Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

37. retur. Nolite judicare, ne judicemini : nolile condemnare, ut nOn condemnemini. Dimittite, et dimitte38. mini. Date, et dabitur vobis; mensuram bonam, (0) agitatam, cumulatam, superfluentem f dabunt in sinu vestro. Eadem mensuram, qua metitis, remetietur vobis. 39. Dicebat autem et parabolam illis : Numquid potest caecuS Caecum ducere ? nonne utrique in foveam 40. incident? Non est discens super magistrum : COnSuiilatus autem omnis erit, si sit sicut magister illius. 4m. Quid autem vides festucam in ocu

lo fratris
tui, trabem
autem , quae
in oculo tuo
est, non con-
42. sideras ? Aut
quomodo po-
tes dicere
fratri tuo: (c) si-
ne f eiciam
festucam de
oculo tuo: (d) et ec-
ce in oculo tuo tra-
bes subiacet i ?
Hypocrita ,
eice primum
trabeim de
Oculo tuo ; et
tunc * perspi-
cies eicere
festucam
de oculo fra-
45. tris tui. Non
est arbor
bona, faciens
fruclus ma-
los : nec ar-
bor mala, fa-
ciens fruc-
44. tus bonos. U-
naquaeque
arbor ex fruc-
tu suo dinos-
citur. Neque
(e) legunt de
spinis f ficus ;
sed iiec de
rubo vinde-
mianu uvam.
45. Bonus enim
homo, de bo-
no ° thensau-
ro cordis sui,
profert bo-
mum; et (f) ne-

CODEX VERONENSIS,

37. retur. Nolite
judicare, et
de vobis non
judicabitur:
nolite con-
demnare, et
non condem-
mamini. Di-
millite et
dimittemini.
58. Date, et da-
bitur vobis :
mensuram
bonam. (a) con-
fersam, con-
motam, su-
pereffluentem f
dabunt in
sinum vestrum.
Eadem men-
suram, qua
metitis, (b) me-
tietur f vobis.
39. Dicebat autem
illis et simi-
litudinem
istam : Num-
quid potest cae-
cus caeco
ducatum prae-
bere ? nonne
ambo in fo-
veam cadent ?
49. Non est di-
scipulus sùper
magistratum :
.perfectus au-
tem erit, ut

sit sicut nua

gister ejus.
41. Quid autem
vides festu-
cam in oculo
fralirs tui,
trabem au-

tem quae
in oculo
tuo est, non
consideras ?
42. Aut quom0-
dp potes -
dicere fratri
tuo (c) sine f
eiciam festu-
cam de oculo
tuo; (d) et ecce
in oculo tuo
trabis subja-
cet f ? Hypo-
crita , eice
primum tra-
bem de ocu-
lo tuo ; et
tunc respicies,
ut educas festu-
cam de ocu-
lo fratris tui.
43. Non est. . . .
arbor bona,
quae fecit
fructus malos;
neque iterum
arbor mala,
faciens fructos
44. bonos. Una-
quaeque ar-
bor ex fructu
suo cognoscetur.
Neque (e) le-
gunt de spi-
nis f uvas;
neque de
rubo vinde-
miant uvam.
45. Bonus enim
homo, de bono
theihsauro
cordis sui
profert bonum ;
et (f) malus f,

CODEX BRIXIANUS.

ricors est. Nolitejudicare. ne judicemini. nolite con- autem in tuo oculo non consideras. Aut quomodo demnare et non cóndemnabimini. Dimititte et dimitti- potes dicere fratri tuo. Frater sine eiciam festucam temini. Date et davitur vobis mensuram bonam comu- quae est in oculo tuo. ipse in oculo tuo trabem non laiam et coagitatam. et super effundentem dabunt in videns Ypocrita. eice primum trabem de oculo tuo, sinum vestrum Eadem enim mensura qua mensi et tunc perspicies eicere festucam de oculo frauris fuerilis remetietur vobis. tui. Non est enim arbor bona quae facit fructus maDicebal autem illis et similitudinem. Numquid po- los neque arbor mala faciens fructus bonos. Uuatest caecus caecum ducere. nonne ambo in foveam quaeque enim arbor ex fructu suo cognosciiur. Non cadent. Non est discipulus super magistrum perfec- enim de spinis colligunt fleus neque de rubo vindetus autem omnis erit. si sit sicut magister ejus. Quid miant uvam. Bonus Teiiim homo de bono iliensoro aulem vides festucam in oculo fratris tui. trabem cordis sui profert bonum et ma

CODEX CORBEIENSIS.

37. Nolite judicare, et de vobis non judicabitur : 42. ejiciam festucam de oculo luo : et ecce ium nolite condemìare, ut non condemnemini. oculo tuo trabes subjacet.

38. mensuram bonam, commodauam, confestam, 44. Neque legunt de spinis ficus; neque de rubj superfluentem dabunt in sinum vestrum. vindemiaut uvam.

40. ut sit sicut magister.

VARIANTES LECTIONES.

1 Gat. confestam, et supereffluentem. Vulg. confertam, educas festucam. - - et coagitatam, el supereffluentem. - * Gat. thesauro cordis sui profert mala. Vulg. thesauro ΣΤgäi. perspicies ejecere fistucam. Vulg. perspicies, ut profert malum. BLANCHINI N0TAE.

[ocr errors][ocr errors]

|

CODEX

qua f, de malo prefert malum. Ex abundantia cordis os (a) illius f loquitur. 46. Quid autem me vocatis, Domine, Domine ; et non facilis * quae 47. dico? Omnis, qui venit ad me et, audit verba mea, et facit illa, demonstrabo vobis cui sit similis: 48. similis est homini aedificanti * domum, qui fodit in allum, et posuit fundamenta super petram ; temtate horr; impulit f flumen domui illi, nec valuit movere illam: fundala enim erat supra petram. 49. Qui autem audit, et non facit, similis est homini aedificanti domum * supra terram sine fundamento: inpuliu flumen doinui illi, et cecidit, et facta est rui

CODEX VERONENSIS.

WERCELLENSIS.

na domus illius magna.

CAPUT VII.

A. (c) Factum est autem , cum inplesset f Oinnia verba in auribus populi, intravit in Caphar2. naum. Centurionis autem cujusdam servus male habens, incipicbat mori, qui erat ei carus. 3. Audiens autem de Jesu, misit seniores Judaeorum rogans illum, ut veniret, et Samaret servum illius. 4, Qui, cum venissent, rogabant Jesum sollicite, dicentes: Qu0niam dignus est, ut illi praestes 5. hoc; diligit enim gentem nostram, et Synagogam Ipse aedificavit 6. nobis- Ibat autem cum illis Jesus. Cumque jam non longe abes

de malo thensauro proferet mala. Ex abundantia enim cordis os (a) ejus f loquiur. 46. Quid autem vocatis me, Domine, Domine ; et non facitis quae dico ? 47. Omnis, qui venit ad me, et audit serm0i1es meos hos, et facit eos, ostendam vobis cui simile 48. est : similis est homini aedificanti domum, qui fodit in altuin, et posuit fundamenta supra petram; iiunundantia autem facta, (b) allisit f flumen domui illi,

. et non potuit

eam movere : fundata enim erat super pe49. train. Nam qui audit, et non facit, similis est homini aedificanli domum suam supra arenam sine fundamento : allisit flumen domui illi, et continuo conci

dit, et facta est ruina domus • • • • . • magna.

CAPUT VII.

1. (c) Et factum est, cum implesset i omnia verba in aures plebis, intravit CalarImaum. 2. Centurionis autem cujusdam servus male habens, eral moriturus, qui illi erat praetiosus. 5. Et, cum audisset de Jesu. misit se. . . . Judaeorum, rogans eum, ut veniens salvaret servuin ejus. 4. Ad illi, venientes ad Jesum, rogabant eum solicite, dicentes : Quia dignus est, ul hoc illi 5. praestes : diligit enim gentem noSlram, et Synagogam ipse âedificabit nobis. 6. Jesus autem abiit cum eis. Et, cum jam non longe esset

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

set a domo,
misit ad illum
* Centurio
amicos, di-
cens ei :
Domine, moli ve-
xate te : nOn
sum enim
dignus, ut
sub tectum
meum * intres;
(a) sed die f ver-
bo, et sanabi-
tur puer me-
8. us, Nam et
ego homo sum
potestati
subjectus:
habeo sub me
milites : dico
huic vade, et
vadit : et alio
veni, et venit : et
° servo meo
fac hoc, et fa-
9. cit. His au-
ditis, Jesus mi-
ratuS eSt : et
£0nverSuS
sequenti se
turbae, dixit :
Amen dico
vobis, in nul-
lo tantam
fidém inve-
ni in Istra-
M0. hel. Et re-
versi sunt
domum, qui
missi erant,
et invenerunt

servum * sa-
muim.
14. Et factum est,
deinceps
ibat Jesus in
civitatem,
quae appel-
latur Nain ;
et comita-
bantur cum
illo discipu-
li sui, et tur-
ba magna.
12. Factum est
aulem Culm
adpropin-
quaret i por-
tae civitatis ;
(e) et i ecce effe-
rebatur mor-
tuus filius
unicus ma-
tris suae ; et haec
erat vidua,
et turba civi-
tatis magna
15. cum illa. Et
° visam eam
Dominus, miser-
tus est ei, et dixit ei : No-
li flere.
14. Et accedens,
tetigit locu-
lum, (et qui
portabant,
steterunt) et ait :
* Adulescens,
adulescens,
tibi dico, sur-
15. ge. Et conse-
dit mortu-

CODEX VERONENSIS.

a domo,
misit ad
illum Centu-
rio amicos
suos, dicens :
Domine
noli te ve-
Xare : non
enim dignus
sum, ut sub
1ecto me0
7. intres ; (a) sed
dic f verbo,
et sanabitur
puer meus.
8. Nam et ego
homo sum
sub potestate
constitutus,
habens sub me
milites : et
dico huic
vade, et
vadit : et
alio veni,
et venit : et
servo meo fac
hoc, et facit.
9. Audiens autem
haec Jesus,
miratus est :
et COnverSuS
sequentibus
se, dixit : (b)
Dico vobis,
in nullo tan-
tam fidem. , . .
in lstrahel.
10. Et reversi

[blocks in formation]

invenerunt
Servum Sa-
num.
11. Et factum est,
deinceps ibat
in civitatem,
quae vocatur
Naim ; et
ibant cum
illo discipuli
ejus (c) multi t,
et turba c0-
12. piosa. (d) Et
factum. . . . m
adpropinqua-
ret | portae
civitatis;
(e) et f ecce
efferebatur
defunctus filius
unicus matris
suae ; et haec
vidua erat,
et turba (f) mul-
ta f cum illa.
13. Quem cum
videret Do-
minus, miserlus
est super eam,
et dixit illi :
Noli flere.
14. Et accessit,
et tetigit locu-
lum, (Hi au-
tem, qui por-
tabant, stete-
W) et ait :
Adulescens, tibi
dico, surge.
15. Et resedit,
qui erat mor-

CODEX BRIXIANUS.

a domo. misit ad eum Centurio amicos dicens ei. runt servum qui languebat sanum. Et factum est Domine noli te vexare. quia non sum diguus ut in sequenli dieibat in civitatem quae vocatur Naim. sub tectum meum intres. propter quod nec me ip- et ibänt cum illo discipuli ejus et turba copiosa. Uv sum dignus arbitratus sum ad te venire. sed dic autem adpropinquavit portae civitatis (e) et f ecce verbo et sanabitur puer ineus Nam et ego homo defunctus efferrebatur filius unicus matri suae. et sum sub potestate constitutus habens sub me milites. haec erat vidua. et turba civitatis multa cum illa. et dico huic vade. et vadit. et alio veni. et ve- Quam cum vidisset Jesus misericordia motus super nil et servo meo fac hoc et facit. Ilis auditis Jesus ea. dixit illi. Noli flere Et accessit et tetigit loculum miseratus est. et conversus sequentibus se turbis Hi auiem qui portabant. steterunt. et ait Jesus. Adudixit. Amen dico vobis nec in Isdrahel tantam fidem lescens uibi dico surge. Et resedit protinus qui erat inveiii. Et reversi qui missi fuerant domum invene- ' mor

C0I)EX CORBEIENSIS. 7. * Omittit, propter quod et meipsum non sum 9. iii nullo tantam fidem inveni in Israel. dignum arbitratus, ut venirem ad te : f quod sup- 10. invenerunl servum sanum. plevit recens manus. VARIANTES LECTIONES. 1 Gal. Centurio ^ (rogans) amicos, dicens: Domine, noli • Gat. servo meo dico, fac. Vulg. servo meo, fac.

vexari (Magister.) Vulg. Centurio amicos, diceus: Domine,

[ocr errors]
[blocks in formation]

* Gal. qui languebat. Vulg. qui languerat.
5 Gat. vidisset Jesus. Vulg. vidisset Dominus. - - - -
* Gat. Adolescenti : Tibi dico. Vulg. Adolescens',. tibi

[ocr errors]

BLANCHINI NOTÆ.

^ Aut rogans, aut dicens; item vel Magister vel gine in textum illatæ. Domine in cod. Gat. sunt varianues lectiones e mar

[ocr errors]
[blocks in formation]

t Ga!. sed existis, Vulg. Sed quid existis.

* Et ita Gal. e! Mm.

[ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

is superabundant, in domibus regum

sunt. 26. Sed quid existis videre ? Prophetam? Etiam dico vobis : Nemo major in matis mulierum, amplior est Johannen . Baptista, * et amplius quam Propheta. 27. Hic est, de quo scriptum cst : Ecce mitto Angelum meum ante faciem tuam, qui praeparavit viam tuam. 28. Dico autem v0his : Major in natis mulierum Johannen Baptista nemo est. Et qui minimus est in regno Dei, major illo 29. est. Et * omnis, populus cum audissent, et publicani justificaverunt Deum, Baptizati (b) baptismum i Jo30. hannis. Pharisaei autem, et legis doctores consi

spreverunt in semetipsos non baptizati ab eo, tunc ergo

[ocr errors]

. tis hujus ? et

cui sunt si52. miles? Similes sunl infantibus in foro sedentibus, qui clamant ad alterutrum, d) dicentes f : antavimus vobis, et non saltastis : lamentavimus vobis, et non planxistis. 35. Venit Johannis. . aptista ne. . . Ö CanS, ne. . . . bibens i , e. . . . . citis: Daem. .nium habet. 34. Venit Filiu hominis manducans, et bibens, et dicitis : Ecce homo* devorator, et bibens vinum, amicus publica35. norum. Et justificata est sapientia ° ab omnibus filiis suis. 36 (f) Rogavit f au

[blocks in formation]

CODEX BRIXIANUS.

in domibus regum sunt. Sed quid existis videre Prophetam. Ita dico vobis etiam plusquam, Propheta ilicest dequo scribtum est.Ecce imitto Angelum meum anue faciem tuam qui praeparavit viam tuam ante te. Dico enim vobis. Major inter malos mulierum Propheta Johannes Baptista. nemo est. Qui autem minor est. in regno Dei major est illo. Et omnis populus audiens el puiîlicani justificaverunt Deum baptizati baptismo Jojhannis. Pharisaei autem et Legisperiti. consilium Dei

Jésus dixit. (c) Cui f ergo adsimilabo homines gene-
CODEX CORBEIENSIS.

28. Nam qui minor est * in regno Dei.

[ocr errors]
[ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

Dei spracverunt in semetipsos non baptizati. 31. (c) Cui f similes dicam ergo homines hujus generationes ? 32. Similes sunt pueris sedentibus in foro, et loquentes ad invicem, (d) dicentes f : Cantavimus vobis, et non sallastis : lamentavimus vobis, et non 35. plorastis. Wenit enim Johannes Baptista, neque (e) manducans, neque bibens f, et dicitis: Daemonium habet. 34. Wenit Filius hominis manducans, et bibens, et dicitis : Ecce homo devorator, et bibens vinum, publicanorum, et peccatorum amicus. 35. Et justificata est sapientia ab omnibus filiis suis. 36. (f) Rogavit f

rationis hujus et cui similes sunt. Similes sunt. pueris. sedentib. in foro. et clamantib. ad inviceim et dicentib. Cantavimus vobis et non saltastis. lamentavimus vobis et non plorastis. Venit enim Johanmes Baptista non manducans panem neque bibens vimum et dicitis Daemonium habet. Weiiii filius hominis manducans et bibens et dicitis Ecce homo devorator et bibens vinum. amicus publicanorum et

eccatorum Et justificata est sapientia ab omnibus

iliis suis. Rogabit

31. (c) " Cui ego ; similes dicam. 55. neque manducans, neque bibens, et dicitis.

WARIANTES LECTI0NES. t Mm. et utique... et amplius quam Propheta. Vulg.

: Gat. vQratur. Mm. vorator. Vulg. devorator. * Mm. ab omnibus a filiis suis. Vulg. ab omnibus filiis

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »