Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]

است (۲۱) پس اگر چشم راست تو مر تورا بلغزاند قلعش کن و از خویشش بر افکن از این جهت که تورا سودمندتر آن است که يك عضوي از اعضاي تو تباه شود و تمام جسدت در دوزخ افکنده نشود (۳۰) و اگر که دست راست

تو مر تورا بلغزاند قطعش کن و از خویشش برانداز زیرا که از براي تو فائده مند تو

W

آن است كه يك جزوي از اجزاي تو تباه گردد و همه گيء بدنت در جهنم نداخته نشود * (۳۱) گفته شده است که هر کس که زن خود را مفارقت نماید خط طلاق را باو بدهد (۳۲) لیکن من بشما میگویم که هر کس که مفکوحه خود را بغير علتِ زنا جدا گرداند او را بزنا کردن بر انگیزد و هر کس که آن مطلقه را در نکاح خود آورد مرتکب زنا میشود * (۳) باز شنیده اید که باهل ایام سابق گفته شده است که بکذب سوگند مخور بلکه سوگندهاي خود را به خداوند وفا کن (۳) لیکن من بشما مي گويم مطلقا قسم نباید خورد نه بآسمان از آنکه كُرسيء خداست (۳۵) و نه بزمین زیرا که مطرح قدم اوست و نه باورشلیم بنابر آنکه مدينه ملك عظيم است (۳۶) و نه بسر خود سوگند یاد کن زیرا كه نمي تواني يك موي را سفید یا سیاه نمایی (۳۰) لیکن بگذارید كه مكالمهء شما به آري آري و ني ني واقع شود بجهة آنکه هرچه از آن زیاده تر است از شریر است * (۳۸) شنیده اید که گفته شده است که چشمي عوض چشمي و دنداني بَدَلِ دنداني (۳۹) ليكن من بشما مي گويم که با شرير مقاومت مکنید بلکه هر کس که به رخساره راست تو طپانچه زند رخساره دیگر را بسوي او بگردان (۴۰) و اگر کسی بخواهد که بر تو ادعا نماید و خواهد پیراهنت را اخذ نماید قبایت را نیز از بهروي ترك كن (۴۱) و هر كس كه

*

تو را برفتن یک میل راه مجبور نماید دو میل با وي ساعی باش (۴۲) هر کس که از تو سوال کند باو به بخش و از آنکه قصد قرض از تو دارد بر مگرد ، (۴۳) شنیده اید که گفته شده است دوست خویش را محبت کن و دشمن

خویش را بغض نما (۴۴) لیکن من بشما می گویم که اعداء خود را دوست

بدارید و از براي آنها که

بر

شما لعن میکنند برکت طلبید و با آنان که

شما را عداوت مینمایند احسان کنید و از بهر آنها که شما را فحش میدهند و زحمت مينمايند دعا کنید (۴۰) تا پدر خودرا که در آسمان است فرزندان باشید زیرا که او آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع مينمايد و باران خود را بر عادلان و ظالمان مي فرستد (۶) که اگر آنها را دوست دارید که شما را دوست ميدارند چه اجر خواهید یافت آیا عشاران چنین نمیکنند (۴۷) و اگر بر برادران خود فقط سلام مینمائید از دیگران چه افزون کرده اید آیا عشاران چنان نمی نمایند (۴۸) پس کامل باشید چنانچه پدر شما که در آسمان است کامل است *

W

باب) ششم مشتمل برسي و چهار آیه

(1) احتیاط کنید تا صدقه خود را پيش روي مردم ندهید که آنرا ببینند و اگر نه بنزد پدر خود که در آسمان است اجر نخواهید داشت (۲) پس هرگاه که مي دهي پيش خود در کرنا منو از چنانکه ریاکاران در مجامع و بازارها کنند تا آنکه در نزد مردم محترم گردند بشما راست میگویم که اجر

صدقة

مي

مي

مي

(ه) و

خود را تمام تحصیل نموده اند (۳) بلکه چون صدقة دهی باید که دست چپت از آنچه دست راست تو ميکند خبردار نشود (۴) تا صدقه تو در خفا باشد و پدر تو که در خفا بیند علانيه تورا جزا خواهد داد * چون نماز گذاري همچه ریاکاران مباش زیرا که ایشان خوش دارند که در مجامع و سر کوچها ایستاده نماز گذارند تا آنکه در نظر مردم باشند بشما گویم که آنها اجر خود را یافتند (1) لیکن تو چون نماز مي كني در حجره خود داخل شو و در را محکم بسته پدر خود را که در خفاست نماز بگذار و پدر تو که نهاني ميبيند تو را آشکارا جزا خواهد داد (۷) لیکن هرگاه که نماز کنید مانند مردم قبائل کلمات زائده مگوئید زیرا که آنها تصور مینمایند که بجهة زیاد گفتن ایشان مسموع خواهند شد (۸) پس مثل آنها مباشید

راست مي

که پدر شما بآن چیزها که شما را ضرور است عالم است پیش از آنکه از او سؤال نمائید (۱) پس بر این طریق دعا نمائید شما که اي پدر ما که در آسماني نام تو مقدس باد (۱۰) ملکوت تو بیآیاد و ارادت تو چنانکه در آسمان است بر زمین نافذ باد (۱۱) نان روزینه ما را درین روز بما به بخش (۱۳) و آن چنان که قرضداران خود را مي بخشيم قرضهاي ما را بما به بخش (۱۳) و مارا در معرض آزمایش میآور بلکه از شریر خلاصی ده زيرا كه ملك و قدرت و جلال تا ابد از آن تو است آمین (۱۴) که هرگاه تقصیرات مردم را بایشان به بخشید پدر آسمانيء شما شما را خواهد بخشید (10) اما چنانچه جرائم مردم را نه بخشید پدر شما نیز جرائم شما را نخواهد بخشید * (۱۶) چون روزه مانند ریاکاران کشیده مباشید که صورت خویش را متعبس کنند رو

روید

تا در نظر مردم روزه دار نمايند بدرستي که بشما گویم که ایشان

من

مي

اجر خود را گرفته اند (١٧) لیکن تو هرگاه روزه روي سر خود را چرب کن و روي خويش را بشوي ((۱۸) تا در نظر مردم روزه دار نه نمائي بلکه در نظر پدر خود که در خفا میباشد و پدر نهان بین تو مر تورا آشکارا جزا دهد * (۱۹) و در زمين براي خود گنج مگذارید جائي است که بید و ژنگ زیان رساند و دزدان سوراخ کنند و ببرند (۲۰) بلکه بر آسمان براي خود گنج نهيد جائیکه نه بید و نه ژنگ زیان نرساند و دزدان سوراخ نه کنند و دزدي نه نمایند (۲۱) زیرا که جائیکه خزانه شما باشد دل شما نیز در آنجا خواهد بود (۳۲) چشم روشني جسد است پس هرگاه چشم تو مجرد باشد همه گيء جسمت روشن خواهد بود (۳) لیکن اگر دیدهء تو فاسد باشد تمام بدنت تاریك خواهد بود پس اگر آن روشني که در تو هست ظلمت شود چه قدر تاريكي عظيم خواهد بود (۳۴) هیچ کس دو آقارا خدمت نمی تواند کرد از آنکه با يکي عداوت خواهد کرد و دیگریرا محبت و يا بيكي خواهد چسپيد و ديگري را حقیر خواهد شمرد پس خدا و ممونارا عبادت نمي

حصاد

و

[ocr errors]

توانید کرد (۳۵) از این جاست که شما را میگویم از بهر حیات خود متفکر مباشيد که آیا چه خواهید خورد یا چه خواهید نوشید و نه از بهر جسد خود که چه خواهید پوشید آیا که حیات از غذا و بدن از لباس بهتر نیست (۲۶) مرغان هوا را ملاحظه نمائید که نه زراعت میکنند و نه نه در انبار جمع میکنند و پدر آسمانيء شما آنهارا رزق میرساند آیا که بچندین مرتبه افضل از آنها نیستید (۲۷) آن کیست از شما که بفکر تواند يک ذرع بر قامت خود افزاید (۳۸) و دیگر بچه سبب از بهر لباس فکر میکنید سوسنهای چمن را تصور نمائید که چگونه بخود می بالند با آنکه نه تعب میکشند و نه میرسند (۲۹) و من بشما مي گویم که سلیمان هم با همه جلالِ خود مانند یکی از آنها متلبس نشده بود (۳۰) پس هرگاه که خدا علف صحرارا که امروز موجود است فردا در تنور افکنده شود چنان مخلّع میسازد اي كم اعتقادان آیا که بطريق اولي شمارا کسوت نخواهد داد (۳۱) پس در فکر مباشید و مگوئید که چه خوریم یا چه نوشیم یا بکدام چیز پوشیده شویم (۳۲) از آنکه تمامی این چیزها است که قبائل و پدر آسماني شما خبر دارد که بهمهء این چیزها محتاج اید (۳۳) پس اول ملکوت خدا و عدلش را طلب نمائید که همهء این چیزها از براي شما زیاد خواهد شد (۳۴) پس از براي فردا فکر مکنید از آنکه فردا خود در بارهء خویش فکر خواهد نمود و امروز را اذیت امروز كافي

طلب مي

است *

کنند

M

و

باب هفتم مشتمل بر بیست و نه آیه

[ocr errors]

(۱) حکم مکنید تا بر شما حکم نشود (۲) زیرا که بآن طریق که حکم میکنید

حکم بر شما خواهد شد و بهمان پیمانه که پیمائید از براي شما پيموده

مي

خواهد شد (۳) و چرا آن خس را که در چشم برادر تست ميبيني و آن

شهتيري که در دیدهء خود داري نمي يابي (۴) و چون است که برادر خود را

ميگوئي که مرا رخصت ده تا خس را از چشم تو بیرون کنم و حال آنکه دیدهء تو شهتيري هست (ه) اي مزور اول شهتير را از چشم خود بیرون کن

آنگاه بکمال بينائي آن خس که در چشم برادر تست تواني بيرون آورد

*

(1) آنچه مقدس است بسگان مدهید و مرواریدهاي خود را در پیش گرازان میندازید مبادا که آنها را پایمال نمایند و باز گشته شما را بدرند * (۷) سؤال نمائید که بشما داده خواهد شد تفحص کنید که خواهید یافت بکوبید [در را] که از براي شما گشاده خواهد شد (۸) زیرا هر کسي که سوال نماید تحصیل نماید و کسي که جستجو نماید یابد و از براي آنگه [دررا] بکوبد گشاده خواهد شد (۹) کیست از شما که اگر فرزندش از او نان طلبد اورا سنگ دهد (۱۰) یا اگر ماهي خواهش کند ماري باو بخشد (۱۱) پس هرگاه شما که اشرار أيد طريقِ بخشیدن چيزهاي نيكورا باولاد خود بدانید پدر شما که در آسمان است بچندین مرتبه افزونتر بکساني که از او سوال نمایند عطاهاي نيکو خواهد نمود * (۱۲) پس هر چه خواهش دارید که مردم شما بعمل آرند بهمان طریق با ایشان سلوک نمائید که همین است شریعت و رسائل رسل (* (۱۳) از در تنگ داخل شوید بجهة آنکه فرار فراج است آن در

[ocr errors]
[ocr errors]

با

و وسیع است آن طريقي که مودِي بهلاکت باشد و داخل شونده گان آن بسیار اند (۱۴) زیرا که تنگ است آن در وصعب است آن راه که بزنده گانی رساند و یابندهگان آن کم اند * (۱٥) از انبیاء کاذب احتیاط نمائید که مي نزد شما بلباس ميشي مي آيند و حال آنکه در باطن گرگان درنده اند (۱۲) آنها را از ثمرات آنها خواهید شناخت آیا که انگور را از خار و انجیر را ز خسكي چينند (۱۷) هم بر این قیاس هر درخت خوب ميوه هاي نیکو دهد و درخت پست ثمرات فاسد می آورد (۱۸) هیچ درخت خوب نتواند که ميوه هاي بد آورد و نه شجرهء پست تواند که ثمرات نیکو آرد (۱۹) هر درخت که ثمرهء نیکو ندهد بریده و در آتش افکنده شود (۲۰) غرض

« PoprzedniaDalej »