Obrazy na stronie
PDF

Nomina ætatis. meriti, religionis, et charitatis, I,
110. Nominum sine causa diversitas est , ubi noii
est diversitas meritorum , II, 369. Quatuor homines
in veteri Testamento nominibus suis vocati sunt ante-
quam nascerentur , III , 532. Nomina Hebræa secun-
dum accentuum et litterarum diversitatem, in varias signi-
ficationes commutantur, 15, 55, 36, 88, 98, 109, 114. No-
minum diverscrum interprétationes, IV, 9. Dominus quo-
modo in nomen et in signum æternum sit poenitentibus,
604. Nominum diversorum interpretationes, V, 598. Noi
mina et verba Hebraica in translationibus corrupta, 470.
Unde vocabula et nomina Hebræa varie interpretantur,
516. Nomina quæ causas et origines gentilium fabularumì
habent, VII, 418. Quædam quid Š secundum Ju-
dæos, 764. Rebus novis nova fingenda sunt nomina, 516.
Novum nomen a Paulo usurpatum, 675. Quidam Dèi jus-
sione nomina mutarunt, 745.

Nomina offerentium, quantum quisque dederit, vel pol-
Εus fuerit, in Ecclesia publice a Diacono recitata, V,

Nomina cnncta, quæ vulgo vocant cantiones, anno Jubilæo
irrita fieri dicuntur, IV, 690.
Nominum mutalio a Doinino facta in bonam partem, W,
Ä Nomiiium mutatio in Daniele et sociis, ut in Josepho,
atom.
Nonus numerus, doloris et pœnarum est, V, 277. Num-
quam in bonam partem legitur, VI, 759.
Nosse aliud e$t, aliud eloqui, IV, 619. Nosse peccatum,
et nosse justitiam, quid significet, V, 813, 814.
Notarii ad describenda Hieronymi opera, I, 454.
Notionem inter et agnitionem differentia, II, 678. No-
tionis definitio, VII, 563.
$uua unius Dei omnium virtutum possessio est, IV,
1075.
Novacula et tonsor exercitus Chaldæorum, VI, 523
et se(].
$atiani epistolæ, I, 24. Novatianus Romæ episcopus
invite ordinatus, si ei creditur, II, 206. Dogma Novatiáni,
911. Couatus est invadere cathedram sacerdotalem , ibid.
Liber ejusdem de Trinitate, 515. Novatiani, VI, 156.
Novatianorum episcopo, si conversus fuerit, presbyterii
gradus servatur, II, 200. Novatiani Catharos se vocant, et
cur, VI, 156.
Novatus rejicit pœnitentiam, I, 461. Novatus quomodo
legendus? 552. Novatus Cypriani presbyter cujus auctor
dogmatis? II, 911. Errantes non suscipit, 408. Error ejus-
dem damnatus, 525. Novatus ab Hieronymo impugnatur,
VI, 200, 282. Novati sectatores rejicientes secuiida matri-
monìa, VII, 697.
Novilunia Græcorum, IV, 826.
„Novissim non providere, maxime insipientium est, IV,
961.
Novum nihil volebant sub sole hæretici, nisi quod fuerat
in præteritis sæculis, antequam fieret, III, 391. Novis re-
bus nova fingenda sunt nomina, W, 154.
Nox pro tribulatione accipitur, IV, 548.
Noxiâ plurima in rebus sunt creata, ut dum vitamus ea,
ad sapientiam erudiamur, 595.
Nubere per se bonum non est, I, 507. Paulus omnes
nubendi causas breviter concludit, 902, 903. Nubere me-
lius est, quia pejus est uri, lI, 250. Inter nubere, et uxo-
rem, ducere, discrimen, VII, 178.
Nubes juxta philosophos non amplius decem stadiis
a terra έμ}, IV, 578. Nubes levis dicitur corpus
Christi ex Maria assumptum, 730. Nubes allegorice san-
ctos significat, V, 796, 797. Nubes est unusquisque san-
ctus, 797.Nubes ex quibus funduntur pluviæ,iion ámplius,
quam duobus millibus passuum, distant a terra, VII, 676.
Numa Pompilius, II, 587.
Numenius, I, 429.
Numerandi per digitos consuetudo veterum, II, 240.
Numerorum liber quæ continet mysteria? I, 276.
Numerus duplex non est honus, I, 231. Impar numerus
est muiidus, 105, 252. Imparis numeri disputatores per-
multi, ibid. Numerus duplex non est bonus, II, 266. In
duplici numero quod exhibetur sacramentum, ibid. Octa-
v u$ numerus in Psalmis et in Evangelio, 195. Vicenarius
infausuus, 271. Quid significent in Scripturis, 240. Impar
numerus est mundus, 241. Numerus singularis in bono
semper accipitur, duplex in malo, III, 421. Numerus dua-
lis ápud Hebræos, V, 671. Mos Hebræorum et veterum
Latinorum _in Numeris supputandis, 695. Numerus verus,
ui unius Dei majestate cóncluditur, VI, 284. Secundus
Numerus in malam partem sumitur, 782. Septenarius san-
ctus, 282. Octavus sanctus, 752, 753. Nonus in malam par-
tem sumitur, 755. Tricaenarius sanclus, et vicesimus non
sic, 708. Quadragenarius convenit peccatoribus, 416. Af-
flictionem et jejunium denotat, 426. Numeri perfecti, qui?

PATRol. XXX.

282. Numerus IV cur somper in laude positus, VII, 119.
Numerus XV quid significet? 395.
Nummus scorteus, id est, coriaceus, II, 565.
Nuntiorum consuétudo, V, 651.
Nuptialis vestis, quæ? VII, 174.
Nuptias aufert necessitas, í, 105. Quod divisum fuerat.
nuptiis copulatur, 908. Molestiæ nuptiarum, 89. Tunica
nuptialis vario noii sit texta subtegmiine, 905. Plus hono-
Tantur nuptiae, quando quod de illis nascitur, plus amatur,
104. Fructus eárum, 915. Impediebant prophetas vatici2.
nari libere, 910. Liberi sunt, jui absque jugo nuptiarum,
tota Domino serviunt libertate, 965. Cònsortia S. Spiritus,
vocabula non tenent nuptiarum,594. ('asta conjunctio, sexum
non habet nuptialem, 452. Quo sensu laudat Hieronymus
nuptias, 104 et seq. Non detrahit nuptiis, 101. Seciindæ
nuptiæ conceduntur, cur ? ibid. Nuptiarum imagna injuria,
quae sit? 715. Molestiae nuptiarum, 259. Feriæ nuptiárum,
quæ? 258. Nuptiæ terram repleni, virginitas paradisum,
ibid. Quid intersit inter niiptias et Virginitátem, 164.
Opera nuptiarum, quid prohibent? 249. Imago Créatoris
non habet copulam nuptiarum, 268. Non detrahit illis, 228.
Nuptiarum præmium, e duabus unam carnem fieri, VII,
145. Finis operum nuptiarum, 506. Fiant verecundæ et
cum honestate, ibid. Hæretici damnantes nuptias, 656.Re-
felluntur, ibid.
Nuptæ et viduæ, per quid significantur? II, 240.
„Nurum odisse socrum , naturale propemodum est, VI,
Nycticorax, quid significet, I, 667.

0asis, II, 33.
Obedientia quibus debetur, et quando, VII, 770. Obo-
dientia filiQrum et servorum, 668. Obsequium, dempta
veritate, admlatio est, 462. ,
Obedientis indicium, et contemnentis lignum in quo po-
situm, IV, 853.
0beli et asterisci, I, 732. In recensione versionis LXX
ab Origene adhibiti, 645 et seq. Obelus incuria amanuen-
sium omissus, 645.
0bfirmata facies, quid significet, V, 134.
Qbfirmatio vultus prophetici quid sibi velit, V, 241.
0blivio veritalis velox, V, 655.
Qbrizum, genus auri quod Graeci fulvum vocant, III, 81.
Obscuritas sermonis iiascitur ex tribus rebus, V, 507.
Cur multa narrantur obscure, 564. Obscuritas tribus modis
nascitur, VI, 25.
Obscuri vel maxime prophetæ, VI, 530.
Obsidentium urbes apparatus, V, 37.
9bsidioni quomodo civitatem suam Judæi paraverint, IV,
221 et 222.
Obstetricum cura circa recens natos, V, 146.
ι)bulus, quid ?V, 564.
0ccidentis calamitates, I, 544. 0ccidentis Ecclesiarum
mos in renatis per baptismum in £hristo vinum et lac tri-
buendi, IV, 644. 0ccidens 0ccidentis, quomodo dicitur
Canticum Canticorum, etc., V, 508. 0ccideiis vocatur
mare in Scriptura pro situ terræ Judææ, V, 583. In Occi-
£g* partibus cur ingenia reperiuntur perspicacia, VII,
27.
Qccidentales populi in Orientis plagam transmigrarunt,
II, 425.

Oceanus vir eruditus in lege Domini, I, 425. Ocoanus
vir in Christo præcipuus, II, 562. Prudens et Chrislianus,
554.
Oceani ambitu 0ccidentalis plaga clauditur, IV, 165.
0etateuchus, I, 454.
0ctavus numerus perfectus, V, 483.
0ctavianus Augustus, VII, 530.
Qctober primus apud Orientales mensis, et cur ? V, 6.
Octonarii numeri Sacramenta, V, 484
0culi fatentur cordis arcana, I, 290. Impudici non morunt
pulchritudinem animae considerare, sed corporum, 107.
Oculos caprearum, talpa non contemnat, 450. 0culus
dexter. pro virginitate sumitur, II, 286. Sinister pro nu-
tiis, ibid. Quod oculis videtur, magis mente retinetur,
ß' 969, 973. Per oculorum, et aurium portas, ut vitiâ
maxima illapsa fuerant, ita per easdem poena maxime
sentietur, VI, 684 et seq. Oculus carnis et mentis, VII,
300.
Odia hominum quando non timenda sunt, I, 555. Ex odio
homicidium sæpe nascitur, 27. Odio nostros adversarios
immortali persequimur: blasphemantibus Deum, clemen-
tem porrigimus manum, II, 447.
Odolla urbs Judæ, VI, 443.
Odor Christi bonus vita et mors quibus? I, 843 et seq.
0doris suavitas quibus conveniat, II, 557.

[ocr errors]

0Edipi fabula, a quo usurpata, I, 237.
3ÉÉ': herba, $. 513.
OEstrum muscæ genus, I, 758.
Offellus episcopus, I, 630.
Offensa grandis, nolle placare quem offenderis, IV, 886.
0fferenda Domino quae? I, 791. Si offeramus Christo
opes cum anima nostra, libenter suscipiet, 402. Si quæ
foris sunt Deo, quæ intus sunt, diabolo demus, non est
aequa partitio, ibid. Totum Deo dedit, qui seipsum obtulit,
281. Offerre potestatis nostræ est, oblatum iiegligere, ad
ericulum pertinet, 684. Offerre quod possumus nostrum
est, Dei implere, quod non possumus, II, 781.
0fferentium nomiua recitabantur publice, IV, 921. 0ffe-
rentium nomina , quæ sanctificata sunt Domiuo , non sunt
eorum, quibus data sunt, sed ejus cujus nomine possiden-
tur, V, 607. 0fferentium non munera, sed voluntatem
Deüs respicit, VI, 305.
0fficiuim quandoque putatur ambitio , I, 497. 0fficiorum
vocabula, 785.
0lda prophetissa fuit in reprehensionem omnium viro-
rum, II, öö6. 0lda mulier quando Ę; V, 625.
öïéíüìïé§u$ ìììì prodest Christianis juvenibus, I,
288. Sobrie sumantur, ibid.
0leum, non cera, in templo cur accendatur, I, 962.
Oleum bénedictum sanat a morsibus venenatorum anima-
lium, II, 52. 0lei natura est , et ut lumen alat, et fesso-
rum solvat laborem, III, 465. Olei virtus, IV, 502. Filius
olei, quis? 69. Oleum quo Salvator noster unctus est, V,
151. Oleum quidam arbitrantur in Ægypto non gigni, VI,
134. Samaria in oleo fertilissima, ibid. 0leo uigebanlur
prophetæ, ibid.
Olivæ fructus ad quid utilis, VI, 162. Olivæ fructiferæ
comparantur conversi, 165.
01iveti arbores frugiferæ, VII, 161.
Olybrius pater Demetriadis, I,777. Hunc immatura morte
subtractum Roma congemuit, ibid. I.audes ejusdem, et in
quo felix prædicatur, ibid. óíyííiórúí nomina, ibid.
0mmei'sive 0mnium, gens valida in Save, III, 267.
0mnia vox partem maximam interdum siguificat, I, 85.
Omnis pro majori parte sumitur, W II, 568.
Om, Græce Heliopolis, exstructa eral antequam Jacob
ingrederetur Ægyptum, III, 258. Om , sive Aum , civitas
Saimariæ, ibid.
Onagri obedientes Antonio, II, 34.
OnaSus segestanus notatur, I, 187.
{uera ulura vires ferre, non probat Hieronymus, I, 688,
4

Onoris et Visionis in quo sit differentia , IV, 184, 1067.
Onus in bonam et malam partem potest sumi, VII, 490.
Onesimus puer, I, 11. Onesimus Colossensis fuit, VII,
748. Onesimi historia, 755.
Onocrotalorum duo genera, VI, 710.
Onyx lapis, I, 571. -
Ooiiba interpretatur, tabernaculum meum in ea, IV, 25.
0ola et 0oliba sorores, idem quod mulieres 0see, VI. 6.
Opera. Opus sine fide caducüm est et infirmum, I, 604.
Unguentum bonorum operum, 451. Opera non confundant
seriuonem docentis, 262, 422. Multi, licet sermone taceant,
opere loquuntur, 118. Laboris et operis utilitas, 991. Ideo
laborandum est, ut per occasionem óperis, nihil aliud cogi-
tes, nisi quod ad Domini servitutem pertinet, ibid. Facito
aliquid operis, ut te semper diabolus iuveuiat o$cupatum,
933. Non debet quis ab opere cessare, quia nulla re indi-
get, 991. 9peris boni pérfector est Deus, nali perfector
âîiabolus, II, 523. Per singula et in singulis Dei auxilium
flagitatur a sänctis, 700. In bonis operibus Dei nos nitimur
auxilio, in ualis Jiaboli, 698. Novo operi venia conce-
denda, ' lII, 505. Ex optimis operibus semina hæreseon
capiunt perversi, et alienos labores calumniantur, 30ö.
Error qùorumdain circa opera mortuorum, 489. Nullum
honum opus post mortem homines perpetrare possunt, ibid.
Opera bóna iardus significat, 517. Opera pQpuli Dei non
véterascunt, sed innovantur quotidie , IV, 794. In opera
praemium est , non in sponsioiie, 4079. Nullum opus, di-
gnum Dei justitia reperietur, 258. Sanctus non in scientia
§cripturarum, sed in operibus gloriatur, 685. 0pera bona
sola prosunt, V, 79. Opera nostra, quando mercede;m non
habúnt? VI, 844. Sine mercede suiìt ea quæ non fiunt in
nomine Christi, 846. Apud incredulos nom prosunt bona
opera, 768. Deus mutat promissa, si hominesruutgntgpera,
421. (jpus Dei aliud est, quam òpus hominum, VII, 487.
Curabónorum operum habenda, per quæ hæreditas Dei præ-
aratur, 755. 0innia in nomine Domini sunt facienda, 528.
nusquisque cujus opera agit, ejus filius appellatur, 186.
Hona opeia sine fidé mortua computantur, 485. Omnia
opera, vel carni, vel spiritui deputantur, media reperire,
difficile est, 501. Si fiant amore vanæ gloriæ, pœnam ha-
bent, non præmium, 499. Fervor in Tbonis operibus et

[ocr errors]

tepor, unde? 464. Majoris est detestationis qui agit
opera infidelium, quam qui gentiles sunt, 141. Boda opera
Paganorum, sine fide, 591. Vide Labor.
0perandum, dum dies est, V, 851.
0perarii in vineam missi, I, 86.
Non opes dubias, sed virtutem firmissimam diligamns,I,
627. Non sufficit opes contemnere, nisi sequamur Chri.
stum, 299. Opes diviti non obsunt, si iis bene utatur, 946.
0pes quomodo erogandæ, 399. -
0pház, quid? I, 170 et seq.
0phir genus auri, I, 586.
Ophir, regio Indiæ sic dicta ab Opbir uno de posteris
Eber, III, 238, 275.
0phiuæ, II, 197, et VII, 429.
Oppiamus Cilix poeta doctissimns, V, 595.
Qpusculum, id est, syntagma, scriptum carmen, 1, 578
0f damnatüs, I, 1030. -
Qr, mons in quo mortuus est Aaron, III, 258.
0ra luteus color perfundit, II, 794.
„gracula dæmonum falsa, et curationes morborum, VI,
0randum flexo corpore, et mens erigenda ad Dominum,
I, 354. Divisas orandi horâs debemus lúbere, \21. Oraré
nostrum est, J)ei tribuere quod rogatur, II,781. Die Domi-
nico, et in Pentecoste stantes oremus, 180. Orandum se-
creto, et clauso pectoris cubiculo, IV, 689. Nullus dignus
orare pro peccatoribus, 944. Stultum est orare pro pecca-
toribus ad mortem, 940. Multi licet genuflexi iion òrant,
iîïòóôïìÜôôïöü preces fundunt, VII, 599.
Oratio commendatur ac praecipitur, I, 121. In ea Deo lo-
quimur, 109. Aura popularis fràngit rectum iter orationis,
267. Apostolus sine intermissione orare nos jubet, 106. Iii
quibus orationis arma sumenda? 121. Egredientes de h0-
spitio, armet oratio, ibid. Regredientibus de [latea, ora-
tio occúrrat, antequam sessio, ibid. Noctibus bis, veruue
surgendum ad oralionem, ibid. Oratio quotidiana, 28.
Oratio, discursus mentis, ìi, 17. Tota oratiò et deprecatio
extorquet clementiam Cfeatoris, 795. Oratio Domiinica in
sacriticio altaris a fidelibus recitatur, 800. Quid petunt per
illam, ibid. Quantum distat ab oratióne Pelagii, ibid. 0ra-
tio continua debet esse in ore noslro, IV, 741. Perseve-
rantia in 0ratione commendatur, 920. 0ratio perseverans
rophetæ notatur, 738. In oratione dies noctesque com-
fî quidam impii, qui non exaudiuntur a Deo, 22.
Orationis necessitas, V, 499. 0rationis tria tempora eccle-
siastica traditio inlelligit, 680. Clausula olim addita in ora-
tione Dominica, 604. 0rationis efficacia, VII, 761. Culpa
nostra non accipimus, quod postulamus, 134. Sæpe contra
nos petimus in oratione, 605. Non prodest voce invocare,
$ operibus negamus, 205. Clauisula addita in oratione
ominica, 220. Quem panem petimus in illa, 726. Oratio
qualis esse debeat, 248.
0ratio jacet, iii qua tantum verba laudantur, I, 355.
Noanulli mercenaria`oratione laudant, 982. Oratio non
perdenda in nugis, II, 22. 0ratio non polita manu aucto-
ris, redolet negligentiam, Vl, 881. 0ratio manu auctoris
limanda est et perficienda, VII, 488.
Oratoris definitio, I, 422. Oratores imitentur Lysiam,
Græcos, Demosthenem, etc., 523. Inclyti oratoris senientia,
976. Oratorum nullus hic tumor, quorum definitio est,
dicere ad V$ accommodaie, II, 707. Oratorum
floribus solent aures imperitorum decipi, 802. Oratores
profani, et Christiani ob eloquentiæ flumen laudati, IV,
529. Egregia disertissimi oratoris sententia, 665. Oratores
et pbilosophi velut reges hominum íííííí,Vi. 410. EorutA
præcepta quasi oracula deorum accipiuntur, 420. Difficile
credunt in Deum, ibid. 0ratores brevi sermone compre-
hendunt in fine , quod prius fusius disputarunt, VII, 5$.
Oratores, omissis sæpè negotiis, in j)roprias coutumelias
vertuntur, 408.
Orbilius grammaticus, I, 486.
Orbis sunt quatuor plagæ, IV, 868. Vastatio orbis tem-
pore Hierobyiii, 810. Orbis status ante et post passionem
Christi, VI, 404. 0rl)em inier et terram multa est diver-
sitas, 536. -
> Quibus Ordinationibus totus mundus plenus est, I, 412.
Quanto magis episcopus, qui ministrum ordinavit , proba-
bilis est: tanto detestandus est ordinatus, si eum fefèherit,
1095. 0rdinatio clericorum non solum ad imprecationem
vocis, sed ad impositionem manus impletur, IV, 696.
J)ebet dari sanctis, et in lege doctissimis, non vero, etc.,
ibid. Sicut in ordinatione njalorum, partieeps est pecea-
torum , qui tales constituit, sic et in ordinätione sancto-
tum, particeps est eorum justitiæ, qui bonos elegit, ibid.
0fgia et niysteria hæreticorum, V, 130, et VI, 628.
Orientales iocusuis vesci solent, II, 554. Apud Orientales
populos primus anni mensis 0ctober, V, 6.
rientis calamitates, I, 396. 8tatùs illius et Occidentis
circa fidem, 38. In Oriente cnr ingenia stoliditatem barba-
ram redolent? VII, 427. Habitatores 0rienlis iii 0ccidente
consessur: pervenerunt, ibid.
Origemes Chalcenterus noster, unde Adamantii nomen
accepit, I, 155. Ejus opera recensentur, ibid. Græcos pa-
riter et Latinos labore superavit, ibid. Damnatur a Deme-
trio, et ab urbe Romana, quare? ibid. Origenis laus et
vita, 530. Tempus mortis Origemis, et locus, 529. Ei impo-
suit aura popularis, 569. Multa bene interpretatus est,
547. Interprelatus est Psalmos, 755. Dogmala nostræ
religionis de philosophis confirmat, 429. Quid probatur ét
improbatur in 0rigene, 517. Propter eruditionem quo-
modo legendus? 552. Quare? 524. Quid ab eo additum
est ex Theodotiouis editione , 752. Commentarii 0ri-
genis, quos in Scripturas sanctas utiles edidit, non sunt
fespuénèli, 552. Cuiù in cæteris libris omnes vicerit, in
Caritico Canticorum et ipse se vicit, 529. 0pera ejusdem
in Epistolam ad Galatas, 759. 0eto scripsit lil)ros adver-
sus Celsum, 427. Epistola ad Fabianum quid habet, 551.
In sexto Stromateon libro perjuria et mendacium docuit,
525. Ineptum est asserere libros ejus esse violatos, 53! .
Aures siimplicium sua persuasione decepit, 625. §* di-
cuntur in illum, ibid. Multi ejus errore ;';';; 2. Non-
nulla ex Ezechiele in Origeniem dicta, 568. Damnatus est
ab Anaslasio, 585. Impietatis ethnicæ fuit Κ 597.
Diciur multiceps hydra hæreseon, 582. Heroticus, 382.
Quomodo eum discipuli ejus ab hac nota faciunt immu-
nem, ibid. Catalogus præcipuarum hæreseon Origenis,
392 et seqq. Refelluntur, ibid. Describuntur per totam
Epistolarâ, 917 et seqq. Fons dicitur Arii, 526. Origenis
iìisauia ac dementia iiiuluiplex, 568. Asserit ('hristum pro
dæmonibus cruci afligendum ; refellitur, ibid. Origemes in
Christum iniquior Piláto et Judæis, 565. Ejus passionem
irritam facit, ibid. Finem imponit Κ Cliristi, ö65. lte-
felliuur, ibid. Christianum dogma in ludum jocumque ver-
tit, ibid. et 565. Dogma Origeriis de anima Christi impugna-
tur, 591. Wulu [9§t resurrectionem corpora denuo morte
intércipienda, 572. Idem scribit non orandum esse Filium,
575. Error ejusdem de eorporibus pejor priore, ibid. l3las-
phema vox Origemis in Si)iritum sauctum, §j$. 0rigenis
hæresis de animabus, 592. Sententia de anima, 9 18. Ma-
gicis artibus paurociuium tribuit, 575. Contraria sibi loqui-
iur, 599. Omnes hæreticos magnitudine blasphemiæ su-
perat, ibid. Circumdedit potentiain Dei in creaudo, ibid.
Qui scripserunt adversus Arium, Eunomium, Origenis im-
pietatibùs respondisse credendi sunt, 951. Origenes disci-
lus fuit Clerìentis, II, 879. Sub occasione saecularium
Ę, in fide Christi venientes ad se instituebat, 895.
Post annos CL mortis suæ in jus trahitur, 550. Bibliothe-
ca Origenis restaurata, 941. In illo laudatur seientia Serip-
turaruììì, sed non recipitur dogmatum falsitas, 556. Lau-
«datur ab Hieronymo, $t et seqq. ()rigenis opuscula in
ou.nem Scripturäm triplicia sunt, ibid. Indices librorum
ejusdem in tertio voluimine Eusebii, 416. Quæ opera 0ri-
genis laudata? 321. Composuit Hexapla quatuor editionum,
et in editione LXX Theodotionis éditióuem miscuit, 522.
Quod Philo quasi Judæus omisit, Origenes ut Christianus
implevit; ibid. Quintam editioném in Actæo littore.. inve-
misse se scripsii, 525. Tria Origenis volumina iu Episto-
Jam ad Ephesios, 477. Homiliæ et tomi illius, in quibus
moralis trâctatur locus, et obscura Scripturatum pandun-
1ur, 514. Tomi fere erroribus pleni, 511. In libris suis
Platonem lranstulit, 367. Doctâ Origenis epistola, 905.
Libellus ejusdem ad Fabianum, 550. Epistola in Deme-
trium, 510. Dialogus Origenis, 889. Dialogus Origgnis et
Candidi, 511. In eo diviniiate:m Christi negat, ibid. Sex
millia librorum Origenis numquam exstiterunt, 304, 417.
Quid solent scriberé in approbando quod dicit, 470. Cau-
tio illius in proponendis òpinionibus suis, 605. 0rigenis
opuscula, et errores in eis, 451. 0cto errores ejusdem, 413.
Aufert veritatem historiæ, ibid. Juxta nos Arianus fuit, 464.
Quid docet per scalam Jacob, 425. Ejus dogma de gentilium
fabulis coníextum, ibid. 01mnes rationales creaturas æquo
asserit jure conditas, 713. Non dixit auimas ex Angelis fie-
ri, 425.0rigenes docét mendacium licitum esse, 474. Indul-
&nlia Priiicipalis Origenis, 505.0rigyngs post Apostolos
ËÎ','; ihagister appellatur, III, 4. In Honiliis suiseqm-
munem editionem seύuebatur, in Tonis Hebraicae lin-
guæ quærebat auxilia, 305. Supplevit in libro Hebraico-
rum Nominum quod Philo Judæus omiserat, ibid. Omnes
vicit in cæteris libris; in Cantico Canticorum se ipsum su-
eravit, 499. Origeiies allegoricus interpres, IV, 1051,
054, 1039, 1046. Ingenium suum facit Ecclesiæ sacramen-
ia, 167. Ejùs volumiiia, Homiliæ et Exgerpta, 6. In Isaiam
múlta volúmina, ibid. Ad Gralam duo libri falsi putaban-
tur, ibid. Interpretationes Scripturarum Origenis et Euse-
hii 'Pamphili quales, 167. 0rigenis ex|)0sitio, quae ? 994.
Notatur, 981. Örigenies Presbyter, V, 810. 0rigenes iuul-
ab angelo linguæ mysticæ scientiam didicit, II, 56. Præ-
ceptaTachoniii, ib. et seqq. Ejusdem Instituta, 75 et seqq.
Ejüsdem judicià, 77 et seqq. Ejusdem leges de oratio-
nibus vespertinis, etc., 79. 'Monita, 81 et seqq. Ejusdem
epistola et verba mystica, 85 et seq., 9T et seqq.
Pactolus ditior cœno, quam fluento, I. 816.
Pactum et Testamentuim idem sunt, IV, 1074.
Pædagoga qualis esse debet, I, 764. -
Ęg; optimus qui mönëat, et asperitate frontis
terreat, I, 789. Pædagogus, quid ? VII, 442. Cur parvulis
assignatur, ib.
Palæ, vulgo ventilabra nuncupabantur, IlI, 96. -
Palæstina pars Syriæ, I, 545. In Palæstina perfecta vita
Christiaua, 207. Palæstimâ non pertinebat ad episcopum
Alexandrinum, II, 447. Palæstinæ ritus in conterendis pa-
leis, IV, 542. Palæstina Ægypto vicina, V, 166. Quibus
abuiidet copiis, 314. In Palæstina solent diebus festis un-
gere capita, VII, 55.
Palæstini a Babyloniis capti, et vastati, IV, 1018. Palæs-
tinorum quinque éivitates, ib. et VI, 251 et 511. -
Paleis comparatur perversa doctrina, IV, 105. In Paleis
coIiterendis ritus Palæstimorum, 542.
Palinodiam more Stesichori cantare, !I, 467.
Palladis ars, II, 540.
Palladius Rulini amicus notatur, II , 560. Palladius
servilis nequitiæ quam hæresim instaurare conatus est?
695. Calumuiam struit Hieronymo, ib.
Palnia alterius, alteri non párat ignominiam, I. 451. Im-
pari cursu, pari animo ad palmam tenditur, 594. Palmarum
cælatura in Ezecliiele , quid significat, V , 477. In
ί;¥ym ramis, signum victoriæ, et virtutis præmium,
952.
Éåííi mensura, V, 478 et seq.
Palmyra urbis homen, quæ ét Thamar, V, 601 et 613.
Pambo et Isidorus monachi, I, 118.
Pammachius vir mobilis et eruditus, I, 236. Amicus Hie-
ronymi, 252. Studium Pammachii in litteris sacris, 255.
Pammachius haJetur ab omnibus dignus sacerdotio, ibid.
Pammachius Romæ conatur expriinere, quod Jerosolymis
Paula complevit, ib. 716. Vita éjus et virtutes, 594 et seq.
Pammachiüs non solum divitias, sed et seipsum Deo ob-
tulit, 796. Pammachius simul cum Fabiola xenodochium
construxit, 465. Pammachii somnium, Il, 554. Pammachii
et Marcellæ mors nuntiatur Hieronymo, V, 1. Pammachii
nomen, quid significet, VI, 225.
Pamphilus non edidit Apologiam Origenis, I, 552. Cujus
esse creditur, ib. Pamphilus niartyr confecit Bibliothecam
Cæsariensem, II, 835. Vita Pamphili ubi habetur scripta,
416. Servabat Hieronymus descripta manu Pamphili, tan-
quam thesaurum pretiosum, ib.
Pampini pro verbis, I, 955.
Pancratius Romanæ Ecclesiæ clericus, II, 929.
Paneas urbis nomen, quæ antea Cæsarea Philippi, IV,
507. Paneas quondam Cæsarea Philippi, 5, 317.
Panem coelestium fastidiebat Israel, et 夓iorum car-
nes desiderabat, IlI, 158. Panis et aqua pro omni cibo et
potu accipitur in Scripturis, IV, 45. Panis luclus hæreticis
tributus, VI, 15.
Panes pròpositionis, duodecim in Tabernaculo menses
significant, I, 560. Panes propositioiiis ipsi sacerdotes se-
s rere, ipsi demetere, molere , coquere debebant, VI, 948.
De novis frugibus in solemnitate Pentecosles offereban-
tur, 779. Semper novi pro veteribus commutati, 955.
Ablati cedebani in usus sacerdotum, ib. Panes laici, VII,
75

braicum, VII, 1

torum odio et invidia laborabat, 800. 0rigenes, se pro
erudito haberi agnoseit, 801. Origenes Hebræum audit,
923. Ejusdem allegoriæ improbantur, ibid. Arguitur, 667.
Notatur, 644. Origenes scripsit in Canticum Canticorum,
VI, 561. Et tria volumina in Malachiam, 441. In allegoriæ
interpretatione totus est, ibid Damnatur ejus interpreta-
tio, 814. 0rigenis tria volumina in Epistolam ad Ephesios,
VII, 545. Hiinc sequitur Hieronymus, ibid. Diversa ejus-
dem Commentarioriim genera, 569. Expositio, 494 et seq.
Decimus lil)et Stromatum, 494, 805. Quot scripsit voluminia
in Mlatthaeum, 5. Hexapla 0rigenis, 754. 0rigeuis lectio,
515. Errores, 348, 5:51, 663. 0rigenis error de animal)us
post resurrectionem, $$$.
Origenistarum impietas versipellis, I, 625. Discipulo-
rum Öiigenis odia in fideles, 605. Ad sùbscriptioneni ter-
giversantur et quaerunt suffugia , 525. Rabies haeresis
eorumdem, 956 et seq. I)e eadem quæ dicuntur? ibid.
Hieronymus confutat 0rigenistam, 716. 0rigenistae inter
se orgiis mendaciorum fœderantur, II, 474. iÅ
decreta adversus Origenistas, 468. De quodam Origeuista
quid dictum, 425. -
Orion vir primarius, et ditissimus sanatur ab Hilarione,

* -v •
Orion ¥M; et duas stellas habet, IV, 240. Orion et
Arcturus, VI, 289.

Oriza quid? I, 683.

0rnatus qualis esse debeat? I, 264. 0rnatus et cultus
sordibus foedior, 423. 0rnatus et sordes pari modo fugien-.
di sunt, 264. Alterum delicias, alterum gloriam redolet,
ibid. 0rnatus et lapides mulierum sæcularium, 982. Multi
??? intelligentes quid sit esse ornatum, in vitia ruunt,
22.

0ros Ægyptiorum Deus, IV, 203.

Orontes fluvius, I, 545.

$ carniuiu esum deteslatur, I, 546. Ad $ti;
eitharam, arbores, bestiæ, ac silicum dura mollita, I, 786.

0s_pollutum prohibetur facere mentionem noininis
Dei, VI, 44.

Osanna quid significet, I, 64 et seq. Osanna, nomen He-

- }° interpretatio, ibid. Dicebatur

sanctis et episcopis, 164.

Qsculo salutatum olim, I, 268.

Osee quid liabet ? 1, 277. Non solum meretrici, sed
etiam adülterae copulatur, 909. Accipiens uxorem ûnià?
riam quid repræsentat? 427. 0see ex sententia Hieronymi
uxorem meretricem non habuisse videtur, IV, 125. Osee
nomen Josuae olim proprium. VI, 1. Nomen üluiimi regis
Israel, 4 Salvatorem nótat, 2. Perperam Ause dictus, ib.
0see sub qu9 rege prophetare cgpgrit, 2. Ante et post
captivitatem Israel prophetavit, 5. Primus propbetarum,
qui tempore 0ziæ regis prophetaverunt, 2. 0$ee eo pa-
tientior, quo uxor, quam assumpsit, sórdidior, 5. Osee
uxor fornicationum Κ significat, fornicationi et li-
bidini servientem, ib. Dilectio Ö§êëìíî adulteram, dile-
ctionem significat Dei in filios Israel, 29. Osee prophetia ad
x tribus pgrtinet, non ad tribuum Juda, 169. Græci Aucto-
res, qui Osee exposuerunt, in Præf. Osee. Prophetiam
ejus intelligere uon quidem impossibile, tamen difficile
$i ibid. Wöiümiiiiis obscuritatem ipse scriptor testatur,
1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

sus in Eden, 419. Paradisi colonum de possessione sua mu-
lier ejecit, 259. Paradisus dicitur conditus ante coelum et
terram, III, 307. De Paradiso et ejus fluminibus quid sen-
tiendum ex Sallustio certissimo auclore, 202. Paradisus
mons Dei, V, 556.
Paralipomenoii liber dicitur Instrumenti veteris iræ...,
I, 279. Àbsque illo si quis scientiam Scripturarum sibi vo-
luerit arrogare, seipsum irridet, ib. Per singula nomina
juncturasqúe vérborum prætermissæ in Reguin libris bis-
toriæ tanguntur, et innumerabiles explicautur quæstiones
Evangelii, ibid.
Parcæ sic vocantur, quod non parcant, I, 187.
Pardus cur Alexander Magnus sit dictus, II, 15.
Parentalia quid sint, IV, 552. Unde dicantur, VI, 95.
Parenles non sunt diligendi supra Christum, I, 50.
Quando parentes honorandi sunt ? 282. Parentes quomodo
honorandi sunt a filiis ? 904. Hoc præceptum Scribæ et
Pharisæi subvertebant, ibid. Pietas in Parentem, maxima
hæreditas creditur, 720. Grande præmium obliti parenlis,
285. Certant inter se indulgentia parentis, et filii pietas,
425. Parentes a filiis separari nihil est, 694. Discant pa-
rentes filios magis doceri posse exemplis, quam voce,
quare? 686. Non filii parentibus, sed parentes filiis ulaesau-
rizant, 758. Qui parvulus est, donec ad annos sapientiæ
veniat, tam bona ejus quam mala parentibus imputantur,
684. Solent parentes filias deformes virginitati tradere, 476.
In eos íí Hieronymus, ib. Qui nobis in Christo copu-
lati sunt, illos putemus parentes, fratres et affines nostros,
452. Parentes vulgari sermone dicebantur affines et co-
Ę 352. Parentes caveant filios provocare ad iracundiam,
I, 909. Dissensio falsa pietate ihter parentes et liberos,
554. In parentibus et proximis contaminari, quid? V, 555.
Pareutes post Deum diligantur, ib. Parentes vultu tantum
lædere, scelus est, VI, 519. Parentibus subjiciendi filii,
Christi exemplo, VII, 512.
Parochia sumitur pro diœcesi, I, 726.
Partem {'§i cum Christo, cum prophetis, cum aposto-
lis, quid? V, 851 et 852.
Particeps et comparticeps, quid? VII, 644.
Parturientium nihil gravius dolore, iv, §§9.
Parvula, instrumentum ad evellendas spinas, quæ inter
incedendum pedibus inliguntur, II, 67. Parvula mordax
pro forcipe parvula, ibid.
Parvuli matutinis horis erudiuntur, IV, 579.
De Pascha, sive Paschalis liber, I, 610. Ad Paschæ cele-
britatem quæ requiruntur. 608, 579. Pascha episcopi Asiæ
celebrant cum Judæis luna xiv, II, 885. Paschæ solémnitas
in monasteriis, 92 et seq. Pascha, transitum sonat, IV, 424.
Per tria Pascha Dominuis venit in Jerusalem, 590. Pascha,
a $ nomen accepit, VI, 550. Pascha unde dictum? VII,
210. Pascha Judæórum quid? 254.
Pashur alius est filius Emmer, IV, 997. Alius filius Mel-
chiæ, 982.
Pasiphaes uxoris regis turpitudo, tI, 517.
Passalorincitæ, VII, 429.
F; numquam in Scriptura legitur in malam partem,
Passionibus humanis subjacemus, I, 597. Passiones duæ,
una mali, allera boni, II, 748. Excedere in passionibus
quid? 749. Sententiæ nonnullorum de passionibus animi,
utrum quis possit iis carere, vel non? ibid. In ira omnes
perturbationes animi comprehenduntur: in carnis malitia,
universæ corporis voluptates, lII, 486. Passiones dictæ
perturbationes, IV, 85. His carere debent, qui præsunt,
ibid. Passiones quatuor notantur, V, 12. De his plenissime
scripsit Cicero, [ibid. Quatuor virtutes eis oppositæ, de
quibus Auctor disputat, ibid. Passiones tres animæ, et
earum sedes, VII, 94. Usus passionum, ibid. Hunc præstat
doctrina evangelica, ibid. Eiunt occasio triumphorum,
528. Passionibus dediti, proprium habent Deum, 57. Pas-
sionis et propassionis differentia, 28, 29.
Passionem Christi lex et omnis prophetarum chorus
prædicat, VI, 977.
£;ophorium, vel ταστοφάριον quid? IV, 518, et W, 490
et 504.
Pastoris liber legebatur in nonnullis Ecclesiis Græciæ,
II, 897. Multi de eo usurpaverunt testimonia, ibid. Apud
Latinos pene ignotus erat, ibid. Pastoris liber, VI, 75.
Pastorum negligentium Κ descriptio, IV, 661.
Iidem notantur, 696 et seq. Propter pastores malos hære-
ditas Domini conculcatur, 928. Pastores negligentesnotan-
tur, VI, 884, 894. Pastor bonus quis, et ejus officium,VII,
377. Äj pastores Ecclesiæ exhortatio, 168. Qui pastor est,
debet esse et magister, 615. Vexatio oviuum, pastorum
culpa, et vitium magistrorum est, 55. Falsi pastores in
Ecclesia, 616.
. Pater nec pro filio, nec filius pro patre punitur, I, 1095.
Non erudit pater nisi quem amãt, 310. Juvenes et stulti
dicuntur in Scriptura, qui a veteri auctoritate desciscunt,
et cana præcepta patrum contemnunt, III, 476. Patrum
similitudinem habentes filii, et suo et parentum scelere
puniuntur, 854. Patres quod filios comiederint, aut filii
patres, nulla narrat historia, V, 52 Patres nostri duplices,
807. Pater omnis, filii nomen ést,VII, 200, 217. Quo sensui
homiues vocantur patres et magistri , 185. Habent a Deo,
ut patres voeentur, 601.
Pater proprie Dei nomen est, IV, 1088. Patris nomen
ante adyentum Christi occultum fuit, VI, 655. Agnitio Pa-
tris et Filii unde venit, 656.
Pathuel lalitudo Dei, vel aperiens Deus, VI, 167.
Patientia in adversis præbenda, I, 178. Quasi athleta
fortissimus illatas sustineat quis injurias, 628.
Exemplum patientiæ in fémina, 708, 709. Patiendo in-
jurias, furor rabidi pectoris mitigátur, 712. Patientia Chri-
stiani, II, 727. Qui in nos clementes sumus, rigorem contra
alios non teneamus, 408. Patientia non solum in angustiis,
sed et in lætioribus necessaria cst, ne plus quam conde-
cet, exaltemur, III, 459. Convenit justo parum habere
simplicitatis, et propter nimiam patientiam, dum ultionem
reservat Deo, stultum videri, quam statim se vindicantem
sub velamento prudentiæ exercere malitiam, 468. Dei
patientia in occnlto est, quæ sinit tribulare nunc sanctos,
et peccatores non visitat pro scelere, ut justis possit æterna
hgna restituere, et peccatoribus mala inferre perpetua,
445. Patientia nostra homen Dei glorificatur, IV, 805. Pa-
uientiæ sanitas, VII, 716.
Patimur non fortuito, sed Dei voluntate, VI, 547.
Patria vox Græca est, non Latina, I, 220, 221. Patriam
suam diligere, naturale est, IV, 891.
Patriarchæ et apostoli non căruere peccato, I, 898. Pa-
triarchæ plurimas habuerunt uxores, et concubinas, 909.
Patriarcliarum XII sepulcra monstraítur, 705. Patriarcha-
rum justitia non fuit perfecta, II, 707. Patriarcliarum no-
minum omnium etymologiæ ponuntur, III, 550.
Patricii qui Romæ dicii, I, 285.
Patruelis, *a*g48.) *•;, IV, 1708. Patruelis Isaiæ Christus
dicitur, 67.
Paula laboriosam viduitatis aream terit, I, 594. Paula
renuntiaverat toti mundo, et volebat exire de terra sua,
185. o)mnem substantiam nondum mortua pauperibus et
filiis dilargita est, ibid. Justitia prædicatur iu Paula, 394.
Inter liberos opibus distributis, docet,Jllos divitias contem-
nere, ibid. Paula fruita est amicitiis Marcellæ, 954. Paula
et Eiistochium, flores familiae Furiae, 182. Paulæ et Eusto-
chii mollitia, et postea virtutes, 402. Nolunt vinci ab aliis
labore corporum , quas ipsæ superant virtute anini, 485.
Virtules Páulæ , 197. Paüla junior Christi flammeo reser-
vatur. 720. Magister et nutritius ejus voluit esse Hiero-
nymus, 689. Paula et Pammachius transierunt per foramen
acus, IV, 724. Uterque laudatur ab Hieronymo, ibid.
Paula monasteriorum , et Scripturarum amatrix, VI, in
Præfat. in 0see. Paulæ explicatio prophetarum quorumdam
ab Hieronyino promissa, 224. Paula ejusque filia Eustochium
Ę 510. Paulæ et Eustochió cur libros inscripserit
Ieronymus, 572.
. Paulina Pammachii uxor lugetur, I, 595. Laudatur,
ibid. et seq.
Pauliniànus presbyter, frater Hieronymi, I, 580. Pau-
liniani ordiuatio quaíum inimicitiarum ansam dederit, ibid.
Paulinus Nolani. non soluin diviuias, sed et seipsum Deo
obtulit, l, 796.
Paulimus Antiochenæ urbis episcopus Romam pergit,
2

L. Paulus inter exsequias filiorum urbem ingressus est
triumphans, I, 553.

Paulus ad pedes Gamalielis legem Domini et proplietas
discit, I, 272. Paulus quare vocatur vas electionis, 273.
Legis et sacrarum Scripturarum armarium fuit, ibid.\ erba
apostoli Pauli tonitrua, 225. Variis modis disputat in suis

pistolis; Paulus novissimus in ordine, primus in meritis
est, 519. In ore Pauli Christus resonabat, 957. Ceriiit natu-
ralem carnis ardorem suæ repugnare sententiæ, ibid.
Paulus Romam vinctus ingreditur, ut vinetos superstitiouis
erroribus liberos faciat, £51. Manet in hospitio per bien-
niuin , ut nobis utriusque Testamenti aeternam reddat
Jomum, ibid. Lausjustæ fibertatis in Paulo,775. Animadver-
tenda apostoli Pauli prudentia, 224. Paulus pene rem contra
naturam exigit, 422. Aliud est quod vult Apostolus, aliud
quod cogitur velle, 905. Duæ ejus sunt voluntates circa
praecepta continentiæ et matrimonii, ibid. Peregrinationes
Pauli,'°72. Paulus male cœpit, sed bene finivit, 285. Pau-
Ius providebat bona etiam coram hominibus, 912. Quo
sensu Paulus legitima Judaeoruum suscepit celebranda,764,
766. Paulus cur Timotheum circumcidit, et nou Titum,768.
Paulus in quo fuit imitator gentium, 751. Paulus Epime-
nidis versiculo usus est, 425. Menandri senarium usurpat,

426. Apud Athenienses in Martis curia disputans, Aratum
testem vocat, ibid. Apostolus Paulus uxorem mon habuit,
105. Monitor Thumanæ infirmitatis in Paulo , in similitudi-
nem triumphantium, 179. Paulus ob carmis aeuleos repri-
mit corpus suum, 91. Paulus sub persona sua fragilitatem
humani corporis fatebatur, 504. Paulus ex persoua generis
humani ardoribus corporis inflammatus, 983. Paulus multa
ignorat, et concedit sêientiæ Dei, 1058. Paulus scripsit ad
septem Ecclesias, 280. Paulus cur lugebat Corinthios,891.
Êïéï§ììïëï peccatores lugebant clementi pietate,
1084. Origenis et Pauli collatio, 402. Paulus cogitabat de
his, quae in usu corporis sunt necessaria, II. 785. Impa-
tientiæ videtur argui, ibid. Paulus in faciem Petro resti-
lit, 554. Eumdem Vocat columnam Ecclesiæ, ibid. Paulus
compulsus est velle multa quæ non vult, 264. Paulus quo-
tidie proficit, 376. Humilitas Pauli quae ? 249. Charitas
Pauli, 599. Pulchra Pauli interpretatio de dilectione ini-
micorum, 728. Paulus nondum perfectus ad majora sese
extendit, 707. Sumit testimonia de poetis, 250. Paulus
severior Barnaba, 765. Dissensio Pauli et Barnabæ aliquid
habet humanæ fragilitatis, ibid. Paulus contemnebat, vel
dissimulabat facundiam Græcam, quare? 475. Cunctæ prope
Epistolæ Pauli, quod habeant principium, et quo fine clau-
dántur, 750. Ubi Paulus scrijsit Ei)istolam ád Ephesios,
481. Diversa sunt exemplariâ S. Pauli, 708. Non nobis
curæ sit quid Aristoteles, sed quid Paulus doceat, 714.
Manifestissima est in benedictione Benjamin prophetia de
Paulo apostolo, III, 579. Paulus apostolus unde nomen
accepit, IV, 278. Prædicatio Evangelii per apostolum Pau-
lum imultiplicata, 150. Prædicatioiies ejus, 555. Sequitur
Hebraicam veritatem, 608, 760. Utitur testimouiis poeta-
rum, 580. Ubi præcedit apostoli Pauli auctoritas, cesset
alia interpretatio, 149. Sequenda est ejus expositio, 567.
Laudat ei corripit Corinthios pro diversitate habitautium,
756. Paulus noiùine Benjamili intellectus, V, 920. Apo-
stolus Paulus poetam Græcum vocat prophetam, 121. Pau-
lus, lupus rapax, VI, 55. Ejus convérsio, 290. Quare vas
electionis dictus, 86. Audivit mysteria Trinitatis, 549. Scri-
sit ad septem Ecclesias, 855. Paulus stultus et inobedieus,
II, 754. Ejus malitia et invidia in Christianos, ibid. Erat
acuii et acris ingenii, 517. Ad pedes Gamalielis edoctus
fuit, 475. Paulus vir Hebrææ peritiæ, et in Lege doctis-
simus, 429. In vernaculo sernione erat doctissimus, uon in
Græco, 320. Sciebat litteras saeculares, sed non perfecte,
471. A quo apostolatum tenuit, 375. Paulus in Hebræo
mirabilem sónat , 147. Quare fuit sic nominatus , qui
Saulus dicebatur, 745 et seq. Idem vocabalur Saul, non
Saulus, ibid. De iraditionibus Hebræorum profert secreta,
566. In quo Paulus major oinuibus, 592. Humilitas illius,
598, 681, 755. Prudeutia, 571, 584. Magnanimitas et fer-
vor, 756. Auxietas et pietas parentis in Paulo, 466. Pro-
hetavit, 490. Gravissimo capitis dolore afflictus est, 460.
Σrror Apostolicus de pietatis veuiens affectu, 127. Sermo
vitæ, nörumque regula, 714. Pondus verborum Pauli ob-
servándum, 389. Non videtur concordasse cum secreto
mentis suæ, 392. 0rdo historiæ de Paulo sibi non videtur
concinere, 592. In modum histrionum habitum mutat, 468.
Profundos sensus Græco sermone non explicat, 468. De
Panlo apostolo ficti quidam errores, 550. Paulus ex nimio
ainore Chrisli eum sæpius et superflue nominabat, 559.
Excrcitus dæmonum pugnabat adversus Paulum, 596. Fri-
ror et rabies diaboli ii, illum, 635. A Caesare missus est in
earcerem, 748. Ejus familiam convertit ad fidem, ibid.
Scripsit Épisûîas :ìd omnes Galatiæ fideles, 575. Sermoni-
bus vilibus usus est scribens ad Galatas, 459. Paulus nec
nomen suum, nec Apostoli vocabulum praeposuit in Epi-
stola ad Hebræos, quare ? 574. Aliqui putant eum repre-
hendendum, 891. Defenditur et excusatur, 495. Imperitus
sermone, 596. In grammatica lapsus est, 587. Hunc non
pulsat Hieronymus, sed magis detendit, ibid. Usus est ser-
iìone trivii, 417. Verbum vulgatum poiuit, 641. Usus est
versibus poetarum, 647. Non ideo credidit ea quæ scri-
psere, fuisse sancta, 648, 709. Paulum defendit Hierony-
imus, 708. Unamquamque provinciam suis denotat proprie-
tatibus, 427. Sensum tesliimonii magis posuit, quam verba
451, 457. Textus Apostoli depravatus, 488. In Paulo üüiá
additum? 487. Pauli plurima differentia, 692.
Paulus senex Petri martyris discipulus, II, 640.
Paulus Concordiæ, quid fefert audisse de notario S. Cy-
priani, 889. - - - -
Paulus Samosatenus et Photinus in quo maledicti, IV,
958.
P. Paulus septem diebus inter duorum exsequias filiorum
triumphans, urbem est ingressus, I, 555. . -
Paüpertas expetita gloriam, iliata cruciatuiu habet. I,
958. Amor cuju$dam féminæ in pauperes, 695. Non nos hu-
miliet duritia' paupertalis, 627. Frustra ejus lingua prædi-
cat paupertatem et eleemosynas, qui Croesi divitiis tumet,

« PoprzedniaDalej »