Obrazy na stronie
PDF

quit, • scripta legentibtis, etiam haud mediocriter A tamen spern^nlis, scrupulosè calculorum diligentiæ

Iitteratis, occurrunt difficilia nqn patica sermonis et scripturo. Nam sermonis quidem Africani superbia doctrinam ferme omnium dote praestans lectores sibi poscebat ad nutum attentissime sagaces. Posteaquam vero in longe alios incidit, mutari cœpit, a quibtis mon potuit capi et spurias dictiones pro legitimis, adulter;c manus inverecundia sparsit. Scripturæ autem mativ;e ruina, auctoris verbis semel interceptis, ut obtrito corpore, sensum una quasi ipsum et mentem profligavit. Sic pessimi correctores emendatissima perdidere. Nam quis esset querelarum modus? aut quid in tantæ calamitatis casu tam veteri n^n desperandum ? H;ec pestis Ilomerum jampridem ita persuaserat, ut Arato quærenti : • ubi locorum haberetnr Iliadis pristinæ copia ? » Timarchi filius Timon cum respondisset: quaerendam esse in exemplaribus antiquis, addiderit : sed nondum correctis. ])ira natio tam fœde Septimii nostri libros adeo quoque jampridem vexavit, ut jam fa!si vetustas longi temporis pr;escriptionem obstruat veritati. Quod si veterum librorum appelles fidem, eliam veterum lihrorum fide falsissimæ lectiones adferuntur. Nam sunt et libri veteres depravatissime correcti; neque ulla spes reducendæ unquam veritatis, nisi tam ve1oros manciscantur, ut sint omni correctorum antiquitate vetustiores. Ætas avorum laudabiles I{henami operas vidit, tribus editionibus elaboratas. Cujus viri filei, judicio, eruditioni, diligentiæ, si partium studia meliorum exemplarium commercia non invidissent, is procul dubio præstitisset, quod istam no])is hodio operam valde levaret. Sequens ætas Fulvium Ursinum tulit, qui codices inspexerat longe moliores Rhenaniaiiis, contentus excerptas inde lectiones editionis Pamelianae marginibus adnotasse, scd ne possessoribus quidem exemplarium nomiuatis, Fulviano lectiones, in librum ampliss. doctissimiqtie Tolosatium Archiepiscopi Car. Monclalli ex autographo transfusae, nobis hoc etiam profuerunt, ut earum cditioni, Epidicticis Wowerii Notis accuratæ, fides etiam apud austeriores constare debeat; imo et schoppianis illis ex Fuldensi et Vaticano in Apologeticum et adversus Judaeos excerptis ab Junio publicatis. Quorum certe fidem eo magis refert ubique testatissimam, quod et multa sunt et praeclara nobis inde notata, quæ huic editioni plurimum tri])uant lucis et ornamenti. II;ec erit apud posteros :etatis nostræ glori;e. Cui decus acccdit ingens comperto tandem codice , quem ex voto Agobardi cpiscopi Lugdunensis ad S. Stephani altare oblatum; fuisse legimus. Ilunc certe librum ad exemplaria illa nondum correcta descriptum fuisse, pro!)abiint ejus ope restituta nitore pristino quam p!iirima, quæ singula indicare tædii sane fuisset molestissimi, pretii vero nullius; nam hæc ipsa Tertullianus avide recepit, et sua, quæ male avulsa fuerant, tam bene hodie cohærent, ut avelli umquam potuisse non credas. Itaque summas recuperatorum colligi sat erit, ut inde constet, quid præstare siinus parati. Sic tamen, ut notabilia tandem comprehendantur: minutioribus nec

relictis, ut sit olim ingens cumuli summa. 0bservationes adjecimus illnstrandis aliquot locis obscurio- . ribus, prisci moris jam longa ol)livione deleti, aut eruditionis alicujus reconditæ vestigiis indagandis. In quo, si nonnulla paulo licentius posita aut disquisita censeantur, ut sunt illa fortasse de criminum occultorum castigatione, deque forma Dominici vultus ac de lucernis per diem accensis, ea sic accipi debent, tanquam Septimianis opinionibus despiciendis animadversa ; minime autem arguendis catholicorum sententiis aut improbandis Patrum Septimio

posteriorum decretis (a). Imo sententias et decreta

ipsa patrum in Ecclesia receptissimorum semper opposuimiis Tertulliano, ut qui Africanis istis veiut

B salebris oflenduntur, statim habeant quo referre pe

dem tuto possint. Notas etiam intexuimus variarum lectionum ambiguitati pensitandæ, veritati explorandæ, conjecturis nonnunquam explicam;!is aut confirmandis. Denique Africani styli glossas complurium inter sese locorum comparatione concinnavimus, interpretandi ratione certissima. Glossas diximus Græco vocabulo, quo Fabius tradidit linguae secretiomis voces minus usitatas significari. Porro breviores Observationes ac Notas plerisque haud satisfacturas scimus, nec propterea culpam deprecamur. Afer iste lectorem non admittit nisi jam eruditum. » Ilaec Itigaltius in disputatione, inscrip. ta : de Tertulliano et ejus scriptis deque variis eorum editionibus, et quid hac nostra præstetur, quæ una

C cum 'epistola dedicatoria ad Armandum Duc. I'iche

lium er ed. IX librorum a. MDXXIX (sic) textui pr;e. mittitur. Ilanc testimonia vett. de Tcrtulliano subsequuntur, et series Tertulliani operum quæ hoc volimine continentur. 1 tcm eae quibus quæque et quoties sint codicibus notabiliter cmendata. Id quod ad minimum quater, ad summum ducenties quinquagies ( in Apologetico ) in plerisque trigesies, viqesies, septitngies, sed et octies ccnties, ccnties trigesies, interdum omnibus fere clausulis factum dicitur. Libcr de Pallio, scribit, emendatur omnibus fere lineis, jurta ed. doc. tissimi Salmasii ad retusta eremplaria accuratissimam praeterquam ser aut septem locis. Textum excipit In. dex Scripturarum sacrarum; tum subjuncta sub tituIo incerti auctoris carmina Tertulliano olim adscribi

p solita, adversus Marcionem t. W de Judicio Domini

Genesis, Sodoma: denique Indcx rerum memorabilium. Observationum libellus peculiari titulo gaudet,

(a) His verbis excusat Riga!iius liberiores opiniones quas in annotationibus suis aliquoties inseruit cum in Cyprianum, tum in Tertullianum; verum nescio utrum eò satisfactum fuerit omni!)iis; fatendum est enim , quaedam esse loca in quibus salis testatur se ex sua potius quam aucloris mente loqui et in quibus etiam aberrat a re, ut annotationes scribat aliquando hodierno Ecclesiæ usui parum consentaneas. ii;vc Dupinius et paulo post: illi (Rigaltio) exprobratur quod conjecturis fuerit audacior nec satis allcuratus ad Auctorem suum antiquis manuscriptis recognosceudum et tandem suas , aut aliorum contextui conjecturas nulla manuscriptorum nixus auclvritate. Eid.

eique accessit Index glossarum Tertulliani egregio A

consilio et judicio confectus. Elegantia et nitore typorum, si quidem prima ed. non inferior sit secundæ, quam coram intuemur, admodum commendatur hæc editio, cui bibliopolæ honestate haud exiguus utilitatis cumulus accessit editis plurimorum Vv. Dd. in Tertull. adnotationibus singulari volumine tituloque comprehensis : Jacobi Pamelii Brug. Theol. etc. Argumenta et Annotationes in Q. Sep. Fl. Tertulliani opera, quibus adjectæ sunt annotationes diversorum. Omnia te;ctui editionis V. Cl. NicoLAi RicalTii I. C. respondentia. Par. sumpt. Math. du Puis, via Jac. sub signo Coronæ. 1655. Pr;eter ea quæ Pamelius in Tertullianum composuit adnotationcs, argumenta, vitam et cet. quæ longe majorem voluminis partem (usque ad p. 781.) occupant, exhibentur

hic Latini Latinii conjecturæ et emendationes, Jo. B.

Merceri adnotationes, Edm. Richerii, Theodori Marcilii,Joannis a Wower et Gabrielis Albospini Aurelian. Episc. notæ et emendationes. Quibus omnibus accommodatus est index apprime utilis, Quod in titulo po. nitur, hasce adnotationes textui Rigaltiano rcspondere, numeris paginarum in margine observationum adnotatis effectum est, ita tamen ut liber de pallio et Apologeticus, qui in l{igaltianis plane alii facti comparent, ad Pamelianam recensionem denuo excnderentur. Volumen hoc notarum seorsim venit in Catalogis quam plurimis ex. c. In Catal. Bibl. Tottianæ, Bodleianæ, Firmianæ et D'Estrées, T. 1. { 656. t Versio g Ali.icA i. Apologetici, studio Ludovic. Gyrii, Paris. ii;-12*. » 1656. « Hefyi. nAtiiyiANi Theosophia sub hac nova inscriptione: Theologia speculativa et practiea ex patribiis ab insigni quodam theologo collecta et publici juris faeta. Witemberg. » 1659. « VERsio hispANICA i. Libror. Tertulliani De Patientia, de testimonio animæ, ad Scapulam, etc. cura Josephi Pellecier, Barcellon;e. » - 1659. « PAGANiNi GAUDENtii Salebrae Tertullianic;o cum ejiisdem comparatione dogmatum Origenis cum philosophia Platonis. Flor., in-4°. » 1650.

164!. Ed. RIGALTiANA ll. Lutetia', sumpt. Math. Du Puis etc. f. 0bservationibus et Notis atque etiam Glossario auctior, cujus exemplum cum frequent. coll. Codd. MSS. impr. Agobardini in Bibl. Baluz. extabat. Post hanc repetitam esse Rigaltianam Parisiis, 1644, 46, . 50 et 58. Oudinus affirmat. 1644. • PAGANINI GAUDENrii opuscula tria, quorum ullimum de philosophicis opinionibus veterum Ecclesiae Patrum, multa de Tertulliano quærit. Pisis., in-4". » 1644. t VERS. Iiisp. II Matriti. f. Tertulliani lil)er de Patientia cum commentis 0rii. Cat. Bibl. Pimell. T. I. p. 89. » 1614. t VersionisPANICA ii. Libr. ad Scapulam, interprete Pet. Manero, Caesar August. » 1635. II. VERsio (; Ai.lic A. Librum de Pœnitentia ctiim aliis Patrum de hac materia tractatibus gallice veriit Antonitis Arnaldus et Paris. evulg. inter ejiis opp. , t. XXVIII, edit. Paris., 1779. 1636. • VERsio GALLICA ni. Apologetici studio Ludov. Gyrii, in-12. » - 166 — 48 — 50 (a). Parisiis ap. Mich. Solg. via Jacobæa sub siquo Phænicis. fol. Tomi III. Tertulliamus rcdivivus, scoliis et observationibus illustratus. In quo utriusque juris forma ad originem suam rccensetur. Et Aritæ pie

C tatis Amatoribus inquirendi norma præscribitur. Auc

tore P. Georgio, Ambianate, Minorita Capucino, I'arisiis apud suos Professore Theologo. Facete Rig 1tius grande hoc Capucini opus respiciens in præfatione molis in Cypr. praemissa scribit : Qiiod ad Tertullianum attinet, vix est, ut redivivus unquam ab ullo mortalium dici queat, qui jam sit horrendis vel grandium commentariorum sarcinis obrutus et coiitritus. — Antequam autem ad ipsa Tertulliani opes a accedat scoliis suis et observationibus illustranda, praemittit vindicias Tertullianicas, quarum prima parte de Tertulliani patria, educatione, studiis aliisque ad vitam ejus naturalem spectantibus agit. In secunda parte inter alia disquiritur, quibus motivis ad Christianam fidem adductus fierit ? an statim a

* Wrf.sio HispANicA libror. de Patientia, de Testi- D conversione baptismo initiatus fúerit ? an et uxorem

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

errores iu bonam partem interprefari mitatur. Ilaec A Secunda, pacifice, et absque conte,,tiosa controver

et plura super hac editione Jutigius in Ilist. Eccl. Scc. II, p. 71 sq. 1650. Lond. 8. Tertulliani opuscula varia. — inter Franc. lous Melia Patrum pag. 205 — 468. Cat. Buneau. ! 651. « Tertulliani opp. poetica edidit Andreas 1'ivimus ac •post Pamelium, Junium l3arthium breves notas addi

[ocr errors]

v IIERM. l{.\TI1\1ANI Theosophia ter elita sub novo nomine: Medu!la Pa!rum , hoc est Consensus !ia moniacus Patrum fidei antiquæ et vitae vere Chrislian;e, certis per locos theelogicos porismatibus consignatus, certa et salutaria contra adversarios quosvis tradens docti;iienta. !n fine additur Theologia Pracuica c Tertulliani et Cypriaiii propriis verbis confirmata et luci ex| osita cst a \I. !!erm. : IVathmanno. Witemberg. , 1656. Lngd. Bat. ev off. Jo. Muire. 8. Q. Sept. Fl. Tertulliani liber de {'allio. Claudius Salmasius ante mortem rccensuit, explicavit, notis illustravit. Accedit vera ad vivum ejusdem effigies, 1657. (Argentorati. 8. Tertulli;;ni opera, opera Boecleri.) Ita S inilius. Oudinus contra hujus loci et anni repetitionem Itigaltianuæ forma non indicata comiiie

[ocr errors]

A 63,8. Parisiis ap. Jac. Dallin sub sijno S. Stephani et Thomam Joly sub signo scuti II allamliæ, via Jacobara : fol. Tonui III. Tertulliaiii 0uniloquium Alphahericum ßationale Tripartituum, sive Tertulliani ore *a omnia in movum ordinem, hactenus interitatum et facilem, omnibus utriusqué fori Oratoribus, lterum lu;manarum divinaruinque Professoribus ac Scri; toribus utilen, disposita, exposita, illustrata opera fr:ita is Caroli Moreau Augustiniani Ordinis Ereuitaru:n Communit. Biturices. Conventus itegiua. Margaritae, in suburbiis S. Germani Paris. Quid novi pr.vstiterit Anthor in hoc opere, summam TheoJogia: scholas;ic.v, Posi;iv;i: et \loralis ex Scripttira S. Patri!,us et Tertul!ia:uo et Augu-tiuo iuaxime decerpt.v, c, implectente, sequens pagiiia indicabit. — Titulos II et lil WoluJuinis haud minus prolixos omit1imus, et si summam rerum, quis de moro contulit Anthor ad illustrationem Tertulliani pag. altera Tomi priiui exhibita, descriptain dederimus, satis cuique de ingenio editoris constabit. Ita vero hæc sonat: « 0pus hoc novum tripartiuum tribus tomis absolvitur. Priinus hic tres partes complectitur. Prima quidem omnes libros Tertulliani, in ordinem alphaheticu:n digestos, profert, suppleris qiiatitor defectus ut tabiles, in oinnibtis Iiactentis editionibus prætermissos, in præfatius:cuia præmitteula notatos. (a) (a) Quales? equidem nec dicto loco reperire po

tui, nec. e. specialiori, ad quem inde remittit lectores, præfationc cervior facius sum : quoniam vero in

sia, tacito etiam advcrsarii cujuscumque noinine ntido veritalis, et pietatis S. Patri Augustino, debitæ nec non totius operis ex ejus sententiis lectissimis contexti ab omni æmulationis injuria tutandi respeciii, diluit, Alphabetum errorum perperam imputatorum Augustino, Tertulfi;at;i jn omnibus sauis iilustratori, in perversis correclori. Ubi tota ejus doctrina, maxime

vero de Prædestimatione, gratia, et libero Arbitrio,

mom privata unius auctoris. sed Catholica, et ad S. Scripturæ, Patrum, Conciliorum, SS. Potitificum et Tridenlin;c quam maxime Synodi et Constiiutionis limiiocentii X. in quiuque Proposit. Censura, regulas, exacte reducta ; ct per 27 qu;estiones ci:1 iose discussa, orlhodoxa prorsus esse convincitur.

B Tertia pars erroneas, liaereticas, durioresque senteti

tias Tertulliaui a sana ejus doctrina separatas, ordine pariter alphabctico contestas evolvit, explicat et Ca1holica S. P. Augustini doctrina dissolvit. Cum gemino secundæ et tertiæ partis proprio indice ; altero locorum selectioris scripturae ibidem explicatæ, altero rerum notabiliorum. Secundus et Tertius Tomus patiuntur omnia sana ejusdem Tertulliani 0pera in locos communes ordine novo et hactenus intentato, non tantum alphabetico, sed etiam rationali exactissime distincta, brevibus scholiis ad siugula quæque obscura, ad lileram exposita, et ubique per selectiores ex Medulla S. Scripturae, Conciliorum, Patrum, et S. Augustini præsertim, nullibi præterimissi, aliorum item prol)atissimorum autliorum cujusque

C disciplinæ locos illustrata. Cum triplice indice locu

pletissimo in fine tomi tertii collocando; quidem Scripturæ sacræ explicat;e ter millies et amplius locis, rerum ac verborum, concionum. I)e Operis inseriplione (a), (lispositione, utilitate, soliditate, curiositate ct i;itanta rerum divcrsarum abundantia,conjuiictaque brevitate perspicua : nec non Tal)ellæ Emblematic;c fronti operis impositae expositione,(b) Synopsi quoque vil;e Tertull:ani et Augustini,deque symbolicis eorum,

ista hujus editionis virtutes ad sex imprimis capita refert (et tribtis quidem reliquas carere diserte affirma1, i-ec quariam eis concedere videtur), scil. : quod textu sit emendalior, Scriptur;e S. loca in ipso textu diverso claraetere sint di-creta, ad marginem noti capita soluiii libri SS. a Tertull. laudati sed versus etiam singuli ad originale denuo collati , adscripti, Argumenta, quibus alia: editt. laborent, libris præfixa plana et brevia — hæc ipsa defectuum iioininô declarasse Morellum suorum sane bonorum cognitione satis beatum, puto. SciioENEM. (a) 0mniloquium, inquit, hoc opus inscripsi : tum quod nullam prorsus in eo sententiam vel lineam ex lioc solo opere, inagnam in omni causa dicendi, Tertulliani prætermiserim : tum quod scribendive copiam cuicumque oratori, scriptorique prospexerim. SciioEN. (b) Adriserant Parisienses imágines Augustini (cucullati) et Tertulliuui ( c. Pallio) ;ere iiupressâs et titulo operis generali præfixas cum subscriptione : Duo in Africa ingenii monstra totiusque Doctrina: et Eloquentiæ Geuii de palma certantes, Cuchinius ipsis insultasse, Morellus inquit. llinc vero incumbere sibi £xistimat Tertulliano conformari et sicut ille pro Pallio suo, pro Aitgustini Bardocucullo et sacco apólogeticum scribere. ScitoENEM.

ac dissymbolicis proprietatibus et Elogiis : de usu A motis illustrati habentur. Præter ea, quæ Pameiiinis

tandem et praxi totius Operis habet, quam attenle examinet Lector, ut sibi necessariam, l'ræfationem generalem , post nuncupatoriam epistolam immediate subsequentem. » Itestat, ut ad illa, quæ in textu præstitisse profitetur, paulisper animadvertamus; sed el hic verbis ipsius defungi licebit. lta vero pollicetur in teactu innumera etiam in emendatioribus cditionibus menda corre.risse ;.virgularum, punctorum, accentuum defectus, inlellectum obscurissimi authoris obnubilantes supplevisse ; cacographias quam plurimas emendasse; ut si Typographi cura Autographi purgatissimi sollicitudini responderit, et corrcctori vigilantissimo paruerit, mihil futurum sit, quod in hoc tertu censoris oculos, severissini licet, arguendum os

edit. præmittuntur, vita nempe Tertulliani a Pamelio conscripta, Paradoxa illius cum antidoto, prover. biales formulæ toto opere contentae, ex Rigaltiana accessit judicium de Tertulliano, etc., et series operum a Rigaltio instituta, tum recens Priorii diss., qua Tertulliani vita, opiniones et errores expenduntur. H 664. • Ilerm. Rathmanni Theosophiæ edit. quarta novo inscripta titulo : Aurifodina Patrum theologica, tum speculativa, tum prac:ica, certis per locos theologicos p0rismatibus consigmata ; certa ac salutaria comtra adversarios quosvis tradens documenta, a multis jamdudum desiderata; jam nunc vero ab insigniori quodam et de Ecclesia Christi quam meritissimo theolojo publici juris

tendat. Jam hæc satis erunt, nec tamen nimia, ut B facta. An ob fucum emptoribus faciendum, an ob gra

spero, pro iaritate molis hujus chartaceæ. Inscripsit opus Poinponio de Bellicore Equiti, et supremi senatus Parisiensis principi. M662. Ed. PAMELIANA-RotiioMAGENsis l". I{othomagi. f. Q. S. FI. Tertulliani opera omnia, etc., cum Jac. Pam. argg. et annotatt., Latini Latini conjecturis, etc., repelita. Ed. 1507. *. 1652. « Le Gênie de Tertulliem, par de Fayo!e. Paris, in-4*. » 1664. Ed. PAyielio migAiTiANA PRioRii.—Lutetiæ Parisiorum, impensis societatis typoqraphicæ librorum officii

ecclesiastici. Q. Sept. Flor. Tertulliani Opera ad ve- C.

tustissimorum exemplarium fidem sedulo emendata, diligentia Nic. Rigallii I. C. Cum ejusdem adnotationibus integris et variorum commentariis, seorsim antea editis, Ph. Priorius argumenta et Nolas in libros omnes de novo adjecit et Dissertationem apprime u:i!eim concinnavit. Accedunt Novatiani tractatus, de Trinitate et Cibis judaicis, cum Notis, ut in Editione Pamelii. Textus est Itigaltian;c secund;e, cujus etiam notæ omnes, tum quas ad calcem apposuerat, tum e;c, qu;e ad notas in Cyprinum erant adjectæ, pr;e1erea vero Jac. Pamelii ::d:iotationes selectae, B. IRhenani, Franc. Zephyrii, Gabrielis Albaspin;ei, Ludovici ule la Cerula ductiores observationes, tum Salmasii in I.. de Pallio potiores, nec non Mercerii, Wowerii aliorumque illustrationes el correctiones, demique ipsius Pliilippi le Prieur, qui curam hujus editionis gessit, notae et argu:i enta in libros omnes accesserunt. Consilium, quo societatem sibi institutam esse bibliopol;e fatentur, ut latinos Patres ac veteres SS. Ecclesiasticos eruditorum hominum lucubratione il!iisiratos cderent, successu caruisse dole:idum est. Nam h;cc editio profecto tum ordine et distributione notarum, qu;e textui charactere minori columnis sectis subjiciuntur, tum chartarum et typorum 11itore omuiiiim literatorum plausum mcruit. Priorii Notae parvi quidem pretii suiit, laudanda tamen, quam allornand;e editioui præstitit, diligentia. Novatiani tractalus cx rccensielle Paimeliana et ejusdeiu tantum

vem exortam in Germania controversiam Rathmannianam, excogitata fuerit hæc titulorum varietas, delelumque auctoris nomen, haud liquet nec quemquam nunc ignorare piget. • { 665. c Wensio GAllicA libror. de Pallio, de Patientia et exhortatione ad martyres, interprete Mannesiero. » 1075. v Librum Ad martyres gallieeinterpretatus est Paul. Colomesius, Rupell., in-8°. » A 675. Bruxellis, 4. Terl. liber de praescriptionibus contra hæreticos c. schol., et notis Christiani Lupi. 1675. Ed. PAMELio-RigAlTiANA Pmonii 11. — Luteliæ Parisior. ap. Petr. le Petit, sub signo Crucis aureæ, Edmundum Couterot sub s. boni Pastoris et Carolum Augot sub s. Leonis aurei, in via Jacobea. Itepetita a. 1664, a pluribus mendis quæ in præcedentem irrepserant ea purgata. Accessit Carmen de Jona et Ninive. 1675. • DE LA MOTTE. llistoire de Tertulliem et d'0rigène. Paris.; 1675. — Lugd., 1702, in-8°. » - 1680. , Petni ALLIXII de Tertulliani vita et scii;tis. Paris., in-8°. » M 680. « NAtAlis ALEXANDItI dissert. de Doctrina Tertulliani et de sacramento confirmationis, in ejusd.

[ocr errors][merged small]

1683. Cantabrigie, ex off. Jo. llayer imp. Ilenr. Dichin

[ocr errors]

son et I{ich. Groen. 12. Q. S. FI. Tert. Apologeticus ct. clesiastici antiqui ad Plinium Secundum et Tertullia

ad Scapulam liber, accessit M. Miniicii Felicis Octavius. — Apologeticus ad edit. Heraldi, capit. argtimentis ex ed. Lacerdæ additis, liber ad Scapulam ad ejusdem La Cerdæ ed. exscripti sunt.

1695.

Ed. PAMELio-RiGALTIANA Priorii imi. —- Repetita

est h. a. editio Rigaltio-Prioriana (Ceillier).

1699. { v E. SAL. CYPRIANI Diatriba academica qua expenditur illud Tertulliani : Hæreticorum Patriarcha Philosophi, in-4°. IIelmst. »

SÆCULO XVIII.

1701. Ep. WrsEt\ i.--Venetiis. f. Q. S. Fl. T. op. c. variorum notis selectis ad voluminis calcem.—Fabricius (Del. p. 215) ex Pfaffii 0rigg. jur. Eccl. p. 244, non admodum emendatam esse narrat. 1701. ¢ SAL. CYPRIANI Commentat. de Doctrina Tertu!liani Evangelica inter ejusd. dissert. varii argumenti. Coburg. » M702. * Joii. CR0YI. conjectur. in quædam Ioca Tertull. 0xon., in-fol. » i 1702. Amsterd. clie: Thom. Loinbrail, 8. Apologétique de Tertulliem, ou Défense des Chrétiens contre les accusations des Gentils. traduite en frangais par Louis GirJ, avec !e texte latin à côté; édition augmentée d'une Dissert. critique touchar,t Tertnllien et ses otivrages. — Versio haec Ludovici Giry (in senatu rogio Paris. advoeati, 1665), ab anno inde 1656, aliquoties prodiit absque textn latino. 1705. * Anonymi Dissertatio, qua ut verum genuinumqtie Tertulliani opus vindicatur catalogus hæreseon libro praescriptionum subjectus. — Mémoires de T. 6voux, fév. 1705, p. 155 (auctoro P. Tourno. mine?)» 170 4. t Jo. Jovcii. ZENTGRAV. Exercit. dc Lapsu Tertulliani ad Montanistas, Argent. in-4". , 17()5. * Ad AM RECIIEMBERGII Dissert., an Harrcticorum Patriarchæ Philosophi ex illo Tertulliani advers. Ilermogenem, cap. YIII. Lips., in-4°. » M708. Venetiis, 4, sex tomis, Tertullianus prædicans per Michaelem Vivien. Fabricius mentionem facere de eo dicit. — Ephémérides Paris. (Joiirnal Jes Sav.), 1708, Febr., p. 408. Sed nullam ibi libri mentionem

invenire potui. 1710.

* Vf.rtsio ANglicA I. Tertii!liani, simul et Justini ac Minucii felicis Apologet:. et Vincentii Lirinensis commonitorii, cum prolegomenis ac notis, auctorc Hccviv. Lond., ll in 8",

num. Lips., in-8". » 1713. Patavii, 4. Tertulliani liber de Oratione completus cum notis Guid. Panciroli et Ludovici Antonii Muratorii. — In Muratorii Anecdotis, t. II, p. 1, 56. Ex Codico IBibHoth. Ambrosianæ Mediolani. No!as Guidonis Panciroli jjrisconsulti olim celeberrimi 5ίegiensis, ex Comm. plenioribus in omnia T. opera in bibliotheca P. Joh. Bapt. Cattanei, Franciscani, tum latentibus, ut. salivam popularibus suis moveret ad delicias istas tamdiu neglectas in luc>m proferendas edidit. 171 1. t I. Acn. BR0RS0N de Infantariis apud Tertullianum ad Nationes, Lib. I, cap. II, Hafn., in-4". , 1714-1715. « Versio gallica II Apologetici cura Wassoulti, cum notis. Paris., in-4°, apud Colombat, bis edita anno 1714 et seq. In utraque præmittitur egregia de christ. Relig. Apologetis ac in spee, de Tertulliano; not;e haud contemnendae, præsertim historic;e. » - A715. Tertulliani poemata inter opp. vett. poetar, latinor. edita cur. Mich. Maitlaire. Lond. 2. in- [°

1715.

• D. NICOL. LE NOUIÌRY Dissert. in Tertull. Apologetic. duos ad nationes libr. et unum ad Scapulam in apparatu ad Biblioth. Max. PP. II, p. 1574.1590. Paris., in-fol. , - 1715.

« AvGvsTi IIEUMANII Emendatio libri Tertul]ia. mei de Praescriptionibus, in actis Eruditor. Lipsiens. anno 1715, p. 299-303. ,

1717.

* Anonymi expositio de : Caligata militia in li!)r. de idololatria, cap. XIX (nouveati recueil des piò. ces fugitives de. l'abbé Archimbaiid, t. IV, p. 116 M 19. Paris). » 1718. Lugduni Bat. apud Isaac Severinum, Q. s. FI. T. Carth. Præsb. Apologeticns ad Codices MStos et

D editiones veteres summa, cura recognitus, castigaui ,

emendatus, ut et perpetuo Commentario, in quo non modo variorum auctorum, sed et plura S. scriptura; loca strictitis vel uberius explicantur, elucidantur, et illustrantur, studio et industrja Sigeberti IIavercampi V. D. ministri, qui praeter Argumenta capitnm, indices etiam locupletissimos tres adjecit ; cum figii , ris et nunimorum typis (præfixa etiam effigi;e Tertu!. liani ciim epigrammate). — Praestantissima huj::s libri Tertullianei editio. Quippe editori antiquarurn rerum cognitione abundantissimo ct curiosissimo sinul obtigerat apparatus valde locuples. Etcnim, pr;cter editiones fere omues, adhibuit Codices Membram. Biblioth, Ltigd, Bat, duos, quorum alter, p. 323, alter,

« PoprzedniaDalej »