Obrazy na stronie
PDF

el ipse (b. non habet) Netopbatbites, Tthai filins \ ¡n Jerusalem. Dédit ergo Joab numerum descri

Ribai de Gabaath fîliorum Benjamin, Banaiau Pharathonites(mi. Fraronithes), Heddaide torrente (b. torrentibus) Gas, Abialbon Arbathitcs, Azmaveth de Beromi, Eliaba de Salboni (ms. Alieba et Sabboni). Filii Jasen, Jonathan, Semina de Orori, Aiam filius Sarar Ararites, Eliphelet filius Aasbai filii Machatbi (ms. Borodi et Ararorites, Elfeleth Г. Aaboi f. Maachathi), Eliam filius Ahitophel Celoniles, Esrai de Charmelo, Pbarai de Arbi, Igaal filius Nathan de Soba, Bonni de Gadi, Selec de Amoni, Naharai Bcrothites nrraiger Joab filii Sarviae1, Ira Jethrites, Gnreb et ipse Jethrites, Urias Hetthseus. Omnes triginta eeptem.

(T. CXXXVI, cap. XXIV.) Et addidit furor Domini irasci contra Israel, commovitque David in _ eis dicentem : Vade, numera Israel et Judam. Dixitque rex ad Joab principem exercitus sui : Perambula omnes Iribus Israel a Dan usque ad BerSabee, et numerate populum, ut sciam numerum ejus. Dixitque Joab regi : Adaugeat Dominus üeus tuus ad populum quantus nunc est, iterumque centuplicet in conspectu domini mei regis ; sed quid sibi dominus meus rex vull in re hujuscemodi? Obtinuit autem sermo regis verba Joab, et prineipum exeroilus: egressusque est Joab, et principes militum, a facie regis, ut numerarent (fulg. numerent) populum Israel. Cumque pertransissent Jordanem, venerunt in Aroer ad dexteram urbis, qua? est in valle Gadi (h.) qua? est in medio torretitis Gad), et per Jazer transierunl in

ptionis populi regi, et inventa sunt de Israel octingenta* millia virorum fortiom, qui educerent gladium, et de Juda quingenta millia pupnatorum (h. virorum). Percussit autem cor David eum, p o:-t qua m numeratus est (ms. esset) populus, et dixit David ad Dominum : Peccavi valde in hoc facto: sed (h. sed nunc) precor, Domine, ut transferas iniquitatem servi tui, quia stulte egi nimis. (T. CXXXVII.) Surrexit itaque David mane, et sermo Domini factus est ad Gad propheten et Videntem David, dicens : Vade,et loquere ad David. Haec dicit Dominus: Trium tibi datur optio, elige unum quod volueris ex his.ut faciam tibi. Cumque venisset Gad ad David, nuntiavit ei, dicens : Aut septem anr.is veniet tibi fames in terra tua, ant tribus mensibus fugies adversarios tuos, el illi'te persequentur: aut certe tribus diehus erit pestilentia in terra tua. Nunc ergo delibera, et vide quem respondeam ei, qui me misit, sermonen). Dixit autem David ad Gad: Arctor nimis, sed melius est, ut ineidam in manum Domini (multe enim misericordia', ejus sunt) quam in manum (ms. manus) hominum. Immisitque Dominus pestiler.tiam in Israel, de mane usque ad tempus constitutum, et mortui sunt ex populo, a Dan ustfue Ber-Sabee, septuaginta millia virorum. Cumque extend isset manum (Vulg. add. suam) ángelus Domini (b. non habet Domini) super Jerusalem, ut disperdereteam, misertus est Dominus(h. poenitüit Dominum) super afflictione, et ail angelo perçu

Galaad,et in terram inferiorem Ilodsi, et venerunt С tientipopulum :Sufficit;nunccontinemanumtuam.

in Dan • silvrstria.CircumeuntesquejtixtaSidonem, transierunt prope (ms. propter) moenia Tyri, et omnem terram Evœi et Chananaai, veneruntque ad meridiem Juda in Bor Sabee. : et lustrata universa terra,adfuerunt post novem menses et viginti dies

rethicam legit Mebunr.ai, Arari, Gigaal, pro Mobonnai, Orori Igaal. Canon Hebraic» veritatis emendata habet vocabula eadem prout posita legunturinjam dictis Qusestionibus; quare ne pro vero l'alsuiu Hierouymum oblrudanius, talcs abjeeimus emendationes, et ad iidem caetcrorum codicum mss. in quibus integra superest prima lectio Canonis, hace etsimilia nomina restituere curavimus. Mart.

1 Ms. Veronens. filius, in recto. Gracus quoque in aliquot extiiuplaribus ''•-''>;, Hebr. utrumquesuscipit casum.

* Hodiernus ПеЬгазиз textus habet, W ПЛ: in Dan ¡ahan. S. Hieronymus pro ultimo nun legeril resch, eive ijp pro Wi: atque id quidem rectius: nam Jahan loci nnmen nut nihil est, nut certe alibi in Scriptune non occurrii.

s Nihil dubitavimus reponerc hie octingenia ad fidem Hbrorura omnium, qiiot nobis innotuerunt, ex Hebraeis, Graecis Latinisque mss., seque ас Vulgatís. Ac seimus hoc de sensu disputalum magnopere inter eruditos, multumque discrepare ab hoc numero auclorein libri Paralipomenon. Verum unde Martianapus odoginla exeuderil pro oclingenta, baud sei шиз : iliudque œgrius lerimus, ье verbo quidem lectorem de induota novitcr iectione ab eo »ese aduiutiiluui.

Erat autem ángelus Domini juxta areamAreuna' Jebusa?i Dixitque David ad Dominum cum vidisset angelum raedentem populum : Ego sum qui peccavi, ego inique egi : isti qui oves sunt (h. istae of«), qui fecerunt ? vertatur, obsecro, manus tua

* Vitiose erat antea Ule,; ms. Veronens. cum Vulgatis et Greeco, te non habet.

s In hodiernis Hebrteorum, voluminibus perturbatus est ordo litterarum istius nomioie; ibi enim legitur ЛЭТ1МП, haavarna. Verum monet nos Massorethicum Ceti tarn in editis, quam in manuscriptis libris supra laudatis, legendnm ruTWîl, haarauna. IIa quoqce scriptum reperimus in noetro Pclissonaao НеЬгаво códice, qui nullam adhibet criticara notam Massoretharum ; etsi infra v. 18 legat corrupto cum ceteris ,t:~n, Arania. Simili D usus est exeniplari Scholiastes Canonis Hebr. verit. ut non solum ex notatione marginal! Arania manifestum apparet, sed eliam ex eodem supra pósito nomine Areuna in textu, quod emendator Canonis mutavit cum Aravena, mobile faciens schtva sub littera vau, quamvis post niutioneni parvam, eive vocalem parahh, scheva minime legatur apud grammalicos recentiores. Hoc interim propter studiosum ас curiosum leclorem. Mart.

— Pro Aureuna, qui Veronensem librum descripsit, monuit in margine legendum Oman : que

Suidem nominis scripture ex Grarco acnipilur : in ebrtro enim varie concepta est, ПЛ11МП, et îiaTJNîl) et rv*j"iN, aul certe ex libris Paralipomenon I, cap. xxii, 28, et II, cap. ш, 1, ubi pro cognomine Jebusaei obtinet.

contra me, et contra dorn um patria mei. Venit д_
autem Gad ad David in dieilla,et¡dixit ei : Ascende,
ü[Yulg. tac. et] constitue altare Domino in area
Areuna [h. hic Ariana] Jebusœi. Et ascendit|Uavid
juxta sermonem Gad, quem prœceperat ei ' [h.non
habet] Dominus. Conspiciensque Arenna, aniiuad-
vertit regem et servos ejus transiré ad se,etegres-
su3 adoravit regem prono vultu in terram, et ait:
Quid causae est ut veniat dominus meus rex ad
servum snum ? Cui David ait : Ut emam a te aream,
et sdiBcem altare Domino, et cesset interfectio
quae grassatur in populo. Et ait Areuna ad David:

1 Quod verissime notât Scholiastes, non esse in Hebwo additum ei, ms. quoque Veronensis tacet.

3 Canon solus cum Vulgata retinet verbum illud, rex. Legitur quidem in Hebraeo, non (amen apud LXX.Areuna ergo regulus fuit.a'it de stirpe regum В Jebusaeorum : in libris Paralipomenon idem Jebusœus appellatur Ornam ; quod neuliquam praetermissum voluitscriptorOO Hebraicarum in eosdem libros Paralipomenon. Mart.

— Mulctat regis titulo Areunam Veronensis ms. in que tantum est ; Dixit Areuna régi, etc- ; ñeque est revera illud rex additum in aliis mes., uno, quem Canonem vocat Hartianœus, excepto. Quod autem in Hebreo sit, critici magni nominis culpae hoc tribuunt amanuensis : aut salva ejus textue

Accipiat, el olferat dominus meus rex, sicut ei placet; habes boves in holocaustum, etplaustrum et juga boum in usum lignorum. Omnia dédit Areuna rex 2 régi : dixitque Areuna ad regem: Dominus Deus tuus suscipiat votum tuum. Cui respondens rex, ait : Nequaquam,ut vis.sed emam pretio a te, et non offeram Domino Deo meo holocausta gratuita. Emit ergo David aream, et boves, argenti siclis quinquaginta, etaedificavitibi David' altare Domino, et obtulit holocausta et pacifica : et repropitiatus est Dominus terra), et cohibita est plaga ab Israel *.

integritate, sic explicant ex Hebraicas linguae ingenio, Areuna, о rex, omnia äat régi.

5 Non addit hic Veron. ms. David, quod nomen plerique libri alii habent.

* Rectissime ad Hebraei exemplaris normam Veronens. me. Finit liber Samuel. Diximus et Hieronymo hanc probari partitionem in Prologo : Tertius sequitur Samuel, quem nos Regnorum primum et secundum dicimus. Et paulo post : Lege ergo primum Samuel, et Malachim meum. Sed et e Graecis interpretibus Aquila (quod Coislinianicodices apud Montfauconium testantur) : 'Eêpaioi« br¿fXEvoí, où SisTXe, àXXà ¡xlœi та« 8úo Ttt7to£r)xev : Rebrxos secutas, non divisit, sed unum ex duobus libris fecit.

Expliciunt tibri duo Samuel.

TITULI LIBRI MALACHIM.

I. Dbi Salomon ungi jubetur.

II. Ubi Salomon ungitur in regem.

III. Ubi David alloquitur Salomonem moriturus.

IV. Hic dormit rex David, qui regnavit annis Xl.

V. Adonias virginem, qua cum David erat, petit nxorem.

VI. Ubi Adonias occiditur.
VIL Ubi occiditur a Bania Joab.
VIH. Interfectio Semei.

IX. Ubi a Domino visitatur Salomon.

X. A duabus mulieribus Salomon interpellatur.

XI. Ubi nomina omnium principum regi Salomoni oatenduntur.

XII. Hie quies regis Salomonis describitur

XIII. Ubi Hiram rex Tyri mittit ad regem Salomonem.

XIV. ítem quies regni Salomonis, et dispositio templi.

XV. Ubi rex Hiram in fabricam templi consentit.

XVI. Cceptum fabricae templi.

XVII. Descriptio templi.
XVIH. Perfectio templi.

XIX. Ubi ornamenta templi et ministeria describuntur.

XX. Translatio arcae in templum. XXL Descensio Domini in lemplum,et oratio Salomonis, cum benedictionem in populo fecit.

Pathol. XXVIII.

С XXII. LocusorationisaptusindedicationeEccIesiae.

XXIII. Prophetia Salomonis captivitatis populi.

XXIV. Consummotio orationis,et benedictiopopuli.

XXV. Coeptum sacrifica post orationem.

XXVI. Omnibus perfectis, Salomon a populo benedicitur.

XXVII. Ubi Dominus dicit elisurum ее templum,si peocaverit populus.

XXVIII. Ubi de filiia gentium servitio regis ordin an tur.

XXIX. Ubi Salomon classem fecit ad mare Rubrum cum servis Hiram.

XXX. Ubi regina Saba ad regem venit.

XXXI. Quanta regi ponderatio offertur auri per singulos annos.

n XXXII. Ubi arma regis, et omnia ministeria designantur.

XXXIII. Ubi Salomon in mulieribus peccat,et idolis servit.

XXXIV. Post peccatum Salomonis adver9arius adversum eum exsurgit Adad.

XXXV. Ubi alium inimicum Razon Salomonis suscitât Deus.

XXVI. Jeroboam rebellât adversus Salomonem.

XXXVII. Ubi Achias regnum promittit Jeroboam.

XXXVIII. Ubi Salomon moritur.qui regnavit annis quadraginta.

23

XXXIX. Ubi régnât Roboam Alius Salomon. A ИИ. Hio moritur Ambri e regnat fflfa» ejus pro XL. übi Roboam petitionem populi cum semonbus

tractat. XLI. Item post consilium senum cum junionbue

tractat.

XLII. Separatio populi a Roboam.

XLIII. Ubi tribus Jeroboam regem faciunt.

XLIV. Ubi Roboam duœ tantum tribus sequuntur in Jerusalem.

XLV. UbiadmoneturRoboametpopulusnepugnent adversum Jeroboam, et populum Israel.

XLVI. Ubi Jeroboam a Deo avertitur, et facit vítulos quos adoret populus.

XLVII. De sacerdotibus non faciendis nisi ex tribu Levi.

Eli» ad Ahab de tribus annis

eo. LXXII. Allocutio

sterilitatis. LXXIII. Elias propbetabis perdiemacorvispasci

tur. LXXlV. Hic Elias a vidua pascitur. LXXV. Hie Elias filium viduae suscitât. LXXVI. Elias ad Ahab jubetur revertí. LXXVII. Eliae et Abdias se alloquuntur. LXXV1II. Elias Ahab régi se ostendit. LXXIX. Ubi Elias et sacerdotes Baalim sacrificio

altercan tur. LXXX. De igne diviao.et interitu sacerdotum Baal. LXXXI. Orante Elia, Dominus pluviam dedit.

[ocr errors]

boaedicit vítulos quos fecit a Josiaex semine David esse destruendos : quos invenit post annos ce : cujus reí mentio fit capitulo eexu. XLIX. Ubi aruit manus Jeroboam quam erexerat

contra propbetam. L.Itemproorationepropbetaemanuseirestituuntur.

LI. Ubi alio propheta in Bethel decipitur qui de

Juda venerat. LH. De conteinptu damnatur idem ipse. LUI. Ubi a leone occiditur inobediens. LIY. Ubi Jeroboam de extremis populie sacerdotes

excelsorum facit. LV. Ubi pro salute filii uxor Jeroboam ad Achiam

prophetam pergit. LVI. Pronuntiatio prophètes quas ventura sunt Jo

roboam. LVII. Hic moritur Jeroboam, qui regnavit annis

xii. et regnat Nadab Qlius ejus pro eo. LVIII. Hic ad Roboam Scriptura divertit, quem di

cit regnasse in Juda annis xvn. LIX. Primus rex ^Egypti Susach Jerusalem prtedat. LX. Hic moritur Rcboam,et regnat Abiafiliusejus. LXI. Hic moritur Abia,etBusoipit regnum rexJuda

filius ejus, qui regnavit annis Xl idem Asa. LXII. Ubilaudalur Asa rex Juda,quod inter omnia

simulacra templum Priapi evertít. LXIII. Hic Scriptura revertitur ad Nadab filium

Jeroboam, qui regnavit post patrem suum annis

duobus

LXXXlII. Ubi Elias jejunat Xl diebue.

LXXXIV. Ubi jubetur ungere Azael regem Syria;,

Jehu in Israel, et Elisacum prophetam.

LXXXV. Ubi ab Elia assumitur Eliseeus.

LXXXVI. Ubi secutus Eliam Elisaeus facit convi

vium. LXXXVII.Ubi propheta sine nomine alloquitur Ahab

quod superaturus sit Benadad regem Syrie.

LXXXVIII. Ubi contra Ahab Benudad pugnat.etsu

peratur secundo.

LXXXIX. Satisfactio Benadad circa Ahab.

XC. Exprobratio Ahab de pace Benadad.

XCI.Ubi alloquitur propheta Ahab annuntiansiram

Domini, eo quod pepercerit Benadad régi Syrie. XCII. Uhi desiderat Ahab vineam Nabod. XCIII.Consilium dat Jezabel ad oeeidendum Nabod. XCIV. Ubi Elias adAhab mittitur post mortem Nabod. XCV. Allocutio Eliae prophetae ad Ahab de intenta

Jezabel. XGVI. Post admonitionem Eliae, Ahab in pœniten

tiam volvitur. XCVII.Gonjuratio Ahab et Josaphat adversus regem

Syriae. XCVI1I. Ubi Michseas propheta ad Ahab ducitur. XCIX. Ubi Sedeohias propheta ad Ahab falsa pro

phetat. 0. Ubi Michseas prophetaprohibetAhabet Josaphat

ne ad bellum exeant. Cl.Spiritus mendax se offert ad Ahab deeipiendum.

