Obrazy na stronie
PDF
ePub
[graphic]

KO LE TOOTOOGA O LE KOFESIO. Ko le kofesio ko le vevete o agasala ki se pelepitelo faifekau, talie ke ina fakamolemole latou i le sakalameta o le Penitenia, ko le tootooga ko ia na fakatotonu e le Atua ke fakapuli ai agasala e toe fai i le sili o le papitema; ti ko lona finegalo ke tauaki kofesio le kilisiteano; ti na poloaki e lona Ekelesia ke aua se sili se fetuu katoa mo le lee kofesio; ti mailoga le kilisiteano e tokaga ki le Atua mo lona laumalie, ti e leaise fai a ia ki le fetuu, kae nofo kofesiofuai aia i masina fuli, talie ke mea aifuai lona loto mo makeke ki le Atua.

Ka ke teu kofesio, ti fakamaopoopo lou loto, o fakamanamanatu ki agasala fuli ai na ke fai talu mei lou kofesio fakamuli; ti e faifuai lou fakamanatu mo ke kolefuai ki le Atua, ke ina fakailoilo mai kiato koe a nea veli kesekese e pipiki ki lou loto.

KO LENEI LE KOLE KI LE FAKAMANATUI O AGASALA.

Ko Joku Atua, ke ke alofa mai kiate au ko le nea agasala, ti ke fakailoilo fuli mai gaoi veli na kau fai ki lou Agai. E kau iloafuai e kau agasala, ti e tanaki nea veli i loku loto; ka ko au ko le nea vale, ti e kau loto fakapouli, ti e leaise matino tonu ai aku aga fuli e kau fai i malama-nei; koia e kau kole atu ai ki lou Agai ke ke veteki e koe loku loto, ti ke fakamalama aia, ke kau iloa ai nea veli fuli e naa i ai, ti ke kau vevete ai ke oki latou, ti e kau fakasemala maoki ai, kae kau toe mauli.

Ti ka oki lau kole, ti ke fakamanamanatu loa au agaveli fuli ai ki le Atua, mo kaiga ti mo koe.

KO NIIKI KOLE I LE TEU KOFESIO. Ko loku Atua, e kau fakafetai ki lou Agai, i lou fakamalama loku loto-nei; ku kau iloa nea veli fuli ai na kau fai; ti ku kau luma ai, ti ku kau į ki lou Agai; koia e kau kole atu ai ke ke finegalo alofa mai kiate au; ti ke tuku mai kiate au le loto fakasemala, ke kau mamae ai mo vesia ki oku agasala; ti ke tuku mai mo le loto makeke, ke kau ma vevete aila-nei aku agaveli fuli ai, kae kau toe mauli i le apesolusio.

Sesu, ko loku Fakamauli, e kau tui ki au folafola, na ke ifo mai o sakili nea agasala; ka fia mauli maoki le nea agasala, ti e ke fakamauli aia; koia e kau tagi atu ai, ke ke epa mai kiate au ko le nea noa, ti ke alofa mai mo ke tuku mai lou kalasia, ke manuia ai loku loto, ka e kau sakili mo oli tasifuai ki lou Agai mafimafi, ti e kau toe mauli ai.

2

Ko le Tosi-Lotu.

[ocr errors]

Sesu, Aliki mafimafi, ko le Atua maokioki a koe, ti e ke vesia ki le agasala, so ko le agatuu a ia ki le Tupuaga; ti na ke gaoi Ifeli, ko lona taui aia; na tuatasi fuai le agatuu o niiki Aselo ki le Atua, ti kapuia loa latou ki le malaia lee gato; ti ko au-nei e fefeaki? Talu mei laku tupu mo loku nofo agatuufuai ki le Tamana mafimafi; ti e leaise kau ma tio atu ki lou Agai: ku kau ì ai, ti e kau su atu-nei ke ke aloalo malie, mo ke manatu ki lou mate, ti ke toe fakamauli au: se na ke liligi lou toto tapu talie ke kau toe mauli ai. Io, Sesu alofa, ku kau toe manava-nei, ko loku manatu ki lou alofa lasi kiate au, se na ke mate talie ko au ko le nea noa; ti kua laga ai loku alofa ki lou Agai, ti ku mamae ai loku loto; ti ku kau fakasemala i laku faa gaoi mo faigataa ki au folafola tapu; ti ke tuku mai se loto malie mo manuia, ke kau vesia ai ki le agasala; io ke kau vesia tasifuai ki le agasala, talie ko le nea aia na ke mate ai; ti ke kau vesia ki le agasala, talie ko le nea aia e tasi e veli ki lou Agai malie; ti ke kau vesia ki le agasala, talie ko le nea e kau mavae ai mei Selo mo lou Agai; ti ke kau vesia ki le agasala, talie ko le nea aia e kau iku ai ki le afi lee gato. Io, Sesu alofa, ke ke fakamakeke loku loto, ke kau ma vesia ai mo tiaki le agasala i aso fuli ai; ke kau tiaki Satana, ino ana gaoi fuli ai, ti mo ana fakasala fuli ai, kae kau fakalogo tasifuai ki lou Agai, mo mulimuli i lou finegalo malie.

Ti ka tatae lou lakaga-kofesio, ti ke tuu loa o ano ki le kofesioaga, o tuutuli i ai mo fakamailoga le koluse, ti ke pati loa: „tapuaki mai, loku tamana, talie ku kau agasala.“ E kau vete ki le Atua mafimafi, ti mo sagata Malia taupoou loa, ti mo sagato Mikaele Alekaselo, mo sagato Soane-Patita, mo le kau sagato Apositolo ko Petelo mo Paulo, ti mo Sagato katoa ai, io, e kau vete ki ai,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ti mo koe, loku tamana, ku kau agasala ai i loku loto, mo loku gutu ti mo aku gaoi foki. – Ti ke fakailo loa le temi o lou kofesio fakamuli, ti mo lou satifakesio, pe na ke fai a ia pe leai; ti e ke vevete loa ke oki ou agasala fuli ai e ke iloa i lou loto; ti e ke fai aifuai le kupu i pati-nei: e kau vete atu, loku tamana. . . Ti ka oki ou agasala i le vevete, ti pati loa: io, e kau vete atu , loku tamana, oku agasala fuli-nei, mo oku agasala e galo iate

ti mo oku agasala mago foki; io, ku kau agaveli ki le Atua, ti e kau fakasemala ai; koia e kau kole atu ai, loku tamana, ke ke tuku mai se totogi o oku agasala, ka ke apesolusio au, peka kau feala. Io, ku kau agasala, ti ko loku agaveli, ko loku agaveli, ko loku agavelifuai. Koia e kau kole ai kia sagata Malia taupoou loa, ti mo sagato Mikaele Alekaselo, mo sagato Soane-Patita, mo le kau sagato Apositolo ko Petelo mo Paulo, ti mo Sagato katoa foki; io, e kau kole ki ai, ti mo koe, loku tamana, ke ke ulufaki au ki le Aliki, ko lotatou Atua. Ti oki a ia, ti ke fakalogo ki le akonaki a le Pelepitelo, ti kapau e ina tuku mai le apesolusio, ti ke punou loa, o tali fakamalu le tootooga fakamauli, ti ke lau fakamalotoloto le kole fakasemala;

ti oki loa lou kofesio, ti ke tuu loa o ano o fakamamae; ti ke fakamaopoopo le akonaki tapu na fai mai e le Pelepitelo, ti ke fai loa lou satifakesio; ti ko-nei niiki

i le sili o le kofesio.

kole e aoga

KO LE KOLE I LE SILI () LE KOFESIO.

Sesu, Aliki alofa, ku kau fakafetai ki lou Agai, se na kau masaki, ti ku kau toe mauli i lou alofa; ti na kau mavae iato koe mo Selo, ti ku kau toe mauli i lou alofa; ti ku kau toe kaiga malie mo koe i le aso-nei, talie ko lou finegalo malie kiate au, ko le nea noa; koia ku kau fakafetai ai ki lou Agai i lou alofa lasi kiate au, ku kau

fakalogo kua maamaa loku loto, ti ku logologoifie aia i loku manuia mo loku mauli. Taga na kau kinakinaufuai i loku loto, talie ko loku agaveli na nofo mo au, ti kua puli aia, ti ku kau fulufulumalie ai loa; ti fakafetai, Sesu, i lou alofa; ti ke tokoi au ki lou kalasia, ke kau ma taofi · loku manuia-nei i aso fuli ai; tapuaki mai ke kau poto mo makeke i le lolomi o fakasala a le fili; io, ke kau mataki mo lolomi tantonu pati veli, mo gaoi veli, mo le loto veli e faa fakatupu e le fili iate au; ti ke kau fanaki ki lou Agai, manū e ke taupaui au, ti e kau ma taofi ai loku mauli mo loku tonu ki lou Agai.

KO LE KOMUNIO.

KO NIIKI KOLE I LE TEU KOMUNIO.

Sesu, ko loku Aliki mo loku Atua, e kau tui, ti aumai ke kau tui makeke; io, e kau tui e ke agai maoki i le Eukalisitea, ti e leaise ko le pane e kau tali ailanei, ka ko lou tino tapu, mo lou toto, mo lou laumalie, mo lou Atua foki; io, ko koe Sesu, e ke agai fakafufufuai, kae ke agai maoki i le ata o le pane, talie ke ke fakafeilogaki mo au, ko le nea noa.

Koia e kau punou ai mo atolasio ki le Ositea tapu, se ku kau iloa ko lou Agai aia, ti ko loku Atua mo loku Fakamauli.

Aliki Sesu, ko le nea vale au mo le nea noa, ti leaise kau aoga ke ke saele mai kiate au, ko le efufuai au o le kele, ti ko le nea mativa, tie kau agaveli, ti e fefeaki loku fanatu ki lou Agai mafimafi? Ti e fefeaki laku tali i loku loto veli-nei loku Aliki mo loku Atua? E leaise kau feala ai, talie ko laku faa agasala ki lou Agai; e kau iloa fuai na ke fakamolemole latou i le Penitenia, ka e. kau manavase aifuai, ti e leaise kau ma

e

« PoprzedniaDalej »