Obrazy na stronie
PDF

OEdipi fabula, a quo usúrpala, I, 337.

OEnante herba, ft, 5l3.

OEslrum musca: genus, I, 738.

Offellus episcopus, Ï, 630.

Offensa grandis, nolle placare quem offenderis, IV, 836.

Offerendi) Domino quae? 1, 791. Si offeramus Christo
bpes cum anima nostra, libenter suscipiut, 402. Si quae
foris sum Deo, qua: inlus sunt, diabolo ricinus, non est
sequa partilio, ¡bid. Toiuni Deo dedit, qui seipsum obtulit,
281. Offerre poteslatis noslrae est, ohlaiuin uegligere, ad
periculum pertinet, 684. OlTerre quod possumus nostrum
est, Dei implere, quod non possumus, II, 781.

Offerentiuni nomina recitabanlurpublice, IV, Oil. Ode-
rentium nomina , quae sanctiiicata sunt Domino , non sunt
eorum, quibus data sunt, sed ejus cujus nomine possideu-
tur, V, 607. Offereiitiuin non muñera, sed voluntatem
Deusrespicii, VI, 303.

Officium quaudoque putatur ambitio , 1, 497. Officiorum
vocabula, 783.

Olda prophelissa fuit in reprehensionem omnium viro-
rum, II, 336. Olda mulier quando prophetaverit, V, 633.

Olerum esus inuUuin prodest Clirisiianis ¡uvenibus, I,
388. Sobrie sumanlur, ibid.

Oleum, non cera, in templo cur accendatur, I, 962.
Oleum benedictuin simal a morsibus veneualorum auima-
lium, II, 32. Olei natura est, el ut lumen alat, et fesso-
rumsolvat laboran, III, 463.Olei villus, IV, 503. Filius
olei, quis? 69. Oleum quo Salvator nosier unctus est, V,
131. Oleum quidam arbitrantur in /Egypt» non gigbi, VI,
1S4. Samaria in oleo fertilissima, ¡hid. Oleo ungebanlur
prophets, ibid.

Olivae fructus ad quid utilis, VI, 162. Oliv» fructífera
comparanturconversi, 163.

Olivcti arbores frugífera, VII, 161.

Olybrius pater Deinelriadis, 1,777.Hunc immatura morle
subtractum Ronia congemuit. ibid. Laudes ejusdem, et In
quo felix proedicaiur, ibid. Olybriorum nomina, ibid.

Ommei sive Omnium, gens valida in Save, III, 267.

Omnia vox partem roaximam Inierdum siguillcat, I, 83.
Omuis ко majori |>arlc sumilur, VII, 568.

On, Graece Heliopolis , exslructa eral anlequam Jacob
ingrederetur /Egyplum, III, 238. On , si»e Auu , civitas
Samaria;, ibid.

Onagri obedientes Antonio, II, 31.

Ouasus segeslanus notatur, I, 187.

Oueru ulira vires ferre, non probat Hieronymus, I, 688,
714.

Oneris et Visionis in quo sit differentia , IV, 184, 106T.
Onus in bonain et malum partem potest surai, VII, 490.

Onesimus puer, I. H. Onesimus Cotossensis fuit, VII,
748. Onesimi historia, 755.

Onocroialoruiii duo genera, VI, 710.

Onyx lapis, I, 571.

Ooliba intcrpretalur, tabernacutum maun in ea, IV, 23.
Oola et Ooliba sórores, idem quod mulieres Osee, VI, 6.

Opera. Opus sine fide caducum est el inlirmum, I, 604.
Unguentum bonorum opcrum. 431. Opera non confundant
sermouem docenlis, 26:!, 422. Multi, licet sermone taceant,
opere loquumur, 118. Laboris el operis ulililas, 991. Ideo
laborandum est, ut per occasionem opi ris, nihil aliud cogi-
tes, nisi quod ad Domini servilutem pertinet, ibid. Facito
aliquid operis, ut te semper diabolus iuveniat occupatuin,
939. Non debet quis ab opere ccssare, quia nulla re indi-
get, 991. Operis boni perfector est Dens, mal« perfecior
diabolus , II, 323. Per singula et tn singulis Dei auxilium
flagitatur a Sanctis, 700. In bonis operibus Dei nos niliiuur
auxilio, in uialis diaboli, 698. Novo operi venia conce-
dcnila. III, 303. Ex oplimis operibus semina hœreseou
capiuiit perversi, el alíenos labores calumuiautur, 403.
Error qunrumdam circa opera morluorum , 439. Nullum
bonuni opus post mortem homines perpetrare possunt, ibid.
Opera bona uardus siguillcat, 517. Opera populi Dei non
veterascunl, sed innovaiilur quotidie , IV, 794. In opera
premium esl , non in sponsione , 1079. Nullum opus, di-
gnum Dei juslilia reperietur, 238. Sanclus non in scieutia
Scriplurarum. sed In operibus glorialur, 683. Opera bona
sola prosunl, V. 79. Opera nostra, quando mercedem non
babent? VI, 814. Siue mercede sunt ea quae non Hunt in
nomine Christi, 846. Apud incrédulos non prosunl bona
opera, 768. Deusmulat promlssa,sihominesmutentopera,
421. Opus Dei aliud est, quam opus hominum, VII, 487.
¿nrabonorumope.rum habenda, per quae ha;reditas Dei pra>
naratur, 733. Omnia in nomine Domini stmt facienda, 328.
(Jnusquisque cujus opera agil, ejus filius appellator, 186.
Bona opera sine fide morlua ((imputantur, 483. Omnia
opera, vel carni, vel spirilui imputantur, media reperire,
dillieile est, 501. Si fiant amore vauae gloriae, peen a m hâ-
tent, non piaeiiiium, 499. Fervor in bonis operibus et

tepor. unde? 464. Majoris est detestationis qui agit
opera infidelium, quam qui gentiles sunt, HI. Bona opera
Paganorum, sine lirie. 391. Vide Labor.

Operandum, dum dies est, V, 851.

Operarii in vincam missi, I, 86.

Non opes dubias, sed virtutcm flrmissimam diligamns,!,
617. Non sufficit opes conlemnere, nisi sequamur Chri-
stum, 299. Opes diviti non ohsunl, si iis bene ulatur, 916.
Opes quomodo erogandae, 399.

Ophaz, quid? 1,170 et seq.

Ophir genus auri, I, 386.

Ophir, regio Indlae sic dicta ab Opbir uno de Postens
Eber, ИГ, 238,275. ^

OphlUB, II, 197. et VII, 429.

Oppianus Cilix poeia doctissimns, V, 395.

Opusculum, id est, syntagma, scriptum carmen, 1,378

Or damiialus, 1,1030.

Or, mons In quo inortuus esl Aaron, III, 258.

Ora luteus color perfundit, II, 794.

Oracula daemonum falsa , et curationes morborum, VI,
597. .-..ii

Orandum flexo corpore, et mens crigenda ad Dominum,
1,334. Divisas oraudi horas debemus habere, 121. Orare
nostrum est, Dei Iribuere quod rogatur, 11,781 .Die Domi-
nico, et in Pentecosle stantes oremus, 180. Orandum se-
creto, el i-l ¡uso pectoris nnbiculo , IV, 689. Nullus dignus
orare pro peecaloribus, 944. Stullum est orare ргоресм-
torihus ad mortem, 940. Multi licet genuQexi Honorant,
multi econlra erecli pfecesfundunt, VII, 399.

Oratio eommcndaiur sc praeclpiiur, 1,121. In ea Deo lo-
quiiiiur, 109. Aura populates frangil rectum iter orationis,
267. Apostolus sine lnlermissione orare nos Jubel, 106. h
quibus orationis arma sumenda? 121. Egredirmesde bo-
snitio, armet oratio, ibid. Regredienlibus de platea, ora-
do occúrrat, anteqUam sessio , ibid. Nortibus bis, terrae
surgendum ad oralionom, jbid. Oratio quotidiana, 28.
Oratio, discursus mentis, ÏI, (7. Tota oratio et deprecatio
exlorquel clemenliam Croatoris, 793. Oratio Dominica in
sacrilicio altaris a fidclibus reciialur, 800. Quid peluul per
¡Main, ibid. Quantum distal ab oratione Pelagii, ibid. Ora-
tio conlinua debet esse in ore nosiro, IV, 741. Perseve-
raulia in Oratione commendatur, 920. Oratio perseverans

Íiropuetae nolatur, 738. In oratione dies noctesque con-
ungunt quidam impii, qui non pxaudiunlur a Deo, 22.
Oraliouis nécessitas, V, 499. Orationis tria témpora eccle-
siastics traditio iiilelligit, 680. Clausula oliui addita in ora-
tione Dominica, 604. Orationis effleacia, VII, 761. Culpa
nostra non aeeipimns, qnod postulamos, 134. Saepe contra
nos petimus in oratione, 603. Non prodest voce invocare,
quem operibus negamus, 203. Clausula addita in oratione
Dominica, 220. Quem panem petimus in illa, 726. Oratio
qualis esse debeat, 248.

Oratio jacet, in qua tantum verba taudantur, I, 335.
Noeiiulli mercenaria oratione Isudant, 982. Oratio non
perdenda in nugis, II, 22. Oratio nou poiita mann aucto-
ris, rcdolel negngeiUiam, VI, 881. Oralio manu auctoris
limanda est et perficlenda, VII, 485.

Oratoris definilio, I, 422. Oratores imitentur I.ysiam,
Graecos, Demosthetiem, etc., 323. Iuclyll oratoris senienlia,
976. Oraiorum nullus hie tumor, quorum delinitio est,
dicere ad persuadendum accommodate, II, 707. Oralorain
floribus soient aures iutperilorum declpi, 802. Oratores
proiani, et Christian! ob eloquent ia; Humen laudati, 1Y,
829. Egregia disertissimi oraloris senienlia. 663. Oraleres
et philosophi velut reges hominum babiti, VI, 410. Eorue
praeeepta quasi oracula deorurn accipiuntur, 420. Difficile
creduiit in Deum, ibid. Oratores brevi sermone compre-
liendiint in line , quod prius fusius disputarunl, VII, 556.
Oratores , omissis saepe negolils , in proprias coutume!..-•
verluniur, 408.

Orbilius grammaticus, I. 486.

Orbissunt qualuor plagae, IV, 368. VasLntio orbis tem-
pore Hicrouymi, 810. Orbis status ?nte el post passionera
Christi, VI, 404. Orltem inier et terram mulla est diver-
silas, 336.

- Quibus Ordinationibus totos mundus plenus est, 1,41t
Qiianto magis episcopus, qui minislruni ordinavit , proba-
bilis est: tanto delestandus esl ordinatus.si cum fefettcrit,
1093. Ordinalio clericorum non solum ad imprerationera
Tocis, sed ad imposiiionem mauus impletur, IV, 696.
Debet dari Sanctis, et in lege doclissimis. non vero, etc.,
Hid. Sicul in orriinalione malorum, parliceps est pecca-
loruin , quítales constiluil , sic et in ordioatione sanelo-
ruin, parliceps est eorum juslilia?, qui bonos elegit. ibid.

Orgia el mysteria haerelicorum, V, 130, el VI. 628.

Orientales locuslis vesct soient. II, $34. Apud Orientales

Пlulos primus anni mensis October, V, 6.
)rientis calamities, I, 396. Stilus illius et Occident^
circa fidem, 38. In Oriente cnr ingenia slolidltatem barba-
rim redolent? VII, 427. Habitatores Orieiilis in Occidente
consessuri pen enerunt, ibid.

Orígenes Chalcenterus nosier, unde Adamanlii nnmcn
aceepit, I, 155. Ejus opera recensentur. ibid. Grascos |ia-
riler el Latinos labore superávit, ibid. Damnatur a Deme-
trio, et ab urbe Romana, quare? ibid. Origenis Inns et
vita, 530. Tempus mortis Origenis, et locus, 529. Ei ¡ntpo-
suit aura popularis, 369. Multa bene iuterprelatiis est,
547. Interprétalos est Psalmos , 755. Dogmata iiosuœ
religiouis de pliilosopliis rouurmal, il'.K Quid prohalur et
improhatur in Origene, 517. Propter eriidilloncm quo-
modo legendus? 352. Quare? 324. Quid ab eo additum
est ex Theodotioiiis edilione , 753. Commeutarii Ori-
geois,quos in Scripturassáneles uliles edidit, non sunt
respueudi, 352. Cum in cseleris libris omîtes vice rit, in
Cántico Canlieorum et ipse se vieil, 329. Opera ejusdem
In Epistolam ad Galatas, 739. Ocio scripsit libros adver-
susCelsttm, i-27. Epístola ad Fabiaiium quid babet, .'531.
In sexto Slromateon libro perjuria et mendaciuui doeuit,
083. lueplum est assorere libros ejus esse violatos, 531.
Aures simnliciuni sua persuaslone deeepit, 023. Quas di-
cinitur in tllnm, :hi(/. Multi ejus errore d«cepti,S32. Nou-
nulla ex Ezechiele in Origcuem dicta, 568. Damnalus i<st
ab Anastasio, 583. Itnpietatis elhuicas fuit pariiceps, 597.
Dicilur mulliceos hydra hasreseon, 583. Herolicus, 583.
Qnomodo eum diseipuli ejus ah liac noia faclunt imuiu-
ii in. ibid. Catalogue prascipUarum hasreseon Origenis,
íí)-2 c/ seqq. Refellunlur, ibid. Descrlbtinlur per tntam
Kpislolam, 917 et seqq. Eons dicilur Arii. 536. Origenis
insania ас dementia multiplex, 568. Aeseril C.brisium pro
dsiuouibiis cruci afligendum ; refellitur, ibid. Orígenes in
Christum iniquior Pílalo et Judasis, 568. Ejus passionem
irritara (ach, ibid. Einem imponit regno Christi, 563. He-
felhlur, ibid. Christianuni dogma in ludum jocuuique ver-
lit, ibid. et 563. Dogma Origenis de anima Christi impugna-
tur, 891. Yull nosl resurreclionem corpora denuo motte
intereipieuda, 572. Idem scribil non orandum esse Filium,
573. Error ejusdem de eorporihus pejor priore, ibid. Blas-
phema vox Origenis in Spirilum sanctum, 395. Origenis
hasresia de animabiis. 393. Sentenlia de anima, 918. Ma-
gicis artibus palrociuium iribuit, 375. Contraria sibi loqui-
tur, 599. Omnes basreticos magniludine blasphemies su-
perat, ibid. Circumdodit potenllatn Dei in creando, ibid.
Qui scripserunt adversus Arium, Etiuomium, Origenis hn-
pielalibus respondisse credendi sunt, 931. Orígenes discí-
pulos fuit démentis, II. 879. Sub occasione s;eculuriiim
litteiarum in fide Christi venientes ad se instituebat, 893.
Posl iannos CL monis sua; in jus irahilur, 330. Bibliolhe-
ca Origenis restaúrala, 941. In illolaiidaturscieniia Serip-
luraruin, sed non roeipitur ilogmalum falsilas, 536. Laii-
dalur ab Hieronyind, 331 et seqi¡. Origenis upusoula in
oii>neniScii|ituraiu tripltcia sunt, ibid. Indices liiirorinn
cjusdem in lerlio volumine Eusebii, 416. Quas opera Ori-
genis laudata?321. Compostât Hexapla quatuor edillontlin,
et in edilione LXX Tbeodolionis ediüouem miscult. 322.
Quod Philo quasi Judasus omisit, Orígenes ut Christianus
implevit; ibid. Quintana edilionem in Acta» lillore inve-
níase se scripsit, 533. Tria Origenis volumina iu Episto-
lam ad Ephesios, 477. Homilías el tomi illius, in quihus
moralis iracutlur locus, el obscura Scripturaruui paodun-
lur, 514. Tomi fe.re erroribus pleni, all. In libris suis
Plalonem transtulit, 567. Docia Origenis epístola, 903.
Libellus ejusdem ad Fabiauum, 330. Epístola in Deme-
trium, 310. Üialogus Origenis, 889. Dialogue Origenis et
Canihdi,5ll. In eo divinilaiem Christi negat, ibid. Sex
millia litirorum Origenisnumquam exsliterunt, 304, 417.
Quid soient scribere In approbando quod dicit, 470. Cau-
tut illius in proponents opiuionihus suis, 603. Origenis
opusr.ula,et erroresineis, 431.Ocio errores ejusdeiu,4l3.
Auferl vcrilatemhistoria?, ibid. Juila nos Arlanus tuil,464.
Quiildoccl per scalani Jacob,4A'J. Ejusdoguia de gentiliuin
Êbulis contexluui, ibid. Olimos rationales crealuras asquo
asseril jure cnndiias,715.Non dixit animas ex Augeiis fie-
ri, 423. Origenesdocet mendaciuui lieitum esse, 471. Indul-
êentia Principalis Origenis, 503. Orígenes post Apostólos
eclesiaruro magisterappellalur, 111,4. InHomiliissuiscom-
munem edilionem seqtiebalur, in Tomis Hebraica? lin-
gua riuxrebat auxilia, 303. Suppleril in libro Hebraico-
rum Ixominum quod Philo Judasus omiserat, ibid. Omnes
vieil iu «eleris libris; in Cántico Caulicorum se ipsum su-
perávit, 499. Orígenes allegoricns inlerpres, IV, 1051,
1034,1039,1046 Ingenium suum tacit Ecclesiaj sacramen-
ta, 167. Ejus volumina, Hornillas ct Excerpta, 6. In Isaiam
multa volumina, ibid. Ad Gratara duo libri falsi pulabau-
tur, ibid. Interpretaciones Scripiurarum Origenis el Euse-
bii Pamphili quales, 167. Origenis expositio, quas ? 904.
Nolalur, 981. Orígenes Presbvler, V, 810. Orígenes oiui-

torum odio él invidia laboraba!, 800. Orígenes, se pro
erudito haberi agnoseit, 801. Orígenes Hebrasum audit,
925. Ejusdem allegorias ¡mprobanlur, ibid. Arguilur, 667.
Nolatur, 614. Orígenes scripsil in Canlicum Canticorum,

VI, 561. El irla volumina in Malaehiam, 441. In allegorias
inierpreiatione tolus est. ibid Damnalur ejus interpreta-
lio, 814. Origenis tria volumina in Epistolam ad Ephesios,

VII, 543. Hune seqnitiir Hieronymus. jbtrf. Diversa ejus-
dem Coinmenlarioruin genera, 369. Expositio, 494 et seq.
Deeimus liber Stromaiim, 494, 505. Onot scripsit volumina
in Maiih.'euin, 3- Hexapla Origenis, 734. Origenis lectio,
513. Errores, 348, 531, 863. Origenis error de animabus
post resurrecttohem, 2Я8.

Origetilstarutn impietis versinellis, I, 623. Dlsctpulo-
rnm Origenis odia in lldelei, 60ÍÍ. Ad subscrip'.ioaem ter-
giversanlur et qiwrunt suffugia , 523. Rabies hasresis
eoruindem. 936 el seq. De eadeni qu¡é dicuntur? ibid.
Hieronymus copfutal Origenistam, 716. OrigenlsU-E inter
se orgiis mendai iorum fqsderantur, II, 474. Imperatortim
decreta adversos Origefllslas, 468. De quodarh Origeuista
quid dictum, 425.

Orion vir Primarius, et ditissimus sanatur ab Hilarione,
11,20.

Orion viginli el ditas Stellas habet, IV, 240. Orion et
Arcturus, VI, 289.

Oriza quid? I, 683.

Oruatus qualis esse debeat* I, 264. Ornatus et culius
soniilins fœdior, 423. Ornalüs el sordes parí modo fugien-
Hi sunt, 264. Alterum delicias, allerum glortam redolet,
ibid. Órnalos el lapides mulierum sx'cularium,982. Multi
non intelligentes quid sil esse ornatum, iu villa muni
422.

Oros /Egypliorum Dens, IV, 203.

Orontes fluvius, I, 345.

Srplieus caiinuin esum deteslalur, I, Sifl. Ad Orphei
aram, arbores, bestias, ас sllicum dura molllta, f, 786.

Os polltiium prohíbelur faceré memionem Hominis
Dei. VI, 41.

Osanna quid signified, I, 6i ci seq. Osanna. nonien He-
braiettm, VII, 160. Elus interpretatio, ibid. Dicebalur
Sanctis el episeopis, 164.

Ósculo salutatum olim, I, 268.

Osee quid, habet? I, 277. Non solum meretrlci, sod
ellam adulter* copulatur. 909. Accipiens uxorem lofnica-
riam quid représentai? 427. Osee ex sententia Hicronymi
uxorem ineretricem non babuisse vldçlur, IV, 124. Osee
noinen Josuas olim proprium. VI, 1. Nomen ultimi regis
Israel, 4 Salvatorem notât, 2. Perperam Ause dlclus, lb.
Osee sub quo rege prophetare ensperit, 2. Ante el post
captivitatem Israel propheUvit, 3. Primus prnpbeiarum,
qui tempore Oîias regis prophelaverunt, 2. Osee eo pa-
lienlior, quo uxor, quam assumpsit, sordid ¡or, 3. Osee
uxor ¡oniic itiontiui pnpulum signillc.1t, fornicallonl el li-
bidini servientetn, i». Dileclio usee in adulleram, dlle-
ctionem slgniflcat Dei in Alios Israel, 29. Osee prophetia ad
x tribus perlinet, non ad tribuui Juda, 169. Grasci Aurto-
res, qui Osee exposuerunl, in Préf. Osee. Propheliam
ejus intelligere uon quidem impossibile, lamen difficile
est, ibid. Volumluis obsem iiateui ipse scriplor testalur,
ibid.

Osee rege Imperante cur Israel capitis potlssimuni fue-
rit, VI, 107. Ossa Imnugnata, quid? IV, 697. Ossa árida
reviviscunt, V, 455. Ossa regís Iduntx'as combusta a Moa-
bitls, VI, 237.

Oírena regio Syrias, VII, 57.

Ostium apertum Paulo, I, 854.

Ostraclne vtgypti civitas, IV, 207.

Ótiosissedere a[>tum est, I, 194.

Oliositas vitanda, V. 183.

Olimn el desidia rubigo sapieptias est, III, 473.

Oviilii versiculus, 1, 902- OVidii mntaniorpboscon libri,
VL 406.

Oves morbidae soum relinqiinnt pastorem, el lupornm
fancibns devoranlur, 1, 995. Cuneta ovis membra pórtala
sunt, 412. Ovium Italicarutn el Mesopotamia; una nalura
esse tradilur, III, 355.

Oza licet arcam quasi ruentcm sustentare voluerit, per-
cnssiis est, I, i 093.

Ozias regis historia explicalur, I, 45 el seqq. Olías Ipse
est Л zar ¡as, duplici nomine, IV, 7.

P lilleram non habuul Hebrasi. Abusive eorum nomina
per F scripta sunt apud Latinos, III, 96,101. P lilleram
non habet sermo llebr;eus, sed pro ea phi Grasco ulllur,
IV, 35.

Pachomii monasleria laudanlur Roma1,1,954. Pacliomiiis
ab angelo linguæ mysticæ scientiam didicit, II, 56. Præ-
ceptaTachoniii, ib. et seqq. Ejusdem Instituta, 75 et seqq.
Ejüsdem judicià, 77 et seqq. Ejusdem leges de oratio-
nibus vespertinis, etc., 79. 'Monita, 81 et seqq. Ejusdem
epistola et verba mystica, 85 et seq., 97 et seqq.
Pactolus ditior cœno, quam fluento, I, 816.
Pactum et Testamentuim idem sunt, IV, 1074.
Pædagoga qualis esse debet, I, 764. -
Ęg; optimus qui moneat,.et asperitate frontis
terreat, 1,789. Pædagogus, quid ? VII, 4i2. Cur parvulis
assignatur, ib.
Palæ, vulgo ventilabra nuncupabantur, III, 96. -
Palæstima pars Syriæ, I, 545. In Palæstina perfecta vita
Christiana, 207. Palæstimâ non pertinel)at ad episcopum
Alexandrinum, II, 447. Palæstinæ ritus in conlerendis pa-
leis, IV, 342. Palæstina Ægypto vicina, V, 163. Quibus
abundet copiis, 514. In Palæstina solent diebus festis un-
gere capita, VII, 55.
Palæstinia Babyloniis capti, et vastati, IV, 1018. Palæs-
tinorum quinque éivitates, ib. et VI, 251 et 511. -
Paleis comparatur perversa doctrina, IV, 105. In Paleis
couterendis ritus Palæstinorum, 542.
Palinodiam more Stesichori cantare, !I, 467.
Palladis ars, II, 540.
Palladius Rufini amicus notatur, II, 560. Palladius
servilis nequitiæ quam hæresim instaurare conatus est?
693. Calumuiam stiuit Hieronymo, ib.
Palma alterius, alteri non pärat ignominiam, I, 431. Im-
pari cursu, pari animo ad palmam tenditur, 594. Palmarum
£ælatura in Ezechiele , quid significat, V , 477. In
Égym ramis, signum victoriæ, et virtutis præmium,
52.
Êåííi mensura, V, 478 et seq.
Palmyra urbis homen, quæ ét Thamar, V, 601 et 613.
Pambo et Isidorus monachi, I, 118.
Pammachius vir mobilis et eruditus, I, 236. Amicus Hie-
ronymi, 252. Studium Pammachii in litteris sacris, 255.
Pammachius haJetur ab omnibus dignus sacerdotio, ibid.
Pammachius Romæ conatur expriinere, quod JerQsolymis
Paula complevit, ib. 716. Vita ejus et virtutes, 394 et seq.
Pammachiüs non solum divitias, sed et seipsum Deo ob-
tulit, 796. Pammachius simul cum Fabiola xenodochium
construxit, 465. Pammachii somnium, Il, 554. Pamimachii
et Marcellæ mors nuntiatur Hieronymo, V, 1. Pammachii
nomen, quid significet, VI, 225.
Pamphilus nón edidit Apologiam Origenis, I, 552. Cujus
esse creditur, ib. Pamphilus martyr confecit Bibliothecam
Cæsariensem, II, 855. Vita Pamphili ubi habetur scripta,
416. Servabat Hieronymus descripta manu Pampbili, tan-
quam thesaurum pretiosum, ib.
Pampini pro verbis, I, 955.
Pancratius Romanæ Ecclesiæ clericus, II, 929.
Paneas urbis nomen, quæ antea Cæsarea Philippi, IV,
507. Paneas quondam Cæsarea Philippi, 5, 51
Panem coelestium fastidiebat Israel, et §íüorum car-
mes desiderabat, III, 138. Panis et aqua prò omni cibo et
potu accipitur in Scripturis, IV, 45. Panis lucuus hæreticis
iributus, VI, 15
Panes propositionis, duodecim in Tabernaculo menses
significant, I, 560. Panes propositiouis ipsi sacerdotes se-
• rere, ipsi demetere, molere, coquere debebant, VI, 948.
De novis frugibus in solemnitate Pentecosles óffereban-
ur, 779. Sémper novi pro veteribus cQmmutati, 983.
£u cedebani in usus sacerdotum, ib. Panes laici, VII,
5

[ocr errors][merged small][ocr errors]

sus in Eden, 419. Paradisi colonum de possessione sua mu-
lier ejecit, 259. Paradisus dicitur conditus ante cœlum et
terram, III, 307. De Paradiso et ejus fluminibus quid sen-
tiendum ex Sallustio certissimo auctore, 202. Paradisus
mons Dei, V, 356.
Paralipomenon liber dicitur Instrumenti veteris ur--,
I, 279. Âbsque illo si quis scientiam Scripturarum sibi vo-
luerit arrogare, seipsum irridet, ib. Per singula nomina
juncturasqúe vérborum prætermissæ in Regum libris bis-
toriæ tanguntur, et innumerabiles explicautur quæstiones
Evangelii, ibid.
Parcæ sic vocantur, quod non parcant, I, 187.
Pardus cur Alexander Magnus sit dictus, II, 15.
Parentalia quid sint, IV, 552. Unde dicàntur, VI, 95.
Parentes non sunt diligendi supra Christum, I, 50.
Quando parentes íóúñáìì sunt? 282. Parentes quomodo
honorandi sunt a filiis ? 904. Hoc præceptum Scribæ et
Pharisæi subvertebant, ibid. Pietas in Parentem, maxima
hæreditas creditur, 720. Grande præmium obliti parentis,
285. Certant inter se indulgentia parenlis, et filii pietas,
425. Parentes a filiis separari nihil est, 694. Discant pa-
rentes filios magis doceri posse exemplis, quam voce,
quare? 686. Non filii parentibus, sed parentes filiisuhesau-
rizant, 758. Qui parvulus est, donec ad annos sapientiæ
veniat, tam bona ejus quam mala parenuibus imputantur,
684. Solent Ëii; filiâs deformes virginitati tradere, 476.
In eos invehit Hieronymus, ib. Qui nobis in Christo copu-
lati sunt, illos putemus parentes, fratres et affines nostros,
452. Parentes vulgari sermone dicebantur affines et co-
Ę; 352. Parentes caveant filios provocare ad iracundiam,
I, 909. Dissensio falsa pietate iiiter parentes et liberms,
554. In parentibus et proximis contaminari, quid? V, 555.
Pareutes post Deum diligantur, ib. Parentes vultu tantum
lædere, scelus est, VI, 519. Parentibus subjiciendi filii,
Christi exemplo, VII, 512.
£$, sumitur Ę I, 726. h.
artem pelere cum Christo, cum prophetis, cum aposto-
lis, quid? {: 851 et 852.
Particeps et comparticeps, quid? VII, 644.
Parturientium nihil gravius dolore, iv, §§9.
Parvula, instrumentum ad evellendas spinas, quæ inter
incedendum pedibus inliguntur, II, 67. Parvula mordax
pro forcipe parvula, ibid.
Parvuli matutinis horis erudiuntur, IV, 579.
De Pascha, sive Paschalis liber, I, 610. Ad Paschæ cele-
britatem quæ requiruntur. 608, 579. Pascha episcopi Asiæ
celebrant cum Judæis luna xiv, II, 883. Paschæ solémuiuas
in monasteriis, 92 et seq. Pascha, transitum sonat, IV, 424.
Per tria Pascha Dominuis venit in Jerusalem, 590. Pascha,
a $, nomen accepit, VI, 530. Pascha unde dicuum? VII,
210. Pascha Judæórum quid? 254.
Pashur alius est filius Emmer, IV, 997. Alius filius Mel-
chiæ, 982.
Pasiphaes uxoris regis turpitudo, fI, 317.
Passalorincitæ, VII, 429.
Passer numquam in Scriptura legitur in malam partem,

Passionibus humanis subjacemus, I, 597. Passiones duæ,
una mali, altera boni, II, 748. Excedere in passionibus
quid? 749. Sententiæ nonnullorum de passionibus aniui,
utrum quis possit iis carere, vel mon? ibid. In ira omnes
perturbationes animi comprehenduutur: in carnis malitia,
universæ corporis voluptates, lII, 486. Passiones dicuæ
perturbationes, IV, 83. His carere debent, qui præsunt,
ibid. Passiones quátuor notantur, V, 12. De his píenissimè
scripsit Cicero, [ibid. Quatuor viriutes eis oppositæ, de
quibus Auclor disputat, ibid. Passiones tres ánimæ, et
earum sedes, VII, 94. Usus passionum, ibid. Hunc praestat
doctrina ewangelica, ibid. Eiunt occasio uriumphorum,
528. Passionibus dediti, proprium habent Deum, 57. Pas-
sionis et propassionis differentia, 28, 29.
Passionem Christi lex et omnis propbetarum chorus
prædicat, VI, 977.
,£;ophorum, vel rasto;4go, quid? IV, 518, et W, 490
et 504.
Pastoris liber legebatur in nonnullis Ecclesiis Græci
II, 897. Multi de eo usurpaverunt testimonia, ibid. Ap
Latinos pene ignotus erat, ibid. Pastoris liber, VI, 75.
Pastorum negligentium pulchra descriptio, IV, 66t.
Iidem notantur, 696 et seq. Propter pastores malos hære-
ditas Domini conculcatur, 928. Pastores negligentesnotan-
tur, VI, 884, 894. Pastor bonus quis, et ejus officium,VII,
377. AJ pastores Ecclesiæ exhortatio, 168. Qui pastor est,
debet esse et magister, 615. Vexatio ovium, pastorum
culpa, et vitium magistrorum est, 55. Falsi pastores in
Ecclesia, 616.
. Pater nec pro filio, nec filius pro patre punitur, I, 1095.
Non erudit pater nisi quem amãt, Â10. Juvenes et stulti

dicuntur in Scriptura, qui a veteri auctoritate desciscunt,
et cana Κ patrum contemnunt, IlI, 476. Patrum
similitudinem habentes filii, et suo et parentum scelere
puniuntur, 854. Patres quod filios comiederint, aut filii
patres, nulla narrat historia, V, 52 Patres nostri duplices,
807. Pater omnis, filii nomen ést,VII, 200, 217. Quo sensui
homines vocantur patres et magistri, 185. Habent a Deo,
ut patres vocentur, 601.
Pater proprie Dei nomen est, IV, 1088. Patris nomen
ante adventum Christi occultum fuit, VI, 655. Agnitio Pa-
tris et Filii unde venit, 656.
Pathuel lalitudo Dei, vel aperiens Deus, VI, 167.
Patientia in adversis præbenda, I, 178. Quasi athleta
fortissimus illatas sustineat quis injurias, 628.
Exemplum patientiæ in fémina, 708, 709. Patiendo in-
jurias, furor ràbidi pectoris mitigátur, 712. Patientia Chri-
stiani, II, 727. Qui in nos clementes sümus, rigorem contra
alios non teneamus, 408. Patientia non solum in angustiis,
sed et in lætioribus necessaria est, ne plus quam conde-
cet, exaltemur, III, 439. Convenit jusio parum habere
simplicitatis, et propter nimiam patientiam, dum ultionem
reservat Deo, stultum videri, quam statim se vindicanlem
sub velamento prudentiæ exercere malitiam, 468. Dei
patientia in occnlio est, quæ sinit tribulare nunc sanctos,
et peccatores non visitat pro scelere, ut justis possit æternâ
hgna restituere, et peccatoribus mala inferre perpetua,
445. Patientia nostra homen Dei glorificatur, IV, 805. Pa-
uientiæ sanitas, VII, 716.
Patimur non fortuito, sed Dei voluntate, VI, 547.
Patria vox Græca est, non Latina, I, 220, 221. Patriam
suam diligere, naturale est, IV, 891.
Patriarchæ et apostoli non câruere peccato, I, 898. Pa-
triarchæ plurimas habuerunt uxores, et concubinas, 909.
Patriarcliarum XII sepnlcra monstraítur, 705. Patriarcha-
rum justitia non fuit perfecta, II, 707. Patriarcharum no-
minum omnium etymologiæ ponuntur, III, 550.
Patricii qui Romæ dicii, I, 285.
Patruelis, ***;48.),•;, IV, 1708. Patruelis Isaiæ Christus
dicitur, 67.
Paula laboriosam viduitatis aream terit, I, 394. Paula
renuntiaverat toti mundo, et volebat exire de terra sua,
185. Jmnem substantiam nondum mortua pauperibus et
filiis dilargita est, ibid. Justitia prædicatur iu Paula, 394.
Inter liberos opibus distributis, docet, illos divitias contem-
nere, ibid. Paüla fruita est amicitiis Marcellæ, 954. Paula
et Eustochium, flores familiae Furiæ, 182. Paulæ et Eusto-
chii mollitia, et postea virtutes, 402. Nolunt vinci ab aliis
labore corporum , quas ipsæ superant virtute animi, 485.
Virtules Páulæ, 1$. Paula junior Christi flammeo reser-
vatur. 720. Magister et nutrilius ejus voluit esse Hiero-
nymus, 689. Paula et Pammachius iransierunt per foramen
acus, IV, 724. Uterque laudatur ab Hieronymo, ibid.
Paula monasteriorum , et Scripturarum amatrix, VI, in
Præfat. in Osee. Paulæ explicatio prophetarum quorumdam
ab Hieronyino promissa, 224. Paula ejüsque filia Eustochium
fî; 510. Paulæ et Eustochió cur libros inscripserit
ieronymus, 572.
. Paulina Pammachii uxor lugetur, I, 595. Laudatur,
ibid. et seq.
Pauliniànus presbyter, frater Hieronymi, I, 580. Pau-
liniani ordinatio quafum inimicitiarum ansam dederit, ibid.
Paulinus Nolani. non soluum diviuias, sed et seipsum Deo
obtulit, 1, 796.
„£ulinus Antiochenæ urbis episcopus Romam pergit,
2.
L. Paulus inter exsequias filiorum urbem ingressus est
triumphans, I, 535.
Paulus ad pedes Gamalielis legem Domini et prophetas
discit, I, 272. Paulus quare vocatur vas electiónis, 273.
Legis et sacrarum Scripturarum armarium fuit, ibid.Werba
apostoli Pauli tonitrua, 225. Wariis modis disputat in suis
pistolis; Paulus novissimus in ordine, primus in meritis
est, 519. In ore Pauli Christus resonabat, 957. Ceruit natu-
ralem carnis ardorem suæ repugnare senlenliæ, ibid.
Paulus Romam vinctus ingreditur, ut vinctos superstitiouis
erroribus liberos faciat, 131. Manet in hospiuio per bien-
nium , ut nobis utriusque Testamenti æternam reddat
domum, ibid. Lausjustæ fibertatis in Paulo,775. Animadver-
tenda apostoli Pauli prudentia, 224. Paulus pene rem contra
naturam exigit, 422. Aliud est quod vult Apostolus, aliud
quod cogitur velle, 905. Duæ ejus sunt vóluntates circa
præcepta continentiæ et matrimonii, ibid. Peregrinationes
Pauli,'°72. Paulus male cœpit, sed bene finivit, 285. Pau-
Ius providebat bona etiam coram hominibus, 912. Quo
sensu Paulus legitima Judæorum suscepit celebranda,764,
766. Paulus cur Timotheum circumcidit, et nou Titum,T68.
Paulus in quo fuit imitalor gentium, 751. Paulus Epime-
nidis versiculo usus est, 425. Menandri senarium usurpat,

426. Apud Alhenienses in Martis curia disputans, Aratum
testem vocat, ibid. Apostolus Paulus uxorem mon habuit,
103. Monilorl)umanæ infirmitatis in Paulo, in similitudi-
nem triumphantium, 179. Paulus ob carmis aculeos repri-
mit corpus'suum, 91. Paulus sub persona sua fragilitatem
humani corporis fatebatur, 504. Paulus ex persoua generis
humani ardoribus corporis inflammatus, 983. Paulus multa
ignorat, et comcedit séientiæ Dei, 1058. Paulus scripsit ad
septem Ecclesias, 280. Paulus cur lugebat Corinthios,891.
Éüìïéï§ììïëï peccatores lugebant clementi pietate,
1084. 0rigenis et Pauli collatio, 402. Paulus <ga; dé
his, quæ in usu corporis sunt mecessaria, II, 785. Impa-
tientiæ videtur argui, ibid. Paulus in faciem Petro testi-
uit, 554. Eumdem Vocat columnam Ecclesiæ, ibid. Paulus
compulsus est velle multa quæ non vult, 264. Paulus quo-
tidie proficit, 576. Humiliuas Pauli quæ ? 249. Charitas
Pauli, 599. Pulchra Pauli interpretatio de dilectione ini-
micorum, 728. Paulus nondum perfectus ad majora sese
extendit, 707. Sumit testimonia de poetis, 250. Paulus
severior Barnaba, 765. Dissensio Pauli et Bárnabæ aliquid
habet humanæ fragilitatis, ibid. Paulus contemnebat, vel
dissimulabat facumdiam Graecam, quare? 475. Cunctæ prope
Epistolæ Pauli, quod habeant prinicipium, et quo fine clau-
dántur, 750. Ubi Paulus scripsit Epistolam ád Ephesios,
481. Diversa sunt exemplaria S. Pauli, 708. Non nobis
curæ sit quid Aristoteles, sed quid Paulus doceat, 714.
Manifestissima est in benedictione Benjamin prophetia de
Paulo apostolo, III, 579. Paulus apostolus unde nomen
accepit, IV, 278. Prædicatio Evangélii per apostolum Pau-
lum imultiplicata, 150. Prædicatioiies ejus, 355. Sequitur
Hebraicam veritatem, 608, 760. Utitur testimouiis poeta-
rum, 580. Ubi præcedit apostoli Pauli auctoritas, cesset
alia interpretatio, 149. Sequenda est ejus expositio, 567.
Laudat ei corripit Corinthios pro diversitate habitantium,
756. Paulus nofi,ine Benjamili intellectus, V, 920. A
stolus Paulus poetam Græcum vocat prophetam, 121. Pau-
lus, lupus rapax, VI, 55. Ejus convérsio, 290. Quare vas
electionis dictus, 86. Audivit mysteria Trinitatis, 549. Scri-
{j; ad septem Ecclesias,855. Paulus stultus et inobedieus,
II, 754. Ejus malitia et invidia in Christianos, ibid. Erat
aeuii et acris ingenii, 517. Ad pedes Gamalielis edoctus
fuit, 475. Paulus vir Hebrææ péritiæ, et in Lege doctis-
simus, 429. In vernaculo sernione erat doctissimus, uon in
Græco, 320. Sciebat litteras saeculares, sed non perfecte,
471. A quo apostolatum tenuit, 375. Paulus in Hebraeo
mirabilem sónat , 147. Quare fuit sic nominatus , qui
Saulus dicebatur, 745 et seq. Idem vocabatur Saul, non
Saulus, ibid. De iraditionibus Hebræorum profert secreta,
566. In quo Paulus major omuibus, 592. Humilitas illius,
598, 681, 755. Prudentia, 571, 584. Magnanimitas et fer-
vor, 786. Anxietas et pietas parentis in Paulo, 466. Pro-
hetavit, 490. Gravissimo capitis dolore afflictus est, 460.
Σrror Aposlolicus de Ę; veniens affectu, 127. Sermo
vitæ, nörumque regula, 714. Pondus verborum Pauli ob-
servándum, 589. Non videtur concordasse cum secreto
menlis suæ, 592. 0rdo historiæ de Paulo sibi non videtur
concinere, 592. In modum histrionum habitum mutat, 468.
Profundos sensus Græco sermone non explicat, 468. De
Paulo apostolo ficti quidam errores, 350. Paulus ex nimio
ainore Christi eum^ sæpius et superflue nominabat, 559.
Exercitus dæmonum pugnabat adversus Paulum, 596. Fi-
ror et rabies diaboli in illum, 635. A Caesare missus est in
earcerem, 748. Ejus familiam convertit ad _fidem, ibid.
Scripsit Épías ad omnes Galatiæ fideles, 375. Sermoni-
bus vilibus usus est scribens ad Galatas, 459. Paulus nec
momen suum, nec Apostoli vocabulum præposuit in Epi-
stola ad Hebræos, quare? 574. Aliqui putant eum repre-
hendendum, 591. Defenditur et excusatur, 495. Imperitus
sermone, 596. In grammatica lapsus est, .587. Hunc non
pulsat Hieronymus, sed magis defendit, ibid. Usus est ser-
iuone urivii, £17. Verbum vulgatum pouit, 641. Usus est
versibus poeuarum, 647. Non ideo credidit ea quæ scri-
psere, fuisse sanctâ, 648, 709. Paulum defendit Hierony-
imus, 708. Unamquamque provinciam suis denotat proprie-
tatibus, 427. Sensum testiimonii magis posuit, quam verba
451, 457. Texus Apostoli depravatùs, 488. In Paulo qui
additum? 487. Pauli plurima differentia, 692.
Paulus senex Petri martyris discipulus, II, 640.
Paulus Concordiæ, quid fefert audisse de notario S. Cy-
priani, 889. - - _-
gulus Samosatenus et Photinus in quo maledicti, IV,

[ocr errors]
[ocr errors]

etc., 983. Perdibilem pauiiertatem quaniloque populari
aurae offerhnus, 438. Paupcrms Qeta damnatur, (V, 473.
Paupertalera .ludaoi non laudanl, 50. Paupertalem justot-
ruui inagis diligil Dens, quam diviluin manera, quae de
rapiuis sunt, ibid. Pauperlate bumines tentautur, ibid.

Qui pauper est cum Christo, dives est, I, 29. Pauperea»
egeslas commendabiliorem nou tacit, si inter sordos et ino-
iiiam peccala non caveat, 498. Pauperihus dandum, nun
locupletihus, non superbis, 599. Res pauperum nou est
tribueuda immojeralo judicio non pauperihus. 354. Sciat
episcopus quem curse pauperum praeiicial, ¿64. Nomiulli
auperibus paululmn Iribuunt, ul amplius accipiant, ibid.
ion est paium, viruin nobilem,potentium in pialéis vitare
coniit.'ituiii. el adhserere pauperibus,397. Qua: militas est,
parióles lulirere geiuniis, el Christum in paupere faiue pe-
riclitari? 324. Pauperes mali el pervorsi, II, {00. Qui
beati appellentur, ¡bid. 1'auiiei'es sanctorum locorum prie
ceteris adjuvabaulur. 399. Pauperum ao divilum acceplio
damnatur, IV, 57. Fenerandum Christo in peuperibus,
946 Periruluiu est repeleré a paupere, qui solvcndo nun
sil, 687. Pauperum res In suos usus rom orto re ñolas est,
Vil, 136. Qui dat pauperi. Deo lanerat, 638. Saneti pau-
peres, quorum meminil Paulus, qui? 577. Inter nobile* et
egenos, nulla distentía in rebus diwnis, 68.

Pavi liiniis podagrae fervoren! miligat, II, 332.

I'aeem quaererenon suflicil, nisi invenían) fugienlemque
omni studio persequamur, I, 941. Pax ficta non auferal,
quod bellum senavit, 11, 6%.Slope perditur in pace, quod
in pr.elio servabatur, 45. Pax. nulla impiis, IV, 683. Pace
implelur, qui conlumeliis affieilur, VI, 495. Quam Paceiq
misent in terrain Dominus, el quaudo luleril? Vil, 280.
in Pace qiiisinoriaiiir, 202. Pax vera, qua;? 24, 611. Pax
inter precipua Dei dooa, 685. Qui Deum non recle quae-
rutit, paeeiu iuvenile non possum, 753.

Pcccare hominis est, insidias tendere, diaboli, II, 560.
Ouolidie peccamus omnes, el in aliquo lahimur, 408 Tarn-
din fllii Dei maueinus, quamdiu non peccamus, 522. Potest
homo non peccare, si velit, pro tempore, pro loco quamdiu
internus est animus, 785. Si paululmn quis declinavent,
ant err.induin illi est, aut in pnerepsead n dull), 794. Cor-

ripiendi peccantes a sacerdotibus.. 722. Aliud est cogita-
tione, aliud opere peccare, III, 470. Oui peccavit, el fecit
malum, uiorluusest; in eo euim quod peccavit, statiin
mortuus pst, 454. Necsermone, nee opere peccaudunt,lV,
700. Facilitas рос-candi, et difflciillas exeuudi a peceatis,
81. Leviusmalum est aporte peci are, quam simulare et
fingere sanclitatem, 277. Male credit, quicumque percal,
V, 691. Qui percal, ex diabolo natus est, 8ll7. Diiims qui
percal, amal tenebras, 424.

Peccalor hisl rioni in llioatralibus scenis comparator, I,
193. Nec percutor desperet salulem , née ju.-a.us de sua
virtuio seen rus sit, 912. Fraclo uavigio labulam, per .mam
salvari potest, peccalor reluirai, 1087. Saepc ihu'uratur
cor percutons, quia non statin) perculilur, eldifferlur diu
ad pienain, 1084. Magua ira est, quaudo peccanlihiis non
irascilnr Dons, 4)2. Molli ludo peccaulium scelus nou mi-
nuit, 542, ;¡6."i. Ñon insulUudiim peccanlibus, sed condo-
leiiduni, 579. Aliud est, peccalores a peccalo, el iuiquiute
desistere; aliud ipsos perire in pcrpeluuin, II, 724. Pec-
calor ignorans routeroplationem spirilualem , prohihet a
vera jucundilaie cor suuin. 102. Ira Dei est in precatorcra,
ul diebus ac ooclibus opes congrogol, el nequáquam eis
ul ens, his relioquai qui in conspeclu Dei jusli sunt, 406.
Quia peccalores non sialim arguuntur, alque corripiunlur
putanl ne(|uai|u:im futurum esse judicium, el in scelere
persévérant. 453.

Peccaloriim remedium ex conversalione bona nascitur,
non ex lumen;i et superOua dignilate. 470. Quanlo serior
vindicta peccantium, lauto justior, IV, 1088. Peregrinuui
el alienuin a Deo est, puniré peccantes, 583. Spes saiutis
eorum in quo posila, 327. Culpas suas referma in Deum,
757. Puuiunltir , ве ¡nullum peucalum caeieris nocoat
exemple , 937. Tormenta adhibenlur ois, ul divino igné
purgeiitur, 148. Interfeclio eorum signilicat ¡ram corisum-
jnaiam, 946. Sermo diviuus cohorlatur peccalores ad pœ-
niteiitiaui, 409. Per gradus pamitentix de Monbitis Hunt
Israelita?, 271. In dimidio dierum suornni niurimilur, 471.
Noxium est vivere coin peccatoribus, 93. Not« temeré in-
dulgcntia peccatoribus est poUicenda , V, 649. Tormenta,
et eorum remedia, 269. Unusquisquc sihi paral supplicia,
dum non vult errata corrigere? 136. Quid prodest pecca-
toribus , 525. Duo genera peccatorum, 990. Pcccalorum
siiporhi i, ibid. Peccalores a Deo separantur el dispergun-

tur, 824. I litre it is ppccaloris inajoreni habet pu , 184.

Kon iiberanturde gehenuoe ignibus merilisparoutum, 158.
Domini propitiatioiie salvantur,529. In pcccaloris conver-
sions, quid Ht? VI, 690. Victima! Dei, convprsio pi cea to-
rum est, 65. Peccalores de Sccjesia expellunlur, 484.

Peccalores delicias pretéritas vjlse anstcritate compeo-
se.ni, ISO. Nec Million flere, el babilumliigenlis assuinere,
nisi saiictilico.nl jojmiinm, ibid. Ligat Deus pedes pecca-
lorum, m- ab illo (ugiant, (26. Paiientia Dei eorum salulis
occasio. Quomodo pos perculil ad salutem, 129. Peccato-
rum justa ruina, 234. Cadealibus non insullandum, 454.
Causa reddilur, '.'¡i',.

I'eec itiini stihslanliam non habet, I, 564, 622. Mors rio-
stra pece.iluin est, 18 Опте peccatum eliam in verbo
Olioso repreheusiooedigmim est, 422. Peccatum originale,
182, 199. Nulliis Ciirisiiaiiorum est, qui nolit esse sine
peccalau 1032. Si ¡u ecelo peccatum fuit, quanlo maeis in
Ierra? 898. Ipsi peccaii nostri aecusalores simus, 608. Li-
berali a peccalis , Christi polenliam probant, 41 j. Peccaii
cossatio, viriulis prineipium est, 613. til peccala irerun
naui negligentia«), ila sollicitudo virtutes paril, ibid. Ad
excusaudas excusatlones in peccalis. qua; praetendunlur,
945. Qui per scelera atqui peccala egrodiuulur de Eccle-
sia, pfangendi sunt,895. Quomodo expominlur hase verba,
Peccala patriim reddam iu ftlios , 981. Peçcala lovia, et
gravia, II, 373. Siibjaconms peccato, uoavilin nalnrae.sed
fragililale, 780. Omnia simiil peccala nun possunl vitari.
792. Nulla est anima , quae possit esse sine peccalo, 794.
Potest homo esse sine villa, sed non potosí esse absque
peccalo, 744. Qui rauius est,iwtesl ad lempus vitare pec-
cala,772. Soli Deo compelit esse sine percato. 743. Potest
Deus hominem servare sine peccalo, 721). Superbia est,
peccata propria: voluntatis referre ad Coudilorus injurian),
773 Peccatum odoris est ptitidi; virtus spiral unguenu,
III, 503. Propter mium peccatum mullae justitiae pereunt,
468. Peccatum frrlidissiuiuiii est, IV, 236. Murus esl diti-
densDoum, el homines, 703. Nimia coosueludine in na-
turam verlilur, 656. Unusquisque peccalis suis venumda-
tur, 575. Pro diversitale peccati, ordo judicii dis[>oiiilur,
248. Quoi habemiis percalorum genera, lot judicioruoi
ineremur sculentias,508. Deus peccalis uostris uon potest
laedi, 894. Omnia nostra peccala patent oculis Dei, 777.
Nihil sic offendit Deum, quam |>ost poccaia, erecla cervix,
223. Qui nolunt peccata sua cognoscere, magis provocant
iraní Dei, 8.%. Qui in peccalo morilur, Deo périt, et non
subsisiit, 774. Nou solvunlur peccata nostra, nisi de manu
Domini roceperimus ea , 480. Omnis creatura condnlei
super peccalis homimim , 817. Peccala sunt varia, 262.
Levia, el gravia quihus remeuiis purgantur, 850. Leviora
lavanlur , gravia exuruntur , 66. Quamdiu minora sunt,
pens paiienler agit, etc., 233. Non idem еы, solvi peccala,
alque dimití!, 480. Qiiamvis grave sil peccatum , si quis
convertalur, potest sauari, 99. Qui voluut converti, Doii
suo mérito, sed Dei clnraentia conservamur, 711. Hemis-
sio peccatortirn, causa csl consolalionis, 479. Inilium salu-
lis est, sua intolligore el llore peccala, 266. 863. Omnia
remedia ooruni de templo poscebaiiUir,988. Excusationes
in peccalis, verba sunt murinuraiionis, 695. Diffleile inve-
niiur, qui nou deprimatur viiiculis peccaii, 694. tinusquis-
queproqualitate peccaii ignrinsibisuccendit,584. Quanlo
r.rebrior admonitio, tanto majora coiitemnenlium peccala,
1024. Peccaltim mortem sonat, V, 723. Peccala nostra
causa omnium malorum,55. Quo sensu Deus ppnit peccala
patrum in tenia el quarta generatioue, 1Ö9, 224. Peccala
non aequaiia, contra qnosdaui et maxime Sloicos, 99. Pec-
cata levia pro necessilalibus carnis, 551. Mortui peccalis,
quoiuodo rcsurgunt, V, 436. Peccati el virtulis еошрага-
tio , 959. Inaequalia peccata , 962. Peccata nostra anions
nostris inscripta, 864. Poccaia nostra ex nobis, bonitas no-
stra ex Deo, 805. Peccala diversa, diversis remi diis ca-
randa, 867. Peccata quaedam sananlur poa et nitro, quaedim
si'iritu combustionis et poena , 867. Peccata sua dopliaa
n cipiunt quidam, quidam Simplicia, 865. Peccaii gradus
quatuor, VI, 228. Degna diáboli, diversa peccata , C47.
Ppccalorum pondus gravissimum, 818. Venae sunt mortis,
153. Nihil diguum quod possilDoo otlerri pro peccalo,305.
Pro pi ccato sanguis propriiis digne offerlur , ibid. Alia
poscit, quae danlibus prosit, ul, etc., 306. Secundum ordi-
iii- m peccatorum Gl ordo piona г un . 457. Ad magna pec-
cala, magna osl iiidiguatio, 127, 856. Grande peccatum est
Oclisse corripienlem , maxime si amore corripiat, 292.
Grande peccatum est, non solum faceré malum, sed el di-
ligere, 296. Iniquilas el peccatum in quo différant, 8¿.
Peccatum, mors anima:, Vil, 571. Dicitur corruptio eius-
deiii. 681. Nullus est absque peccato parenium , 667.
Supplicia eorum acterna , 644. Scnlerilia (|uoriimdam de
suppliciis |ioccalorum, ibid. Peccala carnis elmeulis, 572.
Prorata baerelicuruin, peccala mentis, ibid. Parva peccata,
58. Nécessitas dimillendi peccala, 141. Dimissio еогщц
donatio dicitur, 738. Excusatio peccatorum dainnatur, 66.
Lapsus iu peccatum priora üdei opera non perdit,si rever-
talur ad illam, et ad antiquum Studium, 421. Peccala et
delicia in quo diü'oraul, 571.

« PoprzedniaDalej »