Obrazy na stronie
PDF
ePub

نو

نامهء اول پولس حواري به تسلنیقیان از صحنه ۶ ۱۴۱۹ تا ۴۲۵ مشتمل است

بر پنج باب

ހވ

ހ

پولس حواري به تسلنیقیان از صحنه٬ ۴۲۵ تا ۴۲۸ مشتمل است نامهء

دویم

برسه باب

و

- و

لیا

و

نامهء اول پولس حواري به تيموتيوس از صحفه ۴۲۹ تا ۴۳۶ مشتمل است

بر شش باب نامهء ثانيء پولس حواري به تيموثيوس از صحنه ۱۴۳۶ تا ۴۴۱ مشتمل است

ހ ޒވ

و و

ހޒވ

و

و

و

بر چهار باب نامهء پولس حواري به تيتس از صحنه ۴۴۲ تا ۱۴۴۵ مشتمل است برسه باب ޒވ نامهء پولس حواري به فليمون از صحفه٬ ۴۴۵ تا ۴۴۶ مشتمل است بر يك باب نامه پولس حواري به عبریان از صحفه ۶ ۴۴۷ تا ۱۴۶۷ مشتمل است بر سیزده باب نامهء عام يعقوب حواري از صحفه ۴۶۸ تا ۴۷۵ مشتمل است بر پنج باب نامهء عام اول بطرس حواري از صحفه٬ ۴۷۵ تا ۴۸۲ مشتمل است بر پنج باب نامهء عام ثانيء بطرس حواري از صحنه ۶ ۴۸۳ تا ۴۸۷ مشتمل است ناء عام أول يوحناي حواري از صحفه ۱۹۸۰ تا ۴۱۵ مشتمل است بر پنج باب نا، ۶۸ دويمين يوحداي حواری از صحفه ۴۱۶ تا ۴۹۷ مشتمل است بريك باب نامهء سيوهين يوحناي حواری از صحنه٬ ۴۹۷ تا ۴۹۸ مشتمل است بر يك باب عام يهوداه حواری از صحفه ۴۹۸ تا ۵۰۰ مشتمل است بر يك باب نامهء

و

و با

و کتاب مکاشفات يوحناي الهي از صحنه ۵۰۱ تا ۵۳۲ مشتمل است

بر بیست و دو باب

M

W

[ocr errors]
[ocr errors]

بر

سه باب

كتاب انجـيـل مـتـي

[ocr errors]
[ocr errors]

ور

ون

وں

(۱) نسب نامهء عيسيء مسیح پسر دارد پسر إسحق و اسحق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهوداه و برادران او بود (۳) و یہوداہ پدر پرس و زرح بود از تامار و پرس پدر حصرون و حضرون پدر آرام (۴) و آرام

ب و

- لا ت

عميناداب و عمیناداب پدر نحشون و نحشون پدر سلمون (ه) و سلمون

پدر

وس

و

ون C

ور

پدر بوعز است از راحاب و بوعز پدر عوبید است از روت و عوبید پدر رة يشي (٢) و يشي پدر داود ملك * و داود دارد ملك پدر سلیمان از وي که زن

ور

سے

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

كتاب انجيل متي

مشتمل بر

بیست و هشت باب

(باب اول مشتمل بر بیست و پنج

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

اوریاه بود (۰) سلیمان پدر رحبعام و رحبعام پدر آبیان و آبیاد پدر آسا ر

سر

ابياه

ون

آیه)

[ocr errors]
[ocr errors]

0090%

وں

ون

وں

وں

(۸) و آسا پدر يهوشافاط و يهوشافاط پدر یورام و یورام پدر عوزياه (۱) و عوزبان

إبراهيم

[ocr errors]
[ocr errors]

پدر یونام و یونام پدر آحاز و آحاز پدر حزقياه (۱۰) و حزقیان پدر منسه

و

و

- لا

وں

ور

منسه پدر آمون و آمون پدر پوشياه (۱۱) و یوشیاه پدر کنیاه و برادرانش

ر

*

وح

در زمان انتقال به بابل است * (۱۲) و پس از انتقال به بابل یکنیاه پدر

[ocr errors][merged small][ocr errors]

شكلتي پيل و شئلتي پيل پدر زربابل است (۱۳) و زربابل پدر آبیهود و

بدر

[ocr errors]

وری

و

و

ابیهود پدر اليافيم و الياقيم پدر عازور (۱۴) و عازور پدر صادوق و صادوق

ون

و

پدر آییم و آکیم پدر اليهود (١٠) و اليهود پدر العازار و الغازار پدر متان است که عيسي

وں

سنو

لیا

متان پدر یعقوب (۱۶) و یعقوب پدر یوسف شوهر مريم الموسوم بمسيح ز او زائیده شد (۱۷) پس تمام طبقات از ابراهیم تا داود چهارده طبقه باشد و از داود تا بزمان انتقال ببابل نیز چهارده طبقه و از

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

زمان انتقال ببابل تا بمسیح چهارده طبقه * (۱۸) و متولد شدن عيسيء

وں

مسیر باین طریق بوده است که چون مادر او مریم به یوسف منسوب شده

م

بود قبل از آنکه با هم آمده باشند یافته شد که از واسطهء روح القدس حامله بود (۱۱) و از آنجا که شوهر او يوسف مردي بود عادل و نخواست که اورا عبرت نماید بخاطرش رسيد كه وي را به پنهاني رها کند (۲۰) و هم بر این اندیشه

مي بود که فرشتهء از جانب خداوند خودرا در خواب بر او نمود و گفت که

ق

أي يوسف پسر داود از گرفتن زن خود مریم مترس زیرا که آنچه در او موجود شده است از روح القدس است (۲۱) و او پسري خواهد زائید و تو اسمش را عيسي خواهی نهاد از آنجا که او قوم خودرا از گناهان ایشان نجات خواهد داد (۲۲) و این همه براي آن واقع شد که کامل شود آنچه از خداوند بواسطهء پیغمبر گفته شده بود گفته شده بود که می گفت (۲۳) اينك دختر باکرهء آبستن

و CC

وں

خواهد شد و پسریرا خواهد زائید و نام اورا عمانوئیل خواهد خواند که ترجمه اش این است که خدا با ماست (۲۴) پس یوسف از خواب بیدار شده آن چنان که فرشته خدا بار گفته بود رفتار نمود و زن خودرا نزد خویش خواند * (٢٥) و باو نزديكي نكرد تا آنکه پسر نخستین خودرا زائید پس اورا عيسي نام نهاد

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

W

(باب دویم مشتمل بر بیست و سه آیه)

۔۔

وں “

ون

(۱)

و عيسي چون در بیت لیم یهودیه در زمان هیرودیس شاه زائیده شد

ناگاه

و - cc

چند از ناحیهء مشرق باورشلیم آمده (۲) گفتند کجاست آن

[ocr errors]

مجوسي

و

مولود که پادشاه یهود است زانکه ما ستارهء اورا در طرف مشرق دیده ایم و از

که

بهیر

آنکه اورا بپرستیم آمده ایم (۳) چون هیرودیس شاه این سخن را شنید خود و همه گي اورشلیم با وي ترسان شدند (۴) پس همهء کاهنان بزرگ و نویسنده گان قوم را با هم خواند و از آنها استفسار کرد که مسیح در کجا زائیده باید شد (ه) گفتندش در بیت لحم یهودیه از آنجا که از پیغمبر چنین

وں سے

[ocr errors]

و

نوشته شده است (1) و تو اي بيت لحم سر زمین یهوداه در میان بزرگان

و

یہوداہ كوچك نيستي زيرا که از میان تو پیشوائي خواهد آمد که مر قوم اسرائیل را رعایت خواهد نمود (۷) آنگاه هيروديس بينهاني مجوسیان را من

نزد خویش خوانده زمان ظهور ستاد را از ایشان استفسار نمود (۸) پس ایشانرا به بیت لحم فرستاده گفت بروید و از حالات آن طفل اطلاع تمام بهم رسانید و چون اورا در یافته باشید مرا مطلع سازید تا من نیز آمده اورا پرستش کنم (۱) ایشان گفتهء پادشاه را شنیده رو براه نهادند و ناگاه ستاره که در ناحیهء مشرق دیده بودند در پیش رویشان می رفت تا آنکه آمده بر جائي که طفل بود ایستاده شد (۱۰) پس چون ستاره را دیده بودند در انتهاي غايت خرسند

گشتند (۱۱) و داخل در خانه شده طفل را با مادر وي مريم يافتند پس بزمین افتاده اورا سجود کردند و مخازن خود را گشوده از طلا و کندر و مرباو

وس

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

پیشکش گذرانیدند (۱۲) و از آنجا که در خواب ملهم شده بودند که بنزد

(10)

[ocr errors]

هیرودیس بازگشت نکنند پس از راه دیگر بوطن خود برگشتند * (۱۳) و چون

[ocr errors]
[ocr errors]

وه :

که بازگشت نموده بودند ناگاه فرشتهء خداوند خودرا در خواب به یوسف

W

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

نمود و گفت برخیز و طفل و مادرش را بگیر و بمصر فرار نما و در آنجا باش

تا تورا خبر دهم زیرا که هیرودیس طفل را جستجو خواهد کرد تا اورا بکشد (۱۴) پس برخاسته طفل و مادرش را شبانگاه برداشت و روانه بمصر شد

تا وفات هیرودیس در آنجا مي بود تا کامل شود آنچه از خداوند

(۱۰) و بواسطهء پیغمبر گفته شده بود که میگفت فرزند خودرا از مصر طلب کرده ام * (۱۶) و چون هیرودیس ملاحظه کرد که مجوسیان اور استہزا نموده بودند بشدت غضبناك شد پس فرستاده همهء اطفال بيت لحم و همهء توابع آن را از دو ساله و کمتر از آن مقارن زماني که از مجوسیان بدقت آگاهي یافته بود بقتل رسانید (۱۷) آنگاه کامل شد آنچه از برمیان پیغمبر گفته شده بود که می گفت (۱۸) در رامان آوازي شنيده شد از زاری و گریه و فغان

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »