Obrazy na stronie
PDF

mciech cum Abraham, et tic nemore plántalo in A XXX. Catalogue generationum qui ex Jacob orti

Bersabee.

XVI. Tentavit Deus Abraham ut oflerret (ilium suum, et promissio facia est benedictionum in semine ejus.

XVII. De morte Sarre et emptione agri Ephron, et speluncae duplicis.

XVIII. Servum adjurans dirigit Abraham ut de cognatione ejus uxorem acciperet Isaac, et de coojunctione ejus et Rebeccas.

XLX. Abraham Ceturam duxit uxorem. De obitu ejus et sepultura. Deconceptu Rebeccœ.et partu. De pulmento Jacob, et benedictione primitiarum Esaa.

XX. Ubi Isaac peregninatiis est in Geraris, et Rebeccam conjugem suam dicit esse sororem T atque ¡и illa terra sévit, et centuplum invenit. Ubi Palaestini invidentes ei puteos quos foderat, obruerunt.

XXI. Apparuit Deus ad Isaac sponte impleturum se quod pollicitus est Abrahœ. Atque ibi cum Amalee fœdus iniit.

XXII. De senectute Isaac, et ubi Jacob benedictionem subripuit Esau.

XXIII. Isaac vocavit Jacob, et prœcepit ei ne conjugem Chanansam acciperet, sed ad Mesopotamiam pergeret, et ad Laban avunculus suum, et Esau Chananaeas accepit uxores.

XXIV. Jacob profectus dormivit in Bethel, atque inde venit Charrán, ubi servivit Laban, pro filiabus suis, et de conjunclione eorum.

XXV. Jacob filios de Lia et Rachel atque utraque С fámula suscepit. Et de pastu gregum.

XXVI. Varias virgas ponit Jacob in lanoibus, et de assuraptione ejus cum vellet рдtriam repodare, ас persecutione Laban, et juramento utrorumque.

XXVII. Proficiscenti Jacob obviam fuerunt angelí Dei, et legatos ас muñera mittit ad Esau fr.it rem suum, et de lucU ejus cum angelo, et immutatione nominis, ut Israel vocaretur.

XXVIII. Sichern Alius Emmor Dinam filiam Jacob rapuit, et de ultione pudicitiro ejus. De profectione Jacob, et de abjeetione idolorum, qua- eub terebinthum obruit.

XXIX. Verno tempore in Euphrata parturiens Rachel decessit, et sepulta est in Beth-Lehem. Ruben coneubuit com concubina patris sui, et Isaac se- В nectute confectus obiit.

sunt. De segregalione virorum.

XXXI. Joseph prae caeteris filiis a patre diligitur. De somniis ejus et ubi fratres suos in pastu ovium oecupatos visitât, et in puteo deponitur, et Ismaclitis negotiatoribus distrahitur.

XXXII. Judas ad Hiram Odollamitem descendit, atque inde duxii uxorem, et filio suo Thamar accepit,qua; sequenti tradita,et utroque viduata in domo patris sedit, ac socero fetandum corpus fraude subjeeit.

XXXIII. Joseph in ^Egyptum distrahitur atque ab ¿Egyptia domina adamatur, ille recusat adulterium.

XXXIV. Duo eunuchi, prosposilus pincernarum ac pislorum in carcere eomnium vident, atque Joseph interpretationem sciscitantur, et Pharao somnium videt atque Joseph praesagus factus est futurorum,

XXXV. Joseph, potestate accepta terra? ¿Egypli, septem annorum fertilitatem, regalibus recondit in horréis, ас famis tempore totidem annorum dum frumenta distrahit, a fratribus secundo remeantibus recognoscitur, et muneribus datis, ut patrem deponerent bortatur, ac véhicula dirigit.

XXXVI. Nuntio audito Jacob gaudens pergit in vEgyptum.ac nuntios dirigit ad Joseph,et obviam patri pergens amplexatus eum flevit, fratres suos patremque coram Pharaone statuit, ac dedit eis terram Gesen, et omni s terra ¿Egypti famis egestate coacta pro argento venit, et quinta pars solvit Pharaoni.

XXXVII. De aegritudine Jacob et benedictione duorum liliorum Joseph, et partem unam extra fratres suos dedit Jacob Joseph filio suo quam tulit de manu Amorrhaei.

XXXVIII. Jacob vicinior obitu filios convocat suos et propriis benedictionibus munerat, et futuri temporis sacramenta praesagat. Ne in .Sgyptiorum sepulcris poneretur et filios hortatur, ut eum collocarent in sepulcro majorum. Emisso spiritu aromatibus curatur atque ejus corpus ad terram Chanaan deportatur, et fratres ne ab Joseph vicissitudinem sceleris reeiperent, deprecatur Joseph moriens fratres suos juramento constringens, ut cum illis visitatio divina respexerit, ejus secum ossa portèrent.

BREVES LIBRI BRESITH, ID EST GENESIS.

I. De lucis exordio, et divisione tenebrarum a luce,

et die prima. IL De divisione aquarum, et firmamento inter eas

facto, et secunda die.

III. De congre-ratione aquarum sub cœlo, et germine terrae, et tertia die.

IV. De luminaribus cœli et divisione diei et noctis,

et quarta die.

V. De reptilibus et volatilibus, et die quinta.

VI. De jumentis et bestiis terra;, et croatione hominis, et sexta die.

VII. De ssnetificatione diei septimi, et paradiso, et de Ouminibus ejus, et nomine ibi pósito.

VIII. De Adam ubi nomina animantibus universis

irnposuit, et de muliere quomodo facta sit, et \ XXX. De Esau ubivendidit primogénita 6ua Jacob,

transgressione eorum.

IX. De irrogata in eos a Domino sententia, et de tunicis, et de Cherubim flammeo gladio *.

X. De Gain et Abel, et maledictione Dei in parricidas.

XI. De Seth qui Adees natus est pro Abel, et de generatione ejus usque ad Noe.

XII. De gigantibus, et Noe, et arca, et diluvio.

XIII. De egressu Noe de arca, et de aedificatione altaris '.

XIV. De nuditate Noe, et maledictione Chanaan.

XV. De generationibus trium flliorum Noe, et de
Nemrod.

XVI. De aedificatione Turris et confusione lingua

et de promissionibus Dei in Geraiis, et ubi seminavit et invenit oentuplum.

XXXI. De promissione Isaac et Bersabee, ubi secundo apparuit ei Dominus, et de pacto regis Abimelech cum Isaac, et de Esnu et uxoribus ejus.

XXXII. De caecitate Isaac, et quomodo pro Esau benedixit Jacob.

XXXIII. De odio Esau circa Jacob, et fuga Jacob ad Laban, et de somnio et scala, et angelis, et Dominum vidit loquentem ad se.

XXXIV. De eervitio Jacob pro uxoribus, et conceptu oviuin pro varietate virgarum, et de nativitate filiorum Jacob.

rum, et de progenie Sem usque ad Abraham et -n XXXV. De profectione Jacob de Mesopotamia, et

Lot.

XVII. De egressione Abrahae de terra Chaldaeorum in Haran Mesopotamia cum fratribus suis.

XVIII. De Dei promissione ad Abraham, et de profectione ejus in terram Chanaan, et ubi ei Deus secundo apparuit.

XIX. De ingressu Abrahae in ¿Egyptum, ac reditu ejus in Bethel, et de discessu Lot, et habitatione ejus in Sodomis.

XX. De Dei promissione tertio ad Abraham, et de trecentis decern et octo vernaculis', ccesis hostibus, el revocato Lot.

XXI. De Dei promissione quarta ad Abraham, in Hebron, et de praenuntiatione Dei quod peregrinaretur semen ejus, et de nativitate Ismael.

XXII. De promissione Dei quinta ad Abraham et С
de immutatione nominum Abraham et Sara;.
De pacto circumeisionis.

XXIII. De Domino quomodo in tribus apparuit
Abrahae in convalle Mambre, ubi pollicetur ei
Isaac nasciturum, et de quinquaginta * justis in
Sodomie.

XXIV. De subversione Sodomorum, et conceptu
flliarum Lot de patre.

XXV. De profectione Abrahae in Gerara, et quae apud eum gessit Abimelech rex Palaestinorum.

XXVI. De nativitate Isaac, et de ludo ejus cum
Ismael, et de expulsione Agar cum Filio, et de
pact'one Abimelech rex Paloßstinorum.

XXVII. De Isoac ubi immolatur a patre, et quod
Bathueli Rebecca sit nala, et de obitu Sarœ.

XXVIII. De Rebecca, (|uomodo Abraha? servus pe-
titor aeeedens acceptait! jungit Isaac.

XXIX. De Abraham ubi Cethuram aeeepit uxorem, et de obitu Abrahae : et de progenie Ismaelis, et de conceptu et partu Rebecca?.

1 Palatinus codex, quocum hos breves contulimus, verba fliimmeo gladio ignorât.

a Idem nomen Ad» respuit.

'Haec quoque, et de œdijicatione allaris, facet Pal. ms.

de jurgio ejus cum Laban et pacto, et de divisione angelorum, et colluclatione, et pacatione Jacob cum Esau.

XXXVI. De habitatione Jacob in Sichern, et stupro in üinam, et interfectione urbi3, et de idolis absconditis sub lerebintho.

XXXVII. De reditu Jacob in Bethel, in quo denuo apparuit ei Deus et voeavit eum Israel, et de Ephrata ubi Rachel, edito Benjamin, obiit et sepulta est; et ubi Ruben ad coneubinam patris sui ingressus est, et nominibus patriarcharum, et de obitu Isaac, et generationibus Esau.

XXXVIII. De Joseph et somniis ejus, et venditione ejus in ¿Egyptum, et de Jude, et quae de Thamar memorantur'.

XXXIX. De Joseph ab eunucho empto et in carcerem misso, et de somniis Pharaonis.

XL. De Joseph edueto de carcere, et quomodo somnium regi edisserit, et dominus jf¡gypti constitutus est, et de uxore ejus ac duobus liberie.

XLI. De fratribus Joseph, quomodo descenderunt
in .Œgyptum, et de reditu eorum, relicto Simeon,
et pecunia reperta in saccis.

XLir. De secunda fratrum Joseph profectione cum
Benjamin in .Egyptum, et agnitione mutua.

XLIII. De subventione et muneribus a Joseph fra-
tribus datis, et de profectione Jacob cum omni
domo sua in /Egyptum.

XLIV. De ingressu Jacob ad Pharaonem,ct de posD sespione sibi data in terra Gessen.

XLV. De. calígine oculorum Jacob, et benedictione in iiliis Joseph, et benedictione filiorum Jacob duodeeim.

XLVI. De obitu Jacob et sepultura ejus in Hebron, et de morte Joseph.

* Auctius hie est uno verbo pergens Pal. exemplar. 5 Numerus quinquaginta in Palatino deeideratur e Denique et ista, et qux de Thamar memorantur. absunt a Palatino ms.

CAPITULA LIBRI BRESITH, ID EST GENESIS.

I. De die primo, in quo luxfacta est.

II. De die secundo, in quo crelum factum est.

III. De die tertio, in quo terra et mare.

IV. De die quarto, in quo sol, et luna, et stellœ.

V. De die quinto, in quo repentia in mari, et volatilia cœli.

VI. De die sexto, in quo quadrupedia et serpentes et besliae et omnia pécora, et repentia, et homo.

VII. De die séptimo, in quo requievit, omni opere consummato, Deus.

VIII. De hoc libro in quo universa quae facta sunt dicit, et de quatuor fluminibus.

IX. De nomine pósito in paradiso, et ubi рпесерtum dal Dominus Adae, et eunetis animantibus Adam imposuit nomina, et de muliere formata de costa ejus.

X. Ubi seduxit serpens mulierem.

XI. Ubi interrogantur de transgressu. XII.Educuntur de paradiso,ne sumantdeligno vitae. \ 11. Nati sunt Adíe filii Cain, et Abel.

XIV. Cain oeeidit fratrem suum.

XV. Adae natus est Seth pro Abel.

XVI. De generationibus hominum.

XVII. Enoch placuit Deo, et transtulit illum Deus, et de Mathusale, et Noe.

XVIII. Acceperunt sibi uxores filii Dei, et iratus est Deus.

XIX. Noe placuit Deo, etpraseepit ei Deus ut faceret arcam.

XX. Ingressus est Noe in arcam, et factum est diluvium.

XXI. Memoratus est Dominus Noe, et eorum qui cum ¡Mo erant, et siccata est aqua.

XXII. Anno sexcentésimo et uno vita? Noe exiit de area ipse, et qui erant cum eo.

XXIII. Benedixit Dominus Noe et filios ejus.

XXIV. Statuit Dominus diluvium minime futurum.

XXV. De tribus liliia Noe, Sem, Cham, et Japhet, et de ipso ubi inebriatus est.

XXVI. De generationibus Noe et filioium ejus.

XXVII. De coinmietione linguarum, et turre confusiouis, et de generationibus Hern.

XXVIII. De generationibus Thare patrie Abraham. XXXIX. Dixit Dominus ad Abraham, Exi de terra

tua.

XXX. Ubi visus est Dominus Deus Abrah.-c ad locum Sichern. Quomodo in /Egypto pósito, tulit Pharao Sarai in unorern sibi.

XXXI. De promiesione Abrahae et semini ejus.

XXXII. Ubi pugnaverunt reges quatuor arlversus quinqué, et ceperunt Lot, et omnem equitatum Sodomorum, et Melchisedech obtulit Abrahae decimas.

A XXXIII. Ubi visus est Dominus Abrahae,et benedixit eum, et dixit ei : Peregrinum erit semen tuum, et genuit ei Agar Ismaelem.

XXXIV. Visus est Dominus Abrahœ, et dedit ei Signum circumeisionis, et de Isaac.

XXXV. Visus est Dominus Abrahae,cum h-et perderé Sodomitas.

XXXVI. Venerunt duo angeli in Sodomis, et manserunt apud Lot.

XXXVII. Pluit Dominus ignem et sulphur decœlo, et evertit Sodomam, et filies Lot coneeperunt de patre suo.

XXXVIII. Locutus est Dominus ad Abimelech pro Sara.

XXXIX. Sara peperit filium, et voeavit eum pater ■n ejus Isaac.

XL. Dixit Sara ed Abraham : projice ancillam et filium ejus, et in Bersabee locutus est ángelus Domini ad Agar.

XL1. Juraverunt invicem Abraham et Abimelech.

XLII. Deus tentavit Abraham in Isaac, et de generationibus Nahor.

XLIII. Defuncta est Sara, et emit locum Abraham ad sepulcrum ab Ephron.

XLlV. Praecepit Abraham servo,et profectus est, et adduxit Rebeccam, et Abraham Cethuram duxit uxorem.

XLV. Vixit Abraham annis centum septuaginta quinqué, et obiit.

XLVI. De generationibus Ismael, et obitu ejus. Q XLVII. De generationibus Isaac.

XLVIII. Facta est fames; et visus est Dominus Isaac, et dixit ei : Noli de&oendere in ¿Egyptum: et habitavit in Geraris, ubi seminavit et fecit centuplum, et juravit cum Abimelech.

XLIX. Senuit Isaac, et benedixit Jacob pro Esau, ei neseivit.

L. Dimisit Isaac Jacob filium suum, ut iret in Mesopotaraiam.

LI. Vidit Jacob visum ; et Dominus locutus est ad eum, et benedixit eum.

LH. Venit Jacob in Orienlem et acoepit filias Laban sibi uxores.

LUI. Peperit Lia Jacob viro suo filios quatuor, et cessavit a partu. n LIV. Rachel dedit Jacob ancillam suam Balam, et peperit ei duos filios.

LV. Et Lia dedit Jacob ancillam suam, et peperit ei duos filios, et de mandragoris : el ipsa peperit filios duos el Dinam.

LVI. Memoratus est Dominus Rachel, et peperit Joseph, et statuit Jacob cum Laban de ovibus varus.

LVII. Dixit Dominus ad Jacob : Reverteré in ter- A

ram patris tui, et consecutus est eum Laban, et

juraverunt invicem. LVI1I. Vidit Jacob castra Dei, el misit nuntios ad

fratrem suum, et luctatus est cum angelo. L1X. Venit Jacob in civitatem Sichimorum, ubi

occiderunt filii ejus omnes inhabitantes propter

Diñan. LX. Dixit Dominus ad Jacob : Ascende in locum

Bethel, et abjecit omnia idola. LXI. Visus est Dominus ipsi Jacob, et benedixit

eum, et cognominavit eum Israel. LXII. Ubi peperit Rachel Benjamin, et mortua est,

et de generalionibus Jacob, et obitu Isaac patris

ejus. LXIII. De generationibus Esau. .,

LXIV. De principibus Esau.
LXV. Qui regnaverunt in Edom priusquam esset

rex in Israel. LXVI. De Joseph et somniis ejus. I.XVII. Ubi missus est in puteum, et distractua

Ismaelitis. LXVIII. De Juda et Thamar uxore fllii ejus, quae

erat vidua. LXIX. De Joseph et uxore Putiphare. LXX. De bis qui in carcere somnia viderunt,et interpreta vit eaJoseph. LXXI. Somnium Pharaonie, quod interpretavit

Joseph, et faclua est dominus terras /Egypti, et nati sunt ei duo fllii.

LXXH. Ubi misit Jacob Alios suos in .-ligyplum.et cognovit eos Joseph, et unum ex ipsis reclusit usque dum veniret ejus frater Benjamin.

LXXIII. Invaluit fames,et venerunt ad Joseph fratres sui cum Benjamin, et mandavit patri suo venire ad se.

LXXIV. Visus est Dominus Jacob, et dixit ei : Descende in .Egyptum.

LXXV. Nomina filiorum Israel,qui ingrcssi suntin /Egyptum.

LXXVI. Ubi venit Joseph obviara Israeli patri suo.

LXXVII. Nuntiavit Joseph Pharaoni, quoniam venit pater ejus.

LXXV1II. Dixit Pharao ad Joseph, ut eligeret terram in qua habitaret pater ejus.

LXXIX. Habitavit Israel in ¿Egypto, et dixit filio suo Joseph ne sepeliret eum' illic, et vixit Jacob annis centum quadraginta septem.

LXXX. Infirmatus Jacob benedixit Alios Joseph alternis manibus.

LXXXI. Vocavit Jacob omnes Alios suos,et dixit eis quae ventura essentin novissimis diebus, et defunctus, sublatus et sepultus est in terra sua.

LXXXI I. Vixit Joseph annis centum decern,et adjuravit fratres suos ut,cum visitarentur a Domino, tollerent secum ossa ejus in terram suam.

CAPITULA IN LIRRUM GENESEOS. Ex Vaticano Codice ms. antiquissimo.

I. Ubi lux primo fieri jubetur. i

II. Firmamentum die secundo facit.

III. Ubi aqua? a terra separan jubentur.

IV. Ubi terra germinare jubetur die tertio.

V. Ubi luminaria fieri jubentur die quarto.

VI. Luminare factum.

VII. Ubi ex aquis animalia jubentur die quinta.

VIII. Ubi animalia benedicitur [lege benedicuntur].

IX. De terra animalia produci jubetur [lege jubentur] die sexto.

X. Ubi Dens hominem fieri jubet.

XI. Ubi Adam factus benedicitur.

XII. Ubi Adam escarum accipit potestatem.

XIII. Urbis [Lege Orbis] consummate.

XIV. Recapitulatio creationis.

1 Seriein istam capitulorum retinetantiquissimus codex manuscriptus Vaticana? bibliotheca?,qui fuit olim celeberrimi monasterii Parfensis. Nonnullos sustulimus solœcismos et barbaríamos exscriptoris, quia tolerari non potuerunt. Caetera ut legunlur in manuscripto cum propriis vitiis exhibemus, lectorem rogantes, ne confessa prrata librariorum vetcrum typographis nostris imputet, vel nobis hujus voluminiseditoribus. Notandumestautcm omissum

XV. Adam de limo factus.

XVI. Paradisus factus.

XVII. De Auminibus.

XVIII. Prœceptum Ada? in paradiso.

XIX. Ubi Adam nomina pecoribus imponit.

XX. De muliere facta.

XXI. De serpente.

XXII. Ubi se nudos viderunt Adam et Eva.

XXIII. Ubi Dominus ad Adam in paradiso loquitur.

XXIV. Sententia in serpentem.

XXV. Ubi Adam ex paradiso expellitur.

XXVI. Primogenitus Ada; Kain.

XXVII. Habel natus.

XXVIII. Sacrificium Kain et Habel.

XXIX. Ubi Kain fratrem oeeidit. i

esse ab scriptore ms. codicis Vaticani capitulum ultimum, in quo pars ultima libri Geneseos repraesentari debet in hunc aut similem modura : « Ubi Joseph vixit annos centum et decern, et adjuravit fralres suos, ut cum visitarentur, tollerent 8»cum ossa pjus in terram suam. » Natr. liber Geneseos non explicit in capitulo Cliv, ubi Jacob filins suos duodeeim benedicit, sed in, morte et sepultura Joseph, fllii Jacob. Mart.

XXX. Ubi Kein in Ierra maledicitur.

XXXI. Comraoraüo Kain a facie Dei, et de genere ejus.

XXXII. De filiis Lamech qui osteoderunt >.

XXXIII. De música? artis vindicta Laraach s.

XXXIV. Ubi Adam rursus Alios suscepit.

XXXV. Decapitulatio [lege Recapitulatio] fabricas
Ade.

XXXVI. Ubi Adam moritur.
XXXVI). Enoch ubi translatas est.
XXXVIH.Ubi filiiDei filias hominum concupierunt.
XXXIX. Ubi iratus Dominus vitam homiaum in cxx

annos terminât.

XL. De gigantibus.

XLl. Ubi hominem Deus delere minatur.

XLI1. Generationes Noves [lege Noe].

XLIII. Ubi Deus arcam fieri jubet.

XLIV. Ubi Noe in area introiit.

XLV. Ubi diluvium factum est.

XLVI. Ubi corvus dimittitur.

XLVII.Ubi de Area exirejubenturNoe et filii ejus.

XLVIII. Ubi Dominus pollicetur jam non exterminare hominem.

XLIX. Ubi Noe Alios benedicit.

L.Quia sanguis anima sit,et ideo ab esu probibetur.

LI. De arca [lege arcu] in nube in signum.

LH. Quod Kam paler Kananeorum [lege Cham.... Chananaeorum] sit.

LUI. Quod Noe vino inebriatur, et a filio irridetur.

LIV. Generationes filiorum Noe; inilium novarum linguarum

A l-XXHI. Ubi quatuor reges adversus Sodoraam veniunt.

LXXIV. Ubi Abraham praedaro cum Lot reduxit.

LXXV. De Melchisedech.

LXXV1. Ubi Deus tertio visus est Abrahas.et filium promittit.

LXXVII.Abrahamcredidit Deo.et reputatum estilli.

LXXVIII. Abraham per signa sacrificat.

LXXIX.Destamentura[/«äfeTestamentum]Abraham.

LXXX. Ubi Sarai risit.

LXXXI. Ubi Agar fugit.

LXXXlI. Ubi Dominus Abraham patrem gentium pollicetur.

LXXXIII. Ubi eum Deus circumoidi jubet.

LXXX1V. Ubi Abraham pro Ilismael rogat.

LXXXV. Ubi Abraham omnes suos circumeidit.

LXXXVI. Ubi Dominus cum duobus venit sub arbore Mambre.

LXXXVII. Ubi Abraham de Sodomie interrogat.

LXXXVIU. Ubi Lot angelos hospitio suseipit.

LXXXIX Lot ad generös.

XC. Ubi filias Lot ad patrem intrarunt.

XCI. Ubi Abraham uxorem suam voeavit sororem.

XOII. Abraham (ilium suum suscepit.

XCIII. Ubi Deus ad Agar loquitur.

XCIV. Ubi Abimelech ad Abraham.

XCV. Ubi Deus tentât Abraham de filio.

XCVI. Rebeccas genus.

XGVII. Ubi Sarra moritur.

XCVIII. Ubi Abraham de uxore filii commendat.

XGIX. De Cethura uxore Abrahae.

[ocr errors]

LV. De Nembrolh gigante,qui prior post diluvium С С. Ubi mortuus est Abraham.

regnavit. LVI. Ubi Assur Ninivem conslituit. LVII Pilii Kanaam [/fije ChanaanjSydon et Gethey. LVIII. Filii Sem. LIX. Habitatio filiorum Sem. LX. Consummatio filiorum Noe. LXI. De turre. LXil. Ubi Dominus descendit videre civitatem et

turrem. LXIII. Generatio Sem. LXIV. De Sarai sterili. LXV. Translatio Abrahas in Gharram. LXVI. Ubi Abrahae de terra exire jubetur. LXVII. Ubi Dominus priinum Abraha? apparuit.

CI. Ismael progenies.
СП. De lente.
CHI. Isaach progenies.
CIV. Ubi visus Deus ad Isaacb.
CV. Ubi Isaach sororem suam duxit uxorem.
CVI. Ubi Isaach centuplum redigit Abimelech.
CVII. De puteis Isaach.
CVIII. Ubi Isaach Aram asdificat Domino.
CIX. Ubi Isaach increpat Abimelech.
CX. Ubi puteus Isaach siceavit.
CXI. Vox Esau.

CXII. Ubi Jacob aeeipit benedictionem Esau.
CXIII. Jacob aeeepit mandatum a pâtre ne alieni-
genam uxorem habeat.

LXVI II. Ubi Abraham in /Egyptum propter famera Q CXIV. Ubi Esau aliam uxorem aeeepit.

descendit.

I.XIX. Ubi Sarai regi de ^gypto introducitur. LXX. Conlentio inter pastores Abraluc et Lot. LXXI. Ubi Abraham Deus et semine ejus totius

terra promittitur *. LXXII. Ubi Abraham queicum Mambre reversus

est.

CXV. Ubi Jacob lapidem ad caput posuit.

CXVl. Ubi Jacob lapidem unxit, et votum fecit.

CXVII. Ubi Jacob ad putcum oves adaquuvit.

CXVIII. Ubi Jacob pro uxore servit.

CXIX. De mandragoris filii.

CXX.Ubi Jacob cum socero de mercede paciscitur.

CXXI. De virgis Jacob varus.

1 Martianseus suspicatur legendum, qui offenderuni, vel, qui ostenaerunt, subaudi; arles. Non certideíma aliquot scribHrum menda supra atque intra taciti castigamus.

* Idem iuppleti jubet, invenlione, et de : paucio

ribus scribas, arte, etc.

3 Satis bene emendari textura ас suppleri jubet Martiansous : Ubi Abraham Deus apparet, et semini ejus totius terrx possessio promittitur.

« PoprzedniaDalej »