Obrazy na stronie
PDF

57. tuorum. Ipse David dicit eum I)eum : et unde est filius ejus ? Et mulla turba audiel)at illum liben58. tissime. (c) Ad ille docens, simul dicebat eis f : Cavete a Scribis, qui volunt in stolis ambulare, et salulari in foro, 59. et primos conseSSuS in Synagogis, et primos cubitos in 40. cenis; qui comedunt domos viduarum, (e) et pupillorum i, occansione loiiga oranles : hi accipient amplius poe41. nae. Et sedens contra gajophylacium, videbat quomodo turba mitlil pecum 13 in 1 in gajoplaylacium ; et mulli divites mittebant 42. multa. Cum venisset aulem ' una (f) vidua f, misit miuuta duo,

CODEX VERCELLENSIS.

quod est qua43. drans ; et convocans discipulos suos, dixit eis : Amen dico vobis, quoiuiam vidua paupercula haec amplius omnium imisit munuS in gajo44. phylacio. 0mnes enim ex eo, quod superfuit illis, miserunt; haec autem de aegentia sua, omnia, quaecumque habuit, misit, idest totam subslanti:IIl] Suam. CAPUT XIII. 1. Et, proficisceute eo de templo, ait illi unus ex discipulis suis : Magister, ecce quales lapides, et qualia aedificia ! 2. Et respondens, (i) ait illis f : (j)* VideIis i has strucluras imagnas? (k) Amen dico vobis f, non reliiiquetur (l) hic f lapis super lapidem ,

CODEX tuorum. 57. Si ergo David dicit eum Dominum, (a) quomodo f filius ejus est? et multa turba liventer eum (b) audiebant f. 58. (c) Ad ille docens, dicebat eis : Videte f ab Scribis, qui volunt ambulare in stolis, et (d) salutationes f in 59. foro, et in primis cathedris sedere in Synagogis, et primos discul)itos in conviviis; 40. qui devorant panem viduarum , (e) et pupillorum f, sub optentu prolixae orationis : omnes isti accipient prolixius judic]uim. 41. Jesus antem scdens contra gajofylacium, aspiciebat, quantae turbae jactabant aes in gajofylacium ; et multi divites jactabant multa. 42. Cum venisset atl leln una (f) vidua f, mis I l aera Imlnuta duo,

CODEX BRIXIANUS. Mutilus est hoc loco codex argenteus integro quatermione. Quae enim legimus in Vulgatis a cap. xii ,

CODEX CORBEIENSIS.

58. Widete a Scribis, qui volunt.

40. domos viduarum , et orphanorum , occasione longa orantes : hi accipient majus judicium.

41. Et cum sedisset Jesus contra gazophylacium, videbat quomodo turbae mittebant pecuniain.

vers. 5, usque ad xiii,

VERONENSIS.

quod est qua45. drans; et convocans disci . pulos suos, ait illis : Amen dico vobis, quoniam vidua egena haec plus omnibus (g) misit f in gaiofylacio 44. munus. Nam oinineS eX eo , quod abundabat illis, miserunt; haec vero de pecumla Sua, omnia, quae habuit, misit, idest omnem viclum Suuin. CAPUT XIII. 1. Et, cum egrederetur de templo, ait illi unus ex discipulis ejus : Magister, aspice, quales lapides, et qualis structura (h) templi f ! 2. Et respondéns, (i) ait illis t : Nonne (j) videtis j ómnia haec magna aedificia ? (k) Amen dico vobis, quia t non relinquelur (!) hic ; lapis super lapidem, qui

vers. 32, hic desiderantur : inqui non destruatur; (a) et post triduum alius resurget sine manibus f. 3. Et sedente eo ad montem Oliveti contra templum, interrogabant illum secreto Petrus, et Jacol)us, et Johanmes, et Andre4. as : Dic nobis, quando haec erunt? et quod signum, cum incipient omnia haec consummari? 5. Et respondens, ait illis : Widete, ne quis vos seducat; 6. multi enim venient in nomine meo, dicentes : Quia * ego sum : et mullos se7. ducent. Cum autem audieritis bella, et opiniones praeliorum, nolite turbari; oportet enim fieri, sed nonlum est finis. 8. Exsurget enim gens super gentem, et regnum super regnum, et erunt terraemotus circa loca, et fames : initium dolorum, om

curia ne compactoris, an alterius piaculo, incertum.

45. plus omnibus misit in gazophylacium munus. CAP. XIII. — M. et quales * structurae templi ; ! 2. haec omnia magna aedificia ? . . lapis . . . . qui non destruatur ; et in triduo illud resuscitetur

sine manibus.

VARIANTES LECTI0NES. ' Gat. vidua paupercula. Vulg. vidua una pauper. * Gut. Vide has magnas. Vulg. Vide has omnes magnas. * Et ita Gat. LECTI0NES CODICIS VINDEB0NENSIS ABEUNTES AB EDITI0NE VULGATA.

Davit in Spiritu Sancto dicit... ad dexteram meam. . 37. jactabant multa. 42. una vidua misit aera duo, quod. . Ipse David, dicit eum Deum... audiebat. 38. Ad ille 42. Et vocans discipulos... quouiam vidua paupera haec docens, dicébat eis : Videte a Scribis:.50. in conviyiis. | lus... misit in g: zóphylaciuiii. 44. Nam omiiueS ex eo. 40. devorant domos viduarum, et pupillorum, oratione (AP. XIII. — 2. Et respondeus, ait illis: Nonne videtis longa orantes: hi accipit nu majus judicium. 41. Et cum omnia haec magna aedificia? Amen dico vobis, quia non sedisset Jesus contra gazophylaciuiu... et multi divites relinquetur lapis supra lapidem, qui non deslruatur; et BLANU.iiINI N0TÆ.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

'. Mutilus est hoc loco codex argenteus integro quaternione ; quae enim legimus in Vulgatis a cap. xii, vers.

non destruatur; (a) et in triduo aliut resuscitetur sine manibus +. 3. Et cum sederet (b) in montem f Oliveti COntra tem

plum, inter

rogabant eum seorsum Petrus, et Jacobus, et Johannes, et Andreas, dicentes : 4. Dic nobis, uando ista ient? et quod signum erit, cum haec omnia consummabuntur ? 5. Et respondens Jesus, coepit dicere illis: Videte, ne, quis vos se6. ducat; multi enim venient in nomine meo, dicentes: (c) Ego Christus i : et multos seducent. 7. Cum autem audieritis hella, et opiniones bellorum, ne timueritis ; oportet enim haec omnia fieri, sed nondum est finis. 8. Exsurget autem gens contra gentem, et regnum contra regnum, et erunt terraemota per loca, et fames : initium

dolorum . . . . . . .

CODEX BRIXIANUS.

3. interrogaverunt eum secreto.
4. cum haec omnia consummabuntur?
9. Deinde vosmetipsos tradent in Conciliis.

WAAIANTES LECTIONES.

* Gat. Ego sum Christus: et. Vulg. Ego sum : et.

ti... interrogabant eum seorsum Petrus, etc.
omnia consummabuntur? 6. multi venient...dicentes: Quod
ego sum. 7. Cum autem audieritis... oportet enim fieri...
8. Exsurget autem gens super gentem... supra regnum.

9. nia haec. De-
inde vos ip-
sos tradent
in Con-
ciliis : et in Sy-
nagogis va-
pulabitis; et
ad Praesides,
et ad Reges
stabitis, cau-
sa mei, in tes-
timonium
10. illis. Et in om-
nibus gen-
tibus in pri-
mis oportet
praedicare
Evangeli-
11. um. Et. cum
adducent
vos, traden-
tes; nolite
so!liciti es-
se, nec prae-
meditare,
quid loqua-
mini : sed,
quodcum-
que datum
fuerit vo-
bis in illa ho-
ra, hoc loqui-
mini : non
enim vos es-
tis, qui loqui-
mini, sed Spiritus
Sanctus.
12. Et tradet fra-
ter fratrem
ad mortem,
et pater fili-
um ; et insur-
gent filii in
parentes, et
morti adfi-
15. cient eos. Et
eritis odio
omnibus, cau-
sa nominis
mei. Qui au-
tem * perseve-
raverit in
finem, hic
salvus erit.

4. cum haec

[ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

5, usque ad xiii, vers. 32, hic desiderantur:

ne compactoris, an alterius piaculo, incertum. CODEX CORBEIENSIS.

[blocks in formation]

* Gat. sustinuerit usque in finem. LECTIONES C0DICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDlTI0NE VULGATA. in triduum aliud resurget sine manibus. 5. in montem 0iive

.

incuria

9. Deinde vos ipsostradent, 10. autem primum. 11. cogitare, quid loquamini: sed, quod datum vobis fuerit in illa hora,

hoc loquimini: non enim eslis vos

[ocr errors]

tussaiictus. 12. surgent... et morti adficient. 13. usquein

[ocr errors]

44. Et cum videritis, abominationem desolationis s1are, ubi non oportet, qui legit, intellegat, quidquid legit. Tunc, qui fuerint in Judaea, fugiant in montibus; M5. et, qui super tectum fuerit, non descendat in domo, sed nec intret tollere aliquid de domo sua : 16. et, qui in agro fuerit, non reverlatur tollere vestimentum Suum. M7. Wae autem praegnantibus, et lactanlibus in illis diebus. 18. Et orate, ' ne hieme haec 19. fiant : erunt enim in diebus illis * tribulationes, quales non fuerunt numquam tales ab initio crealtirae, usque adhuc, sed neque fi20. ent.. Et nisi Dominus breviasset dies (a) propter electos suos, f non

CODEX VERCELLENSIS.

fuisset salva ulla caro : sed propter eleclos, quos elegit, brevia . . .

21. Et tunc, si quis
vobis dixerit :
Ecce hic Christus :
(b) aut f : Ecce illic :
nolite crede-
22. re. Surgent
enim pseudo-
christi, et pseu-
doprophae-
lae ; et facient
* signa, et pro-
digia, ad se-
ducendum,
si fieri posset,
etiam elec-
25. tos. Videte :
praedixi vo-
bis omnia.
24. Sed in illis die-
bus, post illam
praessuram,
sol obscura-
bitur, et lu-
ma non dabit
splendorem
25. suum ; et stel-
lae erunt de
caelo caden-
tes, et virtu-
tes caelorum
sic) moventur.
6. Et tunc vide-
l)unt Filium
hominis,
venientem
cum nubibus,
cum virtu-
te magna,
27. et gloria. Et
tunc mitlet
nuntios ; et
concolliget
electos de

CODEX VERONENSIS. ctos suos f,

- - - - - - - fieret salva
ulla caro : sed
propter electos,
quos elegit,
brebiabuntur
dies illi.
21. Et tunc, si quis
vobis dixerit : Ec-
ce hic est Chri- .
stus : (b) vel i :
Ecce illic : ne
credideritis.
22. Exurgent enim
pseudochristi,
et pseudoprophe-
tae; et dabunt
signa, et ostenta,
ad seducendos
homines, si fieri
potest, etiam ele-
ctos. Vos ergo
23. videte: ecce
praedixi vobis

- - - omnia.
- - - - - - 24. . . . . . illis diebus
post tribulationem

- - - - - - - - - - - - - - -

M9. erunt enim - - - - - - - in diebus il- • • • • • • • • lis tribulatio- - - - - - - - nes tales, - - - - - - quales non - - - - - - fuerunt ab • • • • • initio crea- • . • • • • • • turae, ex quo - - - - - Omnia com- - - - - - didit Deus, - - - - - - usque nunc, - - - - - - • neque erunt - - - - - - - Et nisi brebiasset - - - - - Dominus dies - - - -

(a) propter ele

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

C0{)EX VERCELLENSIS.

qualiuor
ventis, ab an-
gulis terrae,
usque ad sum-
mum caeli.
28. A ficus autem
arbore di-
scite simi-
litudinem.
Cum jam ra-
mus ejus te-
ner fuerit,
et folia pro-
creaverit,
scitote, in pro-
X 11m0 eSSe aesta-
29. tem : sic et vos, cum
haec videritis, sci-
tote, quia
prope est in
januis.
50. Amen dico vo-
lois, quia non
transiet ge-
neratio haec,
donec om-
51. nia fiant. Cae-
lum, et terra
transiet; ver-
bum autem
meum inom
praeteribit.
32. De die autem
illo, et hora,
nemo novit,
nec Angeli
caelorum,
nec Filius, mi-

si Paler solus.
55. Widete; vigi-
late : nescitis
enim, quan-
do tempus.
54. Quemadmo-
dum homo,
peregre itu-
rus, reliquid
domum su-
am, et dedit
servis suis
potestatem,
unicuique
opus suum;
et ostiario
praecepit, ut
vigilaret.
55. Vigilate ergo :
nescitis enim
quando l)ominus
domui ve-
niat, sero,
aut media
nocte, aut
gallicinio,
aut mane;
36. ne, cum ve-
merit subi-
to, inveniat
vos dormi-
37. eates. Ego
autem ' dico
vobis: Vigila-
CAPUT XIV.
1. te. Erat
autem * Pas-
cha post bidu-

CODEX VERCELLENSIS.
DEFICiT VERONENSIS.

um; et quae-
rehant Pon-
tifices, et Scri-
bae quomo-
do eum con-
prehende-
rent, et occi-
2. derent. Dice-
bant enim :
Ne in dies fes-
tos tumultus
sit populi.
5. Et, cum esset
Bethaniae
in domo Si-
monis lepro-
si, recumben-
te illo, venit
mulier, ha-
bens alahas-
trum ungu-
enti ° nardi
optimi prae-
tiosi; et ape-
riens alabas-
trum, infu-
dit super ca-
put ejus.
4. Discipuli au-
tem illius
fremebant
inter se, dicen-
tes : Ut quid
perditio is-
5. ta ? Potuit enim
hoc ungu-
entum ve-

niri ampli-
us denariis
trecentis,
et dari pau-
peribus. Et ad-
minaban-
tur ei.
6. Jesus autem ait
illis: Simite
eam : quid ei
molesti es-
lis? Bonum
opus opera-
Ia est in ime:
7. semper e-
nim paupe-
res * habetis
vobiscum;
et, cum volue-
ritis, potes-
tis illis l)ene
facere : me
autem n()i)
semper ha-
8. bebitis. Quod
habuil, fecit :
praeoccupa-
vit unguen-
to unguere
corpus me-
uim in sepul-
turam.
9. Amen aulem
dico vobis,
quia, ubicum-
que praedi-
calum fuerit Evange-

CODEX BRIXIANUS.

thania. in domo Simonis leprosi. recumbente e0;
venit mulier. habens alaba$trum unguenti. nardi
pistici multum praetiosi. et frangens alabastrum.
éliulit super caput ejus. Erant aiitem quidam i;
digne fereùtes intra sëmetipsos et dicentés. Ut qui!
ista perditio unguenti facta est. Poterat enim venili-
dari unguentum istud. plusquam trecentis denariis.
et dari pauperibus. Et fremebant in eam. Jesus al;
tem dixit , illis. Sinite eam. quid illi molesti estis'
Bonum opus operata est in me. semper enim Tau-
peres habetis vobiscum. et cum volueritis. potes-
iis illis bene facere. me autem non semper habebi-
vis Quod habuit haec fecit. praevenit enim ungere
corpus meum. in sepultur:iin. Amen dico vohis
quod ubicumque praedicalum fuerit hoc Evang*

• - - - - . - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - -

- • - - - - - - - - - - -

nemo scit. neque Angeli in caelo. neque Filius. ijjsi Pater. Videte ergo. vigilate et orate. nescitis enim quando tempus sit. Sicut homo peregre profectus. relinquit domum suam. data servis suis potestate. cujusque operis. el ostearia praecepit ut vigilaret. Vigilate ergo. nescitis enim. quando Dominus domus veniat. sero. an media nocte. am galli cantu. an mane. ne cum venerit. repente inveniat vos dormientes. Quod autem vobis dico. omnibus dico. Vigilate. Futurum autem. erat Pascha. et azyma post biduum. et quaerebant Summi Sacerdotes. et Scribae. quomodo eum dolo tenerent et occiderent. Dicebant enim. Non in die feslo. ne forte tumultus fiat in populo. Et cum esset Jesus in Be

CODEX CORBEIENSlS.

CAP. XIV. — 1. Erat autem futurum Pascha post

29. quoniam in proximo est in januis. biduum.

54. daiis servis suis potestatem, unicuique opus suum; et janitori praecipiat, ut vigilet. 2. Tumultus oriretur populi. 57. Ecce autem vobis dico : Vigilate. ; 4. Discipuli autem ejus indigne ferebant.

VARIANTES LECTIONES.

* Gat. dico: Vigilate, omnibus dico : Vigilate. Vulg. Azyma post... eum dolo temerent, et occiderent. dico, omnibus dico : Vigilate. § Gut. nardi I istigi. Vulg. nardi spicati. * Gat. Azaemorum post... et occiderent eum dolo. Vulg. * Gal. habetis... habebiîis. Vulg. habetis... habetis.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

lium in univerSO mnndo, et, quod fecit haec, divulgabitur in memoriam ejus. 10. Et Judas * Scario1h unus ex duodecim abiit ad Ponuifices Sacerdotum, ut traderet 1 1. eum. Ad illi gavisi sunt, et promiseruut ei * pecuniam dare. Et quaerebat, quomodo eum opportüne traderel. 42. Et prima die Azymorum, quando Pascha immolab;inl, dicunt ei discipuli: Ubi vis, eumtes, praeparemus, ut e

das Pascha ?

15. Et mittit duos

ex discipulis, dicens: Ite in civitate; et occurret vobis homo, lagoenam aquae portans : sequimini eum; 14. el ubicumque intraverit, dicite palrifamilias : Magister dicit : Uhi est refectio mea, ubi cum discipulis meis edam 15. Pascha ? Et ipse vobis ostendet locum medianuin Slratum in superioribus, magnum : ibi parate nobis. 16. Et exierunt discipuli ejus,

CODEX VERCELLENSIS. DEFICIT VERONENSIS.

et venerunt in civitate, et fecerunt, sicut dixit illis, et paraverunt Pascha. 17. Et, cum sero factum esset, venit * cum 18. xii. Et discuml)eutibus eis, et edentibus, dixit : Amen dico vobis, quia unus ex vestris tradet me, qui edet me19. cum. Ad illi coeperunt contris lari, et dicere illi * singuli : Numquid ego ? et alius : Numquid 20. ego ? Quil)us ait : Umus ex xii. qui intinget mecum manum in

21. catinum. Filius quidem hominis traditur, secundum quod scribtum est de eo; vae autem illi homini, per tlem traitur : melius erat illi, si non fuisSet natuS homo i!le. 22. Et, edentibus eis, accipiens panem, benedixit, et fregit, et dedit illis, dicens : Sumile : Hoc est Corpus meum, quod pro multis confringitur in remissionem peccat0rum. 23. Et, accepto calice, gratias egit, et dedit

CODEX BRIXIANUS.

lium in universum mundum. et quod fecit haec dicetur in memoriavm ejus. Et Judas Schariothe unus de duodecim abiit ad Principes Sacerdotum. ut eum traderet eis. Ad illi audientes. gavisi sunt, et promiserunt ei pecuniam dare. et quaerebat quomodo illum oportune traderet. Et primo die Azymorum. quando Pascha immolabant. dixerunt ei discipuli ejus. Quo vis eamus et pareimus tibi ut manduces Pascha. Et misit duos ex discipulis suis. Et dixit eis. Iie in civitatem. et occurret vobis homo vas aquæ bajulans. Se [uimimi eum. Et quocumque introieriu. l)icite domino domus. Magister dicit. l'bi est refectio mea. ut cum discipulis meis manducem Pascha, Et ipse vobis demonslrabit. cenaculum grande stratum paratum. et illic praeparate nobis. Et abierunt discipuli ejus. et venerunt in civitatem. et in

yenerunt sicut dixerat illis. et praeparaverunt Pascha. Vespere autem facto venit ciim duodecim. Et discumbentibus eis. et inanducantibus. ait Jesus. Amen dico vobis. quia unus ex vobis me tradet. qui manducat mecum. At illi coeperunt contristari. et dicere singuli. Niimquid ego sum. et alius. Numquid ego. Qiiibus ipse áit. Uiius ex duodecim. qui manuin mittit mecüm in cauino. Verumtamen Filius hominis. vadit sicut scribtum est de eo. vae autem homini illi. per quem Filius hominis tradetur. bonum ei erat. si naius non fuisset homo ille. Et manfurantibus illis. accepit Jesiis panem. et benedicens, fregii et dedit eis. et ait. Sumite. Hoc est enim Corpiis meum. Et accepto calice. gralias agens. dedit eis. et biberunt ex illo omnes. Et

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »