Obrazy na stronie
PDF

filiœ discurerruntsupermarum.Sed exasperaverunt A ваш, et jurgati sunt, invideruntque illi habentea jacula. Sedit in forti arcus ejus, et dissoluta sunt vincula bracbiorum et manuum illius per manus potentis Jacob: indepastor egressus est lapis Israel. Deus patris tui erit adjutor luus, etomnipotensbenedicet tibi benedictionibus coeli desuper, benedictionibue abyssi jacentis deorsum, benectionibus uberum et vulva?. Benedictiones patris tui confórtate? snnt benedictionibus patrum ejus: donee veniret desiderium collium reternorum : liant in capite Joseph, et in vértice Nazaraei inter fratres suos.Benjamin lupusrapax, mane comedetpraedam, et vespere dividet spolia. Omneshi in tribus Israel duodecim :hac locutus est eis pater suus, benedixitque singulis, benedictionibus propriis. Et ,. praecepit eis, dicens : Ego congregor ad populum meum : sepelí te me cum patribus meis in sepelunca duplici, quea est in agro Epbron Hethœi contra . Mamre in terra Cbanaan, quam emit Abraham cum agro ab Epbron Hetthapo in possesionem sepulcri. Ibi sepelierunt cum, et Saram uxorem ejus: ibi sepuitns est Isaac cum Rebecca conjuge sua: ibi et Lia condita jacet. Finitisquemandatis, quibus filios instruebat, collegit pedes suos super lectulam, et obiit: appositusque est ad populum suum. [B. XLTI. Cap. L.] Quod cernens Joseph, ruit super faciem patris flens etdeosculans eum.Praecepitque servis suis mediéis ut aromatibus condirent patrem. Quibus jussa expíentibus, transierunt quadragintadies : istequippe mos erat cadaverum conditorum, flevUqueeum .Xgyptusseptuagintadiebus. G Et expleto planctus tempore, locutus est Joseph ad familiamPharaonis:Si inveni gratiamin conspectu vestro, loquimini in auribua Pharaonis : eo quod pater meus adjuraverit me, dicens : En morior; in sepulcro meo, quod fodi mihi in terra Ghanaan, sepeliee me. Ascendam igitur, et sepeliam patrem meum, ac reverter. Dixitque ei Pharao; Ascendeet sepelí patrem tuum sicut adjuratus es. Quo ascendente.ierunt cum eoomnes senes domus Pharaonis, runctique majores natu terrae Algypti ; domus Joseph cam fratribus suis, absque parvulis et gregibus, atqae armentis, quae dereliquerant in terra Gesen.

Habuit quoque in comitatu currus et équités et facta est turba non módica. Venerunlque ad Aream Atad quae sita est trans Jordanem :ubi celebrantes exsequiis planctu magno atque vehementi, impleverunt Septem dies. Qnod cum vidissent habitatores terraa Chanaan, dixerunt : Planctus magnus estiste Mgyptiis. Et idcirco appellaverunt [Vulg. vocatum est] nomen loci ejus, Planctus jEgypti. Fecerunt ergo fllii Jacob sicut praeceperat eis. Et portantes eum in terram Chanaan, sepelierunt eum in spelunca duplici, quam emerat Abraham cum agro in possessionem sepulcri ab Epbron Hetthœo contra faciem Mamre. Reversusque est Joseph in ^gyptum cum fratribus suis, et omni comitatu, sepulto pâtre. Quo mortuo, timentes fratres ejus, et mutuo colloquentes : Ne forte memor sit injuria? quam passus est, et reddat nobis omnemalum, quod fecimus, mandaverunt ei dicentes : Pater tuus praecepit nobis antequam moreretur, uthaec tibi verbis illius diceremus: Obsecro, ut obliviscaris sceleris fratrumtuorum, et peccati atque malitiae quam exercuerunt in te: nos quoque oramus, ut servis Dei patris tui dimittasinquilatem hanc. Quibus auditis, flevit Joseph. Veneruntque ad eum fratres sui, et proni [Vulg. add. adorantes] in terram dixerunt : Servi tui sumus. Quibus iIIс respondit ; Nolite limero : num Dei possumus renuere [Ftt/^.resistere] voluntati? Vos cogitastis de me malum,et Deus vertit illud in bonum, ut exaltaret me, sicut inprassentiarumcernitis, et salvos faceret multos populos. Nolite metuere; ego pascam vos et párvulos vestros; consolatusque est eos, et blande ac leniler est locutus. Et habitavitin ./Egypte cum omni domo patris sui ; vixitque centum decern annis. Et vidit Ephraim Olios usque ad tertiana generationem.Filii quoque MachirfiliiManasse nati sunt in genibus Joseph. [C LXXXIL] Quibus transactis, locutus est fratribus suis : Post mortem meamDeus visitabit vos, et ascenderé faciei de terra isla ad terram, quamjuravit Abraham, Isaacet Jacob. Cumqueadjurasset eos, atque dixisset: Deus visitabit vos : asportate vobiscum ossa mea de loco isto; mortuus est, expletis centum decern vitas su» annis Et conditusaromatibus,repositus est in lóculo in vEgypto.

