Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

23. Et protinus
exclamans
pater pueri,
cum lacri-
mis dixit : Cre-
do, Domine : ad-
juva incre-
dulitatem

meam.
94. Et cum vidis-
set Jesus, (b) quod
concutre-
ret ; turba, ob-
jurgavit
spiritum immun-
dum, dicens:
Ego tibi iim-
pero, ' surde
et mute spirite ;
exi ab illo,
nec amplius
intraveris
in eum.
25. Et exclamans,
cum multum
conlisisset
eum , exiit
ab eo : et fac-
tus est, tam-
quam mor-
tuus ; adeo
ut multi di-
cerent, eum
m0rtuum
26. esse. Jesus au-
lem tenens
manum ejus,
elevavit eum,
et surrexit.
27. Et cum intr0-
isset in do-
mum, disci-
puli ejus se-
creto inter-
rogabant

eum : Quare nos non p0tuimus eicere illut ? 28. Et dixit eis : Hoc genus daemonii nulla alia re potest exire, nisi in oratione, et jejunio. 29. Et inde egressi, iter faciebant per Galilaeam, et nolebant quemquam 50. scire. Docebat enim discipulos suos, et dicebat illis : Quia Filius hominis tradetