Obrazy na stronie
PDF

Garbińskiego założyciela Roczników w r. 1847 hr. Andrzej na głównego redaktora zaproszony, kierował redakcyą do roku 1863, w którym Roczniki w skutek wypadków przestały wychodzić, a sam redaktor był znaglonym opuścić królestwo. 65) Gazeta kościelna zaczęła wychodzić od dnia 28 sierpnia r. 1843 pod redakcyą ks. kanon. Jabczyńskiego w Poznaniu co tydzień. W r. 1849 wychodzić przestała. 66) Piśmiennictwo krajowe wydane p. Hip. Skimborowicza, Warsz. 1841. 67) Gwiazdka pismo poświęcone literaturze powieściowéj, tom. 4. Warsz. 1841. 68) Magazyn powszechny, dziennik użytecznych wiadomości w połączeniu z kosmoramą Europy. Rok 1841. 42. 43. 44. Warszawa. 69) Pamiętnik religijno-moralny. Czasopismo ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osób, Antoni Hlebowicz ur. 1801 w Grodnie, po ukończeniu nauk w uniwersyt. wileń. wszedł w służbę publiczną w Petersburgu; ztamtąd przeniósł się do Warszawy i tu był członkiem rady wychowania publicznego i wizytatorem szkół Od roku 1841 rozpoczął wydawać pismo aż do swojej śmierci. Po jego zgonie nieprzerwanie po dziś dzień wychodzi; rocznie 12 zeszytów czyli 2 tomy. Głównym redaktorem jest ks. kanonik Adam Szelewski, Warszawa 1860. 70) Roczniki krytyki literackiej w 4ce Warszawa 1842 tom. 2. 71) Przegląd naukowy, poświęcony dziejom filozofii, sztukom pięknym wydawany p. Hip. Skimborowicza, Warsz. rok I–VI po 4 tomy, 1842–1847 na rok VII. n. 1–19 tamże 1848; ogólnego zbioru wyszło tomów 26. 72) Przewodnik rólniczo - przemysłowy, poświęcony przedmiotom przemysłu rólniczego i rękodzielnego, gospodarstwu i ekonomii; wychodził w Lesznie co dwa tygodnie i trwał lat siedm do r. 1850, wyszło 7 roczników.

73) Rocznik literacki składający się z pism wierszem i prozą celniejszych pisarzy naszych, wydawał Roman Podbereski, Petersburg 1843, 44 i 46. 74) Rok pismo peryodyczne wychodziło w lat. 1843, 44, 45 i 46, co miesiąc; redaktorami byli: Libelt, Moraczewski i Wolniewicz, obok własnych wielu prac, głaszali między innymi Trentowski, Cybulski, Wężyk i t. d. 75) Zwiastun wstrzemięźliwości, co miesiąc jeden arkusz wydawany przez chirurga powiatowego p. Le Roche po niemiecku i po polsku w latach 1843 i 44. 76) Dwutygodnik literacki pod redakcyą Kurowskiego, 2 tomy, Kraków 1844 i 45. 77) Pismo dla nauczycieli ludu, i ludu polskiego. Nauczyciele elementarni E. Estkowski i Łukaszewski w roku 1845 pod firmą Ant. Wojkowskiego, wychodzić zaczęło, ale po trzech numerach upadło. 78) Obrona prawdy w r. 1845 wychodzić zaczęła w Poznaniu pod redakcyą ks. Lud. Urbanowicza. Powodem pojawienia się jej było wystąpienie Jana Czerskiego, księdza katolickiego z łona kościoła i ogłoszenie nowych zasad religijnych. Zbijać je, potępiać apostazią było pierwotném zadaniem obrony prawdy. Następnie zaczęła prostować błędy religijne przez dziennikarstwo szerzone. Ma pod tym względem wielkie zasługi. W r. 1846 przestała wychodzić. 79) Przyjaciel dzieci. Tygodnik z rycinami poświęcony nauce i zabawie dzieci przez ks. J. Bełdowskiego. Lwów Rok I, 2 tomy 1848 i 49. Rok II. cz. I. 1850. 80) Wielkopolanina zaczął d. 4 paźdz. 1848 wydawać ks. Alexy Prusinowski znakomity kaznodzieja wówczas przy kollegiacie poznańskiej; publikacya ta nietylko, że się udała bardzo szczęśliwie, wiele dobrego przyniosła, ale pod względem wyrobienia formy języka, zwrotu, przedstawienia rzeczy w piśmie ludowem, pozostanie wzorem godnym naśladowania. Wychodził do 15 lipca 1850, lecz pod redakcyą ks. Prusinowskiego do ostatniego października 1849. Od tego bowiem czasu objął Wal. Stefański księgarz odpowiedzialność za redakcyą. Natomiast w dalszym ciągu rozpoczętej pracy wydawał ks. Prusinowski od roku 1849 Wiarusa, którego w tymże co poprzednio charakterze do fatalnego lipca 1850, doprowadził. 81) Pamiętnik naukowo-literacki, pismo zbiorowe umiejętności, literatury i sztuki, pod red. Rom. Podbereskiego. Zeszyt I–VI Wilno 1849 i 50. (nakład wydawcy) 82) Przegląd dwóch światów, War. 1849 i 50. 2 t. 83) Szkoła polska, pismo miesięczne, poświęcone pedagogice, redagowane przez Ewarysta Estkowskiego (+ 1856 w Seden) Rok I 1849, R. II 1850; przytém Szkółka dla dzieci, pismo miesięczne, poświęcone nauce i rozrywce dla dzieci, redagowane p. Estkowskiego, Poznań 1850–53. 84) Krzyż a miecz, tygodnik polityczno-religijno-literackiego zakroju. Firmę redakcyi dał Ewaryst Estkowski, zaczął wychodzić w roku 1850 i tegoż roku wyszedł numer: ostatni. 85) Tygodnik kościelny. Redaktorowie ks. kan. Jabczyński i ks. regens Janiszewski, Poznań 1850. 86) Ziemianin, pismo poświęcone rólnictwu i przemysłowi. Rocznik 1850–55, pod redakcyą Wolniewicza i Wojc. Lipskiego wychodził w Lesznie. 87) Dziennik literacki zaczął wychodzić we Lwowie w r. 1852 raz na tydzień. Redagował Karól Szajnocha, Fel. Łobeski obecnie Jan Dobrzański; wychodzi w dużym arkuszu obejmującym ośm kolumn dwuszpaltowych co wtorek i piątek 1860. 88) Przyjaciel domowy, pismo wychodzące raz w tygodniu, nie dobijające się wartości literackiéj. Dla niższych klass jest wielkiej pożyteczności, pismo to jest bardzo rozpowszechnione po wsiach. Daj Boże, aby się w każdej gminie znajdowało. Redaktor: p. Stupnicki, czynny i pełen najlepszych chęci, Lwów 1855 89) Przyroda i przemysł, pismo poświęcone naukom przyrodzonym, praktycznemu ich zastósowaniu do potrzeb życia, tudzież najnowszym odkryciom i wynalazkom; pismo

wielkiej wartości. Wszyscy naturaliści polscy gromadzili swe siły w tym dzienniku. Język czysty, poprawny, wychodził z illustracyami, raz w tygodniu. Redaktor główny Julian Zaborowski, Poznań 1856, 1857 i 1858, do 5 października w którym życia dokonał. 90) Gwiazdka cieszyńska. Redaktor Stalmach wytrwały w swojém przedsięwzięciu pomimo przeciwieństw finansowych nieopuszcza rąk i nie daje upaść pismu. Gwiazdka wychodzi co tydzień w arkuszu. 9l) Tygodnik lwowski, pismo literackie. 92) Biblioteka warszawska, pismo poświęcone naukom sztukom i przemysłowi. Wychodzi co miesiąc w sporych poszytach. Zawiera rozprawy we wszystkich zawodach, często powiastkę i jakąś poezyą. Daléj kronika paryska, literacka i artystyczna. Rozbiory dzieł polskich, kronika nauk przyrodzonych, kronika bibliograficzna i doniesienia literackie. Z szczególniejszą wytrwałością prowadzona jest od r. 1841 aż po dziś dzień rocznie 4 tomy, nakładem redakcyi. Do końca r. 1865 zbiór biblioteki war. wynosi 100 tomów. 93) Przegląd poznański, pismo miesięczne, nastało w r. l845 i wychodzi po dziś dzień. Redaktorowie są różni wymienieni na okładce. Jakkolwiek pismo to zdaje się różnić w opiniach i poglądach na rzeczy – zbyt szanujemy wytrwałość i poświęcenie się właściwego wydawcy w trudnych okolicznościach, wśród przeszkód tysiąca, walczącego niezmordowanie przeciw germanizmowi i protestantyzmowi wdzierającemu się do W. Polski – byśmy niemieli z współczuciem uznać jego zasług, odwagi i ducha ofiary, jakiego daje dowody. Wszyscy się mylić możemy, ale ten kto umie się poświęcać dla raz uznanéj i pokochanéj prawdy, zasłużył na cześć i poszanowanie. 94) Tygodnik lekarski wydawany pod redakcyą Drów le Bruna, Helbicha, Natansona Ludwika, wychodzi raz na tydzień od r. 1847–1865. Wars. 95) Ruch muzyczny pod redakcyą Józefa Sikorskiego, wychodzi raz na tydzień we Środę w 4ce od r. 1854 War 96) Magazyn mód i nowości dotyczących gospodarstwa domowego pod redak. Jana Kant. Gregorowicza. Wychodzi w 4ce raz na tydzień. Wars. 97) Czytelnia niedzielna pod redakcyą Alexandry Petrów, wychodzi raz na tydzień w 4ce w Wars. od r. 1855. 98) Tygodnik illustrowany pod red. Ludwika Jenike. Wychodzi raz na tydzień w Sobotę, w Warsz. od września 1859 r. Odznacza się doborem artykułów i coraz lepszemi rycinami. 99) Ziemianin pismo poświęcone rólnictwu i przemysłowi, Poznań 1859. Od r. 1860 wychodzi raz na tydzień regularnie. Początkowo pod red. A. Rose + 1862, obecnie Józefa Szafarkiewicza prof. przy szkole realnej w Poznaniu. 100) Tygodnik katolicki pod red. ks. A. Prusinowskiego wychodzi od 6 kwietnia 1860 roku w Grodzisku co tydzień w piątek in 4to. Zajmuje się sprawy religii i kościoła. 101) Tygodnik poznański od 1 styc. 1862 w Poznaniu pod red. D. Kazimirza Szulca. Pismo to naukowo-literackie ustało w połowie 1863 r. 102) Przegląd europejski, naukowy, literacki i artystyczny od r. 1862 w Warsz. Redaktorem J. I. Kraszewski. Z dwunastym zeszytem w r. 1864 ustał. 103) Przegląg katolicki, wychodzący w miejsce Pamiętnika religijno-moralnego od r. 1863 w Wars. pod redakcyą X. Goliana. 104) Zwiastun ewanieliczny wychodzi w War. od roku 1863 pod redak. pastora luterskiego Otto. Jest to pierwsze pismo czasowe polskie dla kościoła reformowanego. 105) Jutrzenka, tygodnik dla Izraelitów polskich. Wychodzi od 1 Lipca 1862 pod red. D. Neufelda w Wars. 106) Niewiasta red. Turowskiego w Krakowie, tudzież 107) Wieniec redak. Julii Gorzałkowskiej w Krakowie a nakoniec 108) Penelopa w Głogowie red. Pauliny Kolbe upadły. 109) Dzwonek, pismo dla ludu wychodzi w Lwowie od lipca 1859 r. dobrze redagowane.

« PoprzedniaDalej »