Obrazy na stronie
PDF
ePub

pesoar in éqúlasoov, ita enim salva omnia. Ejusdem A iis, quas Cantabrig. cum aliis codd. communes ba. generis est illud, eis ti úveidco ás me, cap. xv, vers. bel, non loquimur : hic eas dumtaxal allingemus , 31. Haud ferebat quispiam (qui idem apud Matthæum quæ in uno boc, quod sciam , occurrunt exemplari dictum esse non jam memineral) ut Christus, in Græco, Xwłows , tuphovs, xullovs. Malih. cap. xv, cruce pendens, se a Deo derelictum diceret : unde

vers. 30, abest a nostro zwrous, inclusum scilicet emollitum voluit εγκατέλειπες ad marg. per ονείδισας, in sequentibus και ετέρους πολλούς. . ceu Salvalori apprime congruum, Judæorum sannis Εις απάντησιν του νυμφίου και της νύμφης, Cap. ΧΧV, et contumeliis jam impelilo : hoc autem, in codicis vers. 1; sic et Vulgata, Syr. ac Latini; nec dubito hujus ac aliorum haud dubie aliquem lexlum irre quin ita Matthæi Interpres. Sed, quod infra de sponsi psit. In Evangelio Lucæ, ubi insignis præ cæteris solius occursu liat mentio, neque nisi sponsi dumicodicis hujus ab aliis variatio est, obtrusit nobis in taxat occursus menorelir, in posterioribus codd. terpolator novam Cbristi genealogiam, qua concilia delebant illud mai tñs výpons Græci, seu perperarn tur Lucas cum Matthæo. In hac, pars illa, qua ascen ab antiquis addituni, 'Από του αίματος τούτου τα ditur a Josepho ad Salomonem (non ad Nathanem), sanguine hujus, Cant. Lat.), cap. xxvii, vers. 24, Malth:ci est, insertis dumtaxat Eliacim, praler Je addito του δικαίου. - 'Αργύριον έκανόν, cap. ΧΧΙΙΙ, choniam et Josiam, Amasia item, Joas, el Ochosia B vers. 12, cum Steph. S, Cant. et Vulg. omnino recle. inter Usiam, et Joram, quos Evangelista iste TEOOR Sed cum supra in Græco in cap. præcedenti sit per. padexadw constituendarum gratia præleroriseral : petuo plurale aprópecs et, quod magis , paulo infra reliqua, a Salomone ad Adamum usque, a codicibus v. 15, milites accepisse dicantur & porupce, haud miLucu haud variant. Immanis certe hæc est licentia. rum, si sludiosi jam olim in margine fecerint éparspez Sed et in hunc modum nonnullos jam olim in texlu inavá hoc loco ; quod mox admiserunt scriba i les. Evangelico grassatos fuisse testatur Hieronymus tum.- Μετα των τελωνών και αμαρτωλών εσθίει , Μarc. Praef. ad Damasum. Ille, inquit, qui unum e quatuor cap. 11, vers. 16, recle; et, ut arbitror, respondent primum legerat , ad ejus exemplum cæleros quoque ad precedens ιδόντες αυτόν έσθίοντα.- Και οι φαρισαίοι existimavit emendandos. Lucæ, cap. vi, vers. 4, ad étanpóstno av ajtón, cap. x, vers. 2. Ipocelovtis, ante calcem, exstat hic, el in Steph. ß insignis pericope oi quploato quod in nostris jam omnibus, Matthæi de bomine operante die sabbati, quæ desumpta vi est.- Kai ÉPZETUL Eis ‘le pixw, cap. x, vers. 46. Ila in delur ex Evangelio secundum Hebræos. Nescio an et singulari etiam Lucas, Marci assiduus sectator. Pluex ejusmodi on moet aliqua provenerit traditio, quæ rale épzovtal, factum videtur ex Malihæo. Hvo occurrit in hoc codice, cap. XXIII, vers. 54, de ma ACO Xa metà dúo nuépas, cap. xiv, vers. 1. lia ba. gnitudine lapidis revoluti ad ostium monumenti C bent Italica el Saxon. - oi apaptwho apaprwhois Jesu ; ejusmodi eum fuisse, quem uops elzool exchcov. daveicovoiv, ivæ &Tolábwol, cap. vi, vers. 34. 'Amage In Actis Apostolorum (Evangelium enim Joannis woi simpliciter, ut in priori parle commalis. – millimus, quippe cujus varietates sunt minus nola Trò Lovũy zets o] Tàn Post, cap. XXI, vers. 24, biles) lexius scalet invectis aliunde scholiis, el 76 gentes scilicet, conformiler D. Paulo , apud quem prozais prolixioribus, quibus historiam Apostolicam occurrit haud semel πλήρωμα των εθνών. - Ούτις έστω insigniter adauctam et illustratam voluere interpo - • Tipoonins, Joann. cap. vi, vers. 14. — 'Otrou épzjon lalores. Ex his aliqua exstant ad frontem lectionum Töv Öprov, cap. vi, vers. 23; mox , cuyapotácortos Ecclesiasticarum (harum enim initialia, diversa sub

ToŨ Kupiou. Verum missis istis, ad codicis Latina inde ab jis, quæ exhibel Ipašutóctoos , nonnullis properemus. Illa vero (quz ad Italicæ versionis in locis in hunc codicem irrepsisse videas). Alibi exemplar aliquod descripta diximus) cum in pleeliam quamplurimis amplificatam dedere hanc his. risque accurate ad texlum Græcum accommodarit loriam, adjectis circumstantiis, excepta una, et al Digestor Operis, relenlo eodem verborum quantumtera, haud in idoneis; si idoneum quidquam dici pole cumque transpositorum, ordine, et quidem vitiis iprit, quod hujusmodi lenieralores in sacrum textum D sis sui codicis; ubi enim deficiunt Græca (quod ob intruserint de suo.

ομοιοτέλευτον, scribeque incuriam innunieris in locis Verum ulcumque mire interpolala sint hujusce accidil), deficiunt et Latina , non sine omnis quan: codicis Greca; cum tamen in muliis relineant pu doque sensus dispendio ; lum cerle ex variis binc ritatem primăvorum, unde deducta sunt, fontium , illinc a Græco abeuntibus liquel, versionem hanc dicopiam certe haud exiguam exbibent genuinarum versi ab hoc nostro textus (a) fuisse, iisque porro lectionum, a receptis hodiernis discrepantium. De non uno loco glossis et expositionibus Latinorum

(a) Ecce lecciones diversas; priori loco positir, 58; τοιαύτα, ταύτα, v1,9; κατέγνωσαν, εμέμψαντο, lectiones codicis Cuntabrigiensis designant ; posterio νιι, 2 και αγαπά, τιμά, VII, 6; καθαρίζει, καθαρίζον, νι, ri, lectiones codicis graci, ex quo expressa eral la 19; φοίνισσα, συροφοίνισσα, νιι, 26, έγγίζουσιν, ήγtin: versio Cantabrigiensi obversa. 'E2iCovoiv, én γιζεν, XI, 1 ; προάγω, προάγει, AVI, 7; πρώτοις, πιώTELOūOLV, Mallll. XII, 21; Achel, darā, XIII, 13; repos τον, XVI, 9; επικεφάλαιον, κήνσον, ΧΙΙ, 14; ωνείδισας , έχειν, προσέχετε, XVI, 12: εμον τούτο δούναι, εμόν εγκατάλεπες, Χν, 34 και τρίτη, έκτη, xv, 53. - Βοσκοdoúval, xx, 23. aépper, spiyus, Marc, 1, 6 ; év goi, μένη, βοσκομένων, Luc. 1, 32 ; εις εαυτούς, εις αυ? . 1. 11; cicerogevorro, Elf Tropojovial, i, 21 ; TTE τόν, AXII, 63; ουκέτι θεωρείτε, Ου θεωρείτε.

Joan. ρωτών, παρακαλών, 1, 40; στάχυας, στάχνη, ΙV, 28; XII, 10; τρίτη, έκτη, ΣΙx, 14 ; και ουκ επίστευσεν, και βοσκομένη, βοσκομένων, V, 11; έθεώρει, θεωρεί, ν, επίστευσεν, xx, 8. - Εισήλθεν, εισήλθον, Act. 1, 15, ο

interpolatam esse, quibus obversa Græca neutiquam A Lat. descendentem , cap. II, vers. 16; x1, 22, 24, respondent. Ex. gr. quænam est significationis afli cum esset in Lat. quam vobis , ct vero Græcum esset nitas inter isla, xullous, sideralos ? Mat. c. xv, vers. vuis, ut Latino responderet. Sic cap. ejusdem 30. Kudhoi, in genere membris debiles, mutilati , vers. 28, factum est πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισ - manci. Lector quispiam, qui, nescio qua de causa , uévol doté, ob Lat. omnes qui laboralis, el onerali estis. xullous hic loci, pro illis habuit, quibus debilitas Cap. xv, vers. 11, 20, ob Latina obsoleta (sed gehæc ex sideratione contigerat, exposuit sideralos. nuina interpretis Vulgati) communicat , communiEjusdem generis sunt madártwr, denariorum , cap. cant , i. e., polluit, polluunt, pro xouvoi, XOLVOŪVTC , XVIII, vers. 24; vórcolech, denarium, cap. xxii, vers. 19;

reposuit absurde zolvwvET, XOLVWHOūvta; uti et Act. Takpao neurin, coenam puram, cap. XXVII, vers. 62 : cap. xxi, vers. 28, éxocvárnce Tòväylou TÓTOV TOŪTON, ita enim jam olim dicta est Parasceve. Glossæ vetea ob Lat. communicavit locum sanctum hunc. Sic Matih. res , cæna pura , trapacreuń. Occurril phrasis apud cap. xvill, vers. 22, Cdounixovtán intáns, ob Lat, Tertullianum , lib. v adversus Marcion. , c. 4, et seplies. Act. cap. v, vers. 9, ouvegárncev (pro ouvea Augustinus in Joan. notat , Parasceven a Judæis sui corron) úpīv, ob Lat. convenit vobis. Millo alia. temporis usitatius dictam fuisse cænam puram. Cur aulem cæna hæc pura diceretur, rationem hanc red- B

EPISTOLA THEODORI Bezæ. dil doctissinius Dufresne, (a) non quod careret carnibus, sed quod religionis et dicis causa fieret. Nam Inclytæ modisque omnibus celebratissimæ Academiæ et Parascevæ Judaicæ habuere carnes, et nihilo

Cantabrigiensi , etc. ininus dicuntur cænæ puræ, quod dicis causa coquebantur, coquunturque hodie pro sabbato, quia in sab Quatuor Evangeliorum, el Actorum Apostolorum balo coqui non liceat. Flæc ille. Nouloua, figuram , Græco-Latinum exemplar, ex S. Irenæi Cænobio Luc. cap. XX, vers. 24.

Lugdunensi ante aliquot annos nactus, mulilum quiVidimus jam qualia fuerint Græca, qualia item dein illud , el neque satis emendale ab initio ubique Latina hujusce codicis. De Græcis unum illud ultra descriptum, neque ita ut oportuit habitum (sicut ex paquæritur, an aliqua ex parte castigata fuerint ad ginis quibusdam diverso charactere insertis, et indocti Latinum exemplar? Ea enini eral de libris hujus ge cujuspiam Græci Calogeri barbaris ascriplis quibusperis eruditorum quorumdam nostræ et superioris dam notis apparel), vestræ potissimum Academiæ, etc., clatis, diserla sententia. Nempe cum mirifice con celeberrimæ, dicandum existimavi , etc. , in cujus sasenserint isla cum Latinis, contra quam reliqui crurio tantum hoc venerandæ (nisi forle fallor) veluGræciæ libri, iique optimi, facile ipsis persuasum C slatis monimentum collocatur. erat, ea vel non omnino fuisse Græcæ originis, sed Et si vero nulli melius quam vos ipsi quæ sit huic lola, quanta quanta, traducta de Latinis, vel sallem exemplari fides habenda æstimarini, hac de re tamen recensila et emendata fuisse variis sui partibus , ad

vos admonendos duxi, tantam a me in Lucæ præserLatinam versionem. Sic de ipsis pronuntiant Eras lim Evangelio repertam esse inter hunc codicem el mus, Lucas Brugensis , Estius , Grotius, alii. De hac leros quantumvis veleres discrepantiam , ut vitandæ re jam ita videtur. Exscripla erant apud Latinos, ex

quorumdam offensioni asservandum potius quam pulibrorum ad quos confecta erat Ilala versio apogra

blicandum existimem. In hac lamen non sententiarum, phis, varia Græca exemplaria , ex ignorantia Scri sed vocum diversitate nihil profecto comperi, unde barum, doctiorumquc e Latinis quorumdam te plepyice suspicari poluerim a veteribus illis hæreticis fuisse de(qui muluata e Græcorum libris scholia , in codices pravatum. Imo multa mihi videor deprehendisse obex suis descriplos inserenda curabant graviter læsa servatione digna; quædam etiam sic a recèpta Scriel interpolata). Istis mox adaptabatur a quibusdam plura discrepantia, ut tamen cum veterum quorumdam, Latina versio. Ex hac autem consensione factum est, et Græcorum, et Latinorum Patrum scriptis consenul indocta manus paucula hic inde in lexlu Græco tiant : non pauca denique, quibus velusta Latina edilio

D ad formam Latinorum , et e Lalina versione muta corroboratur : quæ omnia pro ingenii mei modulo inter veril. Illud enim apparet in Græcis Cant. 'upádous, se comparata, et cum Syra et Arabica editione collata, 'Iwavvous , Equapetów, aliaque id genus ad Latino in majores meas adnotationes a me super emendatas , rum formam confecta sunt. Malth. cap. v, vers. 24,

el brevi prodituras congessi. cum Latinum esset offeres, na póogepe mulavil libra Sed age, res hæc tota vestri, sicuti par est, judicii rius in te pooqepeis. Ea enim ipsi erat secunda per

esto. Tantum a vobis peto, ut hoc qualecumque sunmæ Sona futuri. Καταβαίνον, facium καταβαίνοντα, ob in vestram Amplitudinem observantiæ meæ veluti mo

γνωστόν, και γνωστόν, 1, 19; χρόνω ώς, χρόνω, ενώ, 1, 21; πάσας σάρκας, πάσαν σάρκα, 11, 17; επερωτήσω σε, είπέ μοι, ν, 8; ου παραγγελία, παραγγελία, ν. 28; δεξιά, δόξη, V, 31; εκ του συνεδρίου, εν τω συνεδρίω, v, 31 ; ούτοι εστάθησαν, ους έστησαν, νι, 6; οι τινες προσευξάμενοι, και προσευξάμενοι, ibid.; τούτο, ταύτα, Vil, 1; έφυγάδευσεν, έφυγες, VII, 29 ; συν χειρί, εν χειρί,

PATROL. XII.

[blocks in formation]

nimentun: ab homine vestri studiosissimo profectum , A NOTA MANU THEODORI BEZÆ CODICI INSCRIPTA. aqui bonique consularis, etc.

Est hoc exemplar venerandæ velustatis, ex Græcia , Genevæ,vın Idus Decembris,anno Domini ciɔlɔLXXXI, ul apparet ex barbaris Græcis quibusdam notis ad mar

Vestræ totius inclytæ Academiæ dignitati ginem ascriplis, olim exporlatum , el in Sancti Irenæi addictissimus

monasterio Lugduni , ita ut hic cernitur , mutilatum , Theodorus Beza.

postquam ibi diu in pulvere jacuissel, reperlum, oriente ibi civili bello, anno Domini 1562.

CONCORDANTES LECTIONES
EVANGELIARII QUADRUPLICIS

CUM TEXTU GRÆCO,
IN LOCIS ABEUNTIBUS AB EDITIONE VULGATA.

[ocr errors]

S. MATTHÆUS.

B 44. Benefacile his , qui oderunt vos. His verbis

Greci codices preponunt ista : ευλογείτε τους καταCAP. I. -- 3. Esron. Græce : 'Espásu. Et ita Veron.

pwuévous úpās. Brix. quoque, Benedicile maledicenet Corbeien.

trbus vos. CAP. II. – 1. In Bethlehem Judu. In Græco, tñs 'lovdnius, Judæce. Elita in Vercell., San-Ger., Ve

Ibid. Pro per sequentibus , et calumniantibus vos. ron. , Brix. Allerain Bethlehem , quæ in tribu Za

Griece : υπέρ των επηρεαζόντων υμάς, και διωκόντων. bilon, Josue xix, 15, lum in Hebr:eo exemplari,

Brix. habet , pro calumniantibus vobis , et persequentum in Latino vulgato collocatur, cur libri Græci ex

libus vos. Verc. quoque et Veron, , pro calumniuntipunxerunt, et pro Bethlehem , Baillyóv scripserunt?

bus, el persequentibus vos. At hæc altera , Bethlehem Juda appellatur etiam Ju 46. Quam mercedem habebitis ? Græce : $X:re, ha dic. xix, 1.

betis. Elita Corb. 4. Ubi Christus nasceretur. Græce : yevvõtal, ubi 48. Cælestis. Græce : ó Év tois oupavois , qui in ceChristus nascitur. Elit: Verc. et San-Ger.

lis est. Et ita Veron. et San-Ger. 5. In Bethlehem Judæ. Græce : tñs ’louduias ,

Cap. VI.-1. Justitiam vestram. Grace : Triv dhenugdære, ut versu 1. Elita Verc. , Brix. 7. Diligenter didicit. Græce : riepib woe, exquisivit.

güvqu úpāv, eleemosynam vestram , cum Brix. Et ita Verc. et San-Ger. et Brix.

4. Reddel tibi (Nam beati misericordes , quoniau 8. Interrogale. Græce : ēšetácute. Brix, requirile ipsi misericordiam consequentur). Græci codices, tum diligenter.

in hoc versu , linin in versu 6 el 18, addunt, év ta 11. Et intrantes domum. Græce : rai 26vres eis C gavepo, in manifesto : et iia Brix. Verc. quoque et trv oiriav, et venientes in domum. Verc. quoque, Ve

San-Ger. babent, in palam. Veron, in pala. ron, el Brix. legunt, in domum.

10. Adveniat. Grace : 2067w, veniat. El ja Corb. 14. Qui consurgens. Griece : o di eyepleis. Et sic 13. Amen, Hic Greci codices addunt : 6TL GOU SOTO iterum versu 21. Brix., ille antem surgens. Verc. et η βασιλεία, και η δύναμις, και η δόξα εις τους αιώνας, φuια Veron., surgens autem ; et ilia San er.

tuum esl regnum , el lua est polestas, et gloria in seCAP. III. 7. A ventura ira. In Gräco hic est : cula. Brix. habet , quoniam iuum est regnum , et viro attó 75,5 Ledlouons opyñs, a fulura ira. Et ita in Corb., lus, el gloria in sæcula. Veron. 8. Fruclum dignum. Græce : raptovs účious, fru

CAP. VII. – 19. Excidelur, et in ignem miltelur.

Greece: εκκόπτεται, και εις πυρ βάλλεται, exciditur, et ctus dignos, ut apud Lucam. Elita Vere.

in ignem mittitur , ut Matth. 111, 10. Verc. legil, exci 11. Qui post ine venturus est. Græce est é épzóns

dirur , er in ignem miltelur, sumpto e, pro i, ul eliam qui venit. Verc. habet: qui autem venit. 14. Ego a le debeo. Græce : éyos Xpeiav fyw, ego

Corb. excidetur, et in ignem millitur.

21. Ipse inirabil in regnum cælorum. Et ita Brix. opus habeo. El jia Brix.

Non sunt brc verba in Græcis codicibus. CAP. IV. - 10. Vade, Salana. In Græcis multis

29. Eorum et Pharisvei. Desunt haec verba in Græmss. legilur, yraye oriow uov, Lutzvā. In Veron.,

cis codicibus. In Brix. quoque deest, ut Pharisæi. Vade retro me, Sulanas. Ai Verc. el Corb. habent,

Pharisæi , ut ego opinor, ne præler Scribas, popu. Vade retro, Satanas.

lum ex oflicio docuisse existimentur, fuerunt in 14. Prophetam. In Græco additur déyoutos , dicen

D nonnullis Codd. omissi. lem. Et ita in Brix.

Cap. VIII – 7. Ego veniam, et curabo euin. Græ22. El palre. In Græco additur aŭtov, suo. Et ila in San-Ger.cl in Veron.

ce: 'Eyo #6Wv bepanetow kutòv. Elita Verc., Brix. et

San-Ger. 24. Opinio ejus. Græce : azon aútgū. San-Ger. ha 13. In illa hora. Mss. Græci decem et amplius hic bet , fama.

adduntist: Και υποστρέψας και εκατόνταρχος εις την οικον Cap. V. 1. Videns autem Jesus Turbas. Non est in Grieco nomen Jesus. Nec hablur in Brix. et Ver.

αυτού, εν αυτή την ώρα εύρε τον παιδα αυτού υγιαίνοντας

el ila San-Geri'exilla hora. 4. Possidebunt lerram. Grece : xanpovouńcouol. Brix. habet, hæreditabunt. Ei Verc, hæredilale pos

Cap. IX.-2. Remilluntur. Græce : aptwriae. Elita sidebuni.

Verc., Veron., S:10-Ger. in præterito. Auico, pro 22. Qui irascitur. Græce additur, einn, sine causa.

communi αφεϊνται. In presenli est , αφίενται. Et ita Verc., Veron., Corb. , Brix. Prave, tametsi

12. Ail. Græce : einey aurois, ait illis. Elita Brir. hanc vocem habent omnes mss. Græci, etiain Can

13. Sed peccalores. In Greco additur, sis quería labrigiensis, uno excepto codice Valicano.

volav, ad pænitentiam. Et ila in San-Ger. ex Luca, 24. El vade prius reconciliari. Griece: xai Űrray ,

apud quem legitur , cap. v, vers. 32. Non est hic in 7s pūrov dladdáme adelom oou, et abi, prius recon

mss. Cantabrigiensi. ciliare fratri iuo. Verc., Veron. el Brix. habent : el

32. Mutum. Græce : xgòv, surdum. Verc.,

Ve vade , prius reconciliare fratri tuo.

ron., San Ger. babent, mutum et surdum. 41. Alia duo. Non est in Græco vox, alia. Nee in Cap. X. - 3. Et Thaddæus. In Græco bic legitur, Brix.

xel As66aios ó émexandeis @godnios, et Lebbæus , qui

VOS,

878

eam. Et

76 :

cognominalus est Thaddæus. Brix. habet, el Lebbeus, A 20. Per orationem el jejunium. Græce : $y

προσευ • qui nominatur l'addæus.

xorai moteių, in orativne el jejunio. El ita Brix. ex 5. In civitates. Græce : c's Tröder, in civitatem. El Marc. IX, 28. jta Corb.

21. Conversantibus. Grace : vast pegouévous. Corb. 8. Mortuos suscitate. Græci quidam codices mss.

habet redeuntibus. et Brix. hiec verba non habent. Quidam etianı ista CAP. XVIII. 35. De cordibus restris. Hic addunt omillunt, dæmones ejicile; qui vero utrumque habent, Græci codices , tá TIUPATTámata aútāv, cum Brix. istud leprosos mundāle huic dicto præponunt mortuos peccata rorum. suscitale.

Cap. XIX. - 4. Qui fecit hominem ab initio. Grace CAP. XI. 4. Quæ audistis et vidistis. Queque tantum , ò troliTUS Tapzās, qui secil ab initio. Et narrantur strictim a Luca, cap. vi, vers 21. Græce : ita Verc. et San-Ger. axovete rai Bhéaste, auditis ei videlis. Et ita Veron.; 7. Et dimittere. In Græco additur autrin, Verc. vero hrbet , audistis el videlis.

ita in Brix. 10. Ante faciem tuam. Apud Malacbiam legitur, 12. De matris ulero. Grace : x xollius pintpos , ex unle faciem meum , et ita in Verc. Sed nihil interest, alvo matris. Brix. habel, ex utero matris. cum Christus sit Deus ipse Aliissimus et Dominus : 17. Quid me interrogas de bono? Græce : si pe dejuxta illud de eodem Joanne Baptista. Luc. 1, gels anyagör; Quid me dicis bonum ? Et ita Bris. ui apud El lu, puer, Prophila Altissimi vocaberis : præibis Lucan. enim ANTE FACIEM DOMini parare vias ejus.

21. Quæ habes. Græce : coữ từ ÚTáp morta. Vere. 26. Fuit placitum. Griece : éyéveto Eudoxia , fuit be.

habet bona tua.

B neplacitum. Et ita San-Ger. et Veron.

Cap. XX. - 1. Simile est. Græce yep additur, siCap. XII. 1. – 1. Sabbato. Grilce : tots cá66201, mile est enim. Et ita habent Verc. et Brix. sabbatis. Et ila Verc., Corb., San Ger., Veron. et 7. Ile et vos in vineum meam. Addunt hic libri Grže. Brix,

ci : και ο εαν η δίκαιον, λήψεστε, et quod fuerit justum 22. Mulus. Græce : xwpòs, surdus. Veron. habel, accipietis. Brix. el quod juslim est accipielis. In solo mulus el surdus. Corb., surdus et mulus.

ms. Cantabrig. ea non leguntur. 31. Non remillelur. In Græco addilur, rois ano pós 15. Annon licet mihi quod volo facere ? Addunt liTOOLS, hominibus. El ira in Brix.

bri Græci , &v Tois euocs, de meo, in rebus meis. Et CAP. XIII. 4. Volucres cæli. 111 Græco vulgato ita videtur legisse Vercell. deest vox illa , cæli. Et ita in Corb. et Veron.

22. Quem ego bibilurus sum. Addunt bic libri Græ. 7. Creverunt spinæ. Græce : dvéén oav, ascenderunt. ci: και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι , βαπτισθήναι, Elita Corb, et Brix.

et baptismo, quo eyo baprizor, baprizari ? et versu se28. Vis, imus. Grace: behels ante)Górtes, vis igi. quenti similia : quæ sunt huc ex Marco translala : tur ut abeuntes, ere. Brix. habel, vis ergo, abeuntes. nisi quod pro aul, liabenl xai , el. Brix. legit , aut

30. Ad comburendum, In Græco additur, autá, ea. baptisma baprizuri, quo ego. Elita in Brix.

23. Calicem quidem meum bibelis. Post biberis , in 38. Filii nequam. Grace: o vioi toũ Trovnpoũ. Ve.

textu Greco legitur : και το βάπτισμα, και εγώ βαπτίron. legit filii iniqui ; Brix., filii maligni , hoc est , Souce BUTI TLOOMCErta. Cui leciioni fere consonai Brix. diaboli. Propterea in Latina editione, nequam , est habens, et baprisma , quo ego baplizor , baptizamini. in secundo casu.

с Cap. XXI. — 11. Populi antem. Gripce : oi ophou 51. Eriam. In Grieco : vai, Kuple, eliam, Domine. hyov, lurbæ autem dicebant. Et ita Brix, et Corb. Verc., Veroni. , Brix., San-Ger. habent, utique, Do In ms. Cantabrig. legitur, o į toloi citov, mulli mnine.

vero dixerunt, Cap. XIV. - 30. Mergi. Græce : ZutatOYTICEOUL, 17. Ibique mansit. Græce : vai xulicon éxeč. Brix. demergi , submergi. Corb. habet , Demergere.

habel, et requievit illic.

21. Tolle. Grace : őponte, tollere. Et ita Veron. CAP. XV. – 8. Me honorat. Texlus Griecus habel,

26. Omnes enim habebant Joannem sicut propheεγγίζει μοι ο λαός ούτος τω στόματι αυτών, και τοις χείλεσι

tam. Scriptum est in Græco é xouri, habeni. Et ila ue tipą. Brix. , appropinquai se mihi populus hic ore

Veron. el San-Ger. suo, ei labiis suis me honoral.

31. Dicunt ei : {Primus. In ms. Cantabrig. ioyatos, 10. Turbis. Græce : Tòvözhov, lurbæ. Bris., turbam,

novissimus. El ita in Verc., Corb. , San-Gei in. 30. Muios. Græce : xwpovs, surdos. Et ita Corb.

Veron. 31. Mulos loquentes. Græce : mopous Ladourtus,

38. El habebimus. Græce : vai xatásxwpev. Corb. xulous vylsis , surdos loquentes, debiles sanos. Bri

hahel, et possideamus. xian. habet mulos loquentes , debiles sanos. Debiles

Cap. XXII. - 5. In villam suam. Græce : sis con sanos idcirco omisisse Mattheus videtur , quod exi

locou úypov, in suum agrum. Brix. babet, ad agrum stimarit minora ex majoribus miraculis satis intelligi.

Cap. XVI. - 1. Rogaverunt. Græce : étanpósindav, 7. Rex aulem. Grxce: Buccheùs èxeīvos , rex ille. interrogaverunt. Et ita Corb.

Elita Brix. ; Veron, vero, ille rex. 3. Faciem. In Græco præmittitur , 'Yozpital. El D 10. Discumbentium. Græce evaxelyévwy. Corb. legit, ila in Corb. el Brix. qund editio Latina non habet. recumbentium. š. Truns fretum. Corb. , trans eral. Græce : eis to

30. Erunt. Græce : cioiv, sunt. Et ita Corb., Veron). Trépav. Sic libri Græci semper. Nam quater apud et Brix. Mailhæum illud trans fretum , scripserunt eis tò mé Cap. XXII. – 5. Fimbrias. In Græco additur, pav; et apud Marcum quater similiter , cap. v, vers.

tāv ipatiwv ajtūv, vestimentorum suorum. Et ita in 1, 21, vi, 45 el viII , 13.

Brix. 13. Quem dicunt. Græce : tivo us héyouoi, quem me 14. Orationes longas orantes. Græce : xai is popcoel dicunt. Et ita Vere., Veron. , Corb. , Brix. et San

Laxpare te potev ZOUE VOL Veron. legil, occusionė longa Germ.

orantes. Brix., sub oblenlu prolixæ orationis. Versus 22. Absil. Griece : Cheóss gol. Brix. babet , propitius

bic 14 integer deest in quibusdam Latinis. esto tibi. Verc. , propilius tibi. Veron., abait a le, pro 25. El immunditia. Græce : vai uzpacius, et interpilius eslo. Syrus Interpres., Parce tibi : 75 on. perantia. Et ita Verc. In aliis quibusdam, vai đotzias, Cap. XVII. – 11. Venturus est. Græce : PXETAL

el injustitia. Et ita in Brix. Sed immunditiam leyi opor

lere, constat ex versu sequenti , ubi habetur, Munda nepôtov, venit primum. Brix. habel, Veniel primum. Matth. XI, 14, Christus Dominus de Joanne Baptista ,

prius quod intus est. Ipse est Elias , inquit , qui venturus est : hoc est, qui

33. 'Qui effusus est. Graece: ixquópavos, qui ef un

ditur. Et ita Verc. prædictus est esse venlurus.

et

suum.

37. El no!uisti. Græce : zal o'z nihancuri, el no A 'lovociov yño, Judæam terram : et ila Veron., G31. et, luistis. Elita Veron.

Mm.; Verc. quoque, lerram Judæam. Cap. XXIV.-6. Hæc fieri. Grece: tuvia nevéchal, 28. Et dicit illis hominibus. Græce : zai dayti ori; omnia fitri. Et ita Brix.

av pÓTTOLS, sine pronomine, illis. Elita Verc., Veron. 18. Tuniram suam. Græce: tā irctiu. Tov, vesti. el Corb. Alius codex Griecus habel, Tolituis, civibus. menta sua. Ei ira Brix.

31. Interea rogabant eum discipuli. Grece : in de 30. Cum virtute multa et majestate. Gr:rce: μετά τω μεταξύ ηρώτων αυτόν οι μαθηται. Vox έρωτάν, 100 δυνάμεως και δόξης πολλής, cum virtute et gloria muίια. rogare, sed interrogare sozial, ui habet Verc. AlliElii. Brix.

men in libris Græcis Novi ac Veteris Testamenti, 30. Nisi solus pater. Grece : si un ò Tuto pou presertim vero apud Evangelistas,vox illa occurrit, Móvos. nisi Pater meus solus. Et ita Brix.

ubicumque fere in Latino rogare est. CAP. XXV. - 2. Quinque autem ex eis erant falure, 40. Rogaverunt eum. Græce : póstwy avias. El et quinque prudentes. Li Grieco e contrario pru ita Verc. et Veron. denies latinis pripl'onunlur, lilin Brix.

42. Non propter tuam loquelam. Græce : cüz öre och 4. Cum lampallibus. Griece additur, aútov, suis. El την σην λαλιάν. Cantabrigiensis, μαρτυρίαν, non proila in Veron. ei Brix.

pler luum Testimonium. Et ila Veroii. Antiquo inter11. Novissime vero. In Græco esl úgtepov, postea, ut

preti visa vox est lestimonii , quarn loquelæ dignior. in Brix.

42. Quia hic est vere Salvator inundi, Græce : 31. Et omnes angeli. Grere, xai TÜVTES Oi üyeol ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός, Salvator mundi Cliriörygehou, el omnes sancti angeli. Elia Bris.

stus. Et ita Brix. nection Syrus interpres ex Græco. CAP. XXVI. – 2. Trudétur. Græce : Tapudidotal,

B

43. El erat quidam regulus. Græce : zui iv tradillir. Elila Veron.

Surthexos. Verc. legit Basiliscus; quia forte. Latinus 28. Effundetur. Graece : exquróuevos , qui effundi interpres legit inconsiderate sacvis x95, pro eo quod lur. Elda Verc.

scriptum eral Græce, Bucchezós. 59. Morli traderent. Griece : Davatórwol, Verc. 47. Incipiebat enim mori. Græcc : querde yip inointerficerent.

Ovacusev. Verc., erat enim moriturus. 60. Novissime. Grice : Cotepov, postea. Elita Verc.

49. Filius meus. Græce: TÒ Taldiov pov, puer meus. 61. Et post triduam. Griece : xa: 3ta cat6a 15 069.

Veron. et Corb. habent tantum puer. In AlexanVerc. legil, et in tribus diebus, el per iriduum.

drino est, τον υιόν μου. 65. Blasphemiam. In Græco additur autoū, ejus. ol. Quia filius ejus viverel. Græce: Öte ó mais could Elita in Veron. et Brix.

Verc. el Veron. habent, quonium filius tuus vivil. Cap. XXVII. — 16 Habebal autem. Græce : eiqov,

Cantabrigiensis, o viós. habebunt. Et ita Verc., Veron. et Brix, ut ad Ju-, Cap. V. 2. Est autem Hierosolymis probalica dæos referatur, non ad presidem.

piscina. Grece: έστι δε εν τοίς Ιεροσολύμοις επί τη 22. Dicunt omnes. In Græco : inseritur ajrý, di-. Tpo batizə yoluu619pą. Brix., est autem in Jerosolymis cunt ei omnes. Et ita in Brix.

super Probatica piscina. Gai. quoque et Mm. hia26. Tradidit eis. Grirci libri non habent, eis , bent, ..... super Probatica. excepto Cantabrig. Deest etiam in Veron.

2. Bethsaïdu. Græce : Bibegos. Atque ita Bris. et CAP. XXVIII. – 7. Ecce prædixi vobis. Græce: idou Syrus interpres ex Græco. In versione Coplica re. citoy üniv, ecce dixi vobis. El ila Verc., Corb. et Clenia vox est , Bebruïdá. Veron.

3. Aridorum. Cantabrigiensis codes addit, Tupx, 8. Discipulis ejus. Hic libri Græci adidunt : ás dc Mutlyão. El ila Verc. et Veron. επορεύοντο απαγγείλαι τους μαθηταίς αυτού. Brix. u! 4. Angelus autem Domini. Grace: @relos yupo aulein abierunt nuntiare discipulis ejus.

omisso nomine Domini, el yap posito, pro dá. Le 20. Usque ad consummationem sæculi. In Græco ila Veron., Corb. et Gal., qui tamen pro autem, additur priv. Et ita in l'erc., Veron. et Brix. habet enim. In Græco Beza 'codire, quem dicunt

esse vetustissimum, quartus hic versus plane onuitS. JOANNES.

titur. In Alexandrino legitur vox kupiov. Cap. I. – 4. In ipso vila erat. In Cantabrig. codice 4. Descendebal in piscinam. Grace: xatábacvey ev. Graco sic legitiir : &> ajtó Swń lotiv: in ipso vila esi. xolur. Bubpą. Verc., descendebat in natatoria. El ila Et ita in Corb. et Brix. Verc. quofjue, Git, et mss. Veronensis. In Alexandrino codice, človeto, lavalegunt, in illo vita est. Veron., in eo vila est.

balur. 15. Joannes lestimonium perhibel de ipso, el clamal. 4. El movebatur aqua. Græce :xui trápacte to Græce : uap tupel (Verc.' el Veron., testificatur ) 18mp, el turbabat aquam, angelus nimirum. Et ila περί αυτού, και κέκραγε.

Verc., Corb., Veron., Gat. et mss. 21. Ipse est qui post me venturus est. Græcc : autós 16. Propterea persequebantur Judæi Jesum. Addunt OTW ó átrio o viou épzOjuevos, qui post me venit. Et ila Grieci codices; και εζήτουν αυτόν αποκτεϊναι, et φuάreVerc., Veroni. ei Brix.

bant eum interficere. Elita Brix. 43. In crastinum voluit exire. Græce : tériauplov, 27. Ei poteslatem dedit el judicium facere. Græce: uit versu 29 et 35, ubi Latine legitur aliera die. Ei

D

xui xpioi Troleiv, et judicium facere. Brix. habel, et jia Verc.

judicium faciendi. Cap. II. 4. Et dicit ei Jesus. Græce, aéyel artă,

28. Audient vocem Filii Dei. Græce : axouoouTAL, absque conjunctione voi, quiæ deest etiam in Verc., Tos porñs autoŨ, audient vocem ejus. Et ita Verc.; scd in Alexandrino legitur.

Cat., miss., Veron. el Brix. Codices Græci tres, vel Cap. III. - 3. Nisi quis renalus !ueril denuo. plures, versu 25 lantum legunt, exoucovrai cūs pwxñis Græce : lwy uń Tus yer ävlev, nisi quis nalus lue του Θεού, πon, ut alii halbent, του Υιού του Θεού. rit de sursum. Bris. h:bit : nisi quis natus suerii de 30. Sed voluntatem ejus, qui misil me. Græcus nuo. Gil, nisi qui natus fucril.

addit, fiatpós. Et ita Veron. ac Brix. 25. Facla est autem quæstio. Grece : éyéveto OÜv, 46. Crederelis forsitan el mihi. Græce : ÉTUOTEVÉTE factu est igirur. Verc. Et Brix. habent, facia est ergo. ův tuoi. Verc., crederelis et mihi.

CAP. IV. - 1. Ul ergo cognovil Jesus. Grace: CAP. VI. - 1. Trans mare Galilææ, quod est Tibeώς oύν έγνω ο κύριος, κι ergo cognovit Dominus. riadis. Graece : πέρας της θαλάσσης της Γαλιλαίας της ita Brix.

Tespiádos, trans' mare Galilææ Tiberiadis. Et ita 2. Quamquam Jesus non baptizaret. In Greco: 'Ingous Verc. In Cantabrigiensi, eis cà pépn tñs Tebepeádos, autòs, Jesus ipse. Et ita ini Verc., Veron. el Brix. in partes Tiberiadis, ut in Veron. Git. el Min. habent, ipse Jesus.

11. Accepil ergo Jesus panes. Græce : mabe di, 3. Reliquit Judæam. Cautabrigiensis codex habet, accepit aulem. Et ita Veron.

« PoprzedniaDalej »