Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

•A
QUI AB ÆVO APOSTOLICO AD USQUE INNOCENTII III TEMPORA
FLORUERUNT;

RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QUÆ
EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM
PRIORA ECCLESIÆ SAECULA ;

JUxtA EDITIONEs AccuRATissimAs, INTER SE cuMQUE NONNUllis codicibus MANUscmiptis collAtAs, peRQUAM
I. - DIlIGENTER CASTIGATA;
DISSERTAT10NibUS, COMMENTARiis lectiONiBUSQUE vARiANtibus coNTiNENtEm illustfATA;
0MNIBUS OPEniBUS NON Nisi Post AMPLissiMAs EditioNEs QUae tfibijs Novissisiis saeculis DEBENTUR AbsolUTAs,
DETECTIS, AUCTA; -
INDICIBUS pARTICULARIBUS ANALYTicis, siNGülos sive toMos, sive Aucrones Alicujus MoMENti
1 sUBSEQUENTIBUS, D0NATA;
CAPITULIS 1NTRA IPSUM TExTUM RITE DISPOsiTis, NECNON ET TitUlis sINGULARUM PAGINARUM MARGINEM sUpERIOItEM
DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNlFICANTIBUS, AD0RNATA ;
0PERIBUS CUM DUBIIS TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCT0R1TATE 1N ORDINE AD TRADITIONEM
ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPlIfICATA; *.
DUOBUS INDIcibus cENERALiBUs locupletAtA : ALTERo scilicet ItERUM, quo coNsuLTo, QUiDQUiD
UNUSQUISQUE PATRUM IN QUODLIbet THEMA SCRIPSERIT UNO 1NTU1TU CoNspiciATUR; ALTERO

SCRIPTURÆ SACRÆ, Ex QUo lectori coMPERiRe sit obviuM QUINAM pAtres et iN
QUIBUS OPERUM SUORUM L0CIS SINGUL0S siNGUL0RUM LIBR0RUM SCRIPTURAE
tEXTUS C0MMENTATl SINT.

EDITIO ACCURATissiMA, caeteRiSQUE oyiNibUs fAcile ANTEPONERiDA, si PERPENDANTUR : ciiARACTERUM N1TiditAs,
ChARTÆ QUALITAS, INTEGRiTAs textus, PERFECtio coRREctioNis, oPERUM REcusoRUM tuM vAfiEtAs
TUM NUMERUs, foRMA voLUMiNUM PERQUAM COMMODA SibiQUE IN Toro opERis DEcuRsu coNsTANTER
similis, pretii ExiGUiTAs, praeseRTIMQUe istA collECT;e, tIs A, METiiodicA ET ChRONologicA,
SEXCENT0RUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE IIACTENUS IIIC ILLIC SPARS3£UM , PRIMUM
AUTEM IN NostrA BibliothecA, ex operibus Ad oMNEs ÆTATEs, locos, liNuüÄS
fomMASQUE PERTINENTiBUs, COADUNATORUM.

SERIES PRIMA

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ
A TERTULLIANO AD GREG0RIUM MAGNUM.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

ACCURANTE J.-p.

[ocr errors][graphic][graphic]
[graphic]
[ocr errors][graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

LIBRI AB AUCTORE NONDUM MONTANISTA SCRIPTI, INTER QUOS INTEGER
DE ORATIONE LIBER EX RECENSIONE MURATORII.

acceDUNT PLURes diversi ARGUMeNti disset tationes sAc. PAMelii, iod. Nicol. Le NouRRY,
GOTHOFR. lUMpea, soH. A. NoEssELT, LAUR. MosheiM, NEc NoN ET PERPETUUs
siGEBERTI HAVERCAMPI iN. APOLOGETICUM COMMENTARius.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PRÆFATIO.

0MNEs latinæ linguæ Patres, scriptoresque eccle- A usu ac vera auctoritate praefari non supererit. AI i

siasticos iterum, favente Deo, almaque Wirgine Deipara, in lucem emittendos aggressuri ; cum tanto calissæ cliristianæ testium agmini, quis potissimum praeiret antesignanus, perpensa temporum , rerum, operiim ratione, quæreremus ; adfuisset quidem in promptu, e primis Ecclesiæ incunabulis, melioris nolae vir ac sanctioris ominis nomen; præstantior vero pondere ingenii ac doctrinarum copia nemo, præter hiinc nostrum QUINTUM SEPTIMIUM FL0ItENTEM TERTULLIANUM. Laiidandum quidem ingenium , damnanda' vero hæresis, ac sane lugenda longioris tanti viri vitæ pars ultima, majorque , in fœdos errores impensa. At cum altera pars et melior in fidei certamina strcnue fuerit erogata, huic igitur, attentis saltem temp0rum ratione ac ætatis jure, primas habere partes indulgeatur. IIunc merito suum occidentalis Ecclesia silii vindicet primum assertorem. Ilujusce proinde magni nominis umbra ac patrocinio defensa, exoriatur et crescat nova haec omnium, quibus adolevit Calholica Traditio, testimoniorum series integra, ex Omnibus magnis, minimisve concinnanda scriptis, quæ ab Apostolorum ætate ad ultimos Patres in orbe Christiano, fidei tuendæ caussa, prodiere et supersunt; cuncta jam cdita iterum editura; deficientibus de die in diem aut raro occurrentibus veterum libris sufficienda; diu a multis enixe desiderata; jamdudum nuntiata ; sero , quo providius, inchoata : ardua quippe res et tantæ molis ; indefesso tandem molimine, perpetuaque opera, adsit modo bonus dexterque Deus, finem ad usque ultimum perducenda. Nobis vero talia auspicantibus felix faustumque sit, illud primis infixum vestigiis relegere, illud a Tertulliano misere lapso ediscere, nullum nempe fidei serendæ aut servandæ unquam fuisse necessarium feracissimi ingenii subsidium, nec ul firmum slet et inconcussum Ecclesiæ fundamentum, suffulciendam esse ab hominum imbecilli manu et caduca, hanccolumnam ac firmamentum vcritatis (1). Enim aliud fundamentum nemo potest ponere , præter id quod posilum est, quod est CIIRISTUS JESUS (2). Firmum fundamentum Dei stat, habens signaculum hoc: cognotit Dominus qui sunt ejus, et discedat ab iniquitate omnis qui nominat nomen Domini (5). Ea est interea hujusce qui primus occurrit testis varia ac dubia indoles, ut nonnulla de recto illius

[ocr errors][ocr errors][merged small]

enim alia quæ de eodem disserenda sunt pro virili in istius operis decursu dicent: Præibit nempe PAMELIUS Septimianos annales per quatuoret viginti fastus consulares contexturus. Subinde quæ cujuslibet libri occasio, ætas, auctoritas, quot sint et quandonam sive ante, sive post susceptum ab auctore montanismum conscripti, diserto dispntabunt Joh. Aug. N0ESSELT et D. Gothofrcdus LUMPER. Tum Tertulliani Paradoxa, cum eorum antidoto, iterata ejusdem Pamelii opera recensebuntur. Una succedent B. RHENANUS simul et ANDREAS

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »