Obrazy na stronie
PDF
ePub

دل فروتن که در نفوس خود آسوده گي را حاصل خواهید نمود (۳۰) زیرا که

غل من خفيف است و بار من سبك

مني

با

*

باب دوازدهم مشتمل بر پنجاه (آیه

[ocr errors]

(۱) در آن هنگام عيسي در روز سبتی از میان کشتها عبور نمود و شاگردان وي گرسنه بودند پس شروع بمالیدن خوشها و خوردن نمودند (۲) و چون فریسیان این عمل را مشاهده نمودند گفتندش اينك شاگردان تو عملي را نمایند که کردن آن در روز سبت جائز نیست (۳) ایشان را گفت که آیا نخوانده اید آنچه را که داود نموده بود چون گرسنه شد او و کساني که وي بودند (۴) که چه وضع در خانه خدا داخل گشته و نانهاي تقدمه را که خوردن آن را نه به وي و نه به رفيقان وي جز بكهنه و بس جائز بود تناول نمود (ه) و یا آنکه در توریت نخوانده اید که روز سبت کاهنان در هيكل سبت را حرمت نمیدارند و مواخذ نیستند (1) لیکن بشما میگویم که در این مکان شخصي است که از هیکل عظیم تر است (۷) و هرگاه معني این فقره را میدانستید که رحمت میخواهم نه قرباني بر بيگناهان حكم نمي نمودید (۸) زانرو که فرزندِ انسان خداوندِ يوم السبت نیز هست * از آن مکان بیرون رفت به مجمع ایشان در آمد (۱۰) و شخص دست شلي در آنجا حاضر بود پس ایشان از وي سوال نموده گفتند که آیا در روزهاي سبت شفا دادن جائز است تا بروي ادعا نمایند (۱۱) ایشان را گفت که کیست در میان شما که يك گوسفند داشته باشد و هرگاه که در روز سبت در گودالی افتد او را نخواهد گرفت و برداشت (۱۲) و فضیلت انساني بر ميشي چه قدر است پس بنابراین اقدام بامور خیر در ایام سبت جائز است (۱۳) آنگاه آن مرد را فرمود که دست خود را دراز کن و او آن را دراز کرده که مانند آن دست دیگرش درست شد (۱۴) آنگاه فريسيان شورائي از براي وي بر پا نمودند که او را هلاک گردانند * (۱٥) و چون عیسی از این مقدمه

(1)

و چون

آمده که

مطلع گشته از آنجا رحلت فرمود و جمع بسياري بعقب وي همه گي آنها را تن درست نموده (۱۶) و ایشان را تأکید فرمود که آن را اظهار

ننمایند (۱۷) تا کامل گردد آنچه بوساطت اشعیاه پیغمبر گفته شده بود که

مي

که

گفت (۱۸) اينك ملازم من که او را برگزیده دارم و محبوب من خاطرم از وي خورسند است روح خود را بر وي خواهم نهاد و او بر قبائل انصاف خواهد فرمود (۱۹) او مجادله و فغان نخواهد نمود و هیچ کس آوازش را در کوچها نخواهد شنید (۲۰) نيء خورد شده را نخواهد شکست و فتیلهء نیم سوخته را خاموش نخواهد نمود تا آنکه بر آرد انصاف را با غلبه (۲۱) و قبائل بر اسم وي معتمد خواهند بود * (۲۲) آنگاه دیوانه کور و گنگي را نزد وي آوردند و او را شفا بخشید که آن کور و گنگ گویا و بینا گردید (۳۳) و مجموع آن گروه محو گردیده گفتند که آیا این فرزند دارد نیست (۲۴) لیکن چون فریسیان این مقدمه را شنیدند گفتند بدرستي که اين کس جنان را بیرون

کشد بويراني

و

بر

خلاف خود منقسم

نمي نمايد مگر باستظهارِ مَلِكِ جنها بِعِلْزِبُول (٢٥) ليكن عيسي تصورات آنها را درك نموده فرمود که هر مملکتي که بر خلاف خود منقسم میگردد و هر شهري يا خانه که بر خلاف خود منقسم گردد پایدار نخواهد ماند (۲۶) پس اگر شيطاني شيطاني را بيرون نماید مي گردد پس از چه رو سلطنتش ثابت خواهد بود (۲۷) و اگر من باستظهار يعتز بول جن ها را اخراج مینمایم پس بمعاونت چه کس فرزندان شما آنها را اخراج مینمایند لهذا ایشان بر شما انصاف خواهند نمود (۲۸) لیکن اگر من جنها را بمعاونت روح خدا بیرون نمایم یقین که ملکوت خدا نزد شما رسیده است (۲۹) و دیگر آنکه چه سان کسی در خانهء شخص پر زوري رفته و رختهایش را بگیرد جز آنکه اول آن مرد زبردست را ببندد و بعد از آن خانه اش را غارت نماید (۳۰) هر آنکس که از من نیست بر منست و هر آنکه با من جمع نمیکند پراکنده میسازد (۳۱) از اینجا است که شما را میگویم

که

مجموع گناهان و کفر گفتن از انسان آمرزیده میشود ليكن كفر بروح القدس

بجهة انسان عفو نخواهد گشت (۳۲) هر کسی که سخني بر خلاف فرزند انسان گوید از وي عفو خواهد گشت اما هر کس بر خلاف روح القدس گوید نه در این جهان و نه در جهان آینده معاف نخواهد گردید (۳۳) یا آنکه درخت را نیکو و ثمرش را نیکو سازید یا آنکه درخت را فاسد و ثمرش را فاسد سازید زانرو که درخت از میوه خود شناخته میشود (۳۴) اي افعي زاده ها چگونه میتوانید خوب تكلم نمائید و حال آنکه بد هستید زیرا که زبان از زيادتيء دل تكلم مینماید (۳۵) مرد شایسته از خزانه شایسته دل خود اشیاء شایسته را بیرون می آرد و مرد ناشایسته از خزانه ناشایسته خود چيزهاي ناشايسته را بیرون مي آرد (۳۶) ليكن من بشما میگویم که هر کلمه ناشایسته را که مردم میگویند در روز جزا محاسبه اش را خواهند داد (۳۷) زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهي گشت و از سخنان خود حکم بر تو خواهد شد * (۳۸) آنگاه تني چند از نویسندهگان و فریسیان پاسخ داده گفتند اي استاد از تو خواهش دیدن آيتي را داریم (۳۹) ایشان را جواب داده گفت که طبقهء شریر زناکار آیت را جستجو مینماید و جز آیت یوناه پیغمبر هيچ آيتي بوي داده نخواهد شد (۴۰) چه بوضعي که یوناه سه شبانه روز در شکم ماهي ماند فرزند انسان همچنان سه شبانه روز در شکم زمین خواهد ماند (۴۱) و مردان نینویه با این طبقه در محاکمه خواهند ایستاد و آن را ملزم خواهند نمود زانرو که آنها بموعظه یوناه توبه نمودند اینک از یوناه بزرگتری در اینجا است (۴۲) ملکه جنوب در محاکمه با این طبقه خواهد برخاست و بر آن حکم خواهد نمود زیرا که او بجهة شنیدن حکمت سلیمان از اقصاي زمين آمد و اينك از . سلیمان بزرگتري در اینجا است * (۴۳) و چون روح خبیثه از آدمي بيرون ميرود بجهة جستجوي آسايش در اماكن بي آب میگذرد و هیچ نمي يابد (۱۴۴) پس میگوید بخانه خود که از آن بیرون آمده ام مراجعت نمایم پس

[ocr errors]

روح

آمده آن را خالي و جاروب کرده و مزين مي يابد (۴۵) آنگاه رفته هفت شریرتر از خود را با خود گرفته و در آنجا داخل گشته ساکن میگردد و انجام

آن مرد از آغازش بدتر می گردد و همین نوع خواهد بود نسبت باين طبقه شریر (۲۶) و در آن حالتی که با جماعت تکلم می نمود مادر و برادران

*

[ocr errors]

من

وي بيرون ایستاده خواهش گفتگوی با وي داشتند (۴۷) شخصي وي را گفت اينك مادر و برادرانت بتمناي تكلم با تو در بیرون ایستاده اند (۴۸) پس با آن شخص که با وی این سخن را گفت جواب داده فرمود که مادر کیست و برادران من کدام اند (۴۹) و دست خویش را بجانب شاگردان خود دراز نموده گفت اينك مادر و برادرانم (٥٠) چه هر آنکس که خواهش پدر من که در آسمان است بعمل می آورد اوست برادر و خواهر و مادر من (باب) سیزدهم مشتمل بر پنجاه و هشت آیه

(۱) و در آن روز عیسی از خانه بیرون آمده بر کناره دریا نشست (۲) و جماعت بسياري بر وي جمع شده بنوعي که در سفینه رفته نشست و تمامي آن گروه بر کناره ایستاده بودند (۳) و او معانيء بسياري را در مثالها بجهة ايشان آورده فرمود كه * اينك بذرگري بجهة زراعت نمودن بيرون رفت (۴) و در حالت تخم پاشي بعضي بر کناره راه افتاده و مرغان آمده آنرا خوردند (ه) و بعضي بر سنگلاخ افتاد جائي كه خاك بسياري را نيافت و زود سبز شد زیرا که زمین عمیق نداشت (1) و چون آفتاب طالع گشت سوخته شد و از آنجا که ریشه نداشت خشك گرديد (۷) و بعضي در میان خارها واقع گشت و خارها نمو نموده و آنرا خفه نمودند (۸) و قدري در زمین نیکو کاشته گردید و بعضي صد چندان و بعضي شصت و بعضي سي تمر بر آورد (۱) هر کس که گوش شنوا دارد بشنود (۱۰) پس شاگردان وي آمده گفتند از چه رو با ایشان در مثالها تکلم میفرمائي (۱۱) گفت زیرا که دریافتن اسرار ملکوت آسمان بشما داده شده و بایشان داده نشده است

(۱۲) بنابر این هر کس که دارد باو داده خواهد شد و زیاد خواهد گردید و اما هر کس که ندارد نیز آنچه دارد از وي گرفته خواهد شد (۱۳) پس بآنها در مثالها بيخن میرانم زانرو که مینگرند و نمی بینند و گوش میدارند و نمی شنوند و نمي فهمند (۱۴) و اخبار اشعیاه در بارهء آنها کامل گردید که میگفت که پیوسته خواهید شنید و نخواهید فهمید و پیوسته خواهید نگریست و نخواهید ديد (۱٥) زانرو که دل این قوم سنگین است و سخنها را گران استماع مي نمایند و چشمان خود را برهم مینهند که مبادا گاهی بدیده ها نظر نمایند. و بگوشها بشنوند و بدل در یابند و توبه نمایند و من آنها را شفا بخشم (۱۲) لیکن خوشا خال چشمان شما زانرو که میبینند و گوشهای شما از آنرو که میشنوند (۱۷) زیرا بدرستی که بشما میگویم که چندین پیغمبر و پرهیزگار که تمنای ملاحظه داشتند آنچه را که شما ملاحظه می نمائید و ندیدند و شنیدن آنچه را که شما می شنوید و نشنیدند * (۱۸) پس مثال بذر گر را گوش دهید (۱۹) چون کسي کلمه ملکوت را بشنود و نفهمد آن شریر آید و آنچه در دل او کاشته شده است میر باید اینست مثل آنکه تخم را در کناره راه تحصیل نموده بود (۲۰) و آنکه بذر را در زمین سنگلاخ یافت همان است که سخن را میشنود و بخوشنودي في الفورش قبول مي نماید (۲۱) لیکن چون ریشه در خود ندارد تا مدتي باقي است و چون

[ocr errors]

شما

شنود

سختي يا صدمه بسبب كلام عارض ميشود في الفور لغزش مي يابد (۲۲) و آنکه دانه را در میان خارها یافت همان است که کلام را می شنود لیکن مهمات دنيوي و فريب دولت کلمه را خفه مي نماید پس بی ثمر مي گردد (۲۳) و آنکه دانه را در زمین نیکو مي يابد همان است که کلمه را مي و میفهمد و ثمر آورده بعضي صد چندان و بعضی شصت و بعضي سي ميدهد * (۳۴) پس مثلي ديگر بجهة آنها آورده گفت ملکوت آسمان مردی را شباهت دارد که بذر نيکوئي را در زمین خویش زراعت نمود (۲۵) و چون چون مردم

« PoprzedniaDalej »