Obrazy na stronie
PDF

pit Dominus. Cumquevocasset eos Moses,et omnem A. sentsimul tabulae,et haberentes bases argénteas se

eruditum virum, cui dedurat Dominus sapiealiam, et qui sponte sua obtulerant se ad faciendum opus, tradidit eis universa donaría filiorum Israel. Qui cum instarent operi, quotidie mane vota populus offerebat. Unde artifices venire compulsi, dixerunt Mosi : Plus offert populi's quam necessarium est. Jussit ergo Moses prœconis voce cantari : Nee vir nee mulier quidquam ultra offerat in opere sanctuarii. Sicque cessatum est a muneribus offerendis, eo quod oblata sufficerent, etsuperabundarent. Feceruntque omnes corde sapientes adexplendumopus tabernaculi, cortinas decern, de bysso retorta, et hyacinthe, et purpura, coccoque bis tincto, opere vario et arte polymita: quarum una babebat in

decim, binas scilicet bases sub singulis tabulis. Fecit et vectes de ligáis setlim, quinqué ad continendas tabulas unius lateris tabernaculi,et quinqué alios ad alterius lateris tabulas coaptandas, et extra bos, quinqué alios vectes ad occidentalem plagam tabernaculi contra mare.Fecit quoque vectem alium, qui per medias tabulas ab ángulo usque ad angulum perveniret. Ipsaautem tabulata deauravit et circuios eorum », fecit áureos, per quos vectes inducipo8sent;quo8etipsoslaminisaureisoperuit. Fecit et velum de byacintho, purpura, vermioulo, ac bysso retorta, opere polymitario, varium atque distinctum, et quatuor columnas de lignis settim, quae cum oapitibus deauravit, fusis basibus earum

longitodine viginli octo cubitos, et in latitudine g argenteis. Fecit et tentorium in introitu tabernacu

quatuor, una mensura erat omnium cortinarum. Conjunxitque cortinas quinqué, alteram alteri, et alias quinqué sibi invicem copulavit. Fecit et ansas hyacinthinas in ora cortina; unius ex utroque latere, et in ora cortinas alterius similiter, ut contra ев invicem venirent ansae, et mutuo jungerentur. Unde et quinquaginta fudit circuios áureos, qui morderent cortinarum ansas, et fieret unurn tabernaculum. Fecit et saga undecim de piliscaprarum ad operiendum tectum tabernaculi: unurn sagum in longitudine habebat cubitos triginta, et inl.tlitudine cubitos quatuor : unius mensuras erant omnia saga, quorum quinqué junxit seorsum, et sex alia separatim. Fecitque ansas quinquaginta in ora sagi unius, et quinquaginta in ora sagi alterius, ut sibi invicem jungerentur. El fibulas asneas quinquaginta,quibusnectereturtectum,utunum pallium ex omnibus sagis fieret. Fecit et opertorium tabernaculi de pellibus arietum rubricatis: aliudque desuper velamentum de pellibus iantinis. Fecit et tabulas tabernaculi de lignis settim atantes. Decern cubitorum erat longitudo tabulae unius, et unum ac semiscubitum latitudoretinebat: binae incastraturae erant per singulas tabulas, ut altera alteri jungeretur. Sic fecit in omnibus tabulis tabernaculi. E quibus viginti ad plagam meridianam erant contra Austrum, cum quadraginta basibus argentéis. Dos bases sub una tabula ponebantur ex utraque angolorum parte, ubi incastraturas laterum in angulis terminantur. Ad plagam quoque tabernaculi,

li, ex byacintho, purpura, vermículo, byssoque retorta, opere plumarii, et columnas quinqué cum capitibus suis, quas operuit auro, basesque earum fudit asneas.

