Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

BIGARREN LIBURUA.

Bicitce ispiritualean arimaren abantçuaz. I. CAP. Arthu behar dugula gure barrenean, eta conversatu JESU-CHRISTOREQUIN.

99. II. Guiçonec ecin deus daguiquetela bere esparantça Jaincoa baitan emana duenaren contra.

III. Barreneco baqueaz.

105.

108.

IV. Bihotceco garbitasunaz eta chedearen simple

tasunaz.

III.

V. Gogo gucia eman behar dugula gure buruen esteustasunean eta Jaincoaren handitasunean pensatcen,

VI. Concientcia onaren baqueaz.

114.

117.

VII. Maitatu behar dela JESUS gauça gucien gai-
netic.
VIII. JESUSEN amudioa dela on gucien ethorquia.

121.

124.

IX. Barreneco agortasunez eta desgostuez. 129. X. Jaincoaren gracientçat behar den esquer eta eçagutçaz.

135.

XI. Gutic dutela maite JESU-CHRISTOREN gurutcea.

XII. Gurutcea dela ceruco bidea.

140. 144.

HIRURGARREN LIBURUA.

I. CAP.

Barneco consolacioneaz.

Ola behar den preparatu Jaincoaren

Naditeerat.

155.

II. Arimac Jaincoari galde eguitendio arren mintça daquion bihotcerat.

158.

III. Jaincoaren hitçac humiltasunequin entçun behar direla, eta hanitcec, estitustela hec asqui pisatcen. 161. IV. Eguiaren eta humiltasunaren arabera ibilli behar dela Jaincoaren aitciñean.

167. V. Jaincoaren amudioaren effetu miragarriez. 171. VI. Nola amudioa estagoen atseguin ispirituale

tan, bainan bai gudutan leïal içatean. 177. VII. Arimaco agortasunetan beguiratu behar dela humiltasuna eta baquea.

182.

VIII. Nola behar dugun gure burua ezeustatu Jaincoaren aitciñean.

187.

IX. Nola Jaincoa baita gucien fiña, eta azquen chedea, hari behaturic eguin behar direla gauça guciac.

190.

X. Cein on den Jaincoaren maitatcea, eta munduaren mezprecatcea. 193. XI. Guticia onac ere behar ditugula bridatu, ispirituaren azpian eman haraguia, eta ispiritua Jaincoaren azpian.

197.

XII. Pairacor içan behar dela gaitcetan, eta arbuiatu behar direla atseguiñac.

XIII. Obedienciaz.

200.

203.

XIV. Jaincoaren iuiamenduetan pensatuz behar dugula beguiratu obra onen vana-loriatic. 206. XV. Estugula nahi behar Jaincoac nahi duenic

baicen.

210.

213.

XVI. Jainco choilla baitan bilhatu behar dugula gure consolacionea eta sossegua. XVII. Gure buruazco artha gucia eman behar dugula Jaincoa baitan.

216.

219.

XVIII. Pacientqui behar dugula sofritu munduco laceriac JESU-CHRISTOC beçala, XIX. Nola behar tugun pairatu afruntuac eta mezprecioac. XX. Eçagutu behar tugula gure flaquecia propioac, eta mundu huntaco miseriac. 226.

222.

XXI. Jainco choilla baitan causitu behar dugula

230.

gure sossegua.
XXII. Orrhoitu behar dugula bethi, Jaincoa ga-
nic içatu ditugun unguiez.
XXIII. Lau abisu probetchos bihotceco baquea-

236.

ren içateco.

241

XXIV. Estugula behar curiostasunic bertceren

berrien iaquiteco.

245.

XXV. Certan dagoen bihotceco baquea, eta ait-
ciñamendu ispirituala.

247.

ira-

251.

XXVI. Ispirituco libertatea ardiesten dela,
curtcez baino hobequi othoitcez.
XXVII. Gure buruentçat dugun amudioac gui-
belatcen gaituela ontasun soberanoaren amu-
diotic.
254.
XXVIII. Estugula içan behar mihi gaitchtoen
beldur.

258.

260.

262.

XXIX. Othoistu, eta laudatu behar dela Jaincoa
axecabetan.
XXX. Nola behar dugun Jaincoaren laguntça
galdetu, esparantçarequin gracia bihurtuco.
çaiçula.
XXXI. Creatura guciac arbuïatu behar ditugula,
nahi badugu creatçaillea causitu.
XXXII. Batbederac ukho eguin behar dioela be-
re buruari, eta bere guticiei.
XXXIII. Guiçonaren bihotceco arintasuna ecin
pausa daitequela Jaincoa baitan baicen. 275.
XXXIV. Cein goço den Jaincoa maite dutenent-

267.

271.

277.

281.

çat.
XXXV. Nihor estela tentacionetaric segurant-
çan mundu huntan bici deiño.
XXXVI. Mezprecatu behar ditugula guiçonen
iuiamendu vanoac.

284.

XXXVII. Utci behar dugula ossoqui gure burua
Jaincoaren nahirat, bihotceco libertatearen
içateco.

287.

XXXVIII. Nola behar dugun campoco gaucetan comportatu, eta Jaincoa ganat ihesi eguin hir

riscuetan.

290.

XXXIX. Jaincoari utci behar diogula gure eguitecoen artha, eta haren ganic iguriqui gauça guciac. 293. XL. Guiçonac estuela berenez onic, eta ecinduquela deusez-ere buruïperic.

295.

XLI. Mundu huntaco ohoreac mezpreçatu behar ditugula.

300.

302.

310.

XLII. Bicitce huntaco baquea estugula guiçonen baitan etçari behar. XLIII. Cein vanoa den munduco iaquintasuna.304. XLIV. Estugula behar campoco gaucez ispiritua trabatu. 308. XLV. Estela edo ceiñ siñhetsi behar, eta guti behar dela mintçatu. XLVI. Jaincoa baitan eman behar dugula gure fidantcia mihi gaichtoez çaurtuac garenean. 315. XLVII. Munduco pena guciac gogotic behar direla pairatu bicitce eternalaren ardiesteco. 320. XLVIII. Ceruco dohatsutasunaz, eta mundu huntaco miseriez.

323. XLIX. Dohatsutasunaren guticiaz, eta bertce munduco golardoez. 329. L. Nola arima afligituac eman behar duen Jaiŭcoaren escuetan bere burua. 335. LI. Gauça humiletan hari behar dela, handiagoric ecin eguin ditequenean, guciz agortasuneco demboran. 342. LII. Batbederac uste behar duela gastiguac hobequi dituela mereci consolacioneac baino. 344. LIII. Munduco ontasunequin iosiac direnei estiotçotela Jaincoac emaiten bere graciac. 348. LIV. Graciaren eta naturaleçaren mobimendu differentez. LV. Naturaleçaren corrupcioneaz, graciaren be

251.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

tuez.

harraz, eta harc arimetan eguiten dituen effec

358.

364.

LVI. Gure buruari ukho eguin behar diogula, eta
iasan gurutcea JESU-CHRISTOC beçala.
LVII. Etçaicula bihotça erori behar gure escasen
gatic.
368.
LVIII. Ez ditugula çundatu behar Jaincoaren iuia-
menduac, eta gutaz gorago diren gauçac. Cer
maneraz behar ditugun ohoratu sainduac. 372.
LIX. Jainco choilla baitan behar dugula eman
gure esparantça gucia.
380..

LAUGARREN

LIBURUA.

Aldareco sacramendu adoragarriaz.

Mudiozco deiha mahain saindurat.385.
A
I. CAP. Cembat errespeturequin behar den er-
recibitu sacramendu saindua.

386. II. Jaincoac sacramendu huntan guiçonari miragarriqui eracusten dioela bere ontasuna eta amudioa. 396. III. Probetchos dela maiz communiatcea. 402. IV. Communione sainduaren abantaillac. 407. V. Aldareco sacramendu sainduaren excelenciaz,

eta apheztasunari daocan garbitasuriaz. 412. VI. Communionetic urruntcen denac bicitceari ihes eguiten dioela, eta indignequi hurbiltcen denac heriotcea emaiten dioela bere buruari.417. VII. Norc bere burua examinatu behar duela mahain saindurat hurbildu baiño lehen, eta hartu bere escasen usteco deliberacione fermu bat.418. VIII. JESU-CHRISTORI OSSOqui eman behar gaizcola, harc bere burua guretçat eman duen beçala.

IX. Gure buruac, eta gure guciac behar diotça

423.

« PoprzedniaDalej »