Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

QUi Ab aeyo APosToLico AD TEMPORA coNciLii TRIDENTINI (ANNO 1216) PRO LATINIS,
ET CONCILII FLORENTINI (ANN. 1439) PRO GRÆCIS FLORUERUNT :

RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIMA
ECCLESLE SAECULA ET AMPLIUS,

JuxTA EDItioNes AccuRAtissimAs, iNTER sE cuMQUE NoNNUllis codiciDUs MANUscriptis collatAs, peRQUAM diligeN-
TEft cAsTiGATA; DissERTATioNiBUs, coMMENTARiis, vARiisQUE LECTioNiBUs coNTiNENTER ilLUsTRATA; oMNibUs
opeRiBUs post AMPLissiMAs EditioNes QUÆ TRiBUs NovissiMis saeculis DEBENTUR AbsoLUtAs detectis, AUcta;
iNDicibus PARTicULARiBUs ANALYTICis, siNGULos sive ToMos sive AUCToREs ALIcUJUs MoMENTI subsEQUENTI-
bus, DoNATA; CApitUlis iNTRA ipsUM textUM RitE dispositis, NecNoN et TitUlis siNGULARUM PAGINA-
RUM MARGiNEM SUPERIOREM DIsTINGUENTiBUs sUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIF1CANTiBUs, ADORNA-
TA; OPERiBUs cUM DUBiis, TUM APOCRYPHis, AliQUA vERo AUCToRITATE iN oRDiNE ad
tRADiTioNEM EccLesiAsTicAM PoLlENtibUs, AmplificATA;

DucENTis ET AMPLIUs locUPLETATA INDIcibUs AUctoRUM sicut Et opeRUM, ALPHABETIcis, chRoNoLoGicis, stati-
sTicis, sYNTHETICI9, ANALYTICIS, ANAL0GICIS, IN QUODQUE RELiGioNis PUNCTUM, DogmAticUM, MoRALE, LITUR-
GicUM, CANONICUM, DISCIPLINARE, HISTORICUM, ET CUNCTA ALIA SINE ULLA excePTioNE; SED PRÆsERTiM
dUobUs iNdicibUs iMMENsis ET GENERALiBUs, ALTERo scilicet RERUM, QUo coNsUlto, Quidquid
NoN solUM TAlis TalisvE PATER, vERUM ETiAM UNUsQUisQUE PATRUM, NE UNO QUIDEM omisso,
IN QUodlibet thEMA scRipseRit, UNo intUitU coNsPiciAtUR; Altero SCRIPTURÆ
SACRÆ, Ex QUo LECToRi compeRiRE sit obviuM QUiNAM PAtREs Et iN Quibus opeRUM
sUoRUM Locis siNGULos siNGULoRUM LIBRoRUM s. scRiPTURÆ vERsUs, A PRiMo
GENEsEos UsQUE ad NovissimUM APocALYPsis, CoMMENTATi siNT :

EDITI0 AccURAtissimA, caeterisQUE oMNiBUs fAciLE ANtEPONENDA, si PERPENdANTUR chaRACTERUM nitiditAs,
chARTÆ QUAlitas, INTEGRitAs textUs, PeR FEctio coRREctioNis, opeRUM REcUsoRUM TUM vARieTas,
tum NumERUs, FoRMA voLUMiNUM PERQUAM CoMMoDA siBIQUE IN toto PATRoLoGiAE DECURsU coNsTANTER
similis, PRETii ExiGUITAs, PRÆsERTiMQUE isTA coLLEctio, UNA, METhodicA ET ChRONoLoGICA,
sExceNToRUM FRAGMENToRUM opUscULORUMQUE HACTENUs hic ILLIC SPARsoRUM, PRiMUM AUTeM
IN NosTRA BiBliotheca, Ex oPERiBUs et Mss. AD oMNEs aetates, locos, linguas foRmAsQUe
PERTiNENTiBUS, COADUNATORUM.

SERIES LATINA PRIOR.
IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ

A TERTULIANO AD INNOCENTIUM III:
ACCURANTE J.-P. MIGNE,

Bibliothecæ Cleri universæ,
SIVE CURSUUM C0MPLETORUM IN SINGUL0S SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA CHAUSSEE-DU-MAINE, 127.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »