Obrazy na stronie
PDF
ePub

lolo. Ka na toò e le kau poto olatou malama, ti mo le sua-lolo foki i olatou fagu. Ti na tuvai le saele mai a le aliki o le fakamau; ti fia moe latou fuli, ti moe-mate loa. Ti i le vaeluapo na pa le kalaga: ko lenei le aliki o le fakamau e saele mai, koutou ano o fakafetaulaki kiate ia. Ti tuu ake le kau taupoou fuli o penapena olatou malama. Ti pati atu e le kau vale ki le kau poto: koutou soli mai se gālolo kia matou, se kua teitei mate omatou malama. Ti tali mai e le kau poto: Ano koutou ki fale-fakatau o fakatau ai ni okoutou sua-malama, na ikiiki-nei kia tatou fuli. Ti i le lolotoga o lolatou ano o fakatau, ti tatae mai le aliki o le fakamau. Ti mailoga latou na katoa olatou teuteu, ti lotou ulu mo ia ki le fale o le katoaga, ti tapono loa le matapa. Ti o au foki ala taupoou na tuvai, o lotou fetapa ake: aliki, aliki, ke ke sufegi mai le matapa kia matou. Ti tali mai e le aliki: e kau pati maoki atu kia koutou, e leaise kau iloa koutou. Koia e pati atu ai, ke koutou leo tonu, talie e leaise koutou iloa le aso mo le ola.

ASO O SE SAGATA LEE-MALETILE.

I. Cor. c. VII.

Ei kaiga, na leaise tuku mai e le Aliki se folafola e uiga mai ki taupoou; ka ko laku fakakaukau fuai e kau fakailo kia koutou; ti e tonu fuai aia, talie e alofa mai le Aliki ke kau akonaki totonu. Ti e kau fakakaukau ko le nea malie foki, ko le nofo taupoou i le malama veli-nei. Kapau kua ke fakamäu mo se fafine, ti aua se ke mavae mo ia Ti kapau e leikiaise ke fakamāu mo se fafine, ti aua se ke sakili se avaga. Ti e leaise ko le agasala, peka e ke avaga. E felaaki mo le fafine taupoou, e leaise agasala aia pekā e avaga, ka e uauā fuai le kakai-na i lolatou tino; koia e kau fakapotopoto ai latou? E kau pati atu-nei kia koutou, kaiga, e toetoe le temi; ti e tonu ai ke nofo le kakai avaga ofaipe na leaise avaga; ti ko latou e tagi, ke sakinake e leaise tagi; ti ko latou e fiafia, ke sakinake e leaise fiafia; ti ko latou e fakatau nea, ke sakinake e leaise solatou nea; ti ko latou e kau ki nea o le malama-nei, ke' sakinake e leaise lotou kau ki ai; so ko le nea e feliliuaki ko le malamanei. Ko loku loto ke puli ai le sosaa ia koutou. Ko ia e leaise avaga, ti e tokaga fuai aia ki nea o le Aliki, pe e fefeaki lona tonu ki le Atua. Ka ko ia e nofo mo le avaga, ti e sosaà aifuai aia ki nea fakamalama, pe fefeaki lona tonu ki lona avaga, ti e vaelua ai lona loto. felaaki mo le fafine e leaise avaga, ti mo le taupoou foki, e tokaga fuai aia ki nea o le Aliki, talie ke maokioki aia i lona tino mo lona laumalie, ia Sesu-Kilisito lotatou Aliki.

Ti e

Matth. c. XIII.

I le temi aia, na folafola fakatata a Sesu ki ana tisipulo: E fakatatau le puleaga o Selo mo se toe-koloa e tanumia i se koga-fenua; ti iloa aia e le tagata, ti ina toe tanu aia, ti ano a ia fakafiafia ai, ti e ina fakatau atu ana nea fuli, kae fakatau mai le koga-fenua koia. Ti e tatau foki le puleaga o Selo mo le tagata-fakatau e fakatau mata-i-tifa malie; ti iloa e ia le mata-i-tifa takimua, ti fano loa aia o fakatau atu ana nea fuli na nofo mo ia, kae fakatau mai le mata-i-tifa aia. Ti e tatau foki le puleaga o Selo mo se kupega e liu ki le tai, ti e mauà ai a ika kesekese; ti apele ake aia, ti toso mai, ti filifili loa a ika malie o taofi, kae tiaki a ika veli. Ti e felaaki foki i le asо fakamuli o le malama-nei; e au le kau Aselo, o lotou vaevae le kakai agaveli mei le kakai agamalie, ti e laku latou ki le nofoaga afi, e fai i ai le tagi mo le fakalili o nifo. Pe kua koutou iloa le uiga o nea-nei fuli? Ti na lotou pati kiate ia: Io. Ti toe folafola mai a ia kia latou: Mailoga le tagata poto e iloa le puleaga o Selo, ti e tatau aia mo se matua o se kāiga, e ina mauā i lona tukuaga-koloa a nea foou mo nea mago.

MISA ULUFAKI MATE.

Apoc. c. XIV.

Joan. c. VI.

I laaso, na kau logo ki le leo mei Selo na pati mai kiate au: Ke ke tosi: e manuia le u mate e mate i le Aliki; se kua lotou manava loa i olatou kauga, ti kua nofo maù aifuai mo olatou gāoi malie; ko le folafola aia o le Laumalie.

I le temi aia, na folafola a Sesu ki le kakai Sutea: Ko au ko le pane mauli, na kau ifo mei Selo. Ka e i ai se tasi e ina kai le pane koia, ti e mauli loaifuai a ia. Ti ko le pane ka avatu e au ke mauli ai le malama-nei, ko loku tino a ia. Ti na fekinauaki le kakai Sutea, o lotou pati: Pe e fefeaki lana aumai lona tino kia tatou, ke tou kai aia ? Ti folafola ai a Sesu kia latou: E kau fakailo atu maoki, maoki ai kia koutou: Kapau e leaise koutou kai le tino o le Vosa-o-le-tagata mo inu lona toto, ti e leaise nofo le mauli ia koutou. Mailoga leia e kai loku tino mo inu loku toto, ti e ina maua e ia le mauli lee gato, ti e kau fakatuù-ake a ia i le asо fakamuli.

[graphic][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][merged small]

KO LE UIGA LENEI O LE VIA-KOLUSE.

Na fualoa ake le mate o Sesu, ti na tauaki ano Malia mo ni ona kaiga o fakamamae i le ala, na maligi ai le toto tapu o lona Alo. Na gato lona feanoaki mei le fale o Posio-Pilato o tatae ki Kalevalio; ko le koga ala ko ia na pati ko le Via-Koluse; ti na faa saele ai Malia o fakamanamanatu ki fifita o lona Tama; ti lotu loa le fenua ti na lotou oli fuai ke mamata ki potu fuli na mamae ai le Fakamauli; koia na faa ano ai le kakai kisiliteano ki Selusalemi o fakamamae i le fuga kele tonu na fakamauli ai e le Mesia le malama-nei. Ti nofonofo, ti lotu le Atu-fenua i mamao; ti mailoga kaiga na leaise ma ano ki Selusalemi, ti na lotou gaoi le u fakatata ki mamae mo le mate o Sesu-Kilisito, o fai ki ai lolatou fakamanatu, mo lotatou fakamamae ki lona Agai. Ko le tupuaga aia o le Via-Koluse, e faa fai i aso-nei i le Ekelesia o Sesu; ti ko le tootooga ko ia, kua tonu iate ia ke fai e le kakai kilisiteano, so ko le fakamamae aia, e matuaki aoga ki lotatou laumalie. E tou oono ki fakatata o le mate o Sesu, ti e tou manatu loa ki ona mamae, ti e tou alofa ai loa, ti e tou kole fakamamae, ti e tupu ai lotatou kalasia mo lotatou manuia ti e tou fia toni loa mo fia mate ki lona Agai. Ko mamae-aga e kau-agafulu tupu fa na tafito fakamailoga i le ala ki Kalevalio; koia e fakatuu ai fakatata e kau-agafulu tupu fa; e pati latou ko le u setasio o le Via-Koluse.

KO LE AGISOA LENEI MO LE KOLE TEU KI LE VIA-KOLUSE.

Alofa atu, koluse,

Ke ke liligi e Sesu,
Ko koe le ulufaga,

Lou toto taputapu
Mo le amanaki-aga

O fakapuli katoa
0 malama-nei fuli.

Omatou agasala.
Na tupu iato koc

Ti ke manamanatui
Le mauli, le alofa

Ki kaiga e mamae
Mo le manuia foki

Mo tagi kiato koe
O matou fuli ai.

Mei Pulekatolio. Sesu, ko loku Aliki alofa, e kau punou-nei ki lou alo o su ti mo kole ki lou Agai, ke ke finegalo malie mai kiate au, ti mo kaiga fuli ai e nofo i Pulekatolio. E kau teu-nei, ke kau saele mo koe i le ala ki Kalevalio o fakamanatu mo fakamamae ki lou mate; ti aumai ke tupu ai soku alofa mo soku manuia, ke kau fiafia mamae ai mo koe, ti mo amo le koluse i malama-nei, talie ko koe.

Malia, ko koe na ke muaki mulimuli ia Sesu i le Via

« PoprzedniaDalej »