Explicit liber Bresith, id est Geneseos.

TITULI LIBRI EXODI.

I. Numerus eorum, qui ingressi sunt ¿Egyptum. Increraentum populi.uc depressio ejus arege.Obstetrices convocat, et ut masculos necarentimperat. De nativilateMoysi,ac adoptioneapud filiam Pharaonis. /Egyptum percutit : a conspectu Pharaonis f и si t : filiam sacerdotis Madian a pastoribus defendit, et sepboram sortitur uxorem.

II. Mortuo rege jEgypti, clamorem Israel Deus

Patrol. XXVI11.

D exaudivit: Moyses in monte OrebDominum conspicit : in rubo flammante vocatus accedil; ad Pharaonem irepraBcipitur. Signadeposcit.et accipit: excusat, et ineloquentem se essepronuntiat. Iratus Dominus, ut cum Aaron pergeret, jubet. II. Moysi revertenti in ¿Egyptum occurrit angélus Domini ob oircumcisionem fllii, et sponsionem sanguinum Aaron preecipitur obviam Moysi pergere

0

Audit ab eo quae Dominus imperarat.Signa faciunt coram populo :credunt, laHantur,exsultant,Pharaonis auribue ingerunt. Imperio Dei resultant,ac duriora populo quam ingerebat, ingessit. Flagellât principes Israel : Moysi et Aaron Dei judicium imprecantur, nee ultra eorum sermonibus credunt majore angustia coarctati.

IV. Catalogue familial Leviiarum : et ubi Moyses a Deo Deus constituitur Pbaraoni :signaque coram Pharaonefaciunt ; virga convertitur indraconem: aquae vertuntur in sanguinem : produountur ranee, quae totam inquinant supellectilem: nee bis tribus plagis coercetur, sed potius induratur.

V. DominusjubetPbaraonem iterumconvenire. Imperatur Aaron pulverom terras percutere.ut omnis pulvisvertereturincinipbes: itemque muscisdiversi generis ouncta repletur .¡Egyptus, excepta terra.in qua fllii Israel habitabant. Pestem super universa animantia induci jubet : gravia vulnera et vesicœ turgentes in hominibus ex cineris aspersionefiunt.Grando superinducitur,qui universa viventia popularetur, et pœnitentiam Pharao simulane donee requies daretur, deprecatur; cum praestaretur, multo gravius induratur.

VI. Praecipitur Moysi ut ad eum ingrediatur, locusta; ducantur. Tenebrae superinducuntur, et in omnibus his minime cobibetur.

VII. Lex paschae prscipitur, et quod media nocte /Egyptue percutiendasit,nuntiatur. Superliminare, et postes Israel pro signo, sanguine liniuntur. In noctis medio primogénita/Egyptiorum exstinguuntur. Pharao consurgit, ac sine mora populum de terra sua exire compellit.

VIII. Profectiopopuli Israel de Ramesse in Sochoth: religionem paschae audiunt,etquibusjcomedere sit lici tum. Loquitur Dominus ad Moysen, quod secuturus sit Pharao lilios Israel, quique secutus est eos super mare: ac timoré coarctati murmuraverunt contra Moysen ; Mosique praecipitur ut mota castra marepercutiatac dividat. De transitu eorumetnece ^Egyptiorum,el cántico triumphorum.

IX. De mari Rubro translati in Marabt veniunt. Aquae dulcantur,et judiciaproponuntur : in Elira veniunt, duodecim fontes, et septuaginta arbores palmarum inveniunt, ac deinde in Bina murmu

rant : panem et carnes desiderant. Manna de cœlo pr.Tstalur, et modus qui sufficiat, imperatur.

X. Venerunt Raphidim,et non erat aqua ad bibendum : ac virga petram percussit, aquae fluxerunt.

De pugna Israel et Amalech. De Jethro oognato
Mosi, et de judicibus consitutia.

XI. De Rapbidim veniunt Sinai, ubi Moses montem ascenditad Deum,jubet terio die sanctilicare populum.Decalogumproponit, populas terretur vo

cibus Dei, et rogat ut per Mosen praecepta Dei audiat.

XII. Leges pro singulis rebus Dominus imperal, vel quo judicio quis plectendua sit.

XIII.JEdificatoaltari, Moyses offertholocaustum, et sanguine respergitpopulum.etlibrum. Praecipitur о ascenderein montem, ut tabulas lapídeasaccipiat: jubetur a populo primitias accipere : aurum, et argentum, vel cesteras species ad tabernaculum faciendum, veluniversam supellectilem ejus, vestesque sacerdota'es et Leviticas, quo ordine in sacrificio consecretur, etjura sacrifica mandatur.

XIV. Praecipiturquod singulipro animabussuis pre

tium Offerent Domino, et labium aeneumsanctuario,

compositiotbymiamalis, oleumsanctificationis,et

denominatio prudentium virorum, qui universa

perficiant.

XIV. Tabulas testimonii accipit, et tardante Mose, populus idolum fabricatur. Mosi iratus nuntiat, et ille pronus adorât: de monte descendons, tabulas frangit: vitulumarripuit, combussit, atque contrivit, et cum Levitica familia quantos potuit. ^ interfecit : ac rursum Dominum deprecatur.

XVI. Tabernaculum foederis extra castra ponit.in quo Dominus facie ad faciem cum Mose loquitur : et rogat ostendi sibi gloriam Dei : ас deinde jubet alias tabulas preparare, cum quibus ascendit montem, ibique quae populus custodire debeat, imperatur, et decern verba foederis consoribuntur,

XVII. Clarilicatovultu,de monte descendit.acvelata facie, populo quae Dominus jusserat, enarrabat. observationem ad construetionem tabernaculi: populus spon te olierat, et prudentes vir! sapientiae spiritu, ut faciant, adimplentur.

XVIII. Perfecto tabernáculo, eunetus populus offert et a sacerdote collocato, gloria Domini operitur.

TITULI LIIIRI EXODI,

I. De rege qui opprimebat filioe Israel, et de obstetrieibus Hebraeorum, et de nativitate Moysi.

II. De percusso a Moyse ¿Egyptio, et fuga Moysi in terram Madian, ubi accepta uxore, duos filios suscepit, et de vision* iu rubo.

III. De virga in colubrum versa, et manu in sinu: et profeclione ejus in ¿Egyptum.et ingressu ad Pbaraonem.

D tV. De recapitulalionegenerationum Hebraicarum.

V. De introitu secundo Moysi, et Aaron sd Pbaraonem, et de illatis iEgypto plagis usque ad deci

mam.

VI. De agniimmolatione.et de egressu Hebreeorura ex /Egypto in consummatione decimae plaga.

VII. De primogentisDominoconsecrandis.etde ossibus Joseph ex /Egypto ablatis.

VIH. De columna nubis et Ignis, et transitu maris д Rubri, et caótico.

IX. De amaritudine aquae in Maratb, et de manna in deierto primum delapso.

X. De profectione populi in Raphidim, ubi aqua de petra fluxit.et de bello contra Amalecilas, et ubi jelbro cognât и s Moysi, uxorem ei cum (¡lus représentât, dans consilium de praeficiendis centurioaiboe.

XI. De profectione in desertum Sinai, ubi populus in diem tertium sanctiQcatus assistens,et Deum in vértice montis vidit,et prnecepta legis accepit.

XII. De servis Hebrans, remissione, et percussoriLus, Tel bomieidis, furibus, vel falsis testibus, et de reliquia judiciis.

XIII. De reliquiis terra; in anno séptimo, et de во- „ leronitatibus, ac decimis.

IIV. De eeptuaginta senioribus qui juncti sacerdotibus viderunt Dominum Israel.

XV.Oeascensu Moysi in monte, et quadraginta die. rumillicdemoratione ubi de tabernaculi et arce fabricatione instituitur.

XVI. De sacerdotalibus indumentis.

XVII. De sacrificiis et victimis.

XVIII. De altare thymiamatis, et de ungüento pontiûcali, et de Beseleel et Oliab, et de observantia sabbdti.

XIX. De reditu Moysi post quadraginta dies, et de confractione tabularum, et de vitulo ex auro conflato, et de cœde in sacrilegos gesta, et deprecaliono Moysi pro populo.

XX.De secundo ascensu Moysi in montem,et réparations tabularum, et non adorandis, ac de cunctis prseceptis, et de recapitulations instrumentorum tabernaculi, et reditu Moysi post quadraginta dies.

XXI. De collatione populi, vel apparatu, et de fabricatione tabernaculi, quando apparuit gloria Domini.

CAPITULA LIBRI EXODI.

I. De nominibus flliorum Israel, qui ingressi sunt in .Cgyptum, et de infantibus Hebraeorum, quos precepit Pharao in flumen projici.

II. De puero, quem invenit filia Pharaonis, et co-
gnominavit eum Moysen.

Ш. De .Egyptio, quem occidit Moses, et fugit.
I?. Mortuo Pharaone, ezaudivit Dominus filios Is-
rael.

V. Ubi apparuit angélus Mosi in rubo.

VI. De signo quod dédit Dominus Mosi in virga.

VII. De signo secundo.

VIII. De signo tertio.

IX. Ubi venit ad socerum Moyses, et dixit ei : Vado ad fratres meos.

X. Mortuo Pharaone, dixit Dominus ad Mosen: Vade in £gyptum,et circumcidit Sephorafilium suum.

XL Dixit Dominus ad Aaron : Vade obviam Moysi. Xli. Dicunt Pharsoni, ut dimittat Israel de terra

sua. XIII. Jubet Dominus Moysi loqui ad populum. IIV. De principibus Israel. AV. Dedi te, dicit Dominus, Deum Pharaoni. XVI. Projecit Aaron virgam coram Pbaraone, et

facta est draco; et fecerunt magi similiter. D

Plagse /Egypti:

i. Ubi aqua fluminis facta est sanguis: fecerunt et magi similiter.

2. Percussit iterum Aaron aquas /Egypti et eduxit ranas : fecerunt et magi similiter.

3. Percoesit Aaron pulverem terras, et facti sunt ciniphes in bominibus: et cesserunt magi.

4. Immisit cenomyiam in totam terram /Egypti.

5. Misit Dominus mortem in pécora jEgyptiorum.

6. De favilla quam sparsit Moyses in cœium, et facta sunt ulcera in bominibus.

7. Extendi! Moyses manum in ccelum, et pluit Dominus ignem et grandinem.

8. Venit locusta super omnes fines ¿Egypti.

9. Factœ sunt tenebrœ in tota terra ¿Egypti triduo.

10. De decima plaga, in qua percussit Dominus omne primogenitum ¿Egyptiorum.

XVII. Dicit Dominus Moysi, Adhuo unam plagam ego indueo in Pbaraonem.

XVIII. Loquitur Domin UH Moysi et Aaron de sacramento paschte.

XIX. Habitaverunt filii Israel in /Egypto annis cccxxx.

XX. Legem pasch» dat Dominus.

XXI. Dicit Dominus, ut sanetificent omne primitivum.

XXII. Quinta progenie ascenderunt filii Israel de ¿Egypto.

XXIII. Conseoutus est Pbarao filios Israel, et coopérait ¿Egyptios mare.

XXIV. Canticum.

XXV. Cantavit et Maria cum mulieribus in lympanis et choris.

XXVI. Murmuravit populus in deserto pro aqua.

XXVII. Murmuraverunt et pro carnibus.

XXVIII. Dedit Dominus populo coturnicee el manna.

XXIX. Manducaverunt manna annis quadraginta.

XXX. Murmuraverunt pro aqua, et eduxit de petra aquam.

XXXI. Venit Amalech ad pugnam, et percussit eum Josue.

XXXII. Venit Jethro ad Moysen in desertum.

XXXIII. Coneilium dedit Jethro Moysi, ut prasponeret tribunos et centuriones.

XXXIV. Testatúr Dominus per Moysen populo, ut audiant eurn.

XXXV. Descendit Dominus in montemSinain igné.

XXXVI. Praecipit Dominus Moysi, ut ascendat in montem soius.

XXXVII. Decern verba legis, quae praecepit Dominus custodiri:

1. Non erunt tibi dii absque me.

2. Non facias tibi idolum nequeullam similitudinem.

3. Non sumes nomen Dei tui in vanum

4. In mente habe diem subbatorum.

5. Honora patrem tuum et matrem.
Ö. Non occides.

7- Non maecbaberis

8. Non furtum faciès.

9. Non dices falsum testimonium.

10. Non concupisces uxorern proximi tui, neque aliquid ejus.

XXXVIII. Timuit populus et dixerunt ad Moysen, Tu loquere ad nos.

XXXIX. Déos argénteos vel áureos non faciendos; sed altare Domino.

XL. De puero Hebraeo empto.

XLI. De filia distracta.

XLII. De percusso et mortuo.

XLIII. De his qui occiderint dolo.

Xliv. De his qui percusserint patrem aut matrem.

XLV. Qui furto ereptum vendiderint.

XLVI. Qui maledixerint patri vel malri.

XLVII. Si in rixa perçussent aliquis lapide aut

pugno. XLVI1I. Si servumaut ancillam perçussent aliquis,

et mortui fuerint. XLIX. Si mulierem perçussent, et abortiverit. L. Osculum pro oculo eruendum. LI. Oculum servi aut ancillae qui eruerit. LU. Si cornu aliquem perçussent taurus. LUI. Si foveam quis foderit. LIV. Si taurus alium cornu perçussent taurum. LV. Si quis vitulum aut ovem furatus fuerit. LVI. De fure percusso. LV11. De agro alieno depasto. LVlII. De area incensa, vel messe. LIX. De commendato et furto ab aliquo sublato. LX. De jumento vel aliqua pecude commendata et

mortua. LXI. Si petierit quis animal, et mortuum fuerit. LXII. De virgine nondum sponsata. LXII. Maleficum occidendum. LXlV. Qui dormierit cum peccude occidendus. LXV. Qui immolaverit dus eradicandus. LXVI. Advenae non nocendum. LXVII. Viduae et orphano non nocendum. LXVIII. De fenore et pignore. LXIX. Non blasphemandum. LXX. Primitias Domino offerendas.

A LXXI. Omne primitivum Domino offerendum.
LXXII. Garnema bestia'prœgustatamnonedendam.
LXX11I. Non credendum facile quod audieris.
LXXXIV. Non consentiendum testibus iniquis
LXXV. Non esse malum cum multis.
LXXVI. Non declinare cum multis in judicio.
LXXVII. Non spernandum pauperem in judicio, nec

pro illo faciendum.
LXXVIII Errans inimici jumentum revocandum.
LXXIX.Inimici jumentum pressum pondereerigen-

dum.

LXXX. Judicium pauperis non subvertendum.
LXXXI. Ab omni verbo iniquo recedendum.
I.XXX1I. Innocentem et justum non occidendum.
LXXXIII. Muñera non accipienda.
ß LXXXIV. De peregrinis, et roraissionis anno.
LXXXV. Sabbato non operandum.
LXXXVI. Omnia quae praecepitDeus, facienda.
LXXXVII. Tribus temporibus anni diemsolemnem
agendum.

LXXXVIII. De festivitate Azymorum.
LXXXIX.Vacu urn in eonspectu Domini minime appa-

rendum. XG. Tribus temporibus anni omne masculiuum

parère Domino.

XCI. Primitias terras offerendas.

XCII. Non coquendum agnum in lacté matris suas.

XCI1I. Angelum promittit Dominus Moysi, qui eum

praecedat. XCIV. Qui Deum audieritliberari abinimicis suis. С XCV. Deos alienigenarum non adorandos.

XGVI. Timorem etvespasmissurum Dominum, qui

ejicerent alienígenas. XGVII. Dixit Dominus Moysi ascenderé ad se in

monte cum majoribus natu. XGVIII. /EJilicavit Moyses altare ex lapidibus duo

decim. XGIX. Ascendit Moyses cum majoribus natu. С. Omneselecli venerunt in locum Dei. CI. Dicit DominusMoysi ut ascendat in montem ac

cipere tabulas Testamenti.

CIL Ascendit Moyses et descenditadeum majestas

Domini. CHI. Dicit Dominus oflerri initia ad tabernaculum

faciendum.

D CIV. Quai debeantofferri.
CV. De fabrica arcas, mensa; tabernaculi et al taris.
GVI. De oleo lucernas.
CVIl. De sacerdotio Aaron et liliorura ejus.
CVIII. De stola sancta.
C1X. De veste sacerdotali.
CX. Deordinandissacerdotibue.etde hostia immo-

landa.
CXI. De altari incensi.
GXII. De oblatione odoralionis.
СХШ.Sacerdotes jubentur lavare et manus et pedes

cum ascendunt sacrificare Domino. CXIV. De ungüento incensi.

CXV,De Beseleel quem replevit Dominus spiritusa

pienliœ ad omne opus. CXVI. De Sabbato observando. CXVII. Dbi dat Dominus Moysi tabulas Testamenti. CXVIII. Ubi fecit Äaronvitulum conflatilem. CXiX. ûicit Dominus Moysi : Descende velociter. CXX. Ubi oravil Moyses pro populo. CJXI. Vidit Moyses vitulum, et confregit tabulas. CXX1I Ubi arguit Moyses Aaron propter vitulum. СХХШ. Jussit Moyses populoutocciderentinvicem. CXXrV. Rogat Moyses Dominum pro populo, ut

dimittat il i is peccatum eorum. CXXV. Dicit Dominus Moysi : Ascendite ad terram,

quam juravi patribus vestris. CXXVl.Increpat Dominus populum,etjubetMoysen

extra tubernaculnm erigere, et loquitur ad eum in

columna nubis. CX'XVH. Locutue est Dominus ad Moysen,quomodj

loquitur quis ad amicuru suum. CXXVIII. Petit Moyses Dominum videre, et ait il I i

Dominus : Non potes videre faoiem meam. CXX1X. Aícendit Moyses in montem cum aliis tabu

IÍ9, ubi accepit legem et prœceptum Domini.

CXXX. Omneprimitivum jubet sibi offerri Dominus.

A CXXXI. Non manducavit Moyses dicbus Xl, cum scriberet verba Testamenti.

CXXX1I. Gloriosa facta est faciès Moysi, et vclabat earn coram populo, quod eis cornuta videretur.

CXXXIU. Oe die sabbatorum.

CXXXIV. Initia jubet Moyses offerri Domino,queecunque disposuissent in corde suo ad opus tabernaculi, et altarie, et rerum sacerdotalium.

CXXXV. Fecerunt Beseleel, et Ooliab, et omnis sapiens stolas sanctas, et omne opus tabernaculi.

CXXXVI. Fecit Beseleel arcam Testamenti, etmensam,rt candelabrum, et septem lucernas,et altare íeneum, et oleum liniamenti : et de altari »reo, columnis et utensilibus tabernaculi, et oblatis ad numerum bellatorum : et de veste sacerdotali, tinn tinnabulis, et omni ornatu et perfectione tabernaculi, et omnibus vasis ejus.

CXXXVII. In die primo mensis primi, prsecepit Dominus Moysi sanctiflcare omnia,etinduere Aaron etolam sanctam ejus.

CXXXVIII. In primo mense anni secundi profectionis de jEgypto,statuit Moyses tabernaculum testimonii.

CXXXIX. Consummato tabernáculo, texit illud С nubes, et majestas Domini implevit illud.

INCIP1T

LIBER ELLE SMOTH

QUI Ghjece DICITÜR

EXODUS.

¡T. J, B. I, G. I, Cap. I.] Hœc sunt nomina filiorom Israel, qui ingressi sunt in ,Egyptum cum Jacob: singuli cum domibus suis introierunt: Roben, Simeon, Levi, Judas, Issachar, Zabulón, et Benjamin, Dan, et Nephtali, Gad, et Äser, ürant igitur omnes anima? eorum qui egressi sunt de femore Jacob, septuaginta ' : Joseph autem in .Egypto erat. Quo mortuo, et universis fratribus 'jus, omnique cognatioue illa s, fllii Israel creve

'Errors librariorum nonnullafiuxerunt e Septuaginta in Canonem Hasbraicae veritatis: inde est quod Sic legat cum altero ms. códice: Erant igitur eme* animas eorum. qui egresii sunt de femore iocob, septuaginta quinqué; quod S. Hieronymus diserte refelli: in libris Quœslionum Hebraicarum, docens paulatino per singulos supputato numero, et D io Hebraeis voluminibus invenin tantummodo, teptvajmta animas. Ex quo manifestum est, inquit, шла animât, qux ingressse sunt /Egyptum de femoribut Jacob, fuisse septuaginta; dum sexaginta sex postea iugressx sunt, et repererunt in JEgijpto tres «¿mm, Joseph scilicet cum duobus ßltis ejus: mtuagetimus autem ipse (uerit Jacob. Suam deinde Mntentiam tuetur ab ipsie LXX translatoribue, qui

runt, et quasi germinantes multiplicati sunt : ac roboratinirais.impleveruntterram.Surrexit interea rex novus super /Egyptum, qui ignerabat Joseph: et ait ad populum suum : Ecce, populus filiorum Israel multus, et fortior nobis est. Venite.sapienter opprimamus eum, ne forte multiplicotur, et si ingruerit contra nos bellum, addatur inimicis nostris, expugcatisque nobis, egrediatur e terra. Praeposuilitaque eis magistrosoperum,ut affligèrent

in Deuteronomii cap. x, 22, septuaginta tantum animas in /Egyptum intrasse memorant : quamvis etiam hoc loco corrupt« legatur in ms. Alexandrin«: septuaginta quinqué. Mart.

— Sic optime habet ms. Urbinas: reliqui autem, e quibus et ille, quem Canonem Hebraica; veritatis Martianasus vocat, juxta Graecum numerant, «píuaginta quinqué, Vide Quxst. Hebraic, in Gen. cap. Xlvi, vers. 26.

1 Pro cognatione ilia, in can. et aliquot mss. codd. legitur cognatione sua. Id vero I'alsum esse nemo non videt. Mart.

— Idem ms. Urbinas, cognatione sua perperam. Hebrœua habet к"1ЛП "1ПП, generatio tila.

« PoprzedniaDalej »