LXIV° Hto occiditur Nadab seeundus rex Israel ab ß Oll. Ubi Sedechias Micbaeam percutit in maxilla.

Asa tertio rege Juda.

LXV. Ubi postulabat auxilium Asa rex Juda adversus Basan regem Israel.

LXVI. Transgressionem dicit Basae regis Israel.

LXVII. Hic moritur Basa, et regnat filius ejus Heia quartus cum Jeroboam.

LXVIII. Hic occiditur Heia rex a Amri.qui regnavit in Israel quintus cum Jeroboam.

LXIX. Hic Amri levatur rex a populo post Hela, et est sextus cum Zambri, qui regnavit diebua

TH.

LXX. Hio ostenditur Ambri xn annie régnasse.

CHI. Hic Ahab vulneratus in praelio moritur.

CIV. Ubi exsurgit Ochozias rex filius ejus, qui est octavus.

CV. Ubi ad Josaphat Scriptura revertitur,quem régnasse dicit in Juda annis xxv.

CVI. Hic moritur Josaphat.et regnat post eum Joram filius ejus, quintus rex.

CVII. Cadens Ochozias e templo idola consulljubet.

CV1II. Ubi Ochoziam Elias moriturum pronuntiat.

CIX. Ubi Ochozias jubet tertio per quinquagenarios milites Eliam adduci.

CX. Ubi Elias Ochoxiœ mortem annuntiat,post quem A CXLIII. Ubi vulneratur cum eo Joram Alius Ahab rex

regnavit Joram octavus rex. CXI. Ubi Elias raptus in cœlum. CXII. Pallio misso Elias aquas Jordanie dividit.

CXIII. Ubi Elisœus spiritum Eliae accipit, sicut

petit. CXIV. Miraoulo Elisaei incipiunt aquœ duleari. GXV. Ubi pueri irrident Elisœum, et ab ursis devoran tur. CXVI. Ubi designatur quod Joram filius Ahab Xii

annis regnaverit. CXVII. Hic rex Moab a pace regis Israel discedit. CXVIII. Ubi tres reges ascendentes contra regem

Moab propter penuriam aquae laborant.et consu

lunt Elisœum. CXIX. Ubi Elisœus sine pluvia aquas regibus dat. В СХХ. Ubi Elisœus mulieri viduœ vasa vacua oleo

im pie t. CXXI. Ubi Elisœus muliere hospitio recipitur.et ejus

filium postea suscitavit. CXXII. Ubi Klisœus filium promittit mulieri, que

eum hospitio recepit. CXXIII. Hic moritur filius mulieris, qui, promittente

Elisœo, fuerat natus. CXXrV. Commemoratio Giezi ad Elisaeum de puero

suscitando. CXXV. Ubi Eliseus puerum suscitât. CXXVI. Ubi filii prophetarum ab herbis venenosis

farina infusa liberatur. CXXVII. Ubi Naaman leprosus ab Elisœo instrui

tur. С

CXXVIII. Naamen in Jordane a lepra mundatur. CXXIX. Muñera Naaman Elisœus non accipit. CXXX- Ubi puerGiezi Elisœi suppetit muñera aNaa

man jam curato. CXXXI. Reprehensio Giezi ab Elisœo pœnalis ргэз

fertur.

CXXXH. Ubi Elisœus de Jordane ferrum levât.

GXXXIII. Annuntiat Elisœus régi Israel insidias regis Syriœ. CXXXXIV. Ubi Elis«eus missos a rege Syria) obeœ

cat. CXXXV. Rex Joram a mulieribus interpellatur, qui

bos in Tame Alios suos comedere placuerat. CXXXVI. Ubi Elisœus postfamem régi abundantiam

promittit. 1

CXXXVII.Dequatuorleprosis ad regemSyriœtrans

euntibus, qui eum nuntiant fugere. CXXXVIII. A Benadad Elisaeus consulitur de infir

mitate sua.

CXXXIX.Ubi Elisœus regnum Syriœ Azael promittit.

CXL. Hic Benadad rex Syriœ.

CXL1. Mortuo Josaphat rege Judœ, régnât, Joram filius ejus annis vin : quintus est cum Roboam.

CXLII. Hic moritur Joram filius Josaphat, et régnât poet eum Achazias filius ejus anno uno, et est septimus cum Roboam.

Israel ab Azael rege Syriœ. CXLIV. Ubi Elisœus mittitur ad Jehu ungendum in regem Israel post Joram filium Ahab, et est decimus rex.

CXLV. Ubi Jehu Joramjfilium Ahab oeeidit.
GXLVI. Ubi Jehu contra Joram vulneratum rebel-
lât.
CXLVII. De occisione Achaziœ regia judœ a Jehu

rege Israel. CXLVIII. Ubi Jezabel oeeiditur, et a canibus devo

rntur. GXLIX. Ubi filios Ahab Jehu jubet oeeidi. CL. Ubi fratres Achaziœ regis Judœ oeeidit Jehu. CLI. Ubijubetvocari Jehu omnes prophetas Baal,et

universos servos ejus, cunctosque sacerdotes. CI. II. Ubi Jehu occisissacerdotibus, etiam statuam

incendit. CLIII. Hic moritur Jehu, qui regnavit annis xxvni; cui succedil Joachas filius, et est undecimus rex. Cl.IV. Hic Joaa septem annorum ex semine regio a

Joiada sacerdote ungitur in regem Juda. CLV. Mortua Alhalia, ostenditurtxi annis régnasse

Joas in Juda. CLVI. Ubi ostenditur Joiadam sacerdotem a consiliis

regie Joas non defuisse. CLVII. Ubi oblalionum genera tria ostenduntur voto peregrinatorum cura salutis, spontanea volúntate. CLVIII. Ubi sacerdotes pecuniam de templo accipere

prohibentur ob negligentiam. СЫХ. Ubi dipensatorum fides oslenditur, et dimittendum quod in templo erogatur. CLX. De obUtione pro dilectis facta, ut sacerdotibus

proficiat. GLXI. Hic moritur Joas, et Amasias régnât in Judœa,

id est, filius ejus. CLXII. Scriptura ad regem Israel reverlitur. CLXIII. Mortuo Joachas, accipit regnum Israel Joai filius ejus, et est duodecimus rex, qui regnavit annis xvi. CLXIV. Hic moritur Joas rex Israel, et régnât post

eum Jeroboam rex decimus tertius. CLXV. Moritur Elisœus, et prophetat populum Israel I superaturum populum Syriœ. CLXVI. Mortuus Elisaeus mortuum suscitât. CLX VII. Joas Sytiamsuperat secundum verbum Elisaei. CLXV1II. Scriptura ad regem Juda revertitur, et di

cit Amasiam regnasse annos xxvm. CLXIX. Ubi Amasias rex servos oeeidit, qui patrem ejus occiderunt, et filiis parcit secundum legem Mosi datam. CLXX. Ubi pugnat Joas rex Israel contra Amasiam

regem Juda. CLXXI. Post bellum cum Amasiaconfectum moritur Joas, cui succedit Jeroboam filius ejus.

CLXXII. Mortuo Amasia, fit a populo rex Azarias, À CXGVI. Ubi Salmanasar rex Syriœ Samariam debel

et est nndecimus in Juda. CLXXIII.Ubi Scriptura redit ad regem Jeroboam,

quem dicit regnasse in Israel annis Xl. CLXX1V. Ubi Jonas propheta ostenditur fuisse tem

poribus ¡His. CLXXV. Hie moritur Jeroboam, et régnât Zacharias

Alius ejus annis xiv. CLXXVI. Ubi Scriptura revertitur ad Azariam regem Juda, qui regnavit annis ui; et hic erat lepro

sus. CLXXVII. Ubi Azarias rex Juda moritur, et Scriptura ad Zachariam regem Israel redit. GLXXV1II. Ubi Zacharias occiditur, et Sellum pro

eo in Israel regnum suscipit, et est decimus quin

tus rex flnitajam promissione Domini in progenie g

Jehu.
CLXXIX. De occiso Sellum, qui regnavit mense uno:

pro quo Manahem suscepit regnum in Israel, qui

est decimus sextus. CLXXX. Indictio argenti divitibus Manahem, quod

detur regi Syrise. f LXXXI. Ubi Manahem moritur, et régnât posteum

Phaceia Alius ejus, et est decimus septimus rex. CLXXXII. Ubi occiditur Phaceia a Phacee, qui fuit

rex decimus octavus in Israel. CLXXXIII. Ubi Osse Alius Phaceia occidit Phacee,

et régnât decimus nonus in Israel.
CLXXXIV. Ubi Scriptura redit ad Joatham regem

Juda, quern dicit regnasse annos xvi.
GLXXXV. Ubi Joatham morilur, et régnât Achaz

duodecimus in Juda annos xvi."

CLXXXVI. Ubi Achaz rex Juda filium suum idolis

consecrat.
CLXXXVII. Ubi Achaz altare novum iieri jubet ab

Uria sacerdote.
CLXXXVI11. Ubi ordinat rex Achaz cum Uria sacer-
dote, quae sacriiicia novo altari imponantur.
CLXXXIX. Hie moritur Achaz, et régnât pro eo Eze-

chias decimus tertius.
CXC. Ubi redit Scriptura ad regem Israel, et oslendit

Osee regnasse ix annis. CXCI. Hie explicitis regibus Israel, qui sunt a Jeroboam usque in Osee novemdecim,captivatus po

pulus Israel a Salmanasar rege Assyriorum. GXC1I. Dogentibus a rege Assyriorum in Samariam

transductis, et leonibus devoratis. Û

СХСШ. Commemoratio mandatorum legis per Moy

sen populo datae. CXCIV. Ubi ad regem Juda Scriptura revertitur, et

dicit, Ezechiam régnasse annos xix. CXCV.Hic ostenditur Ezechiam et lucos et serpentem

œneum, quem Moyses erexerat, comminuisse.

lat temporibus Ezechiae regis Juda. CXGVII. Ubi Ezechias rex Juda Isaiam consulit

obsessus a rege Assyriorum.
CXCVIII. Ubi Isaías propheta Ezechiae victoriam

pollicetur.
CXC1X. Ubi Rabsaces in regionem suarn revertitur.
CG. Ubi Isaias prophetat de rege Assyriorum ad
Ezechiam.

CCI. Ubi Ezechiae mors ab Isaia pronuntiatur

CCII. Ubi adduntur Ezechiae ad vitam xv anni.

CCIII. Muñera missa Ezechiœ a rege Babylonis.

CCIV. Prophetatio Isaiae venturum populum Juda in
captivatem Babyloniae.

CCV. Hie moritur Ezechias, et regnat Alius ojus
Manasse Lv annis, et est rex in Juda xiv.

CCVI. Ubi post ¡inmundas eanetiones Manasse regis,
prophetant multi caplivitatem Judae.

CCVII. Ubi moritur Manasses, et regnat Ammon filius ejus annis duobus.

CGVIII. Ubi Ammon a servis occiditur, et fit rex Josias Alius ejus, qui fuit decimus sextus, et regnavit annis xxi.

CCIX.Ubijubeturrex Josiaspecuniam templi colligi, et surtís tectis expendí.

CCX. Ubi ostendunturrationes non redditae a prœpositis templi.

CCX1. Hie traditur liber legis régi Josiae, quo lecto, omnia simulacra et lucos incendit.

CCXII. Ubi non tanguntur ossa iilius prophetae, qui
sine nomine ad Jeroboam venerat, cujus mentio fit
in superiori capitulo Xlviii.

CCXIII. Ubi ostenditur eliam recto corde Josiaeregis
Judas et Jerusalem captivitatem non amotain.

CCXIV. Hie occiditur Josiae, et regnat Joachaz
Alius ejus mensibus in : qui est decimus septi-
mus.

CCXV. Remoto Joachaz rege, regnat Joachim frater ejus decimus octavus annis xi.

CCXVI. Hie ostenditur noluisse Deum propitiari populo Juda propter Manassen.

CCXVII. Hie moritur Joachim, et aeeipit regnum, jam captivo populo Joacim Alius ejus, qui postea Sedecias dictus est, et regnavit annis xi.

CCXVIII. Ubi Nabuchodonosor regi Babyloniaä traditur populus J uda cum rege Sedecia, et templum Jerusalem incenditur.

CCXIX.Postquam Sedecias, qui et Joacim dictus est, captivus caecusque in Babyloniam ductus est ргэеponitur in Jerusalem Godolias.

CGXX. Ubi de carcere Joachim, qui et Jechonias, liberatur, et alimoniis statutis pascitur. Populusque omnis in captivitate remansit.

« PoprzedniaDalej »