιom, per fidem in Christum "; per quem, et cum φuo, Deo ac Patri gloria cum sancto Spiritu, in saeoula saeculorum. Αmen.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

κεφαλάς ημών. Διήλθομεν διά πυρός και ύδατος, και C

εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. » Ακούεις όπως ήκιστα μεν τα εφ' οίς δοκιμάζονται δυσφορείν εγνώκασι, χαίρουσι δε μάλλον ώς αμείνους αναδεδειγμένοι, και διά πείρας αυτής όπερ εισιν εγνωσμένοι, και επί ταίς εις άκρον φιλοθείαις διά του παθείν μεμαρτυρημένοι. Διελθείν γαρ έφασαν δια πυρός. "Ωσπερ γαρ, oίμαι, τα δοκιμώτατα των θυμιαμάτων πυρί προσωμιληκότα, της ενούσης αυτοίς ευοσμίας τότε ποιούνται την ένδειξιν ούτω και οσία ψυχή πυρουμένη τρόπον τινά διά του πειράζεσθαι και πονείν, εναργεστέραν ποιείται της ενούσης αυτή πολυειδούς αρετής την έκφασιν. Πλην περί παντός αγίου ψάλλει μ "ν που και φησιν ο θεσπέσιος Δαβίδ, ότι « Παραβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω τών φοβουμένων αυτόν,

[ocr errors]

De Jacob patriarcha.

1. Verissimum est, φuod « φui pie vivere voluerint in Christo Jesu, persecutionem patientur ". " Ιnsultant enim ipsis instar immanium ferarum filii iniquitatis, censentes nimirum eorum qui recte viιam instituunt, splendorem ac gloriam esse veluti incusationem φuamdam condemnationemque ipsorum improbitatis. Μala enim plerumque bonorum applicatione arguuntur, quaeque laudabilia sunt, eorum quae talia non sunt, deformitatem.propalant. Ωuidnam igiιur himc2 Ιnvidiae ιela, et in iis qui victos se sentiunt, indignationis flamma accenditur, principium insaniae occasioque impielatis adversus eos qui optime vivunt : qui tametsi aliquando in periculis et laboribus versentur, nunquam tamen in universum in hostium potestatem veniunt. Νequaquam enim contemnet princeps sanctorum e08 qui pro ipso periclitantur; at potius eripiet, facileque admodum superiores eos illustrioresque efficiet, laboribus interim et aerumnis eos ad tolerantiam exercens. Consentit vero huic, rei etiam divinus Paulus, ita scribens : 109 « Fidelis autem Deus, qui non sinet vos tentari ultra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum, ut possitis sustinere "". " Ipsi vero etiam clamant in libro Psalmorum, qui in periculis versati, gravissimosque persecutionum labores fortiter superarunt : « Ρrobasti nos, Deus; igne nos examinasti, sicut examinatur argentum. Induxisti nos in laqueum, posuisti tribulationes in dorso nostro : imposuisti homines super capita nostra. Τransivimus per aquam et ignem, et eduxisti nos in refrigerium ". " Αudis φuo pacto ea in quibus probanιur, aegre ferre minime norumι; gaudent vero potius, tanquam vietores, declarati, et experimento ipso id quod sunt, cogniti, summamque pietatis patientiam testantes : perignem enim transiisse se dicunt. Ωuemadmodum enim prohatissima thymiamata igni admota, odoris quo praedita sunt, specimen edunt, ita etiam sancta anima igne quodammodo probata, per lentationes et lalbores, luculentius multo exsistentis in ipsa multimodie virιutis argumentum edit. David etiam de omni sancto alicubi canit, ita dicens : « Castramc1abitur angelus Domini in circuitu timentium eum,

[ocr errors]

cι eripiet eos ". " Ιpse vero omnis auxilii largilor aperte ait : « Ωuoniam speravit in me, eripiam eum. Clamabit ad me, et exaudiam eum. cum ipso ero in ιribulatione; eripiam eum, et glorificabo eum. Longitudine dierum implebo eum, et ostendam ei salu1aτe meum "". » Quodnam igitur est « salutare Dei ac Ρatris? , Deus Verbum ex ipso, φui propιer nos secundum nos factus est, divinoque consilio formam servi assumpsit. Ita ipsum vocavit etiam Pater per Isaiam , dicens : « Ει videbunt gentes justitiam meam, e! reges gloriam meam. Salutare antem πmeum sicut lucerna ardebit."", Factus enim est n0bis justitia et gloria a Deo et Ρatre, Filius et salutare. Justificati enim sumus in ipso, et ad filiationis gloriam evecti "". Ωuod vero etiam salvati siΙnus, mortis vinculis soluti, alque ad incoιruptionem translati, guo pacto aut unde dubium σsse potest? Illuxit enim nolis, veluti in nocte eι 1enebris lucerna, Filius, ΙΙΟ divinam lucem cre«lentium animis immittens. Idcirco etiam ait : « Εgo sum lux mundi ". " Ωuod igitur juxta ipsius Salvatoris vocem " beati sint, qui persecutionem patiuntur propter justitiam (haereditatem enim Coelestem habebunt, ac ιοίius universi Dominum et Salvatorem adjutorem sunt experturi; videbunι autem etiam ipsum de Christo mysterium), ex iis ipsis φuae beato Jacob acciderunt facile ηuis intellexerit. Οperae pretium vero esso arbitror ea quae de ipso scripta sunt, ad manifestiorem intellectum lectoriΙνus apponere. Ιιa vero habenι : « Ει iraιus esl Εsau Jacob pro benedictione qua bencdixit ei paler ejus. Dixit autem Εsau in mente sua : Αppropinquent dies luctus patris mei, ut occidam Jacob fratrem meum. Νuntiata sunt autem Rebecca verba Εsau filii sui senioris; eι mittens vocavit Jacob filium suum juniorem, et dixit ei: Εcce Εsau fraler ιuus minatur tibi occidere te. Νunc ergρ, o fili, audi meam vocem, et surgens fuge in Μesopotamiam ad Laban fratrem meum in Charran, et habita cum eo dies aliquot, donec avertatur furor et ira fratris tui a te, et obliviscatur quae fecisti ei: et mitιens accersam te inde, ηe forte orber duobus vobis in die una 7". » Deinde opportuna discessus filii occasione capta, ingressa ad Isaac, dixit : « Ιnfensa sum vitae meae propter filias filiorum Heth. Si acceperit Jacob uxorem de filiabus terre hujus, quid attinéι vivere " , Νe enim inviιο patre discedens beatus Jacob, ipsi luctus pariter cι ire causa esset, industria mulier persuadet seni ut filio suo facultalem det abeundi. « Αdvocans enim, inquit, Isaac Jacob, benedixit ei, et praccepit ipsi dicens : Νon accipies uxorem de filiabus Chananaeorum. Surgens fuge in Μesopotamiam in domum Βa1huelis patris matris tuae, et accipe tibi inde uxoren! «le filiabus Laban avunculi tui. Dominus autem Deus lenedicat tibi, et multiplicet te, et cris in congregationes gentium, et det tibi benedictionρm Αbrah.c patris tui, tibi et semini tuo post te, Ι Η Ι ad hac

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »