Obrazy na stronie
PDF
ePub

BOOKS

fortegnelle

over det Nye Testamente8 Bøger.

OF THE

NEW TESTAMENT

[blocks in formation]

28

16

.... 16

16

13

6

6

5

St. Matthæi Evangelium

.Cap. 28 St. Marci Evangelium...

16 St. Lucæ Evangelium...

24 St. Johannis Evangelium

21 ?(posilernes Gjerninger......

28 St. Pauli Brev til de Romere ......

16 Et. Hauli ferste Brev til de Corinthier St. Hauli andet Brev til de Corinthier 13 St. Pauli Brev til de Galater

6 St. Pauli Brev til de Ephefer

6 St. Hauli Brev til de Philippenfer........ 4 St. Hauli Brev til de Colossenser

4 St. Hauli første Brev til de Thessaloniker.. 5 St. Pauli andet Brev til de Thessalonifer.. 3 St. Hauli første Brev til Timotheum ...... 6 St. Pauli andet Brev til Timotheum...... 4 St. Pauli Brev til Titum...

3 St. Hauli Brev til Fhilemon

1 Brevet til de Ebræer.......

13 St. Jacobi almindelige Brey.....

5 St. Petri første almindelige Prev......... 5 Et. Hetri andet almindelige Brev......... 3 St. Johannis første almindelige Brev...... 5 St. Johannis andet Brev......

1 St. Johannis tredie Brev...

1 St. Judæ almindelige Brev.........

1 St. Johannis Wabenbaring

[ocr errors][merged small]

The Acts..... The Epistle to the Romans I. Corinthians II. Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians. I. Thessalonians II. Thessalonians 1. Timothy. II. Timothy. Titus..... Philemon ...... To the Hebrews... The Epistle of James. 1. Peter. II. Peter 1. John II. John ... III. John.. Jude... Revelation

3

1

13

5

5

3

5

1

1

1

DAR. & ENG. 1200.-88,000 Printed.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1. Capitel.

CHAPTER 1.

Esu Christi, Davide Sens, Abra- T'Jesus Christ, the son of David,

, .

the son of Abraham. 2. Abraham avlede Isak; men Ifaf 2 Abraham begat Esaac; and avlede Jakob ; men Jakob avlede Ju- Isaac begat Jacob; and Jacob bedu og hans Brødre.

gat Judas and his brethren ; 3. Men Juda avlede Phares og Zu- 3 And Judas begat Phares and ra med Thamar; men Phares avlede Zara of Thamar; and Phares begat Esrom ; men Eörom avlede Aram. Esrom; and Esrom begat Aram;

4. Men Aram avlede Aminadab; men 4 And Aram begat Aminadab; Aminadab avlede Nanoson; men Naað- and Aminadab begat Naasson ; and son avlode Salmon.

Naasson begat Salmon; 5. Men Salmon avlede Bong med 5 And Salmon begat Booz of RaMachab; men Boað avlede Obed med chab; and Booz begat Obed of Ruth; men Obed avlede Jiai. Ruth; and Obed begat Jesse;

6. Men Isai avlede Rong David; 6 And Jesse begat David the men Kong David avlede Salomon king; and David the king begat med llriæ (Hustru).

Solomon of her that had been the

wife of Urias; 7. Men Salomon avlede Roboam; 7 And Solomon begat Raboam; men Roboam avlede Åbia; men Abia and Roboam begat Abia, and avicde Aju.

Abia begat Asa; 8. Men día avlede Josaphat; men 8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat avlede Joram; men Joram Josaphat begat Joram; and Joram avlede llojia.

begat Ozias; 9. Meli liðsia avlede Jotham; men 9 And Ozias begat Joatham ; and Jotham avlede Achas; men Adas av- Joatham begat Achaz; and Achaz lede Ezcchiae.

begat Ezekias; 10. Men Ezechia: avlede Managse; 10 And Ezekias begat Manasses; men Manasse avlede Amon; men and Manasses begat Amon; and Amon avlede Josiad.

Amon begat Josias; 11. Meu Josias avlede Jochonias og 11 And Josias begat Jechonias hans Brødre, ved den Babyloniste 11d- and his brethren, about the time lændighede (Tid).

they were carried away to Babylon: 12. Men efter den Babylonisfe 110- 12 And after they were brought lændighed (var begyndt), avlede Je- to Babylon, Jechonias begat Salachoniad Salathicl; men Salathici av- thiel; and Salathiel begai Zorobalede Zorobabel.

bel; 13. Men Zorobabel avlod hindi 13 And Zorobabel begat Abiud;

[ocr errors]

men Abiud avlede Eliakim; men Elia- , and Abiud begat Eliakim; and fim avlede Azor.

Eliakim begat Azor ; 14. Men Úzor avlede Sadot; men 14 And Azor begat Sadoc; and Sadof avlede Achim ; men Achim av- Sadoc begat Achim, and Achim lede Eliud.

begat Elind; 15. Men Eliud avlede Eleazar; men 15 And Eliud begat Eleazar Eleazar avlede Matthan; men Mat- and Eleazar begat Matthan; and than avlode Jakob.

Matthan begat Jacob ; 16. Men Jafob avlede Joseph, Ma- 16 And Jacob begat Joseph the riæ Mand; af hende er JEsus født, husband of Mary, of whom was som faldes Christu8.

born Jesus, who is called Christ. 17. Aitsaa ere alle Led fra Abraham 17 So all the generations from indtil David fjorten Led; og fra Da- Abraham to David are fourteen vid indtil den Babylonisfe lidlændig- generations; and from David until hed fjorten Led; og fra den Babylo- the carrying away into Babylon niste lidlændighed indtil Christus fiora are fourteen generations; and from ten Led.

the carrying away into Babylon un

to Christ are fourteen generations. 18. Men Jesu Christi Fødsel gif 18 | Now the birth of Jesus faa til: Der Maria hand Moder var Christ was on this wise : When as bleven trolovet med Joseph, befandtes his mother Mary was espoused to hun, førend de fom tilhobe, at være Joseph, before they came together, frugtsommelig af den Hellig Aand. she was found with child of the

Holy Ghost. 19. Men Joseph hendes Mand, som 19" Then Joseph her husband, bevar retfærdig, og rom iffe offentlig ing a just man, and not willing to vilde bestjæmme hende, vilde hemme- make her a public example, was lig stille sig fra hende.

minded to put her away privily. 20.' Men idet han tænkte derpaa, see, 20 But while he thought on these da aabenbaredes HErrens Engel for things, behold, the angel of the ham i en Drøm, og sagde: Joseph, Lord appeared unto him in a Davids Søn! frygt .iffe for at an- dream, saying, Joseph, thou son namme din Hustru Maria ; thi det, of David, fear not to take unto som er avlet i hende, er af den Hellig thee Mary thy wife: for that Cand.

which is conceived in her is of the

Holy Ghost, 21. Men hun skal føde en Søn, og 21 And she shall bring forth a du ffal falde hand Navn Jesuo; thi son, and thou shalt call his name han sfal frelse sit Folf fra deres Syn- JESUS: for he shail save his peoder.

ple from their sins. 22. Men dette ffede altsammen, at 22 Now all this was done, that det fulde fuldkommer, som er lagt af it might be fulfilled which was QErren ved Bropheten, som siger: spoken of the Lord by the pro

phet, saying, 23. See, en Jomfru sfal blive frugt- 23 Behold, a virgin shall be with rommelig, og føde en Sen, og man child, and shall bring forth a son, ifal falde hand Navn Immanuel, hvil- and they shall call his name Einfet er udlagt: Gud med 08.

manuel, which being interpreted

is, God with us. 24 Men der Joseph vaagnede op af 24 Then Joseph, being raised Sovnen, gjorde han. rom $Errens from sleep, did as the angel of the Engel havde befalet ham; og l;an an- Lord had bidden him, and took nammede siu justru.

unto him his wife :

25. Dg han holdt sig iffe til hende, 25 And knew her not till she had Indtil hun havde født sin Son den brought forth her first-born son: førstefødte, og han faldte hans Navn and he called his name JESUS. JEsus.

Men

2. Capitel.

CHAPTER II.

OW i udi Rong Hero- Bethlehem of Judea in the dis Dage, see, da fom Vise fra Dsten days of Herod the king, behold, til Jerusalem, og sagde:

there came wise men from the

east to Jerusalem, 2. Hvor er den Jødernes Konge, som 2 Saying, Where is he that is (nu) er født? thi vi have feet hans born King of the Jews ? for we Stjerne i Dsten, og ere fomne for at have seen his star in the east, and tilbede ham.

are come to worship him. 3. Men der Kong Herodes det hørte, 3 When Herod the king had blev han forfærdet, og al Jerusalem heard these things, he was troumed ham.

bled, and all Jerusalem with him. 4. Dg der han havde forsamlet alle 4 And when he had gathered all de Opperste-Præster og Skriftfloge the chief priests and scribes of iblandt Folfet udspurgte han af dem, the people together, he demanded Hvor Christus sfulde fødes.

of them where Christ should be

born. 5. Men de sagde til ham: i Bethlehem 5 And they said unto him, In i Judæa ; thi der er saa sfrevet ved Bethlehem of Judea: for thus it is Propheten :

written by the prophet, 6. Dg du Bethlehem, i Judæa Land, 6 And thou Bethlehem, in the er ingenlunde den ringeste iblandt Jul- land of Juda, art not the least dæ Firster; thi af dig skal udgaae en among the princes of Juda : for Fyrste, soni stal være mit Folf Israelo out of thee shall come a Governor, Byrde.

that shall rule my people Israel. 7. Da faldte Herodes de Vise hem- 7 Then Herod, when he had primelig, og udspurgte af dem noie Ti- vily called the wise men, inquired den, naar Stjernen havde ladet sig of them diligently what time the tilsyne.

star appeared. 8. Dg han sendte dein til Bethlehem, 8 And he sent them to Bethle. og sagde : gaaer hen, og udsporger hem, and said, Go, and search dinoie om Barnet; men naar I have ligently for the young child; and fundet det, da forkynder mig det, at when ye have found him, bring jeg og fan fomme og tilbede det. me word again, that I may come

and worship him also. 9. Men der de havde hørt Rongen, 9 When they had heard the king, droge de bort; on see, Stjernen som they departed; and lo, the star, Se havde feet i Dsten, gif hen for dem, which they saw in the east, went indtil den kom, og stod ovenover, hvor before them, till it came and Barnet var.

child 10. Men der de faae Stjernen, bleve 10 When they saw the star, they de ganske meget glade.

stood over where the

young

rejoiced with exceeding great joy. 11. Dg de gif ind i Huset, og fandt il q And when they were come Barnet med dets Moder Maria, faldt into the house, they saw the young ned, og tilbude det, og oplode deres l child with Mary his mother, and

was.

Liggendefæ, og offrede det Gaver : | fell down, and worshipped him: and Guld, og Nøgelse, og Myrrha. when they had opened their trea

sures, they presented unto him gifts;

gold, and frankincense, and myrrn. 12. Og der de vare blevne advarede 12 And being warned of God in af Gud i en Drøm, at de iffe sfulde a dream that they should not vende tilbage til Herodes, fore de ad return to Herod, they departed en anden Vei bort til deres Land. into their own country anothe:

way. 13. Men der de vare bortfarne, see, 13 And when they were departe da aabenbaredes HErreno Engel for ed, behold, the angel of the Lord Joseph i en Drøm, og sagde: staae appeareth to Joseph in a dreani, op, og tag Barnet og dets Moder, og saying, Arise, and take the young flue til Egypten, og bliv der, indtil child and his mother, and flee into jeg siger dig til; thi Herodes vil føge Egypt, and be thou there until I efter Barnet, for at omfómme det. bring thce word: for Herod will

seek the young child to destroy

him. 14. Men han stod op, tog Barnet og 14 When he arose, he took the det: Moder om Natten, og veeg hen young child and his mother by til Egypten.

night, and departed into Egypt: 15. Dg han blev der, indtil Herodes 15 And was there until the death var død; at det skulde fuldfommes, of Herod : that it might be fulfilled som var sagt af HErren ved Prophe- which was spoken of the Lord by ten, som siger: jeg faldte min Søn ud the prophet, saying, Out of Egypt af !Egypten.

have I called my Son. 16. Der Herodes ta saae, at han var 16 | Then Herol, when he saw ffuffct af de Vise, blev han saare vred; that he was mocked of the wise og sendte hen, og lod ihjelslage alle men, was exceeding wroth, and Drengebørn, som vare i Bethlehem, sent forth, and slew all the chilog i alle dens Egne, fra to Áar og dren that were in Bethlehem, and dcrunder, efter den Tid, som han hav- in all the coasts thereof, from two de noie udspurgt af de Vise.

years old and under, according to the time which he had diligently

inquired of the wise men. 17. Da blev det fuldkommet, som 17 Then was fulfilled that which sagt er af den Prophet Jeremias, fom was spoken by Jeremy the prosiger:

phet, saying, 18. lidi Rama blev hørt en Rost, 18 In Rama was there a voice Graad og Sfrig, og megen wulen: heard, lamentation, and weeping, Machel begræd sine Børn, og vilde iffe and great mourning, Rachel weeplade sig husvale, thi de ere iffe (mere i sing for her children, and would Live).

not be comforted, hecause the;

are not. 19. Men der Herodes var død, see, 19 | But when Hero: was deadl, da aabenbaredes HErrens Engel for behold, an angel of the Lord apJoseph i en Drøm, i Egypten, sigende: peareth in a dream to Joseph in

Egypt, 20. Staae op, og tag Barnet og dets 20 Saying, Arise, and take the Moder, og drag hen til Israel& Land; young child and his mother, and thi be cre døde, som fogte efter Bar- go into the land of Israel : for they ncta Liv.

are dead which sought the young child's life.

« PoprzedniaDalej »