Obrazy na stronie
PDF
ePub

Augusti montis (a) pastor la arce potens.

A lucubrationes ab eodem Manguino editie. Vije

eliam quæ contra sententiam Floro nostro scriptum Tirulus in apside memoriæ S. Justi. pag. 618. illud tribuentem disseruit Menetrierius in Memoriis

4. Opusculum adversus Amalarium Lugdunensem litterariis Trevoltinis anni 1705, pag. 314 seqq. chorepiscopum, de Corpore Christi tripartito, in 6. Alterius etiam velustioris Flori, monacbi S. lomo nono monumentorum Marlenii et Durandi, Trudonis, ordinis Benedictini, diæcesis Leodicenpag. 641. De illo Amalarii errore dixi supra tomo I. sis, circa annum 760, clari sunt Additamenta ad Fl rus hoc opusculum per modum epistole scripsit : Martyrologium Bedæ cum illo vulgata ab Henschenio Dominis beatissimis, reverentissimis, et piissimis pa- in Actis sanctorum ante tomum secundum Martii, et storibus gregis Ghristi, rectoribus Ecclesiæ Dei, præ- novissime cum Bedæ Historia ecclesiastica gentis dicatoribus ac propugnatoribus.catholice fidei. DRO- Anglorum ex recensione Joannis Smith, CantabriGONI sacri consilii magistro et pontifici clarissimo, Heti giæ, 1722, ful. Adde Carolum Cointe lomo IV AnnaTrevirorum antistili, Aldrico reverentissimo Ceno- lium Francorum, pag. 470 seq. * Adjecit etiam elemanorum episcopo, Rabban abbati venerabili et ex giacos quosdam versus in calcc cujusdam veteris provincia Lugdunensi prima, ALBERICO Lingunum et

commentarii in Psalmos, qui in codice mille anFORÆ Cabilonensi reverentissimis episcopis, Ecclesiac

manuscripto in bibliotheca Mediolanensi catholicce indignus filius el pietatis ac paternitatis Ambrosiana servatur. Carmen hoc edens Muratorius vestræ exiguus servulus Florus. Subjicitur deinde, Antiquit. tom. NI, pag. 856, in ea est opinione, pag. 649, Opusculum de eadem causa in comilio ejus auctorem ipsum esse Lugdunensem diaconum, episcoporum apud Carisiacum palatium acta; ct pag. sæculi sui lumen ; æque tamen judicat commen166 : Epistola Flori ad Theodonis Villæ concilium

B

lariorum illorum auctorem a S. Hieronymo, cujus adversus libros Amalarii.

nonen ibidem præfert, longe esse diversum. Porro 5. Contra Joannis Scoti erroneas definitiones. in eo carmine ad Eloardum abbatem directo Florus Scripsit nomine Ecclesiæ Lugdunensis ; in Gilberti recensuisse se commentarium illum narrat. Eamdem Manguini Vindiciis gratiæ, et prædestinationis ex commentationem ex Elonensi codice sibi notam sæculi noni scriptoribus, tom. I, pag. 585, 738, eidem Floro Usserius in Histor. Gottesch. et Caveus Parisiis, 1659, 4, el tom. XV Bibliothecæ Patrum, edit. ascribunt, sed ex carmine a Muratorio relato nulLugứun., pag. 611. Videndum fueritne alius a no- lum aliud ab eo munus præstitum discimus quam slio Florus Prudentius Galindo, episcopus Tricas- correctoris. Cæterum et ipse Florus Hieronymo sinus, cujus et aliæ exstant adversus eumdem Scotum vindicare opus illud visus est.

norum

(a) Dunum Cellæ montem vel clivum, ut Græci Boūvou el Oiva appellant. Vide Cangium.

FLORI DIACONI

LIBER DE ELECTIONIBUS EPISCOPORUM,

COLLECTUS EX SENTENTIIS PATRUM.

(Apud Galland., ubi supra.)

canonum

1. Manilestum est omnibus qui in Ecclesia Dei sa- C ipsa in testimoniuin sanctae et legitimæ ordinationis cerdotale officium administrant, quæ sunt illa quæ ejus prosecutus est dicens (epist. 111) : « Factus est in ordinatione episcopali, el sacroruin

Cornelius episcopus de Dei et Christi ejus judicio, auctoritas, et consuctudo ecclesiastica, juxta dispo de clericorum omnium testimonio, de plebeio sufsitionem divinæ legis et traditionem apostolicam [ragio, de sacerdolum antiquorum el bonorum vijubeat observari. Videlicet ul pastore defuncio, et rorum consensu ; cum nemo cpiscopus inibi factus sede vacante, unus de clero Ecclesiæ, quem com- esset, cum gradus cathedræ sacerdotalis vacaret. munis el concors ejusdem cleri et lotius plebis con- Quo occupalo, et omnium nostrorum consensione sensus elegerit, et publico decreto celebriter ac so- firmalo, quisquam jam episcopus fieri voluerit, lemniter designaverit, legitimo episcoporum numero omnimodis necesse est ut ecclesiasticam 1100 habeat consecratus, locum decedentis antistilis rite valeat ordinationem, qui Ecclesixe non lenel per consensum obtinere; nec dubitelur divino judicio et dispositione unitatem. Post primum secundus esse non potest. firmatum, quod ab Ecclesia Dei lam sanclo ordine et Quisquis enim post unum, qui per electionem conlegitima observatione fueril celebratum.

secratus est, esse voluerit, jam non secundus ille, II. llæc sunt quæ et in Conciliis Patrum, et in sed nullus cst. ) decretis apostolicæ sedis pontificum slaluta repe-D III. Juxta bæc verba beati Cypriani, ordinatos riuntur, et ab Ecclesia Christi et initio comprobata suisse constat, et legitime præfuisse universo populo reperiuntur, et comprobantur. Unde et bealus mar- deinceps omnes Ecclesiarum Dei antistites, absque tyr Cyprianus de sancto Cornelio urbis Rome pon- ullo consultu mundane potestatis, a temporibus tifice, cum episcopalum ejus adversus quosdam su- apostolorum, et postea per annos fere quadragintos. perbos et invidos calumniatores defenderet, hæc Es quo autem Christianis principes esse cæperunt,

1

eamdem episcoporum ordinationibus ecclesiasticam A invitati fuerant, consecratus, nemo principum hujus libertatem ex parte maxima permansisse, manifesta sæculi fuerit interrogatus. In Ecclesia quoque Lugratio declarat. Neque enim fieri potuit, cum unus dunensi sic religiosa olim et venerabilis consuetudo imperalor orbis terræ monarchiam obtineret, ut ex fuit, sicut antiqua narrat historia : scilicet ut, defunomnibus latissimis mundi partibus, Asiæ videlicet, cto pontifice, omnis in unum conveniret Ecclesia, et Europæ et Africæ, omnes qui ordinandi erant epi- triduano jejupio communi voto ac supplicatione cescopi ad ejus cognitionem deducerentur. Sed fuit

lebrato, quemcunque eis Dominus per revelationem semper integra et rata ordinalio, quam sanela Ec- sive ex eorum clero seu aliunde ostenderet, ipsum clesia juxta traditionem apostolicam et religiosa sine dubio antislitem constituerent. Quod de beato observationis formam celebravit.

Eucherio præfatae urbis episcopo, et doctore egregio, IV. Quod vero in quibusdam regnis postea con- sanctissimæ Vilæ ejus liber maniseste testatur imsuetudo obtinuit, ut consultu principis ordinatio pletum. Qui cum esset ex nobilissimo senatorum gefieret episcopalis, valet utique ad cumulum frater- nere oriundus, et huic saeculo abrenuntians, omnique nitatis, propter pacem et concordiam mundanæ po

facultate sua in pauperes ob amorem Christi distritestatis; non tamen ad complendam veritatem vel buta, partibus Provinciæ in quodam specu retrusus, auclorilalem sacræ ordinationis, quæ nequaquam

B

atque ibi soli Deo jejunus, et orationibus vacans regio potenlalu, sed solo Dei nulu, et Ecclesiæ fi

latitaret, tali revelatione ostensus, atque inventus in delium consensu, cuique conferri potest. Quoniam pontificali regimine locatus est. Ex quo certissime episcopalus non est munus humanum, sed sancti Spi

constat quod omni illo lempore quo tantam bonitaritus donum, sicut ostendit apostolus, ubi ad epi

tem sive gratiam omnipotens Deus in illa voluit Ecscopos loquilur, dicens (Aci. xx, 28) : Allendite

clesia demonstrare, valebat ac suficiebat ad consevobis el universo gregi, in quo vos Spiritus san- crationem rectorum sola ejus gratia et fides Ecclectus posuil épiscopos regere Ecclesiam Dei, quam ac- siæ devota quisivit sanguine suo. Unde et in Epistola ad Hebræos VI. Sed et in Romana Ecclesia usque in presen: (cap. v, 4-6) ait : Nec quisquam sibi sumit honorem,

tem diem cernimus absque interrogatione principis, sed qui vocalur a Deo, sicut Aaron. Sic et Christus

solo dispositionis judicio, ct fidelium suffragio, leginon semetipsum glorificavit ut pontifex feret, sed qui

lime pontifices consecrari : qui etiam omnium relocutus est ad eum, Filius meus es tu, ego hodie genui gionum et civilalum quæ illi subjectæ sunt, juxta te. El iterum : Tu es sacerdos in æternum secundum

antiquum morem, eadem libertale ordinant atque ordinem Melchisedech. In quibus Apostoli verbis

constiluunt sacerdotes ; nec adeo quisquanı absurdus evidentissime demonstratur, ad hoc munus adipi

с

est, ut pulet minorem illic sanctificationis divine scendum alque sumendum sufficere unicuique

esse gratiam, eo quod nulla mundanæ potestatis gratiam Dei, cooperante fide et devotione graliæ

comitelur auctoritas. ejus, absque his autem humano arbitrio nemini

VII. Quæ omnia non ideo dicimus quasi poleslaposse concedi. Unde graviter quilibet princeps

tem principum in aliquo minuendam putemus, vel delinquit, si hoc suo beneficio largiri posse existi

contra religiosum morem regni aliquid sentiendum inat, quod sola divina gratia dispensal ; cum mini

persuadeamus; sed ut clarissime demonstretur, sterium suze potestatis in hujusmodi negotium per

in re hujusmodi divinam gratiam suflicere, humaagendo adjungere debeat, non preferre.

pam vero polentiam, nisi illi consonet, nihil valere. V. Denique ut istius rei nonnulla proferantur Quapropter in sacris canonibus Patrum, ubi pluriexempla, pulo quod de ordinatione beati Martini,

mæ causæ commemorantur sine quibus episcopalis quando ex monasterio sub alia occasione eductus,

ordinatio irrita habenda est, de hac re nihil invenilur et a populo comprehensus, atque ad Ecclesiam per

inserlum. ductus est, et continuo ab episcopis, qui ad hoc

FLORI DIACONI

OPUSCULUM

DE

EXPOSITIONE MISSAE,

Ex ms. bibliothecæ Regine Sueciæ auctius et emendatius.

(Marten., ampl. Collect., lom. IX.)

OBSERVATIO PRÆVIA.

A teræ nominum quæ forinsecus prænotantur osten

dunt; sed el ex antiquis mysteriorum libris quædam Quod hactenus in Bibliotheca Patrum legebatur abbrevialum magistri Flori opusculum in canonem

verba necessario sumpta sunt. Quod autem eadem misse, pro:lit nunc primum integrum ac numeris nomina in ipsa opusculi serie ubique inserta non omnibus absolulum ex velustissimo codice reginæ

sunt, iHa necessitas secit, ne frequens eorum interSuecie, sæculo s saltem exaralo, ac proinde ad au

positio fieret absurda et incommoda ipsius dictionis cloris ætatem proxiine accedente, ex quo Roma existens Mabillonius illud describi curavit. Nam el sensuum interruptio. In qua tamen expositiuncula cum illud cum edito diligenter conlulisset, ne par- non lam verba, quæ satis simplicia sunt, sed potius lem quidem quartam Florianæ expositionis in Patrum Bibliotheca contineri animadvertit, ac proinde ipsius mysterii ratio et actio imponitur et commennon immerito existimavit publica luce dignum,

dalur, videlicet qua fide celebrandum, quanta pie idque ipsum optasse videtur clare memorize cardia tale sit ampleciendum. nalis Bona, qui ct ipse reginæ Sueciæ codicem exa

2. (Aug. in Psal. xxxii, n. 4.) In mysterio corpo ninaveral.

ris et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, quod Floruit autem Florus circa annum 810, regnante apud Francos Carolo Calvo, fuitqne Lugilunensis

sancta Ecclesia per universum mundum pro salule Ecclesi.e diaconus, ut vulgo dicilur, sive subdiaco- ejusdem mundi offert, maxime nobis humilitas comnus, ut placet Wandalberio, qui ipsum, uli et Wal- B mendalur. Unum b enim nobis fecit idem Dominus fridus Sirabo, ob præclaram eruditionem et indefes

Jesus Chrislas per humilitatem, quia per superbiam sam legendi scribendique assiduitatem mirum in modum prædicat. Sic enim ille in præfatione ad recesseramus a Deo : redire autem ad eum nisi per suum Martyrologium : Ope, inquit, ei subsidio præ- humilitatem non poteramus, et quem nobis propocipue usus sum sancti ac nominatissimi viri, Flori;

neremus ad imitandum non habebamus. Omnis enim Lugdunensis Ecclesiæ subdiaconi, qui, ut nostro tenpore revera singulari studio et assiduitate in divinæ mortalitas hominum superbia tumebat, etsi existeScripturæ scieniia pollere, ita librorum authenticorum rel aliquis humilis vir in spiritu, sicut erant pronon mediocri copia et varietate cognoscitur abun

phetæ et patriarche, dedignabatur genus humadare. Ex hoc Wandalberti loco refuiala manet Joan

num imitari humiles homines. Ne ergo dedignaretur nis Trithemii opinio, asserentis Florum fuisse Trudoniensis monasterii monachum, nisi forte sub vitae homo imitari hominem humilem, Deus factus est finem monasticae professioni pomen dederit. Cum humilis, ut vel sic superbia generis humani non deaillem in sanctorum Patrum lectione, quorum egre

dignaretur sequi vestigia Dei. Erant autem, ut legigiam librorum copiam habebat, esset versatissimus, hoc opus aliaque ab co edita ex eorum præsertim

mus, sacrificia anlea Judæorum secundum Aaron in dictis et sententiis composuit, quorum persæpe in- victimis pecorum, et boc in mysterio nondum erat tegra verba uno tenore proscquitur, nonnunquam sacrificium corporis et sanguinis Domini, quod nunc mentem solum exprimil. Expositioni missæ aliud cjusdem Flori opusculum subjicere libet adversus

C diffusum est toto orbe terrarum. Proponamus nobis Amalarium, quod ex duobus antiquissimis mss., uno ergo ante oculos duo sacrificia, et illud secundum Pelleriano, allero Achillis Harlæi, ante annos 800 ordinem Aaron, et hoc secundum ordinem Melchiexaratis, olim descripsit Mabillonius.

sedech. Scriptum est enim : Juravit Dominus, et non 1. Incipit opusculum de actione a missarum colle

pænitebit eum, tu es sacerdos secundum ordinem Melclum quam maxime, et in ordinem digestum ex ver:

chisedech (Psal. cix, 4). Hoc autem manifeste dicibis sanctorum Patrum Cypriani, Ainbrosii, Augustini, lur de Domino nostro Jesu Christo. Quis ergo erat Ilieronymi, Gregorii, Fulgentii, Severiani, Vigilii, Melchisedech ? utiqne, sicut legimus, rex Salem. Isidori, Bedze, Aviti, sicut suis locis per singula 'it- Salem civitas fuit antea illa, quze postea, sicut docti

a Per actionem missarum intelligunt auctores li- cap. 12 : Orationem quam cunonem sive actionem lurgici canonem missæ. Actio dicitur ipse canon. in- propter regularem sacramentorum confectionem, Roquii Walfridus Strabo lib de Rebus eccles., c. 22, mano more apvellamus, quis composuerit averle non quia in eo sacramenta conficiuntur Dominica. Canon legimus. iero eadım actio nominalur, quia in ea est legitima + Apud Augustinum legitur viam, et quidem, ut viel regularis sacramentorum confectio. El Micrologis delur, nielius.

prodiderunt, Jerusalem dicta est. Ergo antequam A in cruce, ut diceret : Dirigatur oratio mea sicut in. ibi regnarent Judæi, ibi erat ille sacerdos Melchise- censum in conspeclu luo, elevatio manuum mearum dech, .qui scribitur in Genesi sacerdos Dei excelsi. sacrificium vespertinum (Psal. cxl, 2), sicut noviIpse occurrit Abrahæ, quando liberavit Loth de ma- mus, quia Dominus circa vesperam pependit in nibus persequentium, et prostravit eos a quibus ille cruce, el impietates nostre propitiale sunt; alioferiebatur, et liberavit fratrem. Post liberationem quin absorbuerant nos. Merito illi cantavimus in fratris occurrit ei Melchisedech. Tantus erat Mel. psalmo : Et impietates nostras tu propiliabis (Psal. chisedech a quo benediceretur Abraham. Prótulit LXIV, 4). Tu sacerdos, tu victima, tu oblator, lu panem et vinnm el benedixit Abraham, et dedit ei oblatio. Ipse sacerdos est, qui nunc ingressus est decimas Abraham. Vide quid protulit et quem be- interiora veli. Solus ibi ex his qui carnem geslavenedisit, et dictum est postea : Tu es sacerdos in runt interpellat pro nobis. In cujus rei figura in illo æternum secundum ordinem Melchisedech. David hoc primo populo, et in illo primo templo, unus sacerin spiritu dixit longe post Abraham. Temporibus dos intrabat in Sancia sanctorum (Heb. ix, 7), poautem Abrahæ fuit Melchisedech. De quo ergo alio pulus omnis foris stabat, et ille qui solus ingrediedicit : Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem batur interiora veli, offerebat sacrificium pro poMelchisedech , nisi de illo cujus novimus sacrifi- B pulo foris slantc. Quid enim ageretur in illo populo cium?

Judæi nescierunt; sed modo sciunt; de illis quippe 3. Sublatum est enim sacrificium Aaron, et cæpit i dictum est : Quandiu legitur Moyses, velamen supra esse sacrificium secundum ordinem Melchisedech. cor corum positum est, ibi velamen figura est ; sed Deminus itaque noster Jesus Christus in corpore et tolletur figura, et apparebit veritas (II Cor. Ili, 15). sanguine suo. voluit esse salutem nostram. Unde Sed quando lollelur velamen ? audi Apostolum : aulem commendavit corpus et sanguinem suum ? Cum autem transiens ad Dominum auferetur velamen De humilitate sua. Nisi enim essel humilis, nec (Ibid., vers. 16). Propitialis ergo peccatis nostris manducarelur, nec biberetur. Respice altitudinem et impietatibus per illud sacrificium vesperlinum, ipsius : In principio erat Verbum, et Verbum erat transimus ad Dominum, et auferelur velamen Proapud Deum, et Deus erat Verbum (Joan. 1, 1). Ecce pterea et Domino crucifixo velum templi scissum cibus sempiternus; sed manducant angeli, inandu- est. Itaque nec carnem - præputii circumcidimus cant sempiternæ virtutes, manducant cælestes spi- juxta ritum Mosaicæ legis, nec abstinemus carniritus, et manducant el sagipantur, et integrum ma- bus, quas eadem lex dicit immundas, nec sabbala net quod eos satiat et lætificat. Quid autem homo et neomenias et dies festos eorum carnaliter obposset ad illum cibum ? Unde cor tam idoneum illi C servamus, nec victimas pecorum sacrificamus Deo, cibo ? Oportebat ergo, ut mensa illa lactesceret, et nec pascha in ove et azymis similiter celebramus, ad parvulos perveniret. Unde autem fit. libi lac? el si qua alia fuerunt vetera sacramenta, quæ omnia unde aulem cibus in lac convertitur, nisi per car- umbras futurorum appellat Apostolus, quia ca sinem trajiciatur? Nam mater hoc facit; quod man- gnificabant suo tempore revelanda quæ nos revelata ducat mater, hoc manducat infans ; sed quia minus percipimus, ut remola umbra nuda eorum luce idoneus est insans qui pane vescatur, ipsum panem frueremur. Nam ct exuendo veterem bominem cirmaler incarnat, et utilitate a mamillæ et lactis succo cumcidimur in exspoliatione corporis carnis , et de ipso pane pascil infantem. Quomodo ergo de ipso quos cibos illi velant in pecoribus, nos vilamus in pane pavil nos sapientia Dei? Quia Verbum caro fa- moribus, el exhibemus corpora nostra hostiam victum est, et habitavit in nobis (Joan. 1, 14). Vide vam, sanctam, Deo placentem, cui et animas noergo humilitatem, quia panem angelorum manducat stras in desideriis suis pro sanguine intelligenter homo. Et scriptum est : Panem cæli dedit eis, panem effundimus, et Christi velut Agni immaculati sanangelorum manducaril homo (Psal. LxxvII, 24), id guine ab omni iniquitate mundamur, qui propter est Verbum illud quo pascuntur angeli sempiternum, similitudinem carnis peccati etiam caprino pecore in

D quod est æquale Patri, manducavit homo, quia cum veleribus sacrificiis figuratur, nec eum negal in in sorma Dei essel, non rapinam arbitratus est esse se crucis carnibus laurum, qui in illo cognoscit maxiæqualem Deo (Phil. 1, 6). Saginantur illo angeli; mam victimam. In illo requiem cum invenimus, sed semetipsum exinanivit, ut manducaret panem vere sabbatizamus, et lunæ novæ observatio vila angelorum homo, formam servi accipiens in similitu- novæ est sanctificatio, et pascha nostrum est Chridine hominum faclus, et habitu inventus ut homo. slus, et azymus noster sinceritas veritatis, fermenHumiliavil se, faclus obediens usque ad mortem, mor- tum non habens velustatis; et quæcunque alia illis tem autem crucis, ut jam de cruce commenda relur veteribus adumbrata sunt signis, in isto habent finobis caro et sanguis Domini novum sacrificium. nem, cujus regni non erit finis. In illo quippe omnia

4. (Aug. in Psal. lxiv, 1.) Ipse ergo a Domino oportebat impleri, qui venit legem et prophetas pon Deo missus sacerdos noster, assumpsit a nobis quid solvere, sed implere. Proinde illa velera signa reofferret Deo. Illas sanclas primitias carnis ex utero rum non evacuavit arguendo, sed implendo mulavit, Virginis holocaustum obtulit Deo : extendit manus ul alia essent que nuntiarcal venisse jam Christum,

a Apud Augustinum et per humilitatem memilip et lactis succum, cic.

quam fucrant illa quæ præmuntiabant esse ventu- A nitentia quævis ab illo institutæ rei cujusque murum. Quoniam ergo sicut scriptum est in Cantico lalio, quæ credebalur esse mansura, proinde cum canlicorum, aspiravit dies (Cant. 11, 17), removean- dicit non penitebil eum : Tu es sacerdos in æternum tur umbræ ; spiritualis significatio jam lucescat, secundum ordineni Melchisedech, satis ostendit eum carnalis celebratio jam quiescat, audiamus Dominum pænituisse, hoc est eum mulare voluisse sacerdo vetera Judæorum sacrificia repudiantem, et novum lium, quod constituerat secundum ordinem Aaron, Christi sacrificium apertissime promillenlem per sicul de utroque vidernus impletum. Nam et Aaron Malachiam prophetam dicentem : Non est mihi vo- sacerdotium jam nullum est in aliquo templo, et luntas in vobis, dicit Dominus, et munus non susci- Christi sacerdotiuni xlernum perseverat in coelo. piam de manu vestra. Ab orlu enim solis usque ad Hunc sacerdotem et hoc sacerdotium magnifice occasum magnum est nomen meum in gentibus, et in commendal apostolus, cum gratiam Evangelii a reomni loco sacrificatur, et offertur nomini meo oblatio galibus cæremoniis distinguens, scribit ad Hebræos: munda, quia nomen meum magnum est in gentibus, Et alii quidem plures facti sunt sacerdotes, eo quod dicit Dominus exercituum (Malach. 1, 10). Certe hic morle prohiberentur permanere ; hic autem eo quod negare non possunt Judæi, non solum non accipere maneal in æternum, sempiternum habet sacerdotium : sacrificium de manibus eorum, sed nec se illi offerre B unde el salvare in perpeluum potest, accedens per semanibus suis. Locus enim unus est lege Domini metipsum ad Deum, semper vivens ad interpellandum constilulus, ubi manibus eorum sacrificia jussit of- pro eis. Talis decebat ut nobis esset pontifex, sanctus, ferre, præter quem locum omnino prohibuit. Hunc innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus, et ergo locum quem pro suis meritis amiserunt, etiam excelsior cælis factus, qui non haberet quotidie nesacrificium quod ibi tantum licebat offerri in locis cessitatem, quemadmodum sacerdotes, primo pro suis aliis offerre non audent. Ecce omnimodo impletum peccatis hostias offerre, deinde pro populi. Hoc enim est, quod ait propheta, Et munus non suscipiam de fecit semel seipsum offerendo (Hebr. VII, 28). Et itemanibus restris. Neque hoc ita prædictum et imple- rum : Talem habemus pontificem, qui consedit ad lum est, ut eos prophelica sententia respondere per- dextram majestatis in cælis, sanctorum minister er millat. Quia manibus non offerimus carnem, corde tabernaculi veri quod fecit Deus et homo (febr. viii, 1). el ore offerimus laudem, secundum illud in psalmo : Sancti ergo patres nostri in Veleri Testamento uni Immola Dei saerificium laudis eliam (Psal. xlix, 14), Deo et Creatori omnium victimas obtulerunt, quas hinc enim contradicit eis qui dicit : Non est mihi sibi ipse offerri voluit, per earum simililudinein provoluntas mea in vobis. Deinde ne existiment Judæi, millens victimam veram, per quam nos sibi peccaquod illis non offerentibus, nec illo accipiente de ma

с

torum remissione reconciliavit in Christo Jesu Donibus eorum Deo, sacrificium non offeratur, quo mino nostro, ut ei offerretur similitudo, premittens quidem ille non eget, qui bonorum nostrorum nul- veritatem sacrificii, cui erat offerenda ipsa reddita Jius indiget : tamen quia sine sacrificio non est, quod veritas in passione corporis et sangumis Chrisli. ron illi, sed nobis ulile est, audiant ipsum Dominum Jujus sacrificii caro et sanguis ante adventum contestantem, imo aperiant oculos et vidcant , Christi per victimas similitudine promillebatur, in quia ab ortu solis usque ad occasum, non in uno, passione Christi per ipsam veritatem reddebalur, sicut in illis fuerat constilulum, sed in omni loco post ascensum Christi per sacramentum memoria offertur sacrificium Christianorum, nec cuilibet Deo, celebratur. Proinde prima sacramenta, quæ obsersed ei qui ista prædixit Deo Israel. Unde alibi dicit vantur el celebrantur ex lege, prænunuativa erant Ecclesiæ suæ : El Redemptor tuus Deus Israel, Deus Christi venturi, quæ cum suo adventu Christus imuniversæ terræ vocabitur (Isa. LIV, 5). Hoc sacrifi- plevisset, oblata sunt; el ideo oblata quia impleta, cium mundum offertur Deo Israel, non ab una gente non cnim venit solvere legem sed adimplere. Alia Judæorum, de cujus manibus non se accepturum sunt instituta virtute majora, utilitate meliora, actu prædixit, sed ab omnibus gentibus, quæ dicant : faciliora, numero pauciora, tanquam iustitia fidei

D Venite, ascendamus ad montem Domini, nec in uno revelata, et in libertate vocatis filiis Dei jugo serviloco sicut præceptum erat in terrena Jerusalem; sed lutis ablato, quod duro el carni dedilo populo conin omni loco usque in ipsam Jerusalem; nec secun- gruebat, qualia sunt in Ecclesia baptismus Christi, dum ordinem Aaron, sed secundum ordinem Melchi- eucharistia Christi, signaculum a Christi. Hinc est sedech. Christo enim dictum est, et de Christo lan- quod cautissimo divisionis ordine Ecclesia Dei vivi, Tummodo ante prædictum est: Juravit Dominus et quæ est columna el firmamentum veritatis, temnon pænitebit eum : Tu es sacerdos in æternum se- pora venturi Christi venientisque discernit, et omiscundum ordinem Melchisedech (Psal. cıx, 4). Quid sis sacrificiis quibus Christus passurus promilleest juravit Dominus, nisi inconcussa veritate fir- balur, lioc sacrificium offert , quo Christis jam mavit ? Et quid est non pænitebit eum, nisi hoc sa- passus ostenditur, qui propterea verus est sacerdos, cerdotium nulla alia ratione mulabit ? neque enim quia semelipsum veram pro nobis hostiam oblulit, sicut hominem pænitet Deum, sed Dei dicitur pæ- sicut Apostolus leslatur dicens : Estote ergo imila

a ld cst confirmationis sacramentum : unde et formam : Signaculum doni Spiritus, sancti, et Ordo apud Græcos episcopus confirmans banc adhibet Gelasianus signum Christi in vitam æternam. Amen.

« PoprzedniaDalej »