Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]

Rint in eu]m 88 haec cum audirent uerba dirrupiebantur
et cogita]bant perdere eos 34 exurrexit autem de co
cilio fariseus quidam nomine gamaliel qui erat legis
doctor e]t acceptus totae plebi et iussit apostolos mi
nistris dluci interim foras 35 et ait ad totum concilium
uiri isra Jelite attendite uobis quid de istis hominibus
agere iJncipiatis 36 nomen ante hoc tempus surrexit
theudas quidam dicens se esse magnum cui sensit
numer]us hominum non minus quadrigentorum
10 qui iug ulatus est et omnes qui ei consenserant co

fusi sunt et nihil sunt facti 37 post hunc deinde sur
rexit iu]das galileus in diebus census et conuertit
multa]m plebem post se et ille perit quodquod ei cre
didera]nt persecutiones habuerunt

38 nunc au
tem fratres dico uobis ab istis hominib. recedatis et
eos dimi]ttatis et non maculetis manus uestras quo
niam si] haec potestas humani uoluntatis est dissol
uetur uir]tus eius 39 si autem haec potestas ex đi uolū

tate est no]n poteritis dissolbere illos neque uos neq.
20 principes ac tyranni abstinete itaquae uos ab is

tis hominibus ne forte et aduersus đm inueniamini
pugnantes consenserunt itaque illi 40 et uocauerunt apos
tolos et caeso]s dimiserunt eos praecipientes ne um

V. 32-40.

Folio 119 uerso

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM
Quam loquerentur alicui in nomine ihu [ 41 illi
autem dimissi auierunt gaudentes et conspectu con
cilii quod digni habiti essent ignominias pati (in nomi
ne iħu somni atquae die in templo et in domibus non
cessabant docentes et annuntiantes dñm iħ[m xpm
6 'in diebus autem illis cum abundaret turba di[scentiū
facta est contentio graecorum aduersus ebraeicos
quod in cottidiano ministerio uiduae graecorum

a ministris hebraecorum discupierentur ? et Tconuo
10 cauerunt illi •XII. totam plebem discipulorum [et dixe

runt eis non est aecum uobis reliquisse uerbum đi
et ministrare mensis 3 quid est ergo frat[res ex
quirite ex yobis ipsis homines probatos sep[tem ple
nos spu sīO et sapientia dñi quos constitusamus in
hunc usum & nos autem orationi uerbi adsefruientes
erimus 6 et placuit sermo iste in conspectu omnium
discentium et elegerunt stesanum hominem plenum
fide et são sou

et filippum et proculum et n[icanorē

et simonem et parmenen et nicolaum prosselytum
20 antiocensem hos statuerunt ante apostolos et orā

tes inposuerunt eis manus ? et uerbum dñi ad cresce
bat et multiplicabantur numerus discentium ualde
magna autem turba in templo audiebant fid[em

V. 40-VI. 7.

[blocks in formation]

8 Stefanus autem plenus gratiam et uirtute faciebat
prod Jigia et signam coram plebem in nomine iħu xpi
' exur]rexerunt autem quidam ex synagoga quae
dicit]ur libertinorum et alii cyrenaei et ab alexan
dria elt cilicia et asia contendentes cum stefano 10 qui
non ulalebant contradicere sapientiae quae erat in
eo et spui são quo loquaebatur et quod reuincentur
ab eo c]um omni fiducia

11 tunc itaque non ualen
tes res]istere aduersus ueritatem summiserunt ho
10 mines] qui dicerent audiuimus eum loquentem

uerba) blasphemiae in monsen et đm. 12 et concitauerunt
plebem et maiores natu et scribas uenerunt et rapu
erunt eum et perduxerunt in concilium 18 et statue
runt a]duersus eum testes falsos qui dicerent non
quiescit homo iste uerba iacere aduersus legem
et adulersus hunc locum sīm. 14 audiuimus autem eum
dicent Jem quod iħs nazarenus dissolbet templum is
tum et] consuetudinem istam mutauit quam trade
dit nobis moyses

15 et cum intueretur eum omnes
20 qui sedebant in concilio uidebant uultu eius. tamquā

uultum) angeli đi stantis inter illos 7 1 et interrogauit
sacer]dos stefanum si haec ita se haberent
"Ad ille re]spondit uiri fratres et patres audite đs clari

VI. 8-VII. 2.

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

Folio 125
42 Tunc itaque peruertit illos deus. et tradidit il[los ser
uire exercitui caeli sicut scriptum est in libro profe
tarum

numquid hostias et immolation es obtu
listis mihi per annos .XL: in deserto domus is[trael
43 et recepistis domum moloc e t sidus đi ue(stri rē
pham et effigies quas fecistis ut adoretis eass et trans
feram uos ultra babylonem

* et domus te[stimoni
fuit patribus nostris in deserto sicut praec[epit loquens

ad mossem faceret eam secundum effigie[m quam
10 uidit 45 quam et induxerunt recipientes pat[res nos

tri cum iħu in possessione nationum ex quibus

BUCHANAN

saluabit đs a conspectu patrum nostroru[m usque
in diem dauid 46 qui inuenit gratiam coram (đo
Et petit habitationem inuenire in đo iacob (97 solomo
autem aedificauit illi domum 48 sed altissimus non
habitat in aedificis manu factis hominum sicut
dicit profeta

49 caelus mihi tronus est et sterra sub
pedaneum pedum meorum

qualem do[mum ae dificauitis mihi uel qualis domus quietis m[eae est 20 60 nunquid non manus mea fecit omnia ista

61 Duricordes et incircumcisi corde et auribus
uos semper são spui contradixisti sicut pratres
uestri 69 quem non ex profetis illi persecut[i sunt et

VII. 42-52 : 1. 12. saluabit : čowo ev pro ffwoev legit interpres.

22. hb contradixistis.

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

Folio 125 uerso

Occideru]nt qui nuntiauerunt de aduentum iusti cu
ius uos nunc proditores et latrones fuistis
53 Qui accepistis legem in praeceptis angelorum nec o
nino seruastis

64 et cum haec illi audissent fre
meban]t intra corda sua et stridebant dentes in eū
65 ipse autem cum esset in sõu são et intueretur caelū
uidit ho]norem đi et ihm dñm ad dexteram đi stan
tem 58 et djixit ecce uideo caelos apertos et filium homi

nis ad dexteram đi stantem 67 tunc Populus exclama 10 uit uoce] magna et continuerunt aures suas et in

rueru]nt pariter omnes in eum 58 et expulerunt eū
extra ciquitate et lapidabunt eum et illi testes posu
erunt] uestimenta sua ante pedes iuuenis cuius
nome]n uocatur saulus 59 et lapidabunt stefanum
inuoca ]ntem et dicentem dñe iħu recipe spum meū
60 et geni]bus positis exclamauit uoce magna dñe ne
statuas illis hoc peccatum

et dum hoc dicit obdor
miuit sajulus autem erat conprobator neci Stefani

8 Et in illi]s diebus facta est tribulatio et persecutio 20 magna] ecclesiae quae est hirosollimis omnes autē

dispersi] sunt circa ciuitates iudeae et samariae
praeter apostolos qui remanserant hierosylymis
* portauerunt autem stefanum homines pii et fecerunt

VII, 52-VIII, 2.

[blocks in formation]

Uore et audiuit uocem dicentem sibi saule (saule
quid me persequeris qui respondit dicens Iquises
dñe et dixit dñs ego sum iħs nazarenus que[m tu per
sequeris uanum autem est tibi contra stim[ulum cal

citrare qui tremens timore plenus in isto sibsi facto
dixit dñe quid me uis facere 8 et dñs ad eum exsurge et
introi in ciuitatem et ibi tibi dicetur quid te oporteat
facere ? homines autem illi qui ei comitabanstur sta

bant stupefacti et audiebant quidem uocem sed ne
10 minem uidebant cum loqueretur sed ait ad Teos leua
teme de terra

8 et cum lebassent illum nihil fuidebat
apertis oculis et tenentes manus eius deduxerunt
damascum et sic mansit per tridum nihil uidens et
neque cibum neque potum accepit

10 erat autem quidam discens damasci nomine annanias set ei in uisionem dñs ait

annania qui respondens ait i ta dñe 11 et dñs ad eum surge et uade in uicum (qui uoca tur et quaere in domum iudae nomine saulsum na tione tarseum ecce enim adorat ipse

13 resípondit
20 autem annanias dñe audiui ego de isto homline a

multis quantas persecutiones fecerit stils tuis
hierosolymam 14 et ecce accepit a sacerdotibus
potestatem in nos uti alliget uniuersos qu[i inuo

IX. 4-14 : 1. 1. Uore : hb superscripsit terram, ex quo credo h* scripsisse in pauore, om. in terram. 17 ta : ha ita.

[blocks in formation]

Cant nom Jen tuum

15 cui dixit dñs uade quia uas elec tionis est mihi homo iste ut ferat nomen meum corā gentibus et regib. et filiis istrael 16 ego enim demons trabo eli quanta oporteat eum pati causa nominis mei 17 et sur]rexit annanias et abiit ad domum et inposuit ei man]um in nomine iħu xği dicens saule frater dñs me misit iħs. qui tiui uisus est in uia per quam ue nisti ut uideas et replearis · sos. sło. 18 et estatim cecide

runt de oculis eius tamquam squamae et continuo
10 uidit et] surrexit et untus est 19 et accepit ciuum et con

fortatus est dies autem plurimos et in ciuitate damus
co cum] discentibus transsegit 30 et introibit in sinago
gas iude]orum et praedicauit cum omni fiducia dñm
iħm qulia hic est xps filius đi 21 stupebant autem omnes
qui a Judiebant et intra se dicebant ita non hic est
qui per sequitur omnes hierosolymis qui inuocant
nomen istut et nunc quoq: propterea uenit ut finctos
eos adducat sacerdotibus 22 saulus autem magis conro

borablatur in uerbo et perturbat iudeos qui mora
20 bantur damasci

inducens quia hic est xos in quê bene se]nsit đs 23 et cum iam multi dies implerentur con silium] ceperunt iudaei uti eum interficerent 24 notae autem] saulae factae sunt cogitationes eorum quod

[ocr errors]
[blocks in formation]

Runt eos et lapidauerunt intellexerunt [et fugerunt
in lycaoniae ciuitates sicut iħs dixerat eis lxxi in lys
tra et derben et omnes confines regionis [et bene nū
tiabant ut motum est omne genus in doctrisna eorum
paulus autem et barnabas commorabantur in lystris

illic fuit quidam infirmus sedens languidsus pedibus
qui a uente matris numquam ambulauer at habens ti
morem hic libenter audiuit apostolos incipientes

loqui intuitus est eum et cognobit populuss quoniam
10 haberet fidem ut saluaretur clamans dixit ei (magna uo

ce tibi dico in nomine iħu nostri dñi fili di surge supra pe
des tuos rectus et amuula et ille infirmus Texiliuit
et ambulabat 10 et turbae uidentes quod fecit paulus
adleuauerunt uocem lycaonicae dicentes dii adsimi
lauerunt se hominibus et descenderunīt ad nos 11 et
uocauerunt barnaban iouem populum autem mer
curium quoniam ipse erat princeps uerborum. et [ad portam
erat sacerdos iouis tauros et diademata et coronas

adduxit ad ianuas cum plebe uolens immolare
2013 Et cum audissent paulus et barnabas ista consciderunt

suum uestimentum accurrentes ad plebem | 14 et clamā
tes dicebant uiri quid haec facitis nos homines su
mus uestri corporis nuntiantes uobis d[e his uanis

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Ut con]uertamini ad eum qui fecit caelum et terrā
mare et] omnia quae in eis sunt 16 qui praeteritis tempo
ribus dilmisi omni gentis hominum ire in uiam suam
17 et non intestabilem dimisit se sed magis benefecit dans
uobis plubiam daé caelo et tempora fructuosa adimplens
cibo et iucunditate corda uestra. 18 et haec dicentes
uix persujaserunt ne inmolarent sibi illi homines 19 et di
miserun]t eos ab se et cum ibi commorarentur et doce

rent supe]ruenerunt quidam iudaei ab iconia et antio
10 chia qui] palam disputabant uerbum đi. persuadebant

illis hominib. ne crederent eis docentibus dicentes
quia nihil] ueri dicunt sed in omnibus mentiuntur
et concita berunt turbam ut lapidarent paulum quē
trahentes foras extra ciuitatem putaberunt eum esse
mortuum 20 tunc circumdederunt eum dicentes et
cum disce]ssisset populus uespere leuauit se et intro

« PoprzedniaDalej »