[С. CXXXVI, Cap. XXXVII.l Fecit autem Beseleel et arcam de lignisseltim,habentemduos semis cubitos in longitudine, et cubitura acsemissem in latitudine; altitude quoque unius cubiti fuitetdimidii, vestivitque earn auro purissimo intus acforis. Et feoit Uli coronam auream per gyrum, conflans quatuor annulos áureos per quatuor ángulos ejus: duosannulos in latere uno, et duos in altero. Vectes quoque fecit de lignis settim, quos veetivit auro, et quos misit in annulos, qui erant in Meribus areas ad portandum earn. Fecit et propitiatorium, id est, oraculum, de auro mundissimo, duorum cubitorum et dimidii in longitudine, et cubiti ac semis in latitudine. Duos eti.-ira Cherubim ex auro duetiü, quos posuit ex utraque parte propitiatorii: Cherub unum in summitateuniuspartis,et Cherub alterum in summitate partis alterius; duos Cherubim in singulis summüatibus propitiatorii intendentes alas, et tegentes propitiatorium, seque mutuo et illud respectantes. Fecit et mensam de lignissettim in longitudime duorum cubitorum, et in latitudine unius cubiti,quae habebat inaltitudine [Vutg. latitudine] cubitum ac semissem. Circumdeditque earn auro mundissimo, et fecit tili labium aureum per gyrum, ¡psique labio coronam auream interrasilem quatuor digitorum, et super

quae respicit ad Aquilonem, fecit viginti tabulas, D eamdem,alteram ooronam auream.Fuditet quatuor

cum quadraginta basibus argenteis, duas bases per singulas tabulas. Contra Occidentem vero, id est, ad earn partem tabernaculi, quae mare respicit, fecit sex tabulas, et duas alias per singulos ángulos tabernaculi retro: quae junetae erant a deorsum usque sursum, et unam compagem pariter ferebantur. Ita ferit ex utraque parte per ángulos; ut octo es

circulos áureos, quos posuit in quatuor angulis per singulos pedes menses contra coronam: misitquein eos vectes, ut possit mensa portari. Ipsos quoque vectes fecit de lignis settim, et cireundedit eos auro. Et vasa ad diversos usus mensae, acetabula, phialas, cyathos, et thuribula, exauro puro, in quibus offerenda sunt libamina. Fecit et candelabrum

1 In editis et in omnibus mss. libris adduntur itta, fusts basibus earum argenteis; quae canon Hebr. veril, eraeit, docena hoc signa Л. marginali non esse in Hebrsso. Mart.

— Addunt et nostri mss. fusil basibus earum ar

genteis,ut et in suis Martian, invenit, etvulgati li« bri retinent, verba ex tertio ab hoc versículo repetita. Canon Hebraicas viritatis erasit juxta archetypum.

ductile de auro raundissimo. De cujus vecte calami, scyphi, sphxrulx ac lilia procedebant : sex in utro que latere, tres calami ex parte una, et tres ex altera; tres scyphi in nucis modum per calamos singulos, sphœrulœque slmul et lilia et tres scyphi instar nucís in cálamo altero, sphsrulsque siinul et lilia. i-Equurn erat opus sex calamorum, qui procedebant de stipite candelabri. In ipso autem vecte erant quatuor scyphi in nucis modum, sphaerulœque per eingulos simul et lilia. Et sphaeruls sub duobus calamis per loca tria, qui simul sex liunt calami procedentes de vecte uno. Et sphsruls igitur, et calami ex ipso erant, universa ductilia ex auro purissimo. Fecit et lucernas septem cum emunetoriis suis, et vasa, ubi quae emuneta sunt exstinguantur, de auro mundissimo: talentum auri appendebat candelabrum cum omnibus vasis suis. Fecitet altare thymiamatis de lignis settim, habens per quad ram eingulos cubitos, et in altitudine [Vulg. latitudine] duos: e cujus angulis procedebant cornua. Vestivitque illud auro purissimo, cum cratícula ас parietibus etcornibus.Fecitque ei coronam aureolam per gyrum, et duos annutos áureos sub corona per singula latera, ut mittantur in eos vectes, et possit altare portari. Ipsos autem vectes fecit de lignis settim, etoperuit laminis aureis. Composuit et oleum ad sanctificationis ungnentum, et tbymiama de aromatibus mundissimis, opere pigmentarii.

[Vap. XXXVIII.] Fecit et altare bolocausti de lignis settim,quinqué cubitorum per quadrum, et trium in altitudine cujus cornua de angulisprocedebant : operuitque illud aencis laminis. Et in usus ejus paravil ex aere vasa diversa, lebetes, fureipes, fuscinulas, uncinos etignium receptacula.Craticulamque ejus in modum retis fecit sneam, et subter tarn in al taris medio arulam. fusis quatuor annulis per totidem retiaculi summitates, ad ¡mmittendos vecles ad portandum : quos et ipsos fecit de lignis settim, et operuit bminis aeneis: induxitque in circuios, qui in altarislateribus eminebant. Ipsum autem altare non erat solidum, sed cavum ex tabulais, et intus vacuum. Fecit et labrum sneum cum basi sua de speculis mulierum, qus exeubabant in ostio tabernaculi. Fecit et atrium, in cujus australi plaga erant tentoria de bysso retorta, cubitorum centum, columnas eneas viginti cum basi

1 Libri mss. plures hie legunt, Et capita columnarum ccelatea argéntea ; sed longe prœstàt editorum et aliorum mes. lectio, ut videro est ex i s to capite xxxviii, vers. 10 et 17, ubi eadem verba scripta reperiuntur. Mart.

— Verba ettotaopens cœlatura. Urbinas ms.ignorât, proque his habet Palat. codât duntaxat. Hebraeus ad terram, capilella vero columnarum , el cincturx earum erant ex argento.

3 Ita canon Hebraica- veritatis et codd. mss. castigadores. Sensus est quod inter utruraque latus columnarum, et pendentium cortinarum ingressus erat in tabernaculum. Mart.

— Vulgati, Quiainler utraque introitum taberna

A. bus suis, capilacolumnarum.et tota operis criatura, argéntea. JEque ad eeptentrionalem plagam, tentoria, columnas, basesque et capita columnarum, ejusdem mensuras, et operis, acmetalli erant.Inea vero plaga, quae Occidentem respicit, fuere tentoria cubitorum quinquaginta, columns decern cum basibus suis asneas, et capita columnarum, et tota operis caelatura,argéntea l. Porro contra Orientera, quinquaginta cubitorum paravit tentoria, e quibus quindecim cubitos columnarum trium cum basibus suis, unum tenebat latus, et in parte altera quia utraque introitum tabernaculi facit 3) quindecim asque cubitorum erant tentoria, columns tree, et bases totidem. Cuneta atrii tentoria byssus retorta texuerat. Bases columnarum fuere asneas, capita

В autem earum cum [Vulg. add. cunctis] caslaluris suis argentes ; sed et ipsas columnas atrii vestivit argento. Et in introitu ejus opere plumario fecit tentorium ex hyacintho, purpura, vermículo, ас bysso retorta, quod habebat viginti cubitos in longitudine; altitudo vero quinqué cubitorum erat, juxta mensuram, quam cuneta atrii habebant tentoria. Columns autem in ingreseu fuere quatuor cum basibus sneis, capitaque earum et eslaturs argéntea?.Paxillos quoque tabernaculi et atrii per gyrum fecit sneos. Hsc sunt instrumentatabernaoulitestimonii, qua: numerata suntjuxla prsceptum Mosi in caeremoniis Levitarum permanum Ithamar filii Aaron sacerdotis: quae Beseleel filius Uri lilíi Hur de tribu Juda, Domino per Mosen jubente,

_ compleveratjunctosibisocioOoliab filioAhisamach de tribu Dan : qui et ipse artifex lignorum egregius fuit, et polymitarius atque plumarius ex hyacintho, et purpura vermículo et bysso. Omne aurum quod expensum est in opere sanotuarii, et quod oblatum est in donariis, viginti novem talentorum fuit, et septingentorum triginta siclorum, ad mensuram sanetuarii. Numerusautem argenti de donariis populi centum talentorum et mille septingentorum Beptuaginta quinqué siclorum ad mensuram sanetuarii medium siclum per capita singulorum. Oblatum est autem ab his qui transierunt ad numerum a viginti unniscl supra, de sexcentis tribus niillibus et quingentis quinquaginta armatorum. Fuerunt prsterea centum talenta argenti, equibus confiatae sunt bases sanetuarii, et introitus ubi ve

D lum pendet. Centum bases facts sunt de talentis

culi fecit.

3 Integrum hoc loco restituimus versiculum ad fidem canonis Hebr. verit. et alterius manuscripti codicia S. Germani a Pratis, num. 3. Porro quod sequitur immediate, oblatum est autem, etc., non referlur ad aurum, sed ad argentum, cum numerandus quilibet Israelita solveret dimidium siclum. üinc apparet nonnihil Scripturs déesse in editis.ac sensum non unquamesse disturbatum etconfusum. Quod planum eritcontendenti hanc editionem cum vulgatis exemplaribus Bibliorum, ubi insuper vera. -8 argentum pro auro ponitur, et de columnis dieuntur, qus proprie pertinent ad earum capitclla. Mart.

centum, singulis talentisper bases singulas supputais. De mille autem septingentis et septuaginta quinqué siclis [Vulg. tac. siclis], fecit capita columnarum, quae et ipsa vestivit [h] anro. /Eris quoque oblata sunt talenta septuaginta duo millia, et quadringenti supra sicJi, ex quibus fusas sunt bases in introitu tabernaculi testimonii, et altare aeneum cum cratícula sua, omniaque vasa, quae ad usum ejus pertinent, et bases atrii tarn in circuitu quam in ingressu ejus et paxilli tabernaculi atque atrii per gyrum.

(Cap. XXXIX.) De hyacintbo vero et purpura, vermículo ас bysso, fecit vestes ad ministrandum in sanctuario ', et vestes sanctas,quibus indueretur Aaron (quando ministrabat in Sanctis), sicut precepit Dominus Mosi. Fecit igitur superhumerale de auro, byaointho, et purpura, coccoque bis tincto,et bysso retorta, opere polymitario: inciditquo bracteas áureas, et extenuavit in fila, ut posssent torqueri cum priorum colorum sublegmine.duasque oras sibi invicem copulatas in utroque latere aummitatum, et balteum ex iisdem coloribus, sicut pneceperat Dominus Mosi. Paravit et duos lapides onycbinos, astrictos et inclusos auro, et sculptos arte gemmaria norain i lius filiorum Israel :posuitque eos in lateribus superhumeralis, in monimentum filiorum Israel, sicut praeceperat Dominus Mosi. Fecit et rationale opere polymito juxta opussuperhumelaris, ex auro, hyacintho, purpura, coccoque bis tincto,el bysso retorta, quadrangulum, duplex, mensuras palmi. Et posuitineogemmarura ordines quatuor. In primo versu erat sardius, topazius, smaragdus. In secundo, carbunculus, supphirus, Jaspis. In tertio, ligurius, achates, amethystus. In quarto, chrysolithus, onychinus, beryllus, circumilati et inclusi auro per ordines suos. Ipsique lapides doodecim, sculpti erant norainibus duodecim tribunm Israel, singuli per nomina singulorum. Fecerunt in rationali etcatenulas sibi invicem cohaerentes,deauro purissimo, etduos uncinos, totidemque annalos áureos. Porro annulosposuerunt in utroque latere rationales, e quibus penderent duse catena aureae, quae inseruerunt unicis, qui superhumeralis angulis eminebant Hace et ante et retro ita conveniebant sibi, ut superhumerale et rationale mutno necterentur, stricta ad balteum, et annulis

A fortiuscopulata.quosjungebatvittahyacinthina, ne laxa fluerent, et a se invicem moverentur, sicut praecepitDominue Mosi. Fecerunt quoque tunicam superhumeralis totam hyacinthinam, etcapitiumin superiori parte contramedium, oramquepergyrum capita textilem; deorsum autem ad pedes mala púnica ex hyacintho, purpura, vermículo, ас bysso retorta, et tintinnabula de auro mundissimo, quai posuerunt inter malogranata, in extrema parte tuuicae per gyrum : tintinnabulum autem aureurn, et malum punicum, quibus ornatus incedebat pontifexquando ministerio fungebatur,sicut praeceperat Dominus Mosi. Fecerunt et tunicas byssinas opere textili Aaron et filiis ejus, et mitras cum coronulis suis ex bysso : feminalia quoque linea, byssina;

n cingulnm vero de bysso retortat, hyacintho, purpura, ac vermículo bis tracto*, arte plumaria, sicut praeceperat Dominus Mosi. Fecerunt et laminam sacrae venerationis de auro purissimo, scripseruntque in ea opere gemmario,Sanctum Domini, et etrinxerunt earn cum mitra vittahyacinthina, sicut praeceperatDominusMosi.Perfectumestigituromne opus tabernaculi, et tecti testimonii: feceruntque filii Israel cuneta quae praeceperatDominusMosi.Et obtulerunt tabernaculum, et tectum, et universam supellectilem, armulos, tabulas, vectes, columnas ас bases,opertorium depellibus arietum rubricatis, et aliud operimentumdeianthinis pellibus, velum, arcam, vectes, propitiatorium.mensam cum vasis suis et propositionispanibus : candelabrum, lucernas, et utensilia earn m cum oleo, altare aureum, et

G unguentum, thymama ex aromatibus, et tentorium in introitu tabernaculi, altare aeneum, retiaculum, vectes, et vasa ejus omnia : labrum cum basi sua: tentoria atrii, et columnas cum basibus suis, tentorium in introitu atrii, funiculosquo illius et palillos. Nihil ex vasis defuit, quae in minieterium tabernaculi , et in tectum foederis jussa sunt fieri. Vestes quoque ad ministrandum in sanctuario, et vestes sanctas quibus sacerdotes utuntur, Aaron [Vulg. quibus sacerdotes utuntur in sanctuario Aaron] scilicet et íilii ejus, obtulerunt filii Israel, sicut praeceperat Dominus. Quae postquam Moses cuneta vidit expleta, benedixit eis.

[С. GXXXV1I, Cap. XL.] Locutusque est Dominus ad Mosen, dicens: Mense primo, die prima

— Versicnlum hunc integrum, quem Martian. antea restituit, nostri quoque mss. asserunt: D parque est opinan' obejusdem vocis Sanctuarii recureum, fuisse solemm lapsu a Latinis amanucnsibus praetermissum ; quae enim post earn vocem JD fine vereiculi subsequuntur, medium siclutn per capita singulorum, ñeque Urbinas, neque Palatin, mss. babent.

'Iidem manuscripti codices istum locum emendant, leguntque ut nos posuimus. Verum quod se■¡uilur, guando ministrabat in Sanctis, superfluum «st, quia totus contextúa Hebraeorum fontium absque his verbis snfficienter expressusinvenitur; -eo et nos quae superflua videbantur lineolis live uncinie claudimus, id tantum lectorem mo

Рахвоь. ХХУШ.

nuisse contenti, nihil amplius in delendo quae scripta sunt, cálamo nostro permitientes. Mart.

— Verba isthaec, ad ministrandum in sanctuario, et vestes sanctas. Urbinas et Palatin, mss. ignorant, quemadmodum et vulgati. Quae subsequuntur, quando ministrabat in Sanctis, uncinis inclusit Martian, utpote superflua.

* Canon cum omnibus mss. codicibus legit, ac vermículo distinctum, nempe cingulum Aaron et filiorum ejus : quod non incongruum reddit sensum; etsi Hebraice legamus ut in edito, 'je ПУТТЛ Vetholualh sani, id est, et vermiculi cocci, sive bis it'ncto. Mart.

— Nostri, et quos Martian, consuluit, rnes. Vermículo distinctum arte, etc.

11

[ocr errors]

menais, eriges tabernaculum testimonit, et pones in Д. eo arcam, demittesque ante illam velum, et illuta mensa, pones super earn quae rite praecepta sunt. Candelabrum stabit cum lucernis suis, et altare aureum in quo adoletOr incensum, coram area testimonii.Tentorium in introitutabernaculi pones, et ante illud altare holocausti : labrum inter altare et tabernaculum, quod implebis uqua. Circumdabisque atrium tentoriis, et ingressum ejus. Et assumpto unctionis oleo, unges tabernaculum cum vasis suis, ut sanctiñeentur : altare holocausti et omnia v.isa ejus : labrum cum basi sua: omnia unctionis oleo consecrabis, ut sint sancta sanctorum. Applicabisque Aaron el Alios ejus ad fores tabernaculi testimonii, et lotos aquaindues Sanctis veetibus, ut ministrent mihi, et unctio eorum in sacerdotium proiiciat sempiternum.Fecitque Moses omnia, qu» praeceperat Dominus. (T. XVIII, С. CXXXVIII.) Igitur mense primo anni secundi, in prima die mensis, collocatum est tabernaculum. Erexitque illud Moses, etposuit tabulasac baseset vectes, statuitque columnas, et expandit tectum super tabernaculum, imposito desuper operimento, sicut Dominus imperaverat. Posuit et testimonium in area, subditis infra vectibus, etoraculum desuper. Cumque intulisset arcam in tabernaculum, appendit ante earn velum, ut expleret Domini jussionem. Posuit et mensam in tabernáculo testimonii ad plagam septentrionalem extra velum,

В

ordinatis coram propositionis panibus, sicut prsceperat Dominus Mosi. Posuit et candelabrum in tabernáculo testimonii e regione mensœ in parte australi. locatis per ordinem lucernis, juxta praceptum Domini. Posuit et altare aureum sub tecto testimonii contra velum, et adolevit super eo incensum aromatum, sicutjusserat Dominus Mosi. Posuit et tentorium in introitu tabernaculi [Vulg. add. testimonii), et altare holocausti in vestíbulo testimonii, offerensineoholocaustum, et sacrificia, ut Dominus imperarat. Labrum quoque statuit inter tabernaculum testimonii et altare, implens illud aqua. Laveruntque Moses, et Aaron, ac filii ejus manus suas et pedes, cum ingrederentur tectum foederis, el accédèrent ad altare, sicut praeceperat Dominus Mosi. Erexit et atrium per gyrum tabernaculi et allaris, ducto in introitum ejus tentorio [G.CXXXlX.]Postquamomniaperfectasunt,operuit nubes tabernaculum testimonii, et gloria Domini implevit illud. Nee poterat Moses ingredi tectum foederis, nubeoperienteomnia, utmajestateDomini coruscante, quia cuneta nubesoperuerat. Si quando nubes tabernaculum deserebat, proficiscebantur filii Israel per turmas suas : si pendebat desuper, manebant in eodem loco. Nubes quippe Domini incubabat per diem tabernáculo, et ignis in nocte, videntibus cunctis populis Israel per cunetas mansiones suas.

Explicit liber Elle Smoth, id est Exodus.

TITULI LIBRI VAIECRA, ID EST LEVITICI.

I. Ubi lex holocaustorum de immundis animalibus fj

vel avibus Domini promulgatur. Il.Sacrificiumpropeccato perignorantiamadmisso.

Jubetur de ignorantia pontificis pro errore popu

li, pro actu immundi, et recordatione peccati, et

temeré curantibus.

III. De sacrificio eorum qui per errorem sanctificata comed u n t, ct denegante et pejeran te, cl libamen t is.

IV. De oblationibus sacerdotum, quas prose offerre debeant, vel quid de oblationibus consequan

tur, de adipe et sanguine.

V. Quomodo initiandi sunt sacerdotes, vel quibus vestibus induendi. De unotione tabernaculi et vasorum ejus. Ubi Moyses sicut ponlifex accipit portionem Aaron sacerdotis: £11 i i Aaron illicite i«nem offerentes percussi sunt. ..

Vi. Baoerdotibuspreoipitur vinum nonbibere, cum templum ingrediuntur. De inundis el immundis animalibus et avibus comedendis.

VII.De muliere pariente, et immunda.De leprae contaminationeveldiscrimine.De lepra vestimentorum. De mundatione lepree. De divitis et pauperis lepra, et mundalione domorum.

VIII. De viro fluxum seminis sustinente, vel de ¡is, quae per somnum contingere soient. De menstruis mulierunt, vel profluvio.

IX. De duobus hircis, et de duobus vitulis pro populo el pontífice immolandis.

X. Praecipitur, utomnis victima, quae in agro maetatur, ut primitiae ex eadem Domino offerantur, et ne sanguinem quiscomedat, vel morticinum, vel captum a bestia.

XI. Timor Dei imperatur: timendumpatrem : idola non facienda, et caetera, quae ad legem et justificationes pertinent.

XII. Praecipitur nullum ex Israel etsaneti seminis idolo consecrandum. De machis et adultera :que sunt person«, quibus liceat conjugio sociari.

XHI.Praecipitur sacerdos neminem lugere, noque viduam,au trepudiatamuxoremaccipere:et corpora libus vitiis maculatum sacrificium noa offerre: nullum alienigenam Sancta sanctorum attin^ere.

XIV. De victimis paeificorum, qnae sint Domino consecranda. De solemnitate azymorum, et consoeratione spicarum in Pentecoste.

XV. Da mense séptimo, jejunio,etferiis tabernaculorum. Oleum ad luminaria offerendum. Et de A panibueduodecim super altarejugiterimponendia XVI. De blasphemo legis lapidato : et ingressi qualitcrterram promissionis obtineant. De attenuate Hebraeo véndente possessionem suam. De œdibus

Levitarum: de venditioneingenuorum:deadventis. Benedictiones servantium legem, et maledictiones contemptoribus legis Dei. De votis,et sacrificas, et festimatione sacerdotis.

BREVES LI BRI LEVITICI.

I. De decern generibus oblationum absque fermento,

et melle solo, admisceodis sale. II.Dealiisdeoem generibusoblationumpro ignoran

tia, vel oblivione, vel immunditia, et errore atque

conlemptu. III.De ritu eacerdotalium hostiarum, [etcaeterorura

eacrificiorum, et de sanguine non edendo. IV.De consecratione Aaron etfiliorumejus.omnium

que vasorum, et de bostiis immolatis.

V. D prassen üa gloria Domini зирег tabernaculum, et holocaustis divino igne consumptis, ubi Nadab et Abiu ignis occidit.

VI. De mundis etimmundisanimantibus, et de mulieris puriiicalione post partum.

VII. De diversitate leprae, ejusque mundatione.

VIII. De passionibus vel immunditia tarn viri, quam feminœ.

IX. De observatione introeunt.is in sancta pontificie: etde duobus hircis sorte discretis : et de die afflictionis, et sanguine non edendo.

[ocr errors]

X. Deturpitudinibuset sacrilegiis gentium exsecrandis et de constitutione praoceptorum.

XI. De magis,et adulteris,et de turpitudinibus. De pythonibus non sequendis, etdesacerdotibus,atque omni clero, ut in toto vitiis careant, et sanctum immundi non comedant..

XII. De sacriflciis absque macula offerendis, et de alienigenarura oblationibus reprobandis.

XIII. Dequinque solemnitatibus anni celebrioribus, et de oleo lucernarum, et de panibus propositionis.

XIV. De filio mulieris Israelilidis, qui blasphemavit nomen, et oculum pro oculo, et ut terra anno séptimo sabbatizet.et de remissionibus anni jubilaei, et Dominus ad Judaeos: Terra inquit, mea est et vos advenaj et coloni.

XV. De prosperitatibus quas Dominus pollicetur, si fiat quod praecepit, et de vindicta ob transgressionem septemplici.

XVI. De diversis votorum pretio redimendorumstatutis.

CAPITULA LIBRI VAIECRA, ID EST LEVITICI.

I. Locutus est Dominus ad Mosen de tabernáculo testimonii, et de sacrificas.

II. Quid offeraturpro delicto ignorantiae a sacerdote, vel populo, dicit Deus Mosi.

Ш. Quid pro negligentia offerendum sit.

IV. De commendato et invento : si mentiatur aut juret injuste.

V. De holocausto.

VI De sacerdote uncto, quid offerat.

VII. Hostiam pro delicto.

VIII. Adipem et sanguinem, et a fera coineslum non mandacundum.

IX. De sacrificio salutari.

X. Lavit Moses Aaron et filios ejus, et induit eum vestem sacerdolalem.

XI. Uniit Aaron et filios ejus, et vestivit, et obtulerunt holocausta et sacriiicia,et descendit ignis con»mena omnia.

XII. Nadab et Abiu offerentes ipnem alienum, igne cœlesti consumpti sunt.

1 Id Palatin, mes., ad aliare.

[ocr errors]

XIII. Jubet sacerdotes, cumaccedunt ad Deum ',vinum non bibere.

XIV. De sacrificio quod remanserit, sacerdotes cum suis * praecepit manducare.

XV. De pecoribus manducandis.

XVI. De viscibus qui manducentur.

XVII. De volatilibus non manducandis.

XVIII. De pecoribus non manducandis.

XIX. De reptilibue non manducandis.

XX. De muliere quae masculum pepererit.

XXI. De ea, quae puellam pepererit.

XXII. De tactu leprae.

XXIII. Mundatum a lepra ostendi sacerdoti, et sic intrare in castra.

XXIV. De macula leprae in domo.

XXV. De viro, cui fuerit fluxus ex corpore.

XXVI. De muliere, qua; fuerit in fluxu sanguinis.

XXVII. Non deberé Aaron assidue ingredi interius in Sancta.

• Idem, cum suis sacerdotibus.

« PoprzedniaDalej »