Obrazy na stronie
PDF
ePub

duos infantes fuos Jucesfum et Jacob, et uxorem tuam Yamen, et filiam tuam Nini, et le iam dictum Ammar, et uxorem tuam, et filios et filias tuas , omnesque generaliter alios Judeos et Judeas, qui vel quæ causa habitandi vel populandi per mare vel per terram venire voluerilis in terris nostris Maioric., Barchinon. sive Valenciæ, vel alia iurisdictione no. stra, cum omnibus bonis vestris mobilibus sive inmobilibus, habitis vel habendis, eundo, stando et redeundo per lerram et mare et stagna ubique, in nostra protectione, custodia, eomanda et guidatico speciali; ita quod nemo sit ausus vos vel res vestras habilas vel habendas alicubi capere, detinere, invadere, offendere vel gravare, marchare vel pignorare alienis debitis vel offensis, nisi per vos ipsos sueritis debitores vel pro aliis fideiussores forsitan constituli. Mandantes itaque vicariis, baiulis, saionis, alcaidis, et merinis et nostrum locum tenentibus, et nostris subdilis universis, tam præsentibus quam futuris, quod hæc omnia prædicta et singula firma habeant el observent, et faciant inviolabililer observari, et non contravenire in aliquo, si de nostri confident gralia vel amore; el quod vos et omnia bona vestra manuteneant et protegant ab omni dampno, gravamine el tedio contra cunctos homines sine enganno, et non permitant vos vel res vestras moleslari, offendi in aliquo vel gravari, dum tamen parati sitis faciendi iustitiæ complemenlum. Si quis autem tenori huius nostri privilegii temptaverit in aliquo contraire, iram et indignationem nostram, et penam mille aureorum se noverit absque omvi remedio incurrisse. El ut hoc privilegium semper maiori gaudeat firmitate, sccimus illud sigilli nostri munimine roborari. Datum apud Valentiam tertio idus jubii anno Dni. millesimo CC.XL. seplimo. Signum + Jacobi, etc.=Testes huius rei sunt: Guillermus de Monlecatheno: Examinus de Tosses: Guillermus de .....: karrocius atque Jacobus de Cervaria.=Sigtnum Guillermi Dni. Regis scribæ et nolarii, qui mandato ipsius hæc scribi fecit loco, die et anno præfixis.

Noverint universi quod nos Jacobus Dei gralia Rex Aragonum, etc., per nos et nostros confirmamus vobis toti aliamæ Judeorum Maioric. privilegium a nobis vobis concessum super facto populationis vestræ, et omnia quæ continentur in ipsi privilegio: reddentes ac restituentes vobis placiam

quæ est anle realluin rostrum Maioric. ul habeatis eam de celero vos et vestri, sicut in ipso privilegio plenius conlinetur. Concedimus eliam vobis quod nullus Christianus super aliquibus causis civilibus vel criminalibus, seu super quibuslibel contractibus in'er vos et Christianos faclis, possil probare contra vos nisi cuin Judeo et Christiano. El si forle aliqui dixerint super aliquibus pignoribus mobilibus, quæ vobis fuerint obligala quod ipsa pignora eis furata fuerunt, vobis iuranlibus quod nesciebalis ipsa pignora fuisse furate lempore quo ea in pignore recepistis, non tenea mini reddere ipsa pignora alicui, nisi primo vobis solvalur capitale el lucram quod super ipsa pignora habuerilis. llem concedimus vobis quod possitis determinare inter vos et pacificare omnes eausa, ritxas el contentiones quæ inler vos movebunlur qualibet ratione, exceptis furtis , homicidiis, vuln eribus ac pereussionibus usque ad effusionem sanguinis perpetratis. Concedimus eliam vobis quod omnes illi qui a nobis desus debitis sunt vel suerint elongati, teneantur firmare el assecurare habundanter ad cognilionem baiuli civitatis Maioric. præsentis et futuroruin quod in fine elongationis a nobis eis concessæ solvant vobis debita et usuras a quibus fuerint clongati. El si forte hoc facere noluerint vel nequiverint, non obstantin bus dictis elongationibus teneanlur et compellantur vobis solvere dicla debila el usuras, sicut in vestris continebilur instrumentis. Confirmantes vcbis gratiam quam vobis coneessimus super vestris debitis persolvendis, prout in instrumento, quod de ipsa gratia apud Valentiam vobis fieri fecimus, continetur. Concedimus insuper vobis et confirmamus omnes consuetudines a nobis vobis concessas, secundum quod in instrumentis inde confectis plenius continelur: volentes et concedentes quod possitis pignore recipere, tam mobilia quam imobilia, el possessiones emere a quibuscumque personis. Et possitis etiam mercatores, cursores et baratas facere libere et sine impedimento alicuius personæ, vobis fidem facientibus quod in dictis officiis vos fideliter habealis; et possilis relinere sine alicuius impedimento omnes illos Sarracenos, quos Raimundus Castelanus, quondam baiulus Maioric. dimissit vobis, prout ipse eosdem vobis dimillere procuravit. Mandantes baiulo, vicario el juratis Maioric., præsenlibus el futuris, quod prædicta omnia vobis el vestris observent et faciant observari, el contra ea non veniant, nec

aliquem venire permilant aliqua ratione. Dalum Morelle sexto idus madii, anno Dni, millesimo CC. quinquagesimo.= Sigtnum Jacobi, elc.=Tesles sunt: P. H. Comes Empur.: Raymundus Berangarii de Ager: Guillermus de Boxados: P. M. de Luna: Ex. Petri.=Sigtnum Petri Andreæ, qui mandato Dni. Regis pro Gonçalbo Petri, notario suo, hec scribi fecit loco, die et anno præfixis.

Noverint universi quod nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, elc., per nos et nostros laudamus el confirmamus vobis universis Judeis civitatis et insulæ Maioric. præsenlibus et fuluris in perpeluum gratiam illam quam vobis concessimus apud Valentiam supcr vestris debitis recuperandis, prout in instrumento quod inde a nobis habelis plenius continelur. Confirmamus etiam vobis privilegium illud quod vobis dedimus apud Morellam, et omnia alia privilegia a nobis vobis concessa, cum omnibus quæ in eisdem privilegiis continentur: et quod in aliquibus causis civilibus quæ inter vos et Christianos, vel aliquem vesirum et eorum de cetero fucrint, cum carlis vel sine cartis, non possit aliquis Christianus aliquid probare contra vos vel aliquem vestrum sine Christiano et Judeo. ltem concedimus vobis quod si baiuli, vel vicarii, vel alii officiales seu nuncii nostri, super aliquibus vos vel aliquem vestrum gravare voluerint, et vos gravamen inanisesle hostendere poterilis, possilis ad nos de ipso gravamine licile apellare; el ipsi baiuli, vicarii, officiales et nuncii nostri non possint procedere contra vos vel aliquem vestrum super eisdem gravaminibus, quousque vos vel procuralores vestri super eisdem gravaminibus coram nobis comparuerilis, et nos mandaverimus qualiter super prædictis fuerit procedendum. Concedimus etiam vobis quod quilibet vestrum possit facere sponsalitium uxori suæ cum carta ebraica ad aurum vel argentum, sicut hoc possunt facere Christiani Maioric. uxoribus suis cum carlis Christianicis; et instrumenta vestra judaica ad modum prædictum facta eandem obtineant firmitatem, ac si essent facta per publicos notarios Christianos eiusdem civitatis. Item statuimus quod si aliquis Sarracenus vel Sarracena de Judeo vel Judea se fecerit Christianum vel Christianam aliquo tempore, exceptis festivitatibus Paschalis, Pentecosles et Natalis Domini, leneatur dare duodecim morabatinos baiulo nostro ad opus nostri. Ilemi slaluimus sub pena cenlum morabalinorum quod al quis Christianus vel Christiana, vel Sarracenus vel Sarracena, non sit ausus de celero esfodere lapides seu terram in cimilcrio restro; et quicumque contra veneril, penam prædictam incurrat. Datum Ilerde octavo idus madii anno Domini millesimo CC. quinquagesimo secundo.=Signum 4 Jacobi, elc.-Tesies sunt: R. de Cardona: Ex. de Focibus: G. de Cervilione: P. de Montccatheno: Bng. de Angularia.= Signum + Pelri Andreæ qui mandato Dni. Regis hæc scribi fecit loco, die et anno præfixis.

Noverint universi quod nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, etc..., inherentes regali providentiæ, el allendentes sequi stalula prædecessorum nostrorum per nos et per: omnes successores nostros concedimus el perenniler slaluimus quod si aliquis Judeus Maioric. mutuo concesserit alicui nobili vcl innobili, cuiuscumque conditionis sit, pecuniam suam, veniendo contra formam statuti a regia magnificentia concessi, vcl indulli super faclo usurarum, quod ille solus penam lual quam merebilur secundum formam slaluli prædicti; aliis omnibus Judeis liberis existenlibus a pena delinquentis. Ilem volumus el slaluimus quod unquam de celero vidcamus aut videri aut iuspici sacian us scripla, notas, scu: secreta Judeorum omnium prædictorum Maioric., nec ipsos compellemus ad dicendum sive confitendum corum debita. Ilem promillimus quod numquam probibebimus, nec prohiberi faciemus, nec sustinebimus, quod aliquis dictorum Judeorum debilor solvel eis debilum quod cis lencalur cum instrumento el sine instrumento, el cum pignore el sine pignoris obligatione; imo volumus quod ipsi Judei libere pelere valeant a suis debiloribus sua debila sine obstaculo et impedimento. Item promitimus quod non faciemus aliqua novil slaluta vel præcepta aliqua , quibus mediantibus possel in lolo vel in parte aliqua suorum debitorum exactio impediri; nec etiam prolongabimus generaliter eorum debilores, imo distringemus, et compelli et distringi faciemus eorum debitores ad sibi sua debila persolvenda, tam muLuanda, quam etiam (non) muluanda: el defendemus, et defendi scu protegi faciemus prædictos Judeos eles ipsorum. Hæc aulem omnia supra dicla et singula promiimus: omnibus el singulis Judeis Maioric. et illorum qui cum eis mitli consueverunt in questia , et in manu venerabilis patris in Xpo. Fralris Andreæ, Episcopi Valentiæ nos hæc omnia supra dicia el singula firmiter observaturos bona fide el sine engano, et in aliquo non contraventuros, nec violari ab aliquo permissuros. Datum llerdæ septimo decimo kalendas oclobris anno Domini millesimo CC.L. quarto.=Sigtnum Jacobi, elc.=Tesles sunt: P. de Montecatheno: Guillermus de Cardona: G. de Angularia: Berengarius de Cardona: R. de Monlecalheno.=Sigtnum Jacobi de Monte Judayco qui mandalo Domini Regis pro Domino Fratre Andrea, Episcopo Valentiæ, eius Cancellario hæc scribi fecit loco die et anno prefixis.

Noverint universi quod nos Jacobus Dei gratia Rex Maioricarum, Comes Rossilionis et Ceritaniæ, et Dominus Montispesulani, allendentes quod* Judei civitatis Maioricarum, qui consueverunt morari, et suas domos et habitationes habere intus almudaynam et in aliis locis civitatis Maioricarum, transtulerunt se et sua domicilia in cerlo loco dictæ civitatis, scilicet, in quosdam vicos vocalos-partita Templi et Calatravæ , extendentes se versus domum scy castrum Templi civitalis Maioric., in quibus vicis dicti Judei suum callum et domos hedificaverunt et construxerunt: attendentes eliam quod si dicti Judei compellerentur ad alium locum dictæ civitatis se et sua domicilia transferre, esset eis dampnosum, laboriosum et nimium sumptuosum; et Nobis habila deliberalione videatur quod in aliquo loco dictæ civitatis non possent dicti Judei ita comode situari, et callum suum habere, sicut in loco in quo diclum callum nunc hedificatum est et constructum; ideo per Nos et nostros laudamus, concedimus, et confirmamus diclis: Judeis et aliamæ eorundem præsentibus et futuris dictum callum et locum in quo dictum callum hedificatum est, cum domibus, edificiis et aliis pertinentiis omnibus loci dicti calli, et cum sinagoga in dicto callo, auctoritale venerabilis Maioric. Episcopi 'assignata, et incepla hedificari ibidem construenda. Ita quod dicti Judei numquam compellantur seu compelli possint ad transferendum se el sua domicilia nec habendum callum in alodio loco dictæ civitatis, præler in loco in quo nunc est. Quoniam habitationem dictorum Judeorum, et sinagogam eorum in dicto loco esse volumus el statuimus ex certa scientia nunc et in perpetuum,

« PoprzedniaDalej »