Obrazy na stronie
PDF

bama. Et isti filli Disan : Aradam, et Eseban, el Jetbran, et Charan. Hi quoque filii Eser : Balaan et Tavan, et Acan. Habuit aulem Alios Disan : Hue et Aram. Istia duces Horrseoruin : dux Lothan, dux Sobal, dux Sebeon, dux Ana, dux Dison, dux Eser, dux Disan : isti duces Horraeorum qui imperaverunt in terra Seir. fC. LXV.] Reges au tern qui regnaverunt in terra Edom antequam haberent regem filii Israel, fuerunt hi : Beta Alius Beor, nomenque urbis ejus Denaba. Mortuus est autem Bela, etregnavit pro eo Jobab filius Zarae de Bosra. Cumque mortuus esset Jobab, regnavitpro eo llusam de terra Themanorum. Hoc quoque mortuo, reguavit pro eo Adad Alius Badad, qui percussit Madan iu regione Moab, et nomen urbis ejus Havith. Cumque mortuus esset Adad, regnavit pro eo Semla de Masereca. Hoc quoque mortuo, regnavit pro eo Saul defluvio Rooboth. Cumque et bic obiisset, successil in regnum Bahalanan Alius Achobor. Isto quoque mor. tuo regnavit pro eo Adad [Vulg. Adar], nomenque urbis ejus Phau, et appellabatur uxor illius Mehetabel, Alia Matred, Alia МезааЬ. Ново ergo nomina ducum Esau, in cognationibus, et locis, et vobabulis sais : duxThamna, dux Alva, dux Jetheth, dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon, dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar, dux Magdiel, dux Iram ; hi duces Edom habitantes in terra imperii sui; ipse est Esau pater Idumceorum.

[Cap. XXXVII.] Habitavit autem Jacob in terra Chanaan, in qua peregrinatus est pater suus. Et hie sunt generationes ejus [Hebr. Jacob. Vulg. tacet]. [T. XXXI, B. XXXVIII, С LXVI.] Joseph cum sexdecim esset annorum ', pascebat gregem cum fratribus suis adhuc puer, et erat cum Aliis Baise et ZcJphœ uxorum patris sui, accusavit jue fratres suos apud patrem crimine pessimo. Israel autem diligebat Joseph super omues Alios suos, eo quod in senectute genuisset eum, fecitque ei tunicam pclymitam1. Videntes autem fratres ejus quod a pâtre plus cunctis Aliis amaretur, oderant eum, nec poterant ei quidquam paciAceloqui. Accedit quoque ut visum somnium re ferret fratribus suis, qua; causa majoris odii seminarium fuit. Dixitque ad eos : Audite somnium meum quod vidi : Putabain ligare nos manípulos in agro, et quasi consurgere mani

1 In Hebrao filius decern et septem annorum dicitnr Joseph. Quod sequuntur Grœci, et cunetas Orientalium versiones; sensum tamen recte expressit Hieronymus, quia annos sexdecim explctos inlelligit. Mart.

--Exciderit e Latino apographo ultima numeralie nota, aut quod passim usu venit, cffgerit duscribentis oculos, qui XVI depinxit pro XVII. Caetera enim adeo cerium est juxta Hcbrcoura et versiones omîtes, septemdccim hic quoque deberé legi pro sexdecim, ut nimir.e audiendus Martianœus sit qui expressisse Hieronymutn putat annos jam explctos, et quem nondum exegerat Joseph, decimum septium praetermississe. Nihil minus: llieronymo immutare pro arbitrio texlum ñeque licuit, ñeque tantum sibi i 1 le unquam tribuit.

* Pro varia sive polymita, Aquila interpretatus

A pulum meum, et stare, vestrosque manípulos circumstantes adorare manipulum meum. Responderunt fratres ejus : Nunquid rex noster eris? aut subjiciemur ditioni tua; ? Uoec ergo causa somniorum alque sermonum, invidiae et odiifomilem ministravit. Aliud quodque vidit somnium, quod narrans fratribus suis [Vulg. tac. suis], ait : Vidi per somnium, quasi solem et lunam, et atollas undecim adorare me. Quod cum patri euo et fratribus retulisset, increpavit eum pater [Vulg. add. suus], et dixit : Quid sibi vult hoc somnium quod vidisti? num ego et mater tua et fratres tui adorabimus te super terram? Invidebantei igitur fratres sui : pater vero rem tacitus censiderabat. Cumque fratres illius in pascendis gregibus patris morarentur in Si

n chem, dixit ad eum Israel : Fratres tui pascunt ovea in Sichimis : veni, mittam te ad eos. Quo respondente, Praasto suum, ait [Vulg. add.] ei: Vade et vide si cuneta prospera sint erga fratres tuos, et pécora, et renuntia mihi quid agatur. Missus de valle Hebron, venit in Sichern : invenitque eum vir errantem in agro, et interrogavit quid quaereret. At ille respondit : Fratres meos quaero, indica mihi ubi pascant greges. Dixitque ei vir: Recesserunt de loco isto; audivi autem eos dicentes : Eamus in Dothain. [C. LXVII]. Perrexit ergo Joseph post fratres suos, et invenit eos in Dothain. Qui cum vidissent eum proeul, antequam accederet ad eos, cogitaverunt illum oeeidere, et mutuo loquebantur : Ecce somnialor venit, oeeidamus eum, et mittamus in cisternam veterem : di

C cemusque: Fera pessima devoravit eum et tunc apparebit quid illi prosint somnia sua. Audiens hoc Ruben, nitebatur liberare eum de manibus eorum, et dicebat : Non interAciamus 3 animam ejus, nee effundatis sanguinem : sed projicite eum in cisternam hanc, qu;o est solitudine, manusque vestres sérvate innoxias; hoc autem dicebat, volens eripere eum de manibus eorum, et reddere patri suo. Confestim igitur ut pervenit ad fratres [Vulg. add. suos], nudaverunt eum tunica talari et polymita : miseruntque [Vulg.add.eam]in cisternam, qua; non habebat aquam.Et sedentes ut comedereut panem, viderunt viatores Ismaelitas venire de Galaad, et camelos eorum, portantes aromata,

est азтрауаХеюч, id est tunicam latarem; Symna'' chus, tunicam tnanicatam ; sive quod ad talos usque descenderet, et manibus artificia mira esset vareitale distineta : sive quod haberei manicas: antiqui enim magis colobiis utebanlur. Mart.

3 Sic canon Hebr. verit. et manuscriptus alter Bibliorum. In Hebrœo ac Samaritano textu habetur 13ЭЛ nacennu, percutiamus eum, sive interficiamus; quam leclionem sequuntur quoque LXX ac caHeri interpretes; sed dissentiunt in consequentibus;

nam leguntinlertia persona "сэип-Ьк al-tliisphechu, ue efiundatis : duo autem codices mss. jam memorali habent efjundamus, manifesto, ni falllor, scriptorum errore. Mart.

—Vulgat inlerpres, non inlerficialis. Unus Urbinae ms. consequenter, nec efjundamus.

etresinam, et stacten, in iEgyptum. Dixit ergo A Odoüamila, in Timnatha'. Nuntialumque estTha

Juilas fratribus suis : Quid nobis prodest si occiderimus fratrem nostrum, et eelverimua sanguinem ipsius ? Melius est ut venundctur Ismaelitis, et manus nostras non polluantur: frater enim et саго nostra est. Aoquieverunt fratres sermonibus ejus. Et prœterountibus Madianitis negotiatoribus, extrahentes eum de cisterna, vendiderunt [Vulg. add. eum] Ismaelitis, viginti argenteis, qui duxerunt eum in ¿Egyptum. Reversusque Ruben ad cisternam, noninvenilpuerum, et scissis vestibus, pergeñe ad fratres suos, ait : Puer non comparet, et ego quo ibo? Tulerunt autem tunicam ejus, et iu sanguine hœdi, quem occiderant, tinxerunt; mittentes qui ferrent ad patrera, et dicerent : Hanc in

mar quod socer illius ascenderet in Thimnatha ad tondendas oves. Quai, depositis viduitatis vestibus, assumpsit theristrum : et mutato hubitu, sedit in bivio itineris, quod ducit Thimnatham; eo quod crevisset Sela, et non eum accepisset maritum. Quam cum vidisset Judas, suspicatus est esse meretrieem : operuerat enim vultum suum, ne agnosceretur. Ingrediensque ad earn, ait: Dimitte me, ut coeam tecum : nesciebatenim quod nurus sua esset. Qua respondente : Quid mihi dabis ut fruaris concubitu meo? dixit : Miltam tibi haedum degregibus. Sursumqueilla dicenle : Patiarquod vis, si dederis mihi arrhabonem, donec mitlas quod polliceris. Ait Judas : Quid vis tibi pro arrhabone dari ? Res

venimus : vide utrum tunica filii lui sit, an non. n pondit: Annulum tuum, et armillam, et baculum

Quam cum agnovisset pater, ait : Tunica filii mei est, fera pessima comedit eum, bestia devoravit Joseph. Scissisque vestibus indutus est cilicio, lugens filium multo tempore. Congregatis autem cunctis liberis ejus, ut lenirent dolorem patris, noluit consolationem rocipere, et [Vulg. sed] ait: Descendam ad filium meum ¡ugens in internum. Et illo perseverante in fletu, Madianitae vendiderunt Joseph in .iEgypto Putiphari eunucho Pharaonis, magistro militia?.

[T. XXXII, G. LXVIIl, Cap. XXXVIII.J Eodeiu tempore descendons Judas a fratribus suis divertit ad virura Odollamilem, nomine Hiram. Viditque ibi filiam hominis Chananœi, vocabulo Sua : et uxore accepta, ingressus est ad eam. Quai concepit, et peperit Glium, vocavitque nornen ejus lier. Rursus concepto fétu, natum filium nominavit Onam. Tertium quoque peperit : quem appellavit Sella; quo nato, parère ultra cessavit. Dédit autem Judas uxorem primogénito suo Her, nomine Thamar. Fuit quoque Her primogenitus Judae, nequam in consppetu Domini : et ab eo occisus est. Dixit ergo Judas ad Onam filium suum : Ingredere ad uxorem fratris tui, et sociare illi, ut suscites semen fratri tuo. Illo autem scions non sibi nasci filios, introiens ad uxorem fratris sui, semen fundebat in terram, ne liberi fratris nomine nascerentur. Et ideirco percussit eum Dominus, quod rem detestabilem faceret. Quamobrem dixit Judas Thamar nuri suai : Eslo vidua in domo patris tui,

tuum [Vulg. taret luumj quem in manu tenes. Ad unum igitur coiium concepit mulier et surgens abiit ; depositoque habitu, quem assumpserat, induta est viduitatis vestibus. Misitautem Judashaedum per pastorem suum Odollamitem, utreciperet pignus quod dederat mulieri, qui cum non invenisset earn, interrogavit homines loci illius? Ubi est mulier quae sedebat in bivio? Respondentibus cunctis: Non fuit in loco isto meretrix, reversus ejt ad Judam, etdixilei non inveni cam; sed et homines loci illius dixerunt mihi nunquam ibi sed Use scortum. Ait Judas : Habeat sibi, certe mendacii nos arguere non poterit [Vulg. potest] : ego misi hssdum quem promiseram, et tu non invonisti eam. Ecce autem post tres menses renuutiaverunt Judae, dicentes : Fornicata est Thamar nurus tua, et videtur uterus illius intumescere. Dixit Judas : Produite eam, ut comburatur. Quae cum educeretur ad pœnam, misit ad socerum suum dicens:De viro, cujus hase sunt.concepi; agnosce cujus sit annulus, et armilla, et baculus. Qui agnitis muneribus, ait: Justior me est8, quia non tradidi eam Sela filio meo. Altamen ultra non cognovit illam. Instante autem partu, apparuerunt gemini in utcro : atque in ipsa eflusione infantum, unus protulit manum, in quaobstetrixligavitcocoinum, dicens : isle cgredietur prior. Illo vero retrahente manum, egressus est alter: dixitque mulier: Quare divisa est propter te muceria?et ob hanc causam vocavit nomenejus Phares. Postea egressus est frater ejus, in cujus

donec crescat Sella Alius meus : timebat enim, ne D nianu erat coccinum : quem appellavit Zara.

et ipse morcretur sicut fratres ejus. Qua? abiit, et habitavitindomo palris sui. Evolutis autem multis diebus, mortua est filia Sua uxor Judae : qui post luctum consolatione suscepta, ascendebat ad tonsores ovium suarum, ipse et Hiras opilio grcgis •

1 Pro opihone sive paslore, amicus legitur (ЛЗП) Sed verbum ambiguum est, quia iisdem littcris utrumque nomen scribitur : verum amicus ree, pastor roe legitur ; ЛУТ igitur nomen Hebrœum diversimode legit Hieronymus, roe hie loci, ríe vero in Quxslionibus Hebraicis. De hac diversa inter

Sretandi rationo apud Hieronymum non insólita, iximus in Prolegomenis nostris. Mart.

[T. XXXIII, B. XXXIX, С LXIX, Cap. XXXIX.] Igitur Joseph ductus in ^gyptum est.emitque eum Putiphar eunuchus Pbaraonis, princeps exercitus [Vulg. add. sui], vir ^Egyptus, de manu Ismaelitaгит, a quibus perductus erat. Fuilque Dominus

• Vulgatus inlerpres constan ter effert Thamnas llebrajus vero nruon.

8 In Hebrœo habet : Justißcata est ex me, non quod justa fuerit,sed quod comparatione illius minus mali fecerit,nequáquam vaga ad turpitudinem, sed liberos requirendo. Mart.

—Addil ms. Urbinashic nomen Thamar.

cum eo, et erat vir in cunctis prospere agens: habitavitque in domo domini sui, qui optime noverat esse Dominum cum eo, et omnia, quae gereret, ab eo dirigi in manu illius.Invenitque Joseph gratiam coram domino suo, et ministrabat ei, a quo propositus omnibus gubernabat creditamsibidomum, et universa quae ei tradita fuerant: benedixitque Dominus domui /Egyptii propter Joseph, et multiplicavit tarn in aedibus, quam in agris, cunclam ejus substantiam : necquidquam aliud noverat,nisi panem quo vescebatur. Erat autem Joseph pulchra facie, et decorus aspectu. Post inultos itaque dies injecit domina oculos suos in Joseph, et ait: Dormi mecum. Qui nequáquam acquiescens operi nefario, dixit ad earn : Ecce dominus meus, omnibus mihi traditis, ignorât quid habeat in domo sua; née quidquam est quod non in mea sit potestate, vel non tradideril mihi, praeter te, qua; uxor ejus es; quomodo ergo possum malum hoc faceré, et peccare in Deum [Vulg. add. raeum j? Hujuseemorti verbis per singulos dies, et mulier molesta erat adolescenti, et ille recusabat stnprum. Accidit autem quadam die, ut inlraret Joseph domum, et operis quidpiam absque arbitris faceret; et illa, apprehensa lacinia vestimenti ejus.diceret : Dormi mecum. Qui, relicto in manu ill i us pallio, fugit, et egressus est foras.Gumque vidisset muliervestem in m.-mibus suis, etseessecontemptam, vocavit[Vni<7. add. ad se] homines domus suae, et ait ad eos: ten introduxitvirum Hebrœum.ut illuderet nobis; ingressua est ad me, ut coiret mecum, cumque ego succlamássem, et audisset vocem meam, reliquit pallium quod tenebam, et fugit foras. In argumentum ergo fidei retentum pallium ostendit marito revertenti in domum suam [Vulg. tacet in et suam], et ait: Ingressus est ad me servus Hebraeus quem adduxisti ul illuderet mihi ; cumque audisset me clamare ', reliquit pallium [Vulg. add. quod tenebamj, et fugit foras. His auditis dominus, et nimium credulus verbis conjugis, iratus est valde; tradiditque Joseph in carcerem, ubi vincti regis custodiebantur, et erat ibi clausus. Fuit autem Dominus cum Joseph, et misertus ilüus dédit ei gratiam in conspectu principie carceris, qui tradidit in manu ipsius universos vinctos qui in custodia tenebantur; et quidquid fiebat, sub ipso erat. Nec noverat aliquid cunctis ei creditis: Dominus enim erat cum illo, et omnia opera ejus dirigebat.

[T. XXXIV, С LXX, Cap. XL] His itaque gestis, accidit ut peccarent duo eunuchi, pincerna * regis /Egypti, et pistor, domino suo. Iratusque Pharao contra eos (nam alter pincernis praeerat.alter pisto

• Aliter mss. codices et canon Hebr. verit. qui legunt: Cumque vidisset me clamare ; sed idem est sensus in utraque lectione. Mart.

— Nostri et quos Mariian.consuluit mss., vidisset pro audisset.

1 Notât sanctus Hieronymus in Hebrœo scriptum

A ribus), et misit eos in carerem principis militura in quo erat vinctus et Joseph. At custos carceris tradidit eos Joseph,qui et ministrabat eis. Aliquantum temporis fluxerat, et illi in custodia tenebantur. Videruntque ambo somnium nocteuna juxta inlerpretationem congruam sibi; ad quos cum introisset Joseph mane, et vidisset eos tristes, sciscitatus est dicens: Cur tristior est hodie sólito faciès vestra? Qui responderunt : Somnium vidimus, et non est qui interpretetur nobis. Dixitque ad eos Joseph : Nunquid non Dei est interpretado? referte mihi quid videritis. Narravit prior, praepositus pincernarum, somnium suum : Videbam coram me vitem, in qua erant tres propagines, crescere paulatim in gemmas, et post flores uvas maturescere:

n calicemquePharaonis in manu mea;tulli ergo uvas, et expressi in caliccm quem tenebam, et tradidi poculum Pbaraoni. Respondit Joseph : Haec est interpretado somnii : Tres propagines, tres adhuc dies sunt, post quos recordabitur Pharao ministerii tui et restituet te in gradum pristinum :dabisque ei caliccm juxta officium tuum, sicut faceré ante consueveras. Tantum memento mei, cum tibi bene fuerit, et facias mecum misericordiam ; ut suggéras Pharaoni, et [Vulg. ut] educat me de isto carcere; quia furto sublatus sum de terra Hebrœorum, et hio innocens in lacum missus sum. Videns pistorum magister quodprudenter somnium dissolvisset,ait: Et ego vidi somnium : Quod haberem tria canistra fariпае super caput menm; et in uno canistroquod erat excelsius, portare me отпек cibos qui flunt

"arte pistoria, avesque comedero ex eo. Respondit, Joseph : Haec est interpretado somnii: Tria canistra tres adhuc dies sunt; post quos auferet Pharao caput tuum ас suspendet te in cruce, et lacerabuntvolucres carnes tuas. Exin dies tertius natalis [Vulg. natalitius] Pharaonis erat : qui lacions grande convivium puerissuis, recordatus est inter epulas magistri pincernarum,et pistorum principis.Restituitque alterurn in locum suum, ut porrigeret regi [Vulg. ei] poculum : alterum suspendit in cruce [Vulg. patíbulo], ut conjectoris ventas probaretur Et tarnen succedentibus prosperis, praepositus pincernarum oblitus est interpretis sui.

[G. LXXI, Cap. XLI.] Post duos annos vidit Pharao somnium. Putabat ее stare super fluvium,

D de quo ascendebant Septem boves, pulchrae et crassae nimis : pascebantur in locis palustribus. Aliae quoque Septem emergebant de ilumine, fcedae confecta?que macie et pascebantur in ipsa amnis ripa in locis vircntibus : devoraveruntque eas quarum mira species et habitudo corporum erat. Sxpergofactus Pharao, rursum dormivit, et vidit

esse Matee, illud verbum quod in nomine servi Abraham supra legitur. Hodie tarnen in Hebraeo illud verbum uonnihil habet diversitatis, quia pro servo Abraham supra, cap. xv, 2, scribitur; pwn matee : bic vero noiffO musce. Nomen autem masec more vulgi pincernam vocat Hieronymus. Mart.

alterum somnium.

culmo uno piense atque formosae : aliœquoquetotidem, spicœ tenues,etperoussae uredine oriebautur, devorantes omnem priorum pulcbritudinem. Evigilans Pharao postquietem, et facto mane, pavore perterritus, misit ad [Vulg. add. omnes] conjectures iEgypti cunctosque sapientes, et occersitis narravit somnium, nee erat qui interpretaretur. Tunc demum reminiscens pincernarura magister ait : Confíteor peccatum meum : Iratus rex servis suis, me et magistrum pistorum retrudi juesit in carcerem principie militum : ubi una nocte uterque vidimus somnium, prœsagiuu: futurorum. Erat ibi puer Hebneus, ejusdem ducis militum famulus: oui narrantes somnia, audivimus quidquid postea

Septem spicœ pullulabant in A, ennl venient fertilitatis magna) in universa terra

iEgypti: quos sequentur septem anni alii tantae stctilitatis, ut oblivioni tradatur cunctaretro abundantia: consumpturaestenimfamesomnem terram, et ubertatis magnitudinem perditura est inopias magniludo. Quod autemvidisti secundo ad eamdem rem pertinens somnium, firmitatis indicium, est, eo quod fiat sermo Dei, et velocius impleatur. Nunc ergo provideat rexvirum sapientem et industrium, et praeficiat eum terrae iEgypti ; qui constituât prepósitos per singulas [Vulg. cunetas] regiones, et quintam partem fructuum per septem annos f'ortilitalis [Vulg. slerilitatis], qui jam nunc futuri sunt, congreget in horrea, et omne frumentum sub Pbaraonis potestate condaturserveturque

rei probavit eventus : ego enim redditus sum offi- - in urbibus. Et paretur futurae septem 'annorum

ció meo et il le suspensos est in cruce. [В. XL.] Protinus ad regis imperium eductum de carcere Joseph totonderunt : ac veste mutata, oblatusestei. Cui ille ait : Vidi somnia, nee est qui edisserat: quae audivi te prudentissime [Vulg. sapientiseimej conjiccre. Respondit Joseph :Absquemel)eus respondebit prospera Pharaoni '.Narravit ergo Pharao quod viderat : Putabam me stare super ripam fluminis, et septem boves de amne conscendere, pulchras nimis, et obesis carnibus, quae in pastu paludisviretacarpebant. Etecce, has sequebantur alias septem boves in tantum deformes et macilentas, ut nunquam tales ¡n terra iEgypti viderim : quœ, devoratiset comsumptis prioribus, nullum saturitatis dedere vestigium sed simili macie

fami, quaä oppressura est iEgyptum, et non consumetur terra inopia. Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris ejus: locutusque est ad eos: Num invenire poterim'us talem virum, qui spiritu Dei plenussit? Dixit ergo ad Joseph: Quia ostendit Deus tibi omnia quae locutus es, nunquid sapientiorem et similem tui invenire potero? Tu eris super domum meam, et ad tui oris imperium cunctus populus obediet : uno tantum regni solio te praecedam. Dixitquoquerursum Pharao ad Joseph: Ecce constituí te super universara terram iEgypti. Tulit annulum de manu sua etdediteum in manu ejus, vestivitque eum stola byssina, et collo torquem auream circumposuit. Feoitque eum ascenderé super currum suum secundum, clamante

et squalore torpebant. Evigilans, rursum sopore G prœcone, ut omnes coram eo genu flecterent, et depressus, vidi somnium : septem spicae pullulabant in culmo uno plenae atque pulcherrimae. Alisa quoque septem tenues et percussae uredine, oriebantur e stipula quae priorum pulcbritudinem devorarunt. Narravi conjectoribus somniorum [Vulg. somnium], et nemo estqui edisserat. Respondit Joseph : Somnium regis unum est: quae facturus est Deus, ostendit Pharaoni. Septem boves pulchrae, et septem spicae plenae, septem ubertatis anni sunt : eamdemque vim somnii comprehendunt. Septem quoi|ue boves tenues atque macilentae, quœ ascenderunt post eas, et septem spicae tenues, et vento urente percussœ septem anni sunt venturae famis. Qui hoc ordine complebuntur: Ecce septem

praepositum esse scirent univereae terrae iEgypti. Dixit quoque rex ad Joseph : Ego sum Pharao: absque tuoimperio non movebit quisquam manum aut pedem in omni terra iEgypti. Vertitque nomen illius, et vocavit eum lingua iEgyptiaca,Salvatorem mundi '. Deditque illi uxorem Aseneth.filiam Potiphares, sacerdotis Hieliopoleos. [T. XXXV.] Egressusitaque Joseph ad terram iEgypti (triginta autem annorum erat quando stetit in conspectu regis Pharaonis), circuivit omnes regiones iEgypti. Venitque fertilitas septem annorum : et in manípulos redaclœ segetes congregatae sunt in horrea iEgypti. Omnis etiam frugum abundantia in singulis urbibus condita est. Tantaque fuit multitudo

[ocr errors][merged small][ocr errors]

'Vulg. abandantia] tritici, ut arenes maria coœqua- A Deum enim timeo. Si pacifici estis, frater vester

retur, et copia mensuram excederet. Nati sunt autem Joseph filii duo antequam venirel fames; quos ei peperit Asenelh, filia Puliphares, sacerdotis Heliopoleos. Vocavitque nomen primogeniti. Manasses, dicens: Oblivisci me fecit Deus omnium laborom nieorum, et domus patris mei. Nomen quoque secundi appellavit Epbraim, dicens: Crescere me fecit Deus in terra paupertatis mea:. IgiturtransactisSeptem annis ubertatis, quifuerantin Jïgypto, cœperunt venire eeptem anni inopia)» quos praedixerat Joseph : et in universo orbe fames prnevaluit; in cuneta autem terra /Egypti deera' panis. Qua esuriente, clamavit populus ad Pharaonen), alimenta petens. Quibus ille respondit : He

unua ligetur in carcere: vos autem abite, et ferte frumenta quœ emislis, in domos vestras, et fratrem vestrum minimum ad me adducite, ut possim vestros probare sermones, et non moriamini. Fecerunt, ut dixerat, et locuti sunt ad invicem : Mérito hœc patimur, quia peccavimus in fratrem nostrum, videntes angustiam anima; illius, cum deprecaretur nos, et non audivimus; ideirco venit supernos ista tribulatio. E quibus unus Ruben, ait: Nunquid non dixi vobis : Nolite peccare in puerum, et non audistis me? en sanguis ejus exquiritur. Nesciebant autem quod intelligcret Joseph : eo quod per interpretem loqueretur ad eos. Avertitque se parumper; et flevit: etreversus locutusestad eos.

ad Joseph, et quidquid vobis dixerit, facite. Gre- R Tollensque Simeon, et ligans illis praesentibus,

scebat autem quotidie fames in omni terra : ape ruitque Joseph universa horrea et vendebat /Egyptiis : nam et illos oppresserai fames. Omnesque provincia? veniebant in ¿Egyptum, utemerentescas, et malum inopiœ temperaren!.

[В. XLI, С. LXX1I, Cap. XLII.] Audiens autem

Jacob quod alimenta venderentur in /Egypto, dixit

filiis suis: Quare negligitis? audivi quod triticum

veoundetur in ;Egypto: descendite et emite nobis

necessaria, ut possimus vivere et non consumamur

inopia. Descendentes igitur fratres Joseph decern,

ut emerent frumenta in ¿ïgypto (Benjamin domi

retento ab Jacob, qui dixerat fratribus ejus: Ne

forte in itinere quidquam patiatur mali), ingressi

sunt terrain ^Egypti cum aliis qui pergebant ad

emendum. Erat autem fames in terra Chanaan. Et

Joseph, princeps (Vulg. add. erat in terra) jEgy

pti, atque ad illius nutum frumenta populis vende

bantur. Cumque adorassent eum fratres sui, et

agnovisset eos, quasi ad alienos durius loquebatur,

interrogans eos: Unde venistis? Qui responde

runt: De terra Ghanaan, ut emaraus victui ne

ceesaria. Kt tamen fratres ipse cognoscens, non est

agnitus ab eis. Recordatusque somnorum, quoe

aliquando viderat, ait ad eos: Exploratores estis:

ut videatis infirmiora terree, venistis. Qui dixerunt:

Non eet ita, domine, sed servi tui venerunt ut

emerent cibos. Omnesfilii unius virisumus: pacifici

venimos, nee quidquam famuli tui machinantur

mali. Quibus ille respondit: Aliler est: immunita

terrae hujus considerare venistis. Et [Vulg. At] illi,

Duodecim, inquiunt, servi tui, fratres sumus, filii

Tiri unius in terra Chanaan, minimus cum patre

nostro est, et alius non est super. Hoc est, ait,

quod locutus sum: Exploratores estis. Jam nunc

experimentum vestri capiam; per salutem Pharao

nis non egrediemini hinc, donee veniat frater

»ester minimus. Mittite e vobis unum, et adducat

eum, vos autem eritis, in vinculis, donee probentur

quae dixistis, utrum falsa an vera sint: alioquin

per salutem Pharaonis exploratores estis. Tradidit

ergo eos custodia: tribus diebus. Die autem tertio

eductis e career«, ait: Facite qua: dixi, et vivctis:

jussit ministris ut implorent saceos eorum tritico, et reponerent pecuniassingulorum in sacculissuis, datis supra cibariis in viam: qui fecerunt ita. At illi portantes frumenta in asinis [Vulg. add. suis] profecti sunt. Apertoque unus sacco, ut daret jumento pabulum in diversorio, contemplatus pecuniam in ore sacculi, dixit fratribus suis : Reddita est mihi pecunia mea [Vulg. tac. mea], en habetur in sacco. Etobstupefacti, turbatique, dixerunt mutuo: Quidnam est hoc quod fecit nobis Deus? Veneruntque ad Jacob patrem suum in terram Ghanaan, et narraveruntei omnia quœ aeeidissent sibi, dicentes: Locutus est nobis dominus terra: dure, et putavit nos exploratores provincia:. Cui respondimus : Pacifici sumus, nee ullas molimur insidias,

С Duodecim fratres uno patre geniti sumus: unus non est super, minimus cum patre versatur in terra Chanaan. Qui ait nobis: Sic probabo quod pacifici sitis: Fratrem veslrum unum dimittite apud me, et eibaria domibus vestris necessaria sumite, et abite, fratremque veslrum minimum adducite ad me, ut sciam quod non sitis exploratores, et istum, qui tenetur in vinculis, reeipere possitis, ac deinceps emendi qua: vultis habeatis licentiam. His dictis cum frumenta effunderent, singuli repererunt in ore saecorum ligatas pecunias exterritisque simul omnibus, dixit paler Jacob : Absque liberie me esse fecislis, Joseph non est super, Simeon tenetur in vinculis, Benjamin auferetis: in me hœc mala omnia reciderunt. Cui respondit Ruben:

fj Duos Alios meos interfice, si non reduxero ilium tibi : trade ilium in manu mea, et ego eum tibi геstituam. At ille: Non descendet, inquit, Alius meus vobiscum: frater ejus mortuus est, ipse solus remansit: si quid ei adversi accident in terra ad quam pergitis, deducelis canos meos cum dolore ad micros.

[B. LXII, С LXXI1I, Cap. XLIII.] Interim fames omncm lerram vehementer premebat. Consumptisque cibis, quos ex .¿Egypto detulerant, dixit Jacob ad Alios suos: Rcvertimini, et emite [Vulg. add. nobis] pauxillum escarum. Respondit Judas : Denuntiavit vir nobis ille sub teatificatione jurandi, dicens : Non

« PoprzedniaDalej »