Obrazy na stronie
PDF

ficat silere, et quiescere, et praetermittere; et redditur A

a Graecis, havz&<£rv. Luc. xxiv. 21. Wercellen., eae quo facta sunt hæc ; Græcus, &p' oJ, er quo haec facta sunt. Luc. xxiv, 58. Vercellen., \ eronen. , Gal., Mm. et Brixian., et qnare cogitationes, etc. S. Ambros. in lib. de Joseph Patriarcha cap. 12, pag. 506, quare cogitationes, etc. Luc. xxiv, 59. Vercellen., et pedes meos ; quoniam ego sum; Veronem., videle ecce manus meris, et pedes meos ; quia ego sum ipse ; et ita S. A mbros. in loco citato. Gat. quoque et Miu., pedes meos, etc.; Brixian., quut ego sum 1pse. Luc. xxiv, 41. Corbeien., mam ducare ; et ita S. Angust. in serm. 259, in dieb. Paschal. tom. v, part. i, pag. 997. Marc. i, 25. In Veronem. adduntur verba, spirite immunde ; in Gat. et Mm., spiritus immunde ; in S. Amhrosii lib. iii de Fide, cap. 14, pag. 517, immunde spiritus. Marc. vii , 19. In Vercellen., Veronen., Gat. et Brixian. deest radit; et ita in S. Augustini Speculo de Evangelio secundum Marcum tom. llI, part. 1 , pag. 764. Marc. viii, 51. Wercellen., et post tertium diem resurgere. Græci quoque codices quidam legunt, tertia die resurgere, uti habet S. Matthæus cap. xvi. vers. 21. Ilaec tamen antiqua lectio librarii est, verius dici putantis, Christum tertia die resurrexisse, quam post tres dies ab obitu. Marc. viii, 54. Weronen., si quis vult sequi post me ; Corbeiem., si quis post me vult sequi; Gat. si quis vult post me venire; Vindobonem. et Brixian. , si qnis vult post me sequi ; et ita antiqua Corbeieu. Billia , et unus codex S. Augustini in Speculo de Evangelio secundum Marcum. Marc. viii, 54. Vercellen., ubneget seipsum. S. Augustinus in Speculo de Evangelio secundum Marcum tom III, part. i. pag. 764 , deneget seipsum ; Veron., deneget se; Corbeien., abneget se sibi ; \ indobonen., abneget se. Mai c. ix, 11. Vercellen., et Helius venien... pri. mum , rrstituet omnia. Graecus, 'ii) tàs piv i)%v rpóτον άποκαθιστά τάντα, id est, II elias quidem veniens primum restituet omnia. Marc. x, 7. Vercellen., Gat. et Brixiam., et adhærebit turori suæ, cum textu Graeco, ττροσzo)v0;ja stat. etc. Marc. x, 29. Brixian. , relinquat; et ita S. Cyprianus in epist. 56, ad Thibariianos, de exhortatione M iriyrii pag. 128, et in lib. de Lapsis pag. 241.

Marc. x, 50. Vercellen., accipiet; et ita S. Augiistinus in lib. contra Al!iimantum \ianichæi discipuium, tom. VIII, pag. 115. Marc. x, 50. Post tantum, deest nunc, in Wercellen, Nec legitur in S. Cypriano, aut in sancti Augustini lib. contra Adimantun1 tom. Wlll, pag. 115. M.irc. xii. 30. Vercellen., Weronem. et Windoli0nen. pro et eae tota mente tua, habent et totis riribus tuis; Corbeiem. ea omnibus viribus tuis. S. flilarius quoque legit viribus. Máre. xii, 44. Vercellen. , omnes enim er e0, quod superfuit illis; et ita Graecus, Ilzvrs; yàp èz τοῦ τεpraa*/ovro; g)voi;, fjui reddi potest, omnes enim et eo Juod superfluum illis. - Marc. xiv, 55. Vercellen. et Windobonen., possibilia omnia tibi, omisso sunt. S. Illarius quoque in lil). x de Trinitate tom. II, pag. 545, possibilia libi ommia. Marc. xiv, 56. Vercellen., ligc poculun. §. Ililarius in lib. x de Trinitate tom. ll, pag. δ£5, hunc culicem. Marc. xv, 29. Gat., destruit.... ardificat; et ila ultis Reginæ Suecorum ms. liber relatus in Div. Bibliolh. S. Hieronymi. Ingentem Lectionum sylvam in hanc Epistolam intuli, editionis consilio jam explicato; ut codicum mempe nostrorum bonitas, non tam ex mira eorum antiquitate , tibi, cardinalis sapientissime, perspecta foret , quam ex iisdem locis, quos sum mutuatus a Patribus primæ ætatis : ipsi enum fere numquam præcipuas nostrorum codicum lectiones non exhilent. Monuimenta sunt veneranda (licet quandoque male librariis accepta), ac primum nitorem integritatemque non amiserunt. Cum ipsis ergo per te, protector eminentissime, ad Joannem W accedo, eique me, et Gasparem fratrem germanum metim, commendatorem suum militiæ D. N. Jesu Chrisli etiam atque etiam commendo. Ad regium solium, cardinalis eminentissime, non minus lignitas, qoam dignatio Joannis Fidelissimi nunc Fratrem vocat, ut pro me opus offerat. Vale, cardinalis eminentissime, cui respondere officiis, etsi difficile est, perpetuo limen studio, et singulari quodam observantiæ generr, ut spero, satisfaciam.

[ocr errors]

ILLUSTRANTUR EVANGELIARII BRIXIANi iNsiGNiORES LECTiONES. dXX* Eminentissimo ac reverendissimo principi, ac domino D te auctore, te Mecoenate, suam industriam in t0 quamque tui, cnjus jndiciiiin sapientiaque eminet, A intelligentes, ausi sunt in Irenæo ac Tertulliano de consensu Evangeli-tarum tom. lll,part. ii.pag. 57. A suum acceperat hæc regio, derivatum, ut puto, ab He

D. Angelo Mariæ Quirino, S. R. E. bibliothecario et episcopo Brixiano beneimerentissimo, Joseph Blanchinus presbyter cong. Oratorii I{omani fclicitatem. Summæ beneficentiæ est, cardina!is sapientissime, ut, quod ad commune commodum in lucem emitti possit, id non latere in tenebris, aut paucissimis impartiri, sed pervulgari ad universæ christianæ reipublicæ utilitatem quisque omni studio curet. Quoniam vero sacris Scripturis nihil divinius atque utilius excogitari umquam potest, cl. viro Philippo abbati Garbellio Patricio Brixiano præposito Et clesie Pontis vici, quae in amplissimæ diœcesis tuæ finibus continetur, maxima grat a habenda est, qui,

totam contulit, ut e regio monasterio S. Juliæ insignem illum codicem Evangeliorum argenteum (auro mihi, gemmisque chariorem) in quo Anti|ia latiua Itala versio continetur, primus omnium erueret, exscriberet atque illustraret insigni illa pr*droina epistola sua , in qua de Veteri Inlerprete sententiam dixit ornatissimis verbis, et copia tanl* eruditionis, ut ex Graecis Latinisque Patribus priuitivis, im quibus ; tatem fere totam ipse contrivil, nihil amplius derivari possit, quod ille non compr*hendisse videatur. Excepta fuit a te perallem" animo, atque incredibili voluptate perlecta ejusdem" epistolæ pars illa primordialis, quam intuli in Pi* mum tomum Vindiciarnm Canonicurum Scripturarum, magna laus est consecuta. Litteras nuper a te, princeps eminentissime, accepi, in quibus scribis, ut ego quemdam Evangelii S. Joannis locum in Codice Evangeliario Weronensi miræ antiquitatis inquim*:am. Talis autem est : Qui non ex sanguine, neque eae voluntate carnis, nec eae voluntate viri, sed eae Deo natus est (Joan. 1, 15). IIæc lectio, quæ tibi uni primum innotuit (neque enim aliis, quod sciam, erat ante prodita), cl. viris Scipioni marchioni Maffeio, aliisque postmodum visa est insolens et peregrina, nec veterum SS. Patrum testimoniis comprobata. Ego genuinos parallelos S. Irenæi locos in mea intuleram adversaria; ac Tertulliani , et Augustini

locum invertere, ac depravare : et ubi legebatur natus est, quasi pro imperio jussere, ut legeretur, nati sunt , cum foramiter Vulgatae editioni. Lectio Patrum, quos recitavi , mire torsit ingenia illorum, qui in eorumdem Patrum opera coiumentarios scripserunt. Ego, te praeeeptore, te duce, locum nonnullis exemplarihus primæ ætatis aio esse conformem. Si quis dissentire velit, e doctorum hominum numero summotum iri se sciat. Nunc vero, eminentissime princeps , quosdam Brixiani codicis locos, qui mihi insigniores videntur, volo ad te mittere. Accipe eos in pignus obsequii mei. Mihi quidem, si quid rescribes, aeque gratum futurum est, ac si me omnium beneficiorum genere cumulares, vir omni

quosdam alios, majoris etiam ponderis. Tu vero, B genæ eruditionis, ac S. R. Ecclesiæ præcipuum de

cardinalis sapientissime, ne quis dubitet, quin ita, ut habet ms. liber Weronensis, legerit Irenaeus in suo codice, tres alias ejusdem sanctissimi Lugdunensis episcopi auctoritates, quæ ue fugerant, mecum communicasti, per litteras succo plenas, atque refertas eruditione singulari. Ut ergo Weronensis Evangeliarii locum recitavi, ita (ais) in Tertull., Jo. Chrysosloimo, Vigilio Tapsensi, et Jo. Damasceno legitur; quamvis excuti hoc aliquibus non possit, quin depravata sit lectio, ad hodieri/a Graeca, et maxime ad Latina exemplaria corrigenda. Apud cl. atque sapientissimum dominum Sabatier, cujus inter c;eteras summas laudes, hanc certe primam esse statuo, quod Bibliorum sacrorum Weteris Testamenti Latinas versiones omnes, quæ in codicibus mss. et Antiquorum libris reperiri potuerunt, in liicem emiserit, multa sunt Weteris Testamenti loca, quæ Irenæo ac Tertulliai;o omnino sunt pecularia : ea vero, qui fastidioso, ut ita dicam, palato sunt, ingustata praeteribunt in nostro Evangeliario quadruplici. Pater Alisaldus dominicanæ familiæ decus et ornamentum, in lectione sanctorum Patrum apprime versatus, et talium rerum judex egregius, mirificam a te, ex recitata codicis Weronensis lectione, percepit voluptatem. Audio, ipsum concinnare 0pus mirificum , ut ostendat sanctum Irenaeum, Tertullia. num, etc., ita legeiidum censuisse : nec Veronense exemplar peccare, quod ab aliis modo superstitibus mss. codicibus longe recedat. Ego quoque eam lectionem illustro in epistola ad illustrissimum , semperque mihi colendum Joannem Franciscum Muselliii ii sanctae Veronensis Ecclesiæ archipreshyterum, de Litteris, de Ecclesiastica disciplina, ac de Hebraeorum ad fidem Catholicam conversione optime meritum ; quam, qui legerit, videbit nullo modo dici posse , Irenæum, Tertulliannm aliosque Patres antiquiores, Werouensi Evangeliario minime patrocinari : quod tamen, ut mihi relatum est, erudito Barzano videtur. Felicius, mea sententia, causam aget cl. Ansaldus, qui omnia ad trutinam exiget accuralissime. Quod ea leetio, et antiquissima, et bonæ notae sit, ego quidem pro certo habeo; quamvis exstitere nonnulli, qui, non

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

innumeri. Sunt, qui addita in Matthæi textu putent. A Evang. secund. Matth., tom. III, part. i, pag. 759,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

C te, pag. 524, habet, vidit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

C

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Graecis autem ovis dicitur, rpâ6ατον, unde vox rpo6ατική facla est ; ut probaticd Evangelistae sit macellum ovium, cui vicina piscina dicebatur Probatica; aut pisciiia illa, cnjus aquam quandoque angelus movehat, erat in probatica, nempe in macello ovium, vel juxta illud macelum. Erat in liae regione porta ovis, quae in codice Ilebraeo lib. II Esdrae cap. vii, vers. 1, appellatur INST `yv, schaar-hazon, id est, porta gregis, sive ovis, et in Graeca versione, τῶλη τροάατιχη, quam Eliasib, sacerdos magnus. exstruxissé dicitur. Quapropter quidam Interpretes volunt. piscinam, de qua sermo, ideo Probaticam appellatam, quia esset ad portam Probaticam, hoc est ad pot tam Gregis, vel, si lectio Graeca probatur, piscinam illam, quæ erat in prol)atica , fuisse juxta portam Gregis. Verum non tam portam, quam certam regionem denotari hac voce προάατική, suadet, quod ilicit Evangelis1a, I'robaticain appellatam fuisse Bethsaida , Graece B*,0£a àz: illa enim vox By,0sa δ&, sono non multum differt a B, <*%, quo nomine , ut diximus, Josephus appellat regionem , ubi, omnium consensu, sita est illa pisciua. Attamen alii ab alia origine derivatum putant momeh B,0£orâα, nimirum a NTCrtn* ^, Beth-cheseda, aut Betheseda, quod sonat, domns misericordiæ, ob collata ægris in hâc piscina beneficia. Aiii derivant a NtvN n*^, Beth-esda, id est, domus effusionis: non a fudendo victimarum sanguine; neque enim ibi, sed apud altare mactabantur hostiae ; sed ab aquæductu, cujus forsan auctor Ezechias , qui dicitur introduxisse aquas in Civitatem, lib. IV Reg. cap. xx, vers. 20. Malth. xix, 17. Brixian., Quid dicis me bonum ? et ita recentiores quidam , nempe Maldonatus, Jansenius, Simonius, et Martian:vus. Au neque nostra Vulgata Latina versio, neque Graecus ex libris veteribus multis manu exaratis, cum Latina consentientibus, hanc explicationem adimittunt. Matth. xv, 52. Brixian., jam tres dies sunt, quod, etc. S. Ambrosius triduum est, quod. Matth. xvi, 6. IBrixiam......... cavete vos ; Vercellen.. Veronem, et San-Germanen. , attendite robis; et ita SS. Ililarius, et Gaudentius, juxta Exemplar S. Germani a Pratis. Matth. xvi, 12. Brixian., non diacit, etc. S. Aml)rosius in lib. 1 de Poenirent. cap. 15, p. 41 1, non diait a panibus, sed a doctrina Pharisæorum et Sadducæorum attenderent sibi. Mallh. xvii, 21. Brixiam.. Vercellen. et Veronen., futurum (Brix. futuru)est, filius hominis tradatur. SanGe* m. habet , futurum est, ut tradatur ; et ita S Hilarius in Comment. in cap. xvii Mallh. Matth. xvii, 25. Brixiam., Wercellen., Weronen. et San-Germanen., e.rigebant ; et ita S. Ililarius in Commentar. in cap. xvii Mattli. Corb., erigunt. Matth. xvii, 26. Brix., invenies in eo ; Vercellem., Veronem. et San-Germanen.,... invenies ibi ; et ita S. Ambrosius in epist. 7 prium. class., 781. Joan. viii, 39. Brixiam., Wercellew. et Weronen. si filii Abrahæ essetis...... faceretis , et ita Ambrosiaster in epist. ad Titum, cap. 1, p. 514; Itufinus, S. Hicronymus et S. Augustinus. Joan. ix, 4. Brix. et Veron., veniet ; et ita S. Ambrosius in Exposit. psalm., cxviii, pag. 1054. Joan. ix, 5. Brixiam., quamdiu in hoc mundo sum ; Vercellem. et Veronem., cum sum in hoc mundo ; et ita S. Ambrosius in lib. iii de Fide cap. 7, pag. 506. Corbeien., cum in hoc mundo sum ; et ita idem S. Ambrosius in epist. 80, clas-. ii, pag. 1096. Joan. xi, 4. Brixian., hæc infirmitas per eum. S. Ambrosius in lib. iv de Fide, cap. 10, pag. 545, hæc infirmitas, etc., sed pro claritate Dei, ut clarificetur Pilius ejus per ipsum. Joan. xiii, 5. Brixian., fudit; Vercellen. et Veronen., misit; et ita quidam mss. libri Divin. Biblioth. S. Iiieronymi.

Joan. xiii, 52. Brixian. et Veronem., et Deus cla- A Trinit. lil). x, cap. 4!, et in Graecis, et in Latinis co

rificavit eum ; et ita S. Ambrosius. Joan. xiv, 26. Brixian., et commonefaciet vos omnia. S. Gaudentius, et ud mortebit vos omnia. Joan. xviii, 28. Bi ixian., ad Caipha ; Vercellen., Corbeien., Gat. et Mm., ad Caiphan ; et ita S. Augustiuus in lib. iii de Consensu Evangelistarum tom. III , part. ii , pag. 114, et iu tractatu M 14, in Joan. Evang. cap. xviii, tom. III, part. ii, pag. 789. Veronen., a Caiphan. Luc. 11, 22. Brixiau., adduxerunt eum ; S. Irenæus, imposuerunt eum. Matth. vi, 15. Brixian. postea verba, sed libera nos a malo, habet quoniam tuum est regnum, et virtus , et gloria in sæcula. Amen. Graecus post eadem verba, sed libera nos a malo, auidit, quoniam tuum est regnum, fortitudo, et gloria in sæcula. Amen. Qnae additio legitur etiam in Constitutionibtis Ap stolicis, 0pere imperfecto im Matth;euiii, S. Chrysostomo, antiquis Gr;ecorum Liturgiis, et Syriaca Gothicaque versionibus. At probabilissimum est, hæc addita fuisse, atque e Liturgicis libris in textum Malthaei irrepsisse ; ea enim non ferunt Lucas cap. xi, vers. 4, neque praeter Brix. alius vetus Evang. coll. Latinus, nec vetusti Græcorum codices, Copticæque et Arabicæ versiones. Joan. xvii, 15. In Brixian. et Vercellem. additur, in hoc mundo. S. llieronymus in |)ialogo contra Pefagianos tom. II, pag. 749, habet, in mundo. Matth. vi, 32. Im Brixiam. post Pater vester, additur cælestis; et ita in Gr.vca versione. Matth. vi, 53. Brixi u. cogitare in crastinum. S. Augustin. in lil). ii de Serm. i)orm. in monte, tom. fi I, part. 11. p. 222, cogitare de crastimo. Matth. viii, 2. In Brixian., Wervellem., Weronen. et San Germanen. post leprosus, additur quidum; et ita iu S. Ililar. Tracl. in psal. cxxxvii, tom. I, pag. 5tj6. Mlatth. xiii, 3,8. In B: ixia ;., V ercellen., Weronen. el San-Germanen. ante mundus, additur, hic ; et ita in multis editionibus S. Augustini de Civitate Dei lib. xx. Matui. xiv, 22. Brixian., jussit discipulos. Duo Reginae Suec. mss. Div. Bibliólh. S. Ilieronym. habent jussit discipulis, omisso Jesus, ut etiam ömittitur in Brixiam. et Corbeiem. Matth. xviii , 7. Ante mundo , additur huic , in Brixian., Wercel., Weron. et Corb.; et ita in S. Cyprian., p. 155. Matth. xxvi, 39. Brixiam., Pater meus, etc., lransfer a me calicem istum. S. llilarius in Commentar, in Matth., Pater meus, etc. S. Ambrosius in lib. ii de Fide, cap. 5, pag. 477, Pater meus , etc. , transfer a me calicem hunc. Itein in lib. de Incarn. Dom. Sacram. cap. 7, pag. 718, habet, Pater meus. Joann. xiv, 17. Brixian., Wercellem., Veronen. et Gat., hic mundus; et ita S. Ambrosius in lib. i de Spir. sanct. cap. 4, pag. 61 !, et in Exposit. Evang. secund. Luc. Joan. xiv, 31. Brixian., Wercellen., Weronen., et Corbeien., hic mundus; et ita S. Ambrosius in lib. v de Fide, cap. 7, pag. 567. Joan. xvii, 16. Brixian. et Weronen. habent primo et secundo loco, de hoc mundo; et ita S. Ambrosius in lil). i Ilexaem., p. 14. Luc. xxii, 45 et 34. In Brixiano desunt integri isti versiculi 45 et 44. N nniilli, veriti ne Cliristiani nominis osores ea hisloria abuterentur, ut indigna Je u (;hristo incommod;i tribuerent, tolum textum, id est pr;esentes versiculos 45 et 44, ab exemplaribus suis expunxerunt : quemadmodum hodie pariter iu multis vetustis Græcis codicibus , id est, in mss. Alexan. Bodl. 4, 5; eod. Leicestr., Copt., Paris. 6; in Syris qu busdam, teste Photio, epist. 154, et olim etiam in multo pluribus Latinis textil)us. Ilieronyin. lib. ii contra Pelagianos, et Hilario lib. x de Trinitate ac V. piphan., Aneonat. cap. 51, 32et 55 desiderabantur : Nec sane ignorandum nobis est, ait S. llilarius de

dicibus quam plurimis, vel de adveniente angelo, vel de sudore sanguinis nihil scriptum reperiri. Addit, nihil inde discriminis in veritatem creari , meque juvari errorem ; quod scilicet incertum sit, quæ vera lectio inter tot exemplarium varietates putanda sit : Ambigentibus igitur, utrum hoc in libris variis, aut desit, aut superfluum sit (incertum enim lioc nobis relinquetur de varietate librorum, etc.). Aguoscit laudatus Epiphanius Ancorat. cap. 51, locum lume ex Evangelio in codicibus Graecis permultis erasum fuisse, pia fraude Catholicorum quorumlam , mei ueniium ne quid forte sinistri inde colligeretur; non intel!igentes, quid dispendii in veritatem proveniret. Addit S. Ireii;vum usum esse eo loco, in suo adversus llæreses libro in, cap. 52, ad prob. ndam Incarnationis veritatem. Utitur pariter eodem loco idem S. Epiplhanius loco cit. cap. 57, pag. 42, ad ipsum idem dogma asserendum. Suspic tur Grot. in Luc. xix, 41, hanc exemplarium correctionem , nomiuisi episcoporum auctoritate induciam ; pro certo tamen credimus, ita cum illo loco contigisse, quomodo cum aliis perimultis, ut , aimanuensium audacia , seu nimia seniphilosophoruin quorumdam religione ( putantium , eodem loco invidiam Jesu Chrisio creari), expungeretur : vel ad oram collicis, veluti cau!e legendus, adnotatus , ansaum dedit suppressioni im nonnullis exemplaril)us. Miuime tamen hoc valuit , quin inss. pleraque Græca, et Latina, ac impressa nostræ ætatis integra manerent. IIabent hos versus 45 el 44 Vercellem., \ indobonem. , Veronem. et Àlim. \ idiimus Apologiam ex S. Epiphanio, in ejus suffragium adducente locum S. Irenaei. Eamdem pariter sententiam, quam Irenæus, referl S. Ilippolytus contra Noet. cap. 18 edit. Fabric., item Seruio de Resurrectione apud Anastas. Si nat. ii. Ilodego, pag. 556; S. Jusui;us in I)ialogo cum Tryphoiie ; - S. Clirysostonius in Matth:eum

{T 1 oiii. 84; Ammonius in Concordia; S. Augustinus

in libro de Consensu Evangelistarum , et Patres alii post ipsos. Photius ad Theodorum Aim cuin scriben., epistola 158 monet ne umquam committat, ut quorumdam Syrorum auctoritate permotus, locum huuc e Luca, veluti alienum expungentium, illum rejiciat. 1'orro Syris illis persuaserat imetus, quod indecorum Je-u (.hísto vileietur, ut eo dolore óppressus essel, quo sanguineus sudor exprimeretur. Syrorum nomine hie Arineni facile designanliir , quos locum hunc, et Ilistoriam feminæ adulterae expunxisse ex Evangelio, accusat Nicon, de pessima religione ArIun(^i;()i'u tam. Matlh. vi, 22. In Brixian. post oculus, deest tuus , el ita in S. Augustin. Spec. de Evang. sec. \lalth. tom. lIl, part. 1, pag. 756. Alattli. vu, 26. Deest hæc, in Brixiam. et in S. Cypi lam. Malth. xiii, 24. Deesl, factum, in Brixian., Wercellen. et Veronem. ul in S. Ambros. lib. ul Ilexaem. cap. 10, pag. 49. Matlh. xvi, 25. In Brixian., Wercellen., Veronem. el Corbeien. deest ea, primo et secundo loco ; et iia in S. Ililar. Conuentar. in hu;ic Matthæi locum, et in lib. vi de Trinitate num. 38, juxta fideim quamplurium mss. codd.; item in S. Ambros. lib. ii de Fud. cap. 7, pag. 480. Mattli. xix, 4. Deest hominem, in Brixian., Wercellen., Veronem. , (;url)eien. et San-Germ.; et ita in Corbeiem. Bibl. Version. Vulgat.; in S. Augustin. lib. x de Genesi tom. lll, part. 1. pag. 256, ii, Specul. dc Evangel. secund. Matthæum toin, lll, part. 1, pag. 761; liij. xiv de Civitale Dei cap. 22, et lib. xix contra Faustum tom. Wlll, pag. 550. Matth. xxvi, 45. Brixiam., Vercellen. et Veronen., liberet nunc eum, si vult eum: Corbeien., liberet nunc eum, si vult. S. Ambrosius in Enarrat, in psalm. xi.iii, pag. 915, nunc eum.

« PoprzedniaDalej »