Obrazy na stronie
PDF
ePub

21. Men han stod op, og tog Bar- 21 And he arose, and took the net og dets Moder, og fom til Isracis young child and his mother, and Land.

came into the land of Israel. 22. Men der han hørte, at Archelaus 22 But when he heard that Arregjerede i Judæa, i sin Faders Bero- chelaus did reign in Judea in the dio Sted, frygtede han for at fomnie room of his father Herod, he was berhen; men han blev advaret af Gud | afraid to go thither: notwithstand. i en Drøm, og veeg hen til Galilæa8 ing, being warned of God in a Egne.

dream, he turned aside into the

parts of Galilee: 23. Dg han fom, og boede i en Stad, 23 And he came and dwelt in som faldco Nazareth, at det ffulde fuld- a city called Nazareth: that it fomnies, som sagt er ved Bropheterne, might be fulfilled which was spoat han skal faldes Nazaræus. ken by the prophets, He shall be

called a Nazarene.

3. Capitel.

CHAPTER III. Mimobanen samme Duge fremfod TN those days came John the

den Døber, præ- Baptist, preaching in the wil. difede i Judæu8 Drfen, og sagde: derness of Judea, 2. Omvender eder; thi Himineriges 2 And saying, Repent ye; for Rige er fommen nær.

the kingdom of heaven is at hand. 3. Thi han er den, om hvilfen Pro- 3 For this is he that was spoken phcten Esaiad haver talet, som siger: of by the prophet Esaias, saying, det er hand Nøst, som raaber i Drfe- The voice of one crying in the nen: bereder S Errend Bei, gjører hans wilderness, Prepare ye the way of Stier rette.

the Lord, make his paths straight. 4. Men Johannes, han havde sit 4 And the same John had his Klædebon af Kameelhaar, og et læ- raiment of camel's hair, and a derbelte om sin Lend; men hang Mad leathern girdle about his loins ; var Græshopper og vild Honning. and his meat was locusts and wild

honey. 5. Da udgif Jerusalem til ham, og 5 Then went out to him Jerusadet ganske Judæa, og alt landet om- lem, and all Judea, and all the reFring Jordan.

gion round about Jordan, 6. Dg de døbtes af ham i Jordan, de, 6 And were baptized of him in som bekjendte deres Shnder.

Jordan, confessing their sins. 7. Men der han saae mange Phari- 7 9 But when he saw many of læer og Sadducæer komme til sin the Pharisees and Sadducees come Daab, sagde han til dem: 3 Dgleun- to his baptism, he said unto them, ger! hvo viste eder at flyve fra den O generation of vipers, who hath tillommende Vrede ?

warned you to flee from the wrath

to come? 8. Bærer derfor Omvendelsens bær- 8 Bring forth therefore fruits dige Frugter,

meet for repentance: 9. Dg mener ikke, at g ville sige ved 9 And think not to say within eder selv: vi have Abraham til Fader; yourselves, We have Abraham to thi jeg siger eber: at Gud fan opvæffe our father: for I say unto you, Abraham Børn af disse Stene. that God is able of these stones 10

raise up children unto Abraham. 10. Men Dren ligger og allerede ved 10 And now also the axe is laid Moden af Træerne; derfor skal hvert' unto the root of the trees: thereTræ, som iffe bær god Frugt, afhug- fore every tree which bringeth not ges, ng fasted i Ildeni.

forth good fruit is hewn down, and

cast into the fire. 11. Jeg døber eder vel med Vand til 11 I indeed baptize you with Omvendelse; men den, som fommer water unto repentance : but he efter mig, er stærfere end jeg, hvis that cometh after me is mightier Stoe jeg iffe er værdig at bære; han ihan I, whose shoes I am not worffal døbe eder med den Hellig Aand og thy to bear: he shall baptize you 31d.

with the Holy Ghost, and with fire : 12. Sang Kastestovl er i hans Haand, 12 Whose fan is in his hand, and og han sfat igjennemrense sin Loe, og he will thoroughly purge his floor, Tanfe sin øvede i Laden; men Avner- and gather his wheat into the ne sfal han opbrænde med usluffelig garner; but he will burn up the 31d.

chaff with unquenchable fire. 13. Da fom Jesus fra Galilæa til 13 | Then cometh Jesus from Jordan til Johannes, for at dobes af Galilee to Jordan unto John, to be ham.

baptized of him. 14. Men Johannes formeente ham 14 But John forbade him, saying, det meget, og sagde: jeg haver behov I have need to be baptized of thee, et dobeg af dig, og du fommer til mig? and comest thou to me?

15. Men Jesus svarede, og sagde til 15 And Jesus answering said ham: tilsted det nu; thi saaledes bør unto him, Suffer it to be so now: det og at fuldfonime al Netfærdighed. for thus it becometh us to fulfil Da tilstedte han ham.

all righteousness. Then he suf

fered him. 16. Dg der Jesu8 var døbt, steeg 16 And Jesus, when he was baphan strap op af Vandet; og fee, Him- tized, went up straightway out of lene aabneded ham, og han saae Gudo the water: and lo, the heavens Nand fare ned som en Due, og fomme were opened unto him, and he saw over ham.

the Spirit of God descending like

a dove, and lighting upon him : 17. Dg fee, (der fom) en Nøst af 17 And lo, a voice from heaven, Himlene, som sagde: denne er min saying, This is my beloved Son, Søn, den Elsfelige, i hvilken jeg haver in whom I am well pleased. Velbehag.

THE

4. Capitel.

CHAPTER IV. a blev JE(118 ført af ganden til THEN was Jesus led up of the

Ørkenen, for at fristes af Djæ- Spirit into the wilderness to belen.

be tempted of the devil. 2. Dg der han havde fastet fyrretive 2 And when he had fasted forty Dage og fyrretive Nætter, hungrede days and forty nights, he was af. 5:111 omsider.

terward an hungered. 3. De Fristeren gik til ham, og sagde: 3 And when the tempter came er du Guds Søn, da siig, at disse to him, he said, If thou he the Son Stene blive Brod.

of God, command that these stones

be made bread. 4. Men han svarede, og sagde: der 4 But he answered and said, It er skrevet: Mennesfet lever iffe alene is written, Man shall not live by ved Brød, men ved ethvert Ord, rom bread alone, but by every word lidganer igjennem Guido Mund.

that proceedeth out of the mouth of God.

[ocr errors]

5. Da tog Djævelen ham med sig till 5 Then the devil taketh him up deli hellige Stad; og satte ham paa into the holy city, and setteth him Tindingen af Teniplet, og sagde til on a pinnacle of the temple, ham:

6. Er du Guds Søn, da fast dig selv 6 And saith unto him, If thou be her ney; thi der er skrevet: han sfat the Son of God, cast thyself down, give sine Engle Befaling om dig, og for it is written, He shall give his de sfulle bære dig paa þænderne, at angels charge concerning thee : du iffe ffal stode din fod paa nogen and in their hands they shall bear Steen.

thee up, lest at any time thou dash

thy foot against a stone. 7. Da sagde Jesus til ham: der er 7 Jesus said unto him, It is writatter skrevet: du skal iffe friste HErrenten again, Thou shalt not tempt the din Bild.

Lord thy God. 8. After tog Djævelen ham med sig 8 Again, the devil taketh him up op paa et saare høit Bjerg, og viste into an exceeding high mountain, ham alle Verden8 Niger og deres Her- and sheweth him all the kinglighed, og sagde til ham:

doms of the world, and the glory

of them; 9. Alt dette vil jeg give dig, om du 9 And saith unto him, All these vil falde ned, og tilbede mig. things will I give thee, if thou

wilt fall down and worship me. 10. Da sagde Jesu8 til ham: viig 10 Then saith Jesus unto him, bort, Satan! thi der er sfrevet: du Get thee hence, Satan: for it is sfal tilbede S Erren din Gud, og tjene written, Thou shalt worship the ham alene.

Lord thy God, and him only shalt

thou serve. 11. Da forlod Djævelen ham; og 11 Then the devil leaveth him, lee, Englene gif til ham, og tjente and behold, angels came and minham.

istered unto him. 12 Men der Jesus horte, at 30- 12 | Now when Jesus had heard hannes var overantvordet, veeg han that John was cast into prison, he hen til Galilæa.

departed into Galilee; 13. Og der han havde forladt Nazi- 13 And leaving Nazareth, he reth, fom han, og boede i Capernaum, came and dwelt in Capernaum, det, som ligger ved Søen paa Sebu- which is upon the sea-coast, in lonó og Naphthalis Grændser, the borders of Zabulon and Neph

thalim ; 14. at det sfulde fuldkominie8, som er 14 That it might be fulfilled sagt ved Propheten Esaias, som siger: which was spoken by Esaias the

prophet, saying, 15. Sebulon8 Land og Naphthalie 15 The land of Zabulon, and the Land ved Havets Vei paa denne side land of Nephthalim, by the way of Jordan, Hedningernes Galilæa: the sea, beyond Jordan, Galilee of

the Gentiles: 16. det Folf, som sad i Mørfe, haver 16 The people which sat in darkfeet et stort lys, og der!, som sad i ness, saw great light; and to them Dødens land og Skygge, dem er op- which sat in the region and shaganet et Li).

dow of death, light is sprung up. 17. Fra den Tid begyndte Jesus at 17 | From that time Jesus began prædife, og sige: omvender eder; thi to preach, and to say, Repent; for Simmerigeo Rige er fommet nær. the kingdom of heaven is at hand. 18. Men der JEsu8 vandrede ved 18 | And Jesus, walking by the

[ocr errors]

den Galilæisfe Sce, faae han to Bro- sea of Galilee, saw two brethren, dre, Simon, som fallco Ketrus, og Simon called Peter, and Andrew audreas, hanó Broder, sou faftede his brother, casting a net into the (Garn i Søen — thi de vare Fisfere. - sea; for they were fishers.

19. Og han sagde til dem: følger 19' And he saith unto them, Folciter mig, faa vil jeg gjøre eder til low me, and I will make you fishMennesfe-Fisfere.

ers of men. 20. Men de forlode strar Garnene 20 And they straightway left og fulgte ham.

their nets, and followed him. 21. Dg der han gik frem derfra, faac 21 And going on from thence, han to andre Brodre, Jafobus, Zebe- he saw other two brethren, James dæi (Son), og Johannes, hans Bro- the son of Zebedee, and John his der, i Stibet med deres Fader Zebe- brother, in a ship with Zebedee dæus, at de bødte dereo Garn; og han their father, mending their nets : faldte dem.

and he called them. 22. Men de forlode strar Sfibet og 22 And they immediately left the deres Fider, og fulgte hani.

ship, and their father, and follow

ed hiin. 23. Og JEsus gif omkring i gansfe 23 | And Jesus went about all Galilæa, lærte i dered Eynagoger, og Galilee, teaching in their syna, prædifede Nigets Evangelium, og hela gogues, and preaching the gospel bredede al Sygdom og al Strobelighed of the kingdom, and healing all iblandt Folfet.

manner of sickness, and all man

ner of disease among the people. 24. Dg hans Nigte udfom over al 24 And his fame went throughSiria, og de forte til ham alle dem, out all Syria : and they brought som havde Didt, som med adstillige unto him all sick people that were Sigdomme og Þiner vare bcheftede, taken withi divers diseases and torbande de Besatte, og Magnesuge, og ments, and those which were posVærfbrudne; og han helbredede dem. sessed with devils, and those which

were lunatic, and those that had

the palsy; and he healed them. 25. Dg der fulgte ham meget Folf 25 And there followed him great fra Galilæu, og Decapolis, og Jorula multitudes of people from Galilee, falem, og Judæa, og fra hiin Side and from Decapolis, and from JeJordan.

rusalem, and from Judea, and from beyond Jordan

A

5. Capitel.

CHAPTER V. Men

Op paa Bjerget; og der han went up into a mountain: and havde sat sig, gif hang Disciple til when he was set, his disciples ham.

came unto him. 2. Dg han oplod sin Mund, lærte 2 And he opened his mouth, and dem, og sagde:

taught them, saying, 3. Salige ere de Fattige i Aanden; 3 Blessed are the poor in spirit: thi Himmeriges Nige er deres. for theirs is the kingdom of hea.

4. Salige ere de, som forge; thi de 4 Blessed are they thai mourn: skulle husvales.

for they shall be comforted. 5. Salige ere de Sagtmodige; thi de 5 Blessed are the meek: for they feuille crve Jorden.

shall inherit the earth

ven.

ven.

6. Salige eie de, som hungre og 6 Blessed are they which do hun. tørste efter Retfærdighed; thi de sfulle ger and thirst after righteousness • mnættes.

for they shall be filled. 7. Salige ere de Barmhjertige ; thi 7 Blessed are the merciful : for dem stal vedcrfares Barmhjertighed. they shall obtain mercy.

8. Satige ere de Rene af øjertet; 8 Blessed are the pure in heart : thi de sfulle see Gud.

for they shall see God. 9. Salige ere de Fredsommelige; thi 9 Blessed are the peace-makers : de sfulle faides Guds Børn.

for they shall be called the child.

ren of God. 10. Salige ere de, som lide Forfol- 10 Blessed are they which are gelse for Metfærdigheds Sfyld; thi persecuted for righteousness' sake: jimmeriges Rige er deres.

for theirs is the kingdom of hea11. Salige ere g. naar man bespot- 11 Blessed are ye when men shall ter og forfolger eder, og taler alles revile

you,
and

persecute you, and haande Dadt imod eder for min shall say all manner of evil against Styld, og lyver det.

you falsely, for my sake. 12 Glæder og frider eder, thi eders 12. Rejoice, and be exceeding Lon skal være megen i Himlene; thi glad : for great is your reward in saa have de forfulgt Propheterne, som heaven: for so persecuted they vare for eder.

the prophets which were before

you. 13. I ere Jorden8 Salt, men om 13 | Ye are the salt of the earth : Saltet mister sin Straft, hvormed ffat but if the salt have lost his savour, (da) det faltes ? Det duer til Jutet wherewith shall it be salted ? it is meré, uden til at fastes ud, og nedtræ- thenceforth good for nothing, but des af Menucffene.

to be cast out, and to be trodden

under foot of men. 14 I ere Verdens Lyg; den Stad, 14 Ye are the light of the world. Tom ligger pai et Bjerg, fan iffe A city that is set on an hill cannot (hjules.

be hid. 15. Man tænder heller iffe et L18, 15 Neither do men light a candle, og sætter det under en Stjeppe, men and put it under a bushel, but on a paa en Lisestage; laa sfinder det for candlestick : and it giveth light alle dem, soni ere i Buset.

unto all that are in the house. 16. lader saa edero Ln8 sfinne for 16 Let your light so shine before Menucjfcne, at de see edero gode Gjer- men, that they may see your good ninger, og ære eders Fader, som er i works, and glorify your Father Himlene.

which is in heaven. 17. I (fulle iffe miene, at jeg er fom- 17 | Think not that I am come men for at afskaffe Loven eller Prophe- to destroy the law, or the proterne; jeg er iffe fommen for at oplose, phets : I am not come to destroy, men at fuldkomme.

but to fulfil. 18. Thi sandelig siger jeg roer: ind- 18 For verily I say unto you,

Till til Himmelen og Jorden forgoae, sfat heaven and earth pass, one jot or iffe end een den mindste Bogstav eller one titile shall in no wise pass from een Toddci forgaae af Coven, førend i the law, till all be fulfilled. de Ting stee allesammen.

19. Derfor, hvo, som briyder eet af 19 Whosoever therefore shall disse mindste Bud, og lærer Menne- break one of these least com. ffene saaledes, han skal faldes den mandments, and shall teach mun mindste i Himmerigco Nige; mca hvo, so, he shall be called the least in

« PoprzedniaDalej »