Obrazy na stronie
PDF
ePub

gula Jaincoari ofeendatu, eta othoitz eguin behar dela gucientçat.

426.

430.

X. Communione saindutic estela arraçoin gutiz guibelatu hehar. XI. Arimac JESU-CHRISTOREN gorphutçaren, eta Escritura sainduaren behar handia duela. 437. XII. Artha handirequin behar dugula preparatu communione saindurat. 444. XIII. Gauça guciez billhuci behar dela JESU-CHISTOREQUIN perfetqui communione sainduan bat eguiteco. 448. XIV. Arima saindu batçuc communiatceco duten guticiaz. 452. XV. Debocionea ardiesten dela humiliatuz, eta norc bere buruari ukho eguiñez. 455. XVI. Aguertu behar diotçogula gure beharrac JESU-CHRISTORI, eta galdetu bere gracia. 459. XVII. Nolaco amudio eta debocionearequin behar dugun desiratu JESU-CHRISTOREN errecibitcea sacramendu sainduan. 461. XVI. Estela sobera curiostasunequin çundatu behar misterio hau; baiñan humilqui arraçoiña eman behar dela fedearen azpian.

Capituluen Tablaren akhabantça.

466

[ocr errors]
[graphic]
« PoprzedniaDalej »