Obrazy na stronie
PDF
ePub
[graphic]

E

IMITACIONEA,

M. CHOURIO Donibaneco Erretorac,

Escararat itçulia.

EMENDATUA

Meçaz eta Igandetaco Besperez. EMENDATUA othoitz eta pratica batez Capipitulu baccoitcharen akhabancan, çoinac itçuliac içatu baitire Francessetic Escararat Bayonaco Diocessaco Jaun Aphez Missioner batez

EDICIONE BERRIA.

[graphic][merged small]

Léon-Martin CLUZEAU, liburu eta paper marchantaren baithan, Cathedraleco Plaçan, n.o 13.

1825.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

iij

MEÇA SAINDUCO OTHOITÇAC. Meça behar beçala entçuteco Preparacionea. URE Aldare sainduaren oinetan ahuspez emanic, en çaitut, Jainco ditutçuna; fermuqui sinhesten-dut, entçuterat nohan Meça dela, Jesu-Christo çure Seme-Jaincoaren Gorphutz eta Odolaren sacrificioa; offritceco manera halaberecoa ez içan arren, harc berac Calbarioco mendian guiçon gucientçat offrituçuen sacrificio hurabera. Eguidaçu gracia sartceco, ô ene Jaincoa! Apheçaren escuz, hau çuri dignequi offritceco behar ditudan disposicionetan. Offritcen darotçut, bat eguiten naicelaric J. Christoren eta haren Eliçaren intencionequiñ. I. Çure Maiestate dibinoari, çorçaioen homaia eta ohore soberanoa errendatceco; 2. Eguiñ darozquigutçun on eta ungui guciez esquerrac bihurtceco; 3. Munduco bekhatu gucient çat eta bereciqui eneentçat çuri satisfaccione eguiteco; fiñean arimaco salbamenduarentçat eta gorphutceco biciarentçat behar ditudan laguntçac eta sokhorriac çure ganic ardiesteco. Çure ganic gracia hauc guciac usteditut, J. Christo cure semearen merecimenduen bidez, ceiñac nahi baitu berac içan, Sacrificio adoragarri hunen Apheça eta victima.

Meçaren hastean, eta Confiteor erratean.

[ocr errors]

NE bekhatuen iaquiteco eta eçagutceco, ô ene E eta confessioric, eta ene gaichtaqueria guciac ene bihotcean iracurtcen ditutçun arren confessatcen darozquitçut halere ceruaren eta lurraren aitcinean aithortcen dut offensatu çaitudala gogoz, hitcez eta obraz. Ene bekhatuac bandiac dire, baiñan çure misericordiec neurriric ez dute. Urrical naquiçu, ô ene Jaincoa! Orrhoit çaite çure haurra, çure escuco obra, çure odolaren precioa naicela.

Birgina saindua, Ceruco Aingueruac Parahisuco

« PoprzedniaDalej »