Obrazy na stronie
PDF

klassy, z przeznaczeniem do twierdzy Gdańska, gdzie posunięty na porucznika I klassy, przeniesiony został do pułku artyleryi w Warszawie. Słuchał wykładu geometryi wykreślnej Liweta professora w szkole aplikacyjnej. W r. 1812 złożył rozkład dzieła swego o geometryi opisowej pod sąd Tow. Przyj. Nauk w Warszawie i otrzymał chlubne pochwały. Zostawszy w r. 1813 adjutantem majorem i ozdobiony krzyżem wojskowym, wystąpił z wojska dla słabości zdrowia i cały czas następny poświęcił geometryi wykreślnej i dla' wydoskonalenia się, słuchał kursów instytutu politechnicznego w Paryżu. Powołany na trzy posady, to jest do Petersburga, Warszawy i Krakowa, wybrał professurę geometryi przy uniwersytecie jagiellońskim w Krakowie w r. 1816. W r. 1817 wypracował rozprawę o teoryi aeronomii czyli geometryi wykreślnej. Tom I Teoryi geometryi wykreślnej przez uiego napisany, wyszedł w drukarni wojskowej w Warszawie r. 1822 kosztem rządu, za który otrzymał od cesarza Alexandra I pierścień brylantowy. Pracując nad drugą częścią swego dzieła, umarł w r. 1838 3 kwietnia. Tomu drugiego Geometryi wykreślnej wyszedł Iszy poszyt w październiku r. 1838. Więcej dotąd nie wyszło.

2) Rafał Skolimowski ur. się d. 24 pazd. 1781, we wsi Skolimowie - Wojnowie w wojew. podlaskiem, ze szlachetnych, staropolskiej cnoty rodziców. W roku 1790 do 1799 oddany do szkół XX. Pijarów w Drochiczynie, słynnych wówczas z doboru nauczycieli i dobrego kierunku. Rząd krajowy wysłał go za granicę swoim kosztem i w tym celu zwiedził Berlin, gdzie jeden rok przebywał, pojechał do Paryża i tu przez dwa lata poświęcił się szczególniej matematyce. W końcu zwiedziwszy Londyn, Amsterdam i inne znakomite stolice po trzechletniej naukowej podróży, z obfitym plonem naukowych wiadomości w r. 1818 powrócił do kraju, aby na ojczystej niwie rozsiać obfite ziarno swych nabytków. Objął zaraz katedrę w uniwer. warszaw. wyższej analitycznej mechaniki i algebry. Po dwuletnim wykładzie, w celu pozyskania stopnia Dra filozofii, napisał w języku łac. i drukiem ogłosił w r. 1820 rozprawę: Dissertatio inauguralis mathematico philosophica de motu planetaruiu circa solem etc. str. 8, z jedną tab. figur. W tymże roku ogłosił drugie swe pismo: Rozprawa o wpływie który nauki matematyczne w miare twych postępów w doskonałości miały i mają na oświatę, odczytana na posiedzeniu publicznem król. warsz. uniwers. na pamiątkę założenia jego przy rozpoczęciu nowego kursu nauk, odbytem 2 paźdz. 1820.

Po usunięciu się z kated. uniwers., powołanym został do wykładu matematyki w nowo otwartej szkole wojskowej aplikacyjną zwanej i tam ćwiczył młodych wojskowych we wszystkich gałęziach nauk matematycznych i zarazem pełnił obowiązki kapelana i duchownego przewodnika tego instytutu. Tu z całą energią sobie właściwą, w obecności wyższych officerów pisał i kreślił z nadzwyczajną szybkością na tablicy, codziennie po dwie godziny i wyjaśniał prawdy matematyczne. Ten dzielny i wyborowy wykład, zwrócił uwagę miejscowej zwierzchności a następnie zyskał szczególne zadowolenie w. ks. Konstantego cesarzewicza; i cały kurs matematyki ks. Skolimowskiego w tej szkole wykładany, kosztem tegoż księcia w kilkudziesięciu exemplarzach dla użytku instytutu był wylitografowanym. Należałoby dziś dzieło to drukiem oglosić. Od 1825 do 1841 był professorem nauk filozoficznych, naprzód w seminarium głównem warszawskiem, a potem w akademii rzymsko-katolickiej i wypracował kilka odmiennych knrsów z coraz nowemi pomysłami. Pisał i mówił poprawnie językami prócz rodowitego, łacińskim i francuzkiir, a obok tego znał włoski, angielski, grecki, hebrejski i niemiecki. Kurs cały matematyki, z zastósowaniem do praktycznego użytku, zacząwszy od elementarnej aż do wyższej przygotował do druku w XIII tomach. W r. 1841 pozyskat pensyą emerytalną. Po kilku dniach niemocy umarł dnia 14 kwietnia 1848.

3) L. Rembieli^ski Teorya krzywych Uoaynowych. "Warsz. 1826.

4) A. O. Kamieński wydal: Arytmetyka w 2 częściach Wilno 1826—1827.

5) A. Wyrwicz napisał: Początki Algebry dla mikól gimnazyalnyeh Wilno dwie części 1828.

6) P. Chlebowski i A. Tylman przełożyli K. Dupin Geometrya i mechanika sztuk i rzemiósł. Tom I, geometrya. t. II. mechanika, t. III. dynamika. 3 tomy Warsz. 1827

7) Hippolit Rcmbowicz. Geometrya wykreilnm czyli wykład rzutowych i obrazowych wykreśleń, i dodatkiem prawideł oznaczenia cienia i stopniowania światła tak w rzutach jako tez w perspektywie, napisana dla użytku uczniów uniwersytec. Warsz. 1829.

8) G. A. Haeczyna wydał: Początki Algebry Krzemieniec 1830.

9) Wicbnty Józefowicz profess. instyt. gosp. i leśnistwa wMarymoncie, wydał: Zasady Algebry pr. M. Burdona. Płock 1828. Wykład praktyczny miernictwa i niwetlacyi z 7 tablic. Warsz. 1843. Sposoby wyprowadzenia wMgoci z wszelkiego rodzaju zabudowań, oraz o budowie kominów, pieców. Warsz. 1843. Praktyczne nawodnienie łąk wraz z planami do połozenia kraju naszego. Warsz. 1844 Geometrya stósowana do potrzeb gospodarstwa z 5 tablic Warsz. 1844.

10) Kazimierz Werbisz profess. liter. rossyjskiej wUniw. warszaw. bezimienie wydał: Nauka o powstaniu liczb oraz początkowe wyobrazenia czterech pierwszych działań. Warsz. 1832.

11) Flobyan Alexander Zcbelewicz Ur. 1801. f 8 maa 1859. rodem z Murawy w powiecie wolkowskim gubernii Grodzieńskiej. Po ukonczeniu Uniwersytetu warszaws. oddal się zzamiłowaniem kształceniu młodzieży. Przeznaczony na professora handlu w warszawskim politechnicznym instytucie, wysłany był kosztem rządu do Niemiec, Francyi i Anglii, ekąd wrócił w r. 1831. Objąwszy professurę w gimnazium płockiem, potóm Realnem warszawskiem, był wzorem przewodników naukowych i prawdziwym przyjacielem uczniów swoich. Bezżenny, oddający się całą duszą rozszerzeniu światła w kraju , wydał w zawodzie swoim użyteczne dzieła: Przewodnik giełdy, czyli opisanie wszelkich czynności giełdy w handlu papierów publicznych. Warsz. 1833. Rachunkowość handlowa w wazniejszych jej zastosowaniach. Warsz. 1846O papierach publicznych w ogólności, ze szczegółowym opisem papierów krajowych, wazniejszych zagranicznych instytucyi, które na handel ich wpływają. Warsz. 1843. Wykład praktyczny nauki o podnoszeniu do potęg i wyciągania prwiastków, o postępach i logarytmach z załączeniem tablicy. Warsz. 1848. W pismach czasowych są różne artykuły treści technologicznej, i t. d. Umysł jego ogarniał cały rozległy obszar piśmiennictwa polskiego i zagranicznego. Był on prawdziwym i szczerym przyjacielem oświaty i postępu. Nawet kreśląc ostatnią swą wolę pamiętał o kształcącej się młodzieży, zapisując czyść swego księgozbioru warszawskiej bibliotece głównej okręgu nauk. warszawskiego.

12) Wincenty WitZeśniowski wydal: Miernictwo nizsze Warsz. 1841. Zasady Algebry Warsz. 1846. Arytmetyka. 1851.

13) Antoni Barciński były profes. w Gim. Gub. warsz następnie inspektor tegoż gimn. naczelnik kancellaryi w wydziale górnictwa, obecnie Dyrektor żeglugi parowej. Wydał dzieła: O giełdzie londyńskiej. Warsz. 1829. O giełdzie paryskiej etc. Warsz. 1832 i 1836. O rachunkowości kupieckiej 3 tomy Warsz. 1833—36. Arytmetyka handlowo-przemyslowa 1835 tom 2 i 3 p. n. Buchhalterya podwójna zastosowana do handlu, bankierstwa, fabryk i gospodarłwa wiejskiego. Warsz. 1835. Popularny wykład początków arytmetyki, etc Warsz. 1843. 2 wyd. 1856.

14) Kaból Libelt Dr. filozofii wydał: Wykład matematyki dla szkół gimnazyalnych 2 tom. Poznan 1844.

15) Teofil Zebrawski. Kilka zadań z geometryi wykreślnej, jako dodatek do dzieła ś. p. Fr. Sapalskiego, z przykładem zastósowania powierzchni wichrowatych w ciesiołce. Kraków 1847. Początkowe wiadomości z geometryi dla praktyczncgo użytku. Kraków 1849. O moście więżącym własnego pomysłu. Kraków 1841. O przyczynach wykolejania pociągów na drogach zelaznych i środkach zapobieżmia temu. Krak. 1850.

16) Acgcst Bernhard przełoży} Lefebure de Fourcy Oeometrya wykreślna, poprzedzona wstępem obejmującym teorye linii prostej i płaszczyzny uwazanych w przestrzeni, róicniez Trygonometryą tegoż Autora. Warsz. 1849.

17) Jan Kanty Steczkowski- professor w uniw. krakowskim, wydał: Wykład (elementarny Matematyki Cs. 1 Arytm. Cs. II. Algebra. Krak. 1851. Cz. III. Geomctrya Krak. 1858. Część IV. Trygonometrya prostokreilna i sferyczna. Krak. 1859. Geomelrya analityczna, wraz z liniami powierzchniami krzywemi drugiego rzędu. Krak. 1859.

18) Iienryk Muklanowicz napisał i wydał: Trójkątowanie drugiego rzędu. Warsz. 1852.

19) Józef Mazuhkokki f 6 sierpnia 1859 w Warsz. profess. w szkole powiatowej wydał: Zasady Geametryi Cz. I Planimetry a Cz. II. Solidomelria. Warsz. 1853.

20) P. Brzeziński. Przykłady algebraiczne obejmujące równania stopnia Igo i drugiego, postępy, rótrnania stopni wyższych służące za wstęp du wyższych gałęzi matematyki. Krak. 1853.

21) Niewęgłowski wypracował Geometryą płaską i przestrzeni. Poznań 1855.

22) Witold Tcrno. Trygonometrya prostolinijna i sferyczna, z najznakomitszych dziel francuzkich i wedle metod i not Niewęgłowskiego. Poznań 1857.

23) Juuis Szbdling wydał: Zasady praktycznego miernictwa i niwellacyi z 71 drzeworytami w Warszawie 1859. Przebiegłszy autor pokrótce wiadomości niezbędne z arytmetyki i geometryi opisuje prosto i dokładnie narzędzia miernicze, podaje najprostsze rozwiązania wszelkich zadań mierniczych i zakończa swą pracę, krótkiem ale dostatecznym wykładem niwellacyi.

24) Stanisław Priystański profess. w akad. medyc.

« PoprzedniaDalej »