Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

JOANNI BRAGADENO

Episcopo Veronensi Comiti &c. &c.

Jo: Albertur: Tumermanus.
Uum inter plurimas pastoralis officii cu.
ras ea maxima fit , ut Sacramenta per
quæ fan&itas & juftitia fignificatur & ef-
ficitur recte administrentur; mirari ne-
mo debet , fummam fingulis temporibus

ab Ecclefiæ Antistitibus diligentiam ad. hibitam fuiffe , ut illa solemnibus quibusdam ritibus ac cæremonijs & conferrentur & fusciperentur. Id enim & mysteriorum , quæ tractantur, Religio poftulat, & eoruin, qui ad illa accedunt, utilitas, in quibus per sa

*

2

Cros

cros ritus fides excitatur & charitas , per quarum alte." ram ad sublimium reruin cogitationem ere&ti ea , quæ inSacramentis mysteria continentur, clarius agnofcunt, per alteram ad uberiores gratiæ fru&us percipiendos idonei fiunt (a). Porro aliqui ex his ritibus semper ubique & ab omnibus servati sunt, quos propterea ad apostolicam traditionem pertinere nemo dubitat; alii pro Ecclefiarum, in quibus vigebant, varietate varii fuerunt. Singulæ nainque , fi paucas exceperis, quæ metropolitanæ Eccesiæ fuæ ritus sequebantur, habebant proprios rituales libros, feu Sacramentaria , feu Or. dines conferendi Sacramenta. Huiusmodi fiquidem libros in lucem edere , ad examen revocare , quando necessitas poftulabat, aliquid eisdem addere , vel detrahe. re Episcopalis muneris erat. Quam rem etsi innumeris confirmare poffem exemplis; attamen ut brevitati consulam, unicum in medium adducam, illudque non longe accersitum, sed domesticuin, ritualein scilicet librum, quem anno millesimo quingentesimo trigesimo sexto imprimendum curavit Joannes Mathæus Gibertus Veronensis Ecclefiæ lumen clarissimum, cui titulus: Liber cathecumenorum ad ufum Ecclefia Cathedralis Veronæ . De quo verba faciens fuis in constitutionibus (6) jubet, ut in conferendo baptifmatis Sacramento ea forma ab Universis adhibeatur, quæ in eo libello præfcribitur. Verum nedum Veronæ fed etiam Bergomi receptus fuit laudatus libellus, ut inanifefte conftat ex ejusdem editione Brixiæ facta anno millefimo quingentesimo sexagesimo sexto , quæ hanc inscriptio

[ocr errors]

nein

(a) Catb. Rom. part. 2. de Saco in ger. t. 18. (b) TI. 4. cap. 34.

1

nem præsefert: Ordo baptizandi secundum ritum Ecclefiæ Bergomensis atque Ecclefiæ Veronensis. Immo etiam Venetijs recusus fuit anno millefimo quingentesimo feptuagesimo tertio accedentibus ad Cathecumenorum librum Ordinibus communicandi & ungendi infirmum, cominendationis animæ , fepeliendi mortuos tum adultos tum pueros , & processionum in Dominica Palmarum & die Purificationis. Quæ editio jubente aut saltem consentiente Augustino Valerio videtur confecta, cum ejusdem stemma in fronte exhibeat.

Soluta vero Sacrosancta Tridentina Synodo, a qua illorum error damnatus justissime fuit , qui sacros ritus ab Ecclesia Catholica receptos & approbatos aut contemni aut sine peccato a miniftris omitti poffe arbitrabantur: & eorum pertinacia confracta , qui eosdem ri. tus in alios novos per quemcumque Ecclefiarum Pastorein mutari poffe di&itabant (a); & illud denique fapientissime institutum , ut facræ cæremoniæ & ritus in Ecclesia retinerentur & confirmarentur, (b) innumeri fere in lucem prodierunt Rituales libri. Inter hos autem eminet, tum rituum sanctitate ac majestate , tum gravifGmis, quibus Sacramentorum ministri imbuuntur, thelogicis institutionibus, tum sanctiffiinis, quibus jus Parochiale in iis præfertim , quæ ad funera pertinent, firmatum eft legibus, Rituale Ecclesiæ Veronensis , quod multa industria elaboratum multoque labore perfedum anno millefimo fexcentesimo nono paterno affectu Confacerdotibus suis exhibuit celeberrimus vir ac vigilantissimus Paftor Albertus Valerius ejusdem Ecclefiæ Epi

3

fco(a) Concil. Trident. Seff. 7. can. 13. (b) idem Sef. 22. cap. so

*

[ocr errors][ocr errors]

fcopus (a). Qui liber cum rarus adınodum nostris temporibus evaserit, & a plurimis desideretur , optimum duxi ipfum iterum typis mandare , ne injuria temporum periret, quod fumma cum laude majores nostri confecerunt, neve frustratum remaneret tam justum multorum desiderium.

Novæ autem huic Ritualis editioni nonnullas adjeci. mus hujus Ecclesiæ Epifcopales leges , quibus & abusus quidam , qui in Domum Dei contra Ecclesiasticam disciplinam irrepere incipiebant , eradicantur penitus & diflipantur; & modus ftatuitur, qui ab Ecclesiasticis personis variis in rebus fervandus est; aliaque decernun. rur , quæ ad jus parochiale firmandum , & ad discordias & lites a Clero tollendas ac removendas neceffaria erant. Adiecimus etiam aliqua hujus Curiæ Episcopalis judicia , quæ ad contentiones circa funera dirimen. das lata sunt: Unde percipere Parochi facillime pote. runt, quid in fimilibus casibus sentire, quave ratione se gerere debeant. Adiecimus & paftorales litteras, quibus fidelis populus & a malo revocatur, & excitatur ad bonum, & facerdotes modum edocentur , morientes juvare poffunt per plenariam Indulgentiam, quam Benedi&i Papæ XIV. feliciter regnantis religioliflimus zelus fidelibus in articulo mortis conftitutis concedere atque elargiri voluit. Adiecimus denique Serenissimi Principis atque Excellentiffimi Senatus Veneti decreta , quibus Rituale Veronense in iis , quæ ad funera attinent , non semel sed pluries confirmatum fuit: & fapientiffima , quæ idem Sereniflimus Princeps

in (a) In ejusdem prefatione .

quo

« PoprzedniaDalej »