Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

Villus et pupillo non nocebitis. Si lœserilis eos,

vociferabuntur ad me, et ego audiam clamorem

eorum, et indignabitur furor meus, percutiamque

vos gladio, et erunt uxores vestrœ viduae, et filii

vestripupilli.[C. LVUI.] 8i pecuniam mutuam de

deris populo meo pauperi, qui habitat tecum, non

urgebis eum quasi exactor, nee usuris opprimes.

Sipignusa proximo tuo acceperis vestimentum,

ante solis occasum reddesei. Ipsum enim est solum

quo operitur, indumentum carais ejus, nee habet

aliud in quo dormiat; si clamaverit [h. et erit, si

clamaverit] ad me, exaudiam eum, quiamisericors

sum. [G. LXIX.j Oiis non detrabes, et principi

populi tui non maledices. [C. LXX.] Décimas tuas

dixi vobis, custoditc. Et per nornen aeternoTM m deorum non jurabitis, neque audietur ex ore vestro (G. LXXXVII.) Tribus vicibus per eingulos annns mihi lesta celebrabitis. (B. LXXXVIII.) Solemnitali'in azymorum custodies. Septem diebus comedes azyma, sicut praecepi tibi, tempore mensis novorum quando egressus es de ^gypto. (C. LXXXIX.) Non apparebis in conspectu meo vacuus. Et solemnitatemmessis primitivorum operis tui, quaecunque seminaveris in agro. Solemni tatem quoque in exitu anni, quando congregaveris omnesfruges tuas de agro. (С. XC.) Ter in anno apparebitomne masoulinum tuum coram Domino Deo (Vulg. add. tuo.) Non immolabis super fermento sanguinem

etprimitias tuas non tardabis offerre. [C. LXXI.] R victimas mes, nec remanebit adeps solemnitatis

Priraogenitam filiorum tuorum dabis mihi. Debobus quoque et ovibus similiter faciès: septem diebus ait cam matre sua, die octava reddes illum mihi. [С. LXXII.j Virisancti eritis mihi. Carnem, qu;e a bestiis fuerit praegustata, non comedetis, sed projicietis canibus.

[C. LXXIII, Cap. XXIII.] Non auspicies vocem mendacii. [C. LXXIV.] Nec junges manum tuam.ut pro impio dicas falsum testimonium. [G.LXXV.] Non sequeris turbam ad faciendum malum . [С. LXXVI.] Nec injudicio plurimorum acquiesces sententiœ, ut a vero dévies. [C. LXXH.] Pauperis quoque non misereberis in negotio '. [C. LXXVIII.] Si occurreris bovi inimici tui, aut asino erranti, reducadeum. [C. LXXIX.jSividerisasinum odien

[ocr errors]

tie te jacere sub onere, non pertransibis, sed sub- С destrues eos, et confringes statuas eorum. Servic

Iwibis cum eo. [G. LXXX.] Non declinabis in judieio pauperis *. [G. LXXXI.] Mendacium fugies. [C. LXX.XIl.] Insontem et justum non occides; quia aversor iropium. [C. LXXXI1I.] Nec accipies muñera, quae exesecant etiam prudentes, et subvertunt verba jnstorum. [G, LXXXIV.] Peregrino molestos non eris: scitis enim advenarum animas, quia et ipsi peregrini fuistis in terra Mgypti. [B. XII.] Sex annis seminabis terram tuam.et congregabis frnges ajos. Anno autem séptimo dimities earn, et requiescere faciès, ut comedant pauperes populi tui, et quidquid reliquum fuerit,edant bestias agri : ita faeies in vioea et in oliveto tuo. [C. LXXXV.] Sex diebus operaberis: séptima die cessabis, ut re

tisque Domino Deo vestro, ut benedicampani tuo et aquis, et auferam infirmitatem de medio tui. Non erit infecunda nec sterilis in terra tua: numerum dierum tuorum implebo. (C. XGVI.) Terrorem meum mittam in praecursum tuum, et ocoidam omnem populum, ad quern ingredieris, cunctorumqueinimicorum tuorum coram te terga vertam, emittens crabrones prius, qui fugabunt Hevaeum, et Chananaeum, et Hetlhaeum, antequam introeas. Non ejiciam eos a facie tuaanno uno, ne terra in solitudinem redigatur, et crescant contra te bestias. Paulatim expellam eos de conspectu tuo, donecaugearis, et possideas terram. Ponam autem términos tuos a mari Rubro usque ad mare Philietinorum ».

qaieecal boe et asinus tuus, et refrigeretur Alius rj et a deserto usque ad fluvium : tradam inmanibus vestris habilatores terra), et cjiciam eoa de con- A. Mosen, dicens: Loquero filiis Israel, ut tollant

1 Hoic canonis lectioni consentiunt veteres Bibliorum codices mss. ac Speculum S. Aug. in codice ms. Carnutensie Eclesiae. In Hebraeo scriptum est» 13'43 beribo, quod interpretatur, in causa sua, in lite ejus vel in negotio ejus. Mart.

— Palatin, etia.T) absque negandi partícula, pauperis quoque misereberis injudicio. Urbinas ab impress* lectioue abludit una vocula quoque, quam preterm Util.

'Sensue est : Non pervertes judicium cum apud te pauper liligabit. Porro ita legendum monuit nos Speculum S. Augustini: c.eteri enim libri tum edita, tum manuscripti non bene legunt, non decli«6м in judLicium pauperis. Hebraeus habet, non

declinabis, sive, non fiertés judicium pauperis lui in lite ejus, quae sententia optime congruit cum nostro textu Latino. Mart.

8 Non Paltrstinorum, tit habetur in editis ac mss. libris, sed Philislinorum legimus freti auctoritate ipsius Hieronyrai.quiin Danieliscaputundecimum ita disserit : Notandum autem, quod cum it litleram Hebrxus sermo nonhabeat, sed pro ipsa utatur phe (s) cuius rim Graecum <p sonat, in isto tantum loco apud Hebrxos scribatur quidem phe, sed legitnr p. Excepto itaque verbo Apailho in Daniele, semper Э legi tur ph in vocibus Hebreais: quod saepiuseliam observavit canon Hebr. verit. ubi alii habent p, ut supra in nomine Pulipharis. etc Mart.

spectu veslro. Non inibis cum eis Red us, nee cum dus eorum. Non habitent in terra tua, ne forte peccare te faciant in me, si servieris diis eorum: quod tibi certe erit in scandalum.

(C. XCVII, Cap XXIV.) Mosi quoque dixit: Ascende ad Dominum tu, et Aaron, Nadab, et Abiu, el septuaginta séniores ex Israel, et adorabitis procul. Solusque Moses ascendet ad Dominum, et illi non appropinquabunt: ncc populus ascendet cum eo. (T. XIII, B. XIII.) Venit ergo Moses, et narravit plebi omnia verba Domini atque judicia; responditque cunctus populus una voce: Omnia verbaDomini,quœ locutusest,faciemus.(C.XCVIII.) Scripsit autem Moses universos sermones Domini,

mihi primitias [b. oblationes,]ab omni homine qui offeret ultroneus ', acciepietis eas. [G. CIV.] Msec sunt autem qua; accipere debetis: Aurum, et argentum, etaes, byacinthum et purpuram, coccumque bis tinctum, et byssum, pilos caprarum, et pelles arietum rubrícalas, pellesque iantbinas, el ligna scttim, oleum ad luminariaconcinnanda [h. non habet, concinnanda;] arómala in unguentum, et thymiamata boni odoris; lapides onychinos et gemmasad ornandum Ephod ac Rationale. Facientque mihi sanctuarium, et babitabo in medio eorum ; juxtaomnemsimilitudinem tahernaculi quod ostendam tibi, et omniumvasorumin cultum ejus: sicque facietis illud: [C. CV.] Arcam do lignis

[ocr errors]

inontis, et duodeciin titulos per duodecim tribus Israel. Misitque juvenes de filiis Israel, et obtulerunt holocausta, immolaveruntque victimas pacificas Domino, vítulos. Tulititaque Moses dimidiam partem sanguinis, et misit in cráteras : partem autem residuam fudit super altare. Assumensque volumen foederis, legit, audiente populo, qui dixerunt : Omnia quae locutus est Dominus, faciemus, et erimus obedientes. Ule vero sumptum sanguinem respersit in populum, et ait: Hie est sanguis foederis, quod pepigit Dominus vobiscum super cunctis sermonibus his. (G. XC1X.) Ascendcruntque Moses et Aaron, Nadab etAbin.etseptuaginte de senibus Israel. (C. C.) EtviderunlDeum Israel, et sub pedibus ejus quasi opus lapidissapphirini,et

semis cubitos: latitude cubitum et dimidium; altitude cubitum similiter ac semissem. Et deaurabis earn auro mundissimo intus et foris: faciesque supra coronam auream per circuitum, et quatuor circuios áureos, quos pones per quatuor arc«! ángulos ; duo circuli sint in latere uno, et duo in altero. Facies quoque vedes de lignis settim, et operies eos auro. lnducesque per circuios qui sunt in arcs lateribus, ut portetur in eis. qui semper erunt in circulis, nee unquam extrahentur ab eis. Ponesque in area testificationem quam dabo tibi. Facies et propitiatorium de auro mundissimo,duos cubitos et dimidium tenebit longitudo ejus: semissem et cubitum latitude. Duos quoque Cherubim aureoset productiles faciès,ex utraque parte oraculi.Cherub

quasi coelum, cum serenum est. Nee super eos qui С unus sit in latere uno 2, et alter in altero. Utrum

procul recesserant de filiis Israel, misit manum suam, videruntque Deum, el comederunt, ac biberunt. (C. CI. Dixit autem Dominus ad Mosen: Ascende ad me in montem, et esto ibi: daboque tibi tabulas lapideas, et legem ас mandata, quxscripsi, ut doceas eos. Surrexerunt Moses el Josue minister ejus ; ascendensque Moses in montem Dei, senioribus ait : Exspectate hie donee revertamur ad vos. Habetis Aaron et Hurvobiscum; si quid natum fuerit quœstionis.reforetis ad eos.Cumqueascendisset Moses, operuit nubes montem, et habitavit gloria Domini super Sinai, tegens ilium nube sex diebus. (C. CU.) Séptimo autem dio vocavit cum (Vulg.adil. Dominus de medio caliginis. Erat autem species

que latus propitiatorii tegant, expand entes alas et. oponentes oraculum,respiciantque se mutuo vereis vultibus in propitiatorium quo operienda est arca, in qua pones testimonium quod dabo tibi. Inde prœcipiam, et loquar ad te super propitiatorici scilicet, ac medio'duorum Cherubim, qui erunl, super arcam testimonii, cuneta quœ mandabo per te filiis Israel. Facies et mensam de lignis settim , habentem duos cubitos longitudinis, et in latitudine cubitum, et in altitudine cubitum ac semis som. Et inaurabis earn auro purissimo, faciesqu: illi labium aureum per circuitum, etipsi labio coronam interrasilem altam quatuor digitie, et super illam, alteram coronam [h. non habet haec *] aureo

gloria; Domini, quasi ignis ardens super verticem n lam. Quatuor quoque circuios áureos prœparabii, montis, in conspectu filiorum Israel. Ingressusque et pones eos in quatuor angulis cjusdem mens, г Moses medium nebula: ascendit in montem: et fuit per singulos pedes. Subter coronam erunt circu i ibi quadraginta diebus, et quadraginta noctibus. aurei, ut mittantur vectes per eos, et possit ment i (C. CHI, Cap. XXV.) Locutusque est Dominus ad portan. Ipsos quoque vectes facis de lignis settin ,

— Unus Palat. Palxstinorum: caetera notum maluiese Hieronymum, Phitistinorum.

1 Manuscripti codices, millo excepto, legunt, qui oftert : editorum nihilominus lectio prajferenda videtur, quia ad sensu m Soripturae, et ad veritatem Hebraicam propius accedit. Mart.

1 In uno ms. Corbeiensis monaslerii códice, atque in canone Hebr. veritatis additum est hoc loco verbum, oraculi, sie enim habent; Cherub unus tu

oraculi in latere uno. Mart.

'Apud Vulg. supra propitiatorium ac de m dio, etc.

* Nota isthaec marginalia minime vera compn batur, aut suo loco neutiquam apposita dicenda es nam dictiones asterisco natatas, quas in Hebra abesse dicit invenimus in omnibus libris Hebraei rum. Quid ergo sibi veut hoc scholion, scire ne possumus. Mart.

et circumdabis auro ad snbvehondam mcnsam. Et A parabis acelabula, ao phialas, tburibula, et ciathos, in quibus oderenda sunt libaraina, ex auro purissimo. Et pones super mensara panes propositionis in coospectu meo semper. Facies et candelabrum ductile de auro mundissimo.hastile ejus, et oalamos, ecypho9,etsphasrulas, ac lilia, ipso procedentia. Ses calami egredientur delateribus, tres ex unolatere,et tresexaltero. Tres scyphi quasi in nucis modum per calamos singulos, sphasrulaque simul et lilium, et tres similiter scyphi instar nucis in cálamo aitero, sphasrulaque simul et lilium. Hoc erilopus sex caJamorum, qui producendi sunt de bastili : in ipso aulem candelabro ernnt quatuor scypbi in nucis modum, ephasrulasque per singulos, et lilia. Spb.se" rula sub duobus calamis per tria loca, qui simu „ sex fiunt, procedentes de bastili uno. Et sphasrulas igitur et calami ex ipso erunt, universa ductiliade auro purissimo. Facies et luternas septem,'et pones eas super candelabrum, ut luceant ex adverso. Emunctoria quoque, et ubi qua? emuncta sunt exstinguantur,fiant de auro purissimo. Omne pondus candelabri cum universis vasis suis habebit talentum auri mundissimi. Inspice, et fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est.

[Cap. XXVI. ] Tabernaculum vero ita faciès ': Decern cortinas de bysso retorta, et hyacintho, ас purpura, coccoque bis tincto, varias opere pluma* rio faciès, Longitudo cortinas unius habebit vigint1 octo cubitos: Iatitudo, quatuor cubitorum eritUnius mensuras fient universa tentoria. Quinqué cortinas sibi jungentur mutuo, el alias quinqué G nexu simili cobasrebunt. Ansulas hyacinthinas in lateribus ac summitatibus facíes coriinarum, ut possint invicem copulari. Quinquagenas ansulas cortina habebit in utraque parte, ita insertas, ut ansas contra ansas veniant, et altera alteri possit aptari. Facies et quinquaginta circuios áureos quibus coriinarum vela jungenda sunt, ut unum tabernnculum fíat. Facies et saga cilicina undecim, ad operiendum tectum tabernaculi. Longitudo sagi unius habebit triginta cubitos, et Iatitudo, quatuor: B~ua erit mensura sagorum omnium. E quibus quinqué junges seorsum et sex sibi mutuo copulabis, ita ut sextum sagum in fronte tecti duplices. Facies et quinquaginta ansas in era sagi unius, ut conjuugi cumalteroqueat,etquinquaginta ansas inora rj sagi alterius, ut cum altero copuletur. Facies s et quinquaginta fibulas asneas,quibus jugantura3nsas,ut unumexomnibusoperimentum íiat.Quod autemsuperfneritin sagisquas paranturtecto, id est, unum sagum quod amplius est, ex medietate ejus operies posteriora tabernaculi.Et cubitus ex una parte pendebit, et aiter ex altera, qui plus est sagorum longi

tud i no, utrumque latus tabernaculi protegens.Facies et operimentum aliud tecto de pellibus arietum rubricatis, et super hoc rursum aliud operimentum de ianthinis pellibus. Facies et tabulas sluntes tabernaculi de lignis settim, quas singula? denos cubitos in longitudine habeant, et in latitudine singulos ac semissem. In lateribus tabulas duas incastraturas fient, quibus tabula alteri tabules conneclatur, atque in hunc modum cunetas tabulas parabuntur. Quarum viginti erunt in latere meridiano, quod vergit ad Austrum. Quibus quadraginta bases argénteas fundes, ut binas bases singulis tabulis per duos ángulos subjiciantur. In latere quoque secundo tabernaculi, quod vergit ad Aquilonem, viginti tabulas erunt, quadraginta habentes bases argénteas. Binas bases singulis tabulis supponentur. Ad occidentalem vero plagam tabernaculi faciès sex tabulas, el rursum alias duas quas in angulis erigantur post tergum tabernaculi. Eruntque coojunctas a deorsum usque sursum, et una omnes compago retinebit. Duabus quoque tabulis quas in angulis ponendas sunt, similis junctura servabitur. Et erunt simul tabulae octo, bases earum argénteas sedecim, duabus basibus per unam labulam supputatis. Facies et vectesde lignis settim, quinqué ad continendas tabulas in uno latere tabernaculi, et quinqué alios in altero, el ejusdem numeri ad occidentalem plagam, qui mittcntur per medias tabulas a summo usque ad summum. Ipsasque tabulas deaurabis, et fundes in eis annulos áureos, per quos vectes tabulata contineant: quos operies laminisaureis. Et eriges tabernaculum juxta exeraplum quod tibi in monte monstratum est. Faoies et velum de hyacintho, et purpura coccoque bis tincto, et bysso retorta, opore plumario et pulchra varietate contextum, quod appendes ante quatuor columnas de lignis settim quas ipsas quidem deauratas erunt, et babebunt capita áurea, sed bases argénteas. Inseretur autem velum per circuios, intra quod pones arcam testimonii, et quo Sanctuarium, et sanctuari Sanctuaria dividentur. Pones et propitiatoriiim super arcam testimonii in Sancto sanctorum: mensamque extra velum, et contra mensam candelabrum in latere tabernaculi meridiano ; mensa cnim stubitin parte Aquilonis. Facies et tentorium in introitu tabernaculi de hyacintho, et purpura, corcoque bis timto, et byssoretorta, opere plumario.Et quinqué columnas deaurabislignorumseltim,ante quasducetur tentorium: quarum erunt capita áurea, et bases asneas.

[Cap. XXXVII. ] Facies et altare de lignis settim, quodhabebit quinqué cubitos in longitudine,et toti dem in latitudine, id est quadrum, et tres cubitos in altitudine. Cornua autem per quatuor ángulos ex

1 Pro, ita lacia, canon et aliquot mss. habent, ita fil. Млат.

1 Hase cuín superioribusconjungit canon ас niss. omnes codices. Quare in nullo eorum legas, faciès et; sed poet copuletur, immediate scriptum est,

quinquaginta fibulas, etc. Nos morem Hieronymianum secuti, mutare nolumus librorum editorum lecliones, ubi nullum esl damnum in sensibus. Mart.

ipso erunt, ot oderies illud sere. Faciesque in usus \ ejus lebetes ad suscípiendos ciñeres, et forcipes atque fuscinulas et ignium receptacula. Omnia vasa ex aere fabrioabis. Craticalamque in modum relis азпеага : per cujus quatuor ángulos erunt quatuor annuli aerei [Vulg. aenei], quos pones subter arulam altaris. Eritque cratícula usque ad altaris medium. Facies et vectes altaris [Vulg. tac. altaris] de lignissettim duos, quos operies laminis seneis, et induces per circuios, eruntque ex utroque latere altaris ad portandum. Non eolidum, sed inane et cavum intrinsecus faciès illud, sicut tibi in monte monslratum est. Facies et atrium tabernoculi, in cujus plaga australi contra meridiem erunttentoria de bysso retorta : centum cubitos unum latus tenebit in longitudine. Et columnas viginti cum basi- R bus totidem aeneis, quae capita cum cslaturis suis habebunt argéntea. Similiter in latere Aquilonis per longum erunt tentoria centum cubitorum, columnas viginti, et bases ¡enea; ejusdem numeri, et capita earum cum caelaturis suis argéntea. In latitudine vero atrii,quodrespicitadoccidentem, erunt tentoria perquinquaginta cubitos, et columnas decern basesque totidem. Ineaquoqueatrii latitudine, qu.e respiciladOrientem,quinquaginta cubitierunt. In quibus quindecim cubitorum tentoria lateri uno deputabuntur,columna:qu6 tres et bases totidem, et in latere altero erunt tentoria cubitos obtinentia quindecim, columna; tres, et bases totidem. In introito vero atrii ûel tentorium cubitorum viginti ex hyacintho et purpura, coccoque bis tincto, et bysso retorta, opere plumarii : columnas habebit С quatuor cum basibus totidem. Oumes columnas atrii per circuitum veslitoe erunt argenti laminis, capilibus argenteis, et basibus œneis. In longitudine occupabit atrium cubitos centum, in latitudine quinquaginla [Vulg. quadraginta], altiludo quinqué cubitorum eril. Fietque de bysso retorta, et babebit bases œneas. Cuneta vasa tabernaculiin omnes usus et ceremonias,lam paxillos ejus quam atrii, ex aere faciès. [С. GVL] Praecipefiliis Israel ut afTerant tibi oleum de arboribus olivarum purissimum, piloque contusum, ut ardeat lucerna semper in tabernáculo testimonii, extra velum quod oppansum est testimonio. El collocabunt earn Aaron et filii ejus,ut usquemaneluceat coram Domino.Perpetuus erit cultus per successiones eorum a filiis Israel, n

[C. CVII, Cap. XXV1II.J Applica quoque ad te Aaron fratrem tuum cum filiis suis de medio filioruui Israel, ut sacerdotio fungantur mihi : Aaron, Nadab, et Abiu, Eleazar, et Ithamar. [G. CVIII. ] Faciesqne vestem sanctam Aaron fratri tuo in gloriam et decorem. Et loqueris cunctis sapientibus corde, quos replevi spiritu prudentiae, ut facían t vestes Aaron, in quibus sanctiflcatus ministret

mihi. [С. CIX.] Hœc autem erunt vestimenta quae facient Rationale, et superhumerale, tunicam et lineam strictam, cidarim et balteum. Facient vestimenta sancta Aaron fratri tuo et filiis ejus, utsacerdotio fungantur mihi. Accipientque aurum,et hyacinlhum, et purpuram, coccumque bis tinctum, et byssum. Facient autem superhumerale de auro et hyacintho ao purpura, coccoque bis tincto, et bysso retorta, opere polymito.Uuas oras junctas habebit in utroque latere summilatum, ut in unum redeant. Ipsaque textura et cuneta operis varíelas erit ex auro, et hyacintho, el purpura, coccoque bis tincto, et bysso retorta. Sumesque duos lapides onychinos, et sculpes in eis nomina flliorum Israel : sex nomina in lapide uno, et sex reliqua in altero, juxla ordinem nativitatis eorum. Opere sculptons etcœlalura gemmarii sculpes eos nominibus filiorum Israel, inclusos auro atque circumdatos : et pones in utroque latere superhumeralis, Memoriale filiis Israel. Portabitque Aaron nomina eorum coram Domino super utrumque humerum, ob recordationem. Facies et uncinos ex auro, et duas catenulas auri purissimi sibi invicem cohaerentes, quas insères, uncinis. Rationale quoque judicii faciès opere polymito juxta texturam superhumeralis, ex auro, hyacintho,et purpura, coccoque bis tincto, et bysso retorta. Quadrangulum erit et duplex: mensurara palmi habebit tarn in longitudine quam in latitudine. Ponesque in eo quatuor ordines lapidum *: in primo versu erit lapis sardius, et topazius, et smaradgus : in secundo carbunculus, sapphirus, et Jaspis ; in tertio ligurius, achates, et ametbyslus; in quarto chrysolithus, onychinus, et beryllus. Inclusi auro erunt per ordines suos. Habebuntque nomina ßliorum Israel: duodeeim nominibus caelabuntur. singulilapidesnominibussingulorum per duodeeim tribus. Facies in rationali catenas sibi invicem cohaerentes ex auro purissimo : et duos annulos áureos, quos pones in utraque rationalis summitate; catenasqueáureas junges annulis, qui sunt in marginibus ejus, et ipsarum catenarum extrema duobus copulabis uncinis in utroque latere superhumeralis quod rationale respicit. Facies et duos annulos áureos, quos pones in summitatibus rationalis, in oris, qua; e regione sunt superhumeralis, et posteriora ejus aspiciunt. Nee non et alios duos annulos áureos, qui ponendi sunt in utroquelatere superhumeralis deorsum,quod respicit contra faciem juneturae inferioris, ut aptari possit cum superhumerali, et stringatur rationale annulis suis cum annulis superhumeralis vittahyacinthina, ut maneatjunetura fabrefacta,et a se invicem rationale et superhumerale nequeant separan. Portabitque Aaron nomina Oliorum Israel in rationali judici super pectus suum quando ingre

[merged small][ocr errors]

didtur sanctuarium, memoriale coram Domino in A. unctionia fundes super caput ejus: atquehoc ritu

sternum. Pones autem in rational! judicii doctrioam et veritatem, quae erunt in pectore Aaron, quando ingredietur coram Domino: et gestabit judicium Quorum Israel in pectore suo, in conspectu Domini semper. Facies et tunicam superhumeralis totam hyacinthinam, in cujus medio supra erit capitium, et ora per gyrum ejus tcxtilis, sicut fieri solet in extremis vestium partibus, ne facile rumpatur. Deorsum vero, ad pedes ejusdem tunica', per circuitum, quasi mala púnica facies, ex byacintho, et purpura, etcoccobis tincto,mistis in medio tintinnabulis, ita ut tintinnabulum sit aureuin et malum puuicum, rursumque tintinnabulum aliud aureumetmalumpunicum. El vestie

consecrabitur. Filios quoque illius applicabis, et indues tunicis lineis, cingesque balteo. Aaron scilicet et liberosejus, et impones eis mitras: eruntque sacerdotes mihi religione perpetua1. [L. CXI]. Postquam intiaveris manus eorum, applicable et vilulum coram tabernáculo testimonii. Imponentque Aaron et fil i í ejus manus super caput illius,et mactabis eum in conspectu Domini, juxta ostium tabernaculi testimonii, sumptunque de sanguine viluli pones super cornua altaris digito tuo, reliquum autem sanguinem fundes juxta basim ejus. Sumes et adipem totum qui operit intestina, et reticulum jecoris ? ac duos renes, et adipem qui super eos est et о Acres incensum super altare:

tur ea Aaron in officio ministem, ut audiatur so- „ carnes vero vituli et corium et íimum combures nitus quando ingredilur et egreditur sanctuarium <• ■ . ......... ..

in conspectu Domini, el non moriatur. Facies et laminam de auropurissimo: in quasculpes opere cïlatoris, Sanctum Domino. Ligabisque earn vitla hyacinthina, et erit super tiaram, imminens fronti pontificia. Porlabitque Aaron iniquitates eorum qua) obtulerunt et sanctificaverunt filii Israel, in cunctis muneribus et donariis suis. Erit autem lamina semper in fronte ejus, ut placalus eis sit Dominus. Stringesque tunicam bysso, et tiaram byssinam facies, el balteumopereplumarii. Porroliliis Aaron tunicas lineas parabis, et baíleos ас tiaras, in gloriam et decorem: vestique his omnibus Aaron fratrem tuum et filios ejns cum eo. Et cunctorum consecrabis manus,sanctificabisque illos, utsacer

foris extra castra, eo quod pro peccalo [Vulg. peccatis] sit. Unum quoque arietem sumes,super cujus caput ponent Aaron et filii ejus manus. Quem cum mactaveris, tolles de sanguine ejus, et fundes circa altare. Ipsum autem arietem secabis in frusta, lotaque intestina ejus ac pedes pones super concisas carnes, et super caput illius. Et offeres totum arietem in cinsum super altare. [С. CXII.] Oblatio est Domino odor suavissimus victimas Domini. Tolles quoque arietem alterum, super cujus caput Aaron et filii ejus ponent manus.Quem cum immolaveris, sumes de sanguine ipsius, et pones super extremum dextrae auriculae Aaron et filiorum ejus, et super pollices manus eorum et pedis dextri, fundesque sanguinem super altare per circuitum. Cum

duiio fungantur mihi. Facies et feminalia linea, ut " que tuleris de sanguine qui est super altare, et de

operiaot carnem turpitudinis suae, a renibus usque ad lemina: etutentureis Aaron et filii ejus quando ingredientur labernaculum testimonii, vel quando appropinquant ad altare ut ministrent in sanctuario, ne iniquitatis rei morianlur. Legitum sempiternum erit Aaron, et semini ejus post eum. [B. XVII, С CX, Cap. XXIX] Sed et hoc facies, ut mihi in sacerdotium consecrentur. Tolle vitulum de amiento, et arietes duos immaculatos, panesque azymos, et crustula absque fermento, quae conípersa sint oleo, langanaquoque azymaoleo lita : de aimila tritícea cuneta facies. Et posita in canistro oíleres : vilulum autem et duos arietes, et Aaron ас lilios ejus applicabis ad hostium tabernaculi te

oleo unctionis, asperges Aaron et vestes ejus, filios et vestimenta eorum. Consecratisque et ipsis, et vestibus, tolles adipem de ariete, et caudam et агvinam, quae operit vitalia ac reticulum jecoris, et duos renes,atquc adipem,quisupereos est,annuuique dextrum eo quod sitariesconsecrationum, tortamquam pañis unius, crustulum conspersum oleo, laganum de canistro azymorum, quod positum est in conspectu Domini : ponesque omniasupermanus Aaron, et filiorum ejus, et sanctificabis eos elevens coram Domino. Suscipiesque universa de manibus, eorum: et incendes super altare in holocauslum. odorem suavissimum in conspectu Domini, quia oblatio ejus est. Sumes quoque pectusculum de

stimonii. Cumque laverie patrem cum filiis [Vulg. J) ariete quo initiatus est Aaron, sanctificabisque illud чМ. suis] aqua, indues Aaron veslimentis suis, id elevatum coram Domino, et cedet in partem tuam. est, linea et tunica, et superhuraerali et rationali, Sanctificabisque et pectusculum consecratum, et quod constringes balteo. Et pones tiaram, in capite armum quem de ariete separasti, quo initiatus est ejus, et laminam sanctam super tiaram, et oleum Aaron et filii ejus, cedentque in partem Aaron et

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »