Obrazy na stronie
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

* esuriebant et coeperunt spicas evellere , et manducare. Phàrisaei autem * cum vidissent illos, dixerunt ei : Ecce discipuli tui faciunt quod non licet *. Jesus vero _respondens ait illis : Non legistis quid fecerit Dayid, * quando esúrisset ipse, e1 qni ciim eo erant : quomodo intrayit in domum Dei, et panes propositiónis ° edidit, . quos non licebat ei manducáre, neque eis qui £um , illo erant, nisi solis sacerdotibus? aut non legistis in lege, quoniam sabbathis sacerdotes in templo sal)bathum violant, et sine crimine sunt? Dic9 " enim yobis, quia majus est a hic, quam teniplum. Si enim sciretis, quid * sit : Misericordiam volo , quam sacrificium : numquam gondemnassetis innocentes. Dominus enim est sabbathi filius hominis. £t * inde transiens yeni! in synagogam ipsorum. Et ° ecce erat ibi quidam habens mánum aridam, el inlerrogabani eum, dicenes: Si licet sabbathis curare ? ul accusarent eum. *° esus autem ait illis : Quis de vobis homo, habens qvem, si ceciderit sabbatho in foveam, moniie appre

CODEX VERONENSIS.

ejus esurientes sabbatum coeperunt violant, et vellere spicas, sine crimine et manducare. 6. sunt ? Dico 2. Pliarisaei autem vobis, autem videntes (a) quia sabbato illos, f dixe- major est hic. runt ei: Ecce 7. Si enim scidiscipuli tui retis, quid est ; faciunt quod Misericordiam non licet eis volo, quam facere sabbatis. sacrificium : 3. Ad ipse dixit numquam coneis : Non le- demnassetis istis quid innocentes, ecerit David, 8. Dominus est cum esuriret enim (c). sabipse, et qui bati filius hominis. cum illo eran1: 9. Et inde transiens 4. quomodo in- venit in synagogam troivit in do- M0. eorum. Ei mum Dei, ecce homo (d) et panes pro- erat t manum positionis man- habens aridam, ducabit, (b) et interroga

quod f non bant eum, dicenlicebal eis tes : Si licet manducare, sabbalis curare ? neque his ut aCCusarent

qui cum illo erant, nisi solis sacerdotibus ? 5. Aut non legistis in lee, quia sabatis sacerdotes in templo

M 1. eum. Ipse autem dixit illis: Quis ex vobis, (e) habet f ovem unam, et (f) ceciderit in + fobeam sabbatis ea, non lenebit

[ocr errors]

esurientes, coeperunt vellere spicas et manducare. Pharisaei autem videntes dixerunt ei. Ecce discipuli tui faciunt quod non licet facere in sabbato. Ad ille dixit eis Non legistis quid fecit David Š esuriit ipse ei qui cum eo erant quomoo inlrabit in domum Dei et panes propositionis manducavit. quos non licel)al ei manducare. iieque his qui cum illo erant nisi solis sacerdolil)us. Aut non legistis in lege quia sabbatis sacerdotes in templo sabbalum violant. et sine crimine sunt. Dico au:eum vobis quia templo major est hic. Si aulem sciretis quid est Misericordiam volo quam sacrificium numquam condemnassetis innocentes. Dominus est enim etiam sabbati filius hominis. El transiens inde venit in synagogam eorum Et ecce. homo (d) erat f ibi manum habens aridam. et interrogabant eum dicenles. Si licet sabbatis curare. ul accusarent eum. Ipse autem dixit eis Quis est ex vobis homo qui liabet ovem unam et Tsi c b eciderit sabbatis in foveam. nonne tenebit

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

bit eam et le12. vavit? Quanto magis melior est homo ovi? Itaque licet sab.. atis benefacere ? 13. .. ...... homi..... xtende .... num tuam. ........ tendit • • . . . . m Suam, ..... tituta .... sicut et altera. 14. Et exeuntes Pharisaei, consilium faciebant adversus eum, ut eum perde15. rent. Jesus autem sciens seccessit inde: et sequebantur eum multi, et curavit eos. (a) Omnes autem quos curavit f 16. praecepit eis, ne divulgarent illum. 47. Ut adimplereuur quod dictum est per Eseiam prophetam, dicenlem : 48. Ecce puer meus, quem elegi, dilec

tus, in quo bene placuit (b) anima mea Ponam spiritum meum Suer eum, et judicium gentibus adnuntiavit. 19. Non contendet, neque clamavit, neque audiet aliquis in plateis vocem 20. ejus: harumdinem quasSatam n0n confrinet, et linum umigantem non extinguet, donec eiciat in victoria judicium : 21. et in nomine ejus gentes sperabunt. 22. Tunc oblatus est ei homo daemonium habens, caecus, et mutus, et curavit eum ita ut loqueretur, 23. et videret. Et

CODEX VERONENSIS.

eam et levabit ?
12. Quanto magis
melior est homo
ove? Itaque
licet sabbatis
43. benefacere ?
Tunc
ait homini: Ex-
tende manum
tuain. Et exten-
dit manum suam,
et restituta
est ei sicut
altera.
14. Et exeuntes
Pharisæi, con-
silium faciebant
adversus eum,
ut eum per-
derent.
15. Jesus autem
sciens secessit
inde:
Et sequebantur
eum multi, et
curavit eos. (a) 0m-
nes autem quos
curavit f prae-
16. cepii eis,
me pervul-
garent il-
17* lum. Ut ad-
impleretur .
quod dictum
est per Ese-
iam prophe-
Iam, dicentem :
18. Ecce puer
meus, quem

elegi, dilectus Ameus, in quo bene placuit (b) anima mea f. Ponam spiritum meum super eum, et judicium gentibus adnunM9. tiabit. Non contendet, neque clamabit, neque audiet aliquis in plateis vocem 20. ejus : arundinem quassatam non confringet, et linum fumigantem non extinguet, donec eiciat victoriam ad 21. judicium : et in nomine ejus gentes sperabunt. 22. Tunc oblatus est ei homo daemonium habens, cae-' Cus, et mulus et surdus, et curavit eum ita ut loqueretur, et videret, et

CODEX CORBElENSlS.

hendens elevabit illam ? Quantum ergo differt homo ab ove ? Itaque licet sabbathis benefacere , aut non ? Tunc ait ad hominem : Porrige manum tuam. Et extendit, * et facta est sicut altera. Et * exeuntes inde Pharisæi, consilium fecerunt adversus eum , ut * perderent illum. * Quo cognito Jesus secessit inde: et secuti sunt eum multi , et ° curavit illos. Omnes autem quos curavit comminatus est eis, ne eum manifestarent. Ut impleretur quod dictum est per Esaiam prophetam , dicenfem : Ecce puer meus, quem elegi , dilectus * quem suscepit anima mea. Ponam spiritum meum super eum, el judicium genuibus adnunliabit. Nou contendet , neque clamabit, neque audiet " quisquam vocem ejus in plateis: calamum quassatum non confringet, et linum fumigans non extinguet, * donec ponat judicium ad vincendum . et in nomine ejus gentes sperabunt. Tunc oblatus est ei ° bomo quidam daemonium habens, caecus, surdus et mulus, et sanavit illum ita ut *° surdus audiret, et videret, et loqueretur. Et

CODEX BRIXIANUS.

eam. etlevabit de fovea. Quanto magis melior est homo ove. Ilaque licet sabbatis benefacere. Tunc ait homini Extende manum tuam. Et extendit. et facta est sana sicut el altera. Et exeuntes inde Pharisaei. consilium fecerunt adversus eum ut perderent eum. Jesus autem sciens. secessit inde.

Et secutae sunt euim turbae multae. et comminatus est eis ne manifestarent eum. Ut adimpleretur. quod dictum est per Esaiam prophetam dicentein.Ecce puer meus quem elegi. dilectus meus in quo bene complacuit animae meae. Ponam spiritum meum super eum. et judicium gentibus adnuntiabit. Non contendet neque clamabit. neque audiet quisquam in plateis vocem ejus. harundinem quassatam nom confringet. et linum fumigantem non extinguet. donec eiciat in victoriam judicium. et in nomine ejus gentes sperabunt.

Tunc oblatus est ei homo daemonium habens caecus el mutus et cu * ravit eum. ita ut loquerelur el videret.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

stupebant omnis turbae, et dicebant : Numquid hic est filius David? 24. Pharisaei autem audientes, dixerunt: Hic non eicit daemonia nisi in (a) Beelzebul i principem daemoniorum. 25. Jesus aulem sciens cogitationes eorum, dixit eis : Omnem regnum divisum contra se, desolabitur : et omnis civitas, vel domus divisa contra se, non stavit. 26. Si Satanas Satanan eicit, adversum se divisus est : quomodo ergo slavit regmum ejus ? 27. Quod si $; in Beelzebul eicio (b) daemonia f, filii vestri in quo eiciunt? Ideò ipsi judicis erunt

28. vestri. Si autem in spiritu Dei ego eicio daemonia, utique adpropiavit in vos regnum Dei. 29. Aut quomodo potest quis intrare in do

• mum fortis,

et vasa ejus diripere, nisi prius alligaverit fortem ? et tunc domum illius diripi30. el. Qui non est mecum, c0ntra me eSt : et qui non congregat mecum, dispargit . . . . . . ££££; dico vo . . : Omne pe . . tum et blasphemia remittetur hominibus. 32. Et quicumque dixerit verhum contra filium hominis, remitte-. tur ei : qui autem dixerit contra Spiritum sanctum, non remittetur ei, nec in hoc saeculo, ne

CODEX VERUNENSIS.

audiret.
23. Et stupebant
omnes turbae,
et dicebant :
Numquid hic
est filius

David ?
24. Pharisaei
autem audien-
tes, dixerunt :
Ilic non ei-
cit daemones
nisi in (a) Belze-
bul f principem
(laemoniorum.
25. Jesus autem
sciens cogitatio-
nes eorum, dixit
eis: Omne regnum
divisum coutra
se, desolabitur:
et omnis civi-
tas, vel domus
divisa conlra
se, non stabit.
26. Si enim Sa-
tanas Satanan
eicit, adversus
se divisus est:
quomodo ergo
stabit regnum
27. ejus? Quod
si ego in Bel-
zebiil eicio (b)
daemonia f ,
fili vestri in quo
eiciunt? Ideo
ipsi judices

erunt vestri.
28. Si autem in
spiritu Dei
eicio daemonia,
utique adpripiavit
in vos regnum Dei.
29. Aut quomodo
potest quis in-
trare in domum
fortis, et vasa

ejus diripere,
nisi prius ipsum
alligaberit for-
tem ? et tunc
domum illius diripiet.
30. Qui non est me-
cum, contra me
est: et qui non
congregat mecum
dispargit.
51. Ideo dico vobis:
Omne peccatum
et blasphemia re-
mittetur homini-
bus; qui autem
in Spiritum san-
ctum blasphema-
berit non remit-
tetur illi peccatum.
32. Et quicumque
dixerit verbum
contra filium ho-
minis, remittetur
ei: qui autem di-
xerit contra Spiri-
lum sanctum, non
remittetur ei, ne-
que in hoc saeculo,

CODEX CORBEIENSIS.

mirabantur omnes turbae, et dicebant : Numquid hic est filius David? Pharisaei autem * audientes hoc, dixerunt: Hicnon ejicit daemonia nisi in * Beelzebub principem daemoniorum.* Videns autem Jesus cogitationes eorum, dixit * : Omne regnum divisum * adversum se, destituetur : et omnis civitas, vel domus divisa * adversum se, non stabit. " Si ergo Satanas Satanam ejicit, adversum se divisus est : quomodo ergo stabit regnum ejus? Quod si ego in * Béelzebub ejicio daemonia , filii vestri in . quo * ejicient ? 1° Ideoque judices erunt vestri. Si autem in spiritu Dei ego ejicio daemonia, utique adpropinquavit 11 super vos regnum Dei. Aut quomodo potest ** aliquis introire in domum fortis, et vasa ejus diripere, iiisi rius *° alligaverit ipsum fortem ? et tum domum illius diripiet. Qui non est mecum, ** adversum me est : et qui non congregat mecum , ** spargit. Ideo dico vobis : Omne peccatum et blasphemia** remittuntur hominibus; qui autem in Spiritum Dei blasphemaverit non remittitur ei. Et quiquumque dixerit verbum adversus filium hominis , remitietur illi : qui autem dixerit contra Spiritum sanctum, non ** remittitur ei, neque in hoc saeculo, ne

CODEX BRIXIANUS.

Et stupebant omnes turbae et dicebant. Numquid hic est filius David.

Pharisaei autem audientes. dixerunt. Hic non eiciu daemonia. nisi in Beelzebul. principem daemoniorum. Jesus autem sciens cogitationes eorum. dixit eis Omne regnum divisum adversum seipsum. desolabitur. et omnis civitas vel domus divisa adversus se. non stabit. Et si Satanas Satanan eicit. adversus semetipsum divisus est quomodo ergo stabit regnum ejus. Quod si ego in Beelzebul eicio (b) daemonia. f filii vestri in quo eiciunt ldeo. ipsi judices erunt vestri. Si autem ego in spiritu Dei eicio daemonia. utique praevenit in vos regnum Dei. Aut quomodo potest. quis intrare in domum fortis et vasa ejus diripere. nisi prius alligaveriu fortem et tunc domum ejus diripiet Qui non est mecum. contra me est. et qui non congregat mecum spargit. Ideo dico vobis Omiie peccatum et blasphemia. remittetur hominibus. Spiritus autem blasphemia non remittetur hominibus. Et quicumque dixerit verbum adversus filium hominis. remittetur ei. qui autem dixerit adversus Spiritum sanctum. non remittetur ei. neque in hoc saeculo

VARIANTES LECTIONES C0D1CIS MS. S. GERMANENSIS.

* audientes, dixerunt : ^ Beelzebu

s Sciens

A eis : b contra se desolabitur : 6 COntra

7 Si enim

8 Beelzebul

• ejiciunt?

4° Ideo ipsi

** adpropiavit in vobis

1° quis intrare

1° alligaverit fortem?

1° contra

** dispargit.

*° remittúntur hominibus. Et quicumque dixerit verbum contra

17 remittetut

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

que in futuro. 33. Aut facite . . . b0. . . m bonam, et fructus ejus bonos : aut facite arborem malam, et frucius ejus malos: ex fructu enim arbor cognosCetur. 34. Progenies viperarum, quomodo potestis bona loqui, cum sitis mali? Ex abundantia enim cordis os loquitur. 35. Bonus homo de bono thensauro bona proferet : et malus homo de malo thensauro mala profert. 56. Dico autem wobis, quoniam omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent de eo rationem in die 37. judicii. Unusquisque enim ex verbis suis justificabitur, aut con

deimnabitur. 38. Tunc responderunt ei quidam Scribarum, et Pharisaeorum, dicentes : Magister, volumus a te signum 59. . . . . . . . . autem respondens ait illis : Generatio mala et adultera signum quaerit: et signum non dabitur ei, nisi signum Jonae Prophetæ. 40. Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus; et tribus noctibus: ita erit (a) et f Filius hominis in corde terrae tribus diebus, et tribus nocti41. bus. Wiri Ninevitae resurgent in judicio cum generalione ista, et condemnabunt eam : quia paenitentiam egerunt in praedicatione Jonæ.

CODEX VERONENSIS.

neque in futuro. 33. Aut facite arborem bonam, et fructum ejus bonum : aut facite arborem malam , et fructum ejus malum : nam ex fructu arbor cognoscitur. 34. Progenies viperarum, quomodo potestis bona loqui , cum sitis mali ? Ex abundantia enim cordis os loquitur. 55. Bonus enim homo de bono thensauro profert bona : et malus homo de malo thensauro profert mala. 56. Amen dico vobis, quoniam omne verbum otiosum , quod locuti fuerint homines, reddent ejus rationem in die judicii. 37. Unusquisque enim verbis suis justificabitur, et verbis suis condemnabitur. 38. Tunc adierunt eum quidam

de Scribis, el Farisaeis, dicentes: Magister, volumus aliquid a te signum videre. 39. Jesus autem respondens ait illis : Generatio mala et adultera signurn quaerit : et signum non dabitur ei, nisi signum Jonae Prophetae. 40. Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus, et tribus noctibus: sic erit (a) et f Filius hominis in corde terrae Iribus diebus et tribus noctibus. 41. Viri Ninevitae surgent in judicio cum generatione ista, et condemnal)unt eam : quia paenitentiam egerunt in praedicationem Jonae.

CODEX CORBEIENSIS.

que in futuro. Aut facite arborem bonam, et fructum ejus bonum : aut facite arborem malam, et fructum ejus malum : ex fructu * enim omnis arJ)or agnoscitur. Progenies viperarum, quomodo potestis bona loqui, quum sitis mali? * Nam ex abundantia cordis unusquisque loquitur de ore suo mala. Bonus homo de bono thesauro profert bona : et imalus homo de malo lliesauro profert mala. Dico aulem vobis, quoniam omne verbum otiosum, quod loquuti fuerint homiues, reddent * de eo rationem in die judicii. * Ex verbis enim tuis justifical)eris, et ex verlis tuis condemnaberis. Tunc respouderunt * illi quidam ex Scribis Pharisaeorum, dicentes : Magister, volumus a te signum videre. • At ille respondens ait illis: Generatio iuala el adultera signum quaerit : et signum non dabitur ei, nisi signum Jonae Prophetae. Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus, et tribus noctibus ; sic 7 et Filius hominis erit in corde terrae tribus diebus, el tribus noctibus. Viri * Nimi

[blocks in formation]

CODEX BRIXIANUS.

neque in futuro. Aut facite arborem bonam. et fructum ejus bonum. aut facite arborem malam. et fruqtum ejus malum. ex fructu enim arbor dinoscitur. Progenies viperarum quomodo potestis bona loqui cum sitis mali Ex abundantia enim cordis. os loquitur. Bonus homo de l)ono thensauro ^ cordis profert bona. et malus homo. de malo thensauro. profert mala. Dico autem vobis. quoniam omne verbum, otiosum quod locuti fuerint homines reddent de eo rationem in die judicii. Ex verbis enim tuis justifica b veris. et ex verbis tuis condeiuna b veris.

Tunc responderunt ei quidam. de Scribis et Pharisaeis. dicentes. Magister. volumus a te signum videre. Jesus autem respoudens ait illis. Generatio mala. et adultera. signum quærit. et signum non dabitur ei. nisi signum Jonae Prophetae. Sicut enim fuit Jonas. in ventre e coeli. tribus diebus el tribus noctibus. sic erit Filius hominis in corde terrae tribus diebus et tribus noctibus. Viri Ninivitae surgeht in judicio, eum generatione ista. et condeiunabunt jÄ; quia paenitentiam egerunt. in praedicatione 0Inae.

WARIANTES LECTI0NES C0D1CIS MS. S. GERMANENSIS.

* enim arbor cogno$cetur. : ex abundantia enim cordis os loquitur. Bonus, etc. pro eo * unusquisque enim ex verbis suis, justificabitur, aut ex verbis suis cohdemnabitur.

BLANCHINI NOTÆ.

• Particula illa cordis abrasa est, sed adhuc manifesta.

Ca) Addunt et , ut cod. Cant. xxi ,

5 ad Jesum quidam de Scribis et Pharisaeis, ° Jesus autem

7 erit et

6 Ninevitae
* generatione ista, et condemnabunt eam :

b v pro b usurpata.
• o in coeti est abrasa.

CODEX VERCELLENSlS.

Et ecce plus hic quam Jonas. Sa42. ba Regina austri resur' gel in generatione ista in judicio , et condemnabit eam : quia venit ab ultimis partibus terrae audire sapientiam Solomonis, et ecce plus hic quam Solomon. 45. Cum autem immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida quærens requiem, et 44. non invenit. Tunc dicit : Revertar in domum * meam , unde exiiet. Et veniens invenit vacantem, et mundatam, et or' 45. natam. Tunc vadit, et adsumit secum IIII. spiritus alios nequiores quam se; et intrantes habitant in ea : et fiunt novissima hominis illius pejo

ra magis quam priora. Sic erit enerationi uic pessimae. 46. Hae. . . . oque. . te. . a. . . . urbas, ec. . . . . maler ejus et fratres stabant foris, querentes loqui cum eo. 47. Dixit autem unus illi : ecce mater tua, et fratres tui stant foris quaerentes te videre. 48. Respondens autem Jesus, divit illi , qui secum loquebatur : Quæ est mater mea , aut qui sunt fratres mei? 49. . . extendens manum ad discipulos suos, dixit : Ecce mater mea, et fratres 50. inei. %gmque enim fecerit voluntatem Patris mei, qui in caelis est, ipse meus frater, et soror, et mater eSt.

CODEX VERONENSIS.

Et ecce plus hic quam Jonas. 42. Regina austri resurget in judicio cum generatione ista, et condemnabit eam : quia venit ab ultimis partibus terrae audire sapientiam Solomonis, et ecce plus hic quam Solomon. 45. Cum autem immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida et deserta quaerens requiem, et non 44. inveniet. Tunc dicit : Reverlar in domum, unde exivi. Et veniens si invcnerit vacentem, scopis mundatam, 45. et ornatam. Tunc vadit, et adsumit secum alios septem spiritus nequiores quam se; et intrantes habitanl in eo : el fiunt novissima luominis il

lius pejora magis quam priora. Sic erit generationi huic pessimae. 46. Hæc eo loquente ad turbas, ecce mater ejus et fratres stabant foris, quaerentes loqui cum eo. 47. Dixit autem ei quidam : ecce mater tua, et fratres tui foris stant quaerentes loqui tecum. 48. Ad ipse respondens, dicenti sibi, ait : Quae est mihi mater mea, et fratres 49. mei ? Et extendens manum in discipulos suos, dixit: Ecce mater mea, et fratres 50. mei. Quicumque enim fecerit voluntalem Patris mei, qui in caelis est, ipse meus et frater, et soror, et mater eSt.

CODEX CORBEIENSIS.

Et ecce plusquam * Jonas hic. Regina austri* exsurget in judicio cuin hac generatione, et damnabit eam: quia venit in finibus terrae audire sapientiam Salomonis, et ecce plus quam Salomon hic. Quum autem spiritus immundus exierit ab homine, * perambulat per loca arida et deseria * desiderans requiem , et non inveniens. Tunc dicit : Revertar in ° domum meam, unde exivi. Et veniens si ° invenerit vacanlem , et mundatam. 7 Tunc vadet, et assumet septem alios spiritus nequiores se ipso; intrantes habitabunt ibi : eu fiunt novissima hominis illius pejora * prioribus. Sic erit et generationi huic pessimae. ° Loquente eo ad turbas, ecce mater illius et fratres stabant foris, *° desiderantes loqui cum eo. At ille respondens dixit eis qui secum loquebantur: Quæ est mater mea, ** aut qui sunt fratres inei? Et exlendens manum ** ad discipulos suos, dixit : Ecce mater mea, et fratres mei. Quiquumque enim fecerit voluntatem Patris mei, qui in coelis est, 1° hic mihi et frater, et soror, et mater est.

CODEX BRIXIANUS.

Et ecce plusquam Jona hic. Regina austri. surget in judicio. cum generatione ista et condemna ^ vit eam. quia venit a finibus terrae. audire sapientiam Salomonis. et ecce plus Salomone hic. Cum autem inmundus spiritus exierit ab homine ambulat per loca arida. quaerens requiem et non invenit. Tunc dicit. Revertär in domum meam. unde exivi. Et veniens invenit vacantem scopis mundatam. et ornatam. Tunc vadit et adsumit alios septem spiritus. nequi b fiores se. et inlrantes habitant ibi. et fiunt novissima hominis illius. pejora prioribus. Sic erit et generationi huic pessimae. Adhuc eu Ioviueute ad turbas. ecce mater ejus et fratres. stabant foris quaerentes loqui ei. Dixitauiem ei quidam ecce mater tua. et fratres tui.foris stant quaerentes loqui tecum. Ad ille respondens, ait dicenti sibi. Que est mater mea et qui sunt fratres mei. Et extendens manum suam super discipulos suos dixit. Ecce mater mea et fratres mei. Quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei qui in caelis est ipse meus frater et soror et mater est.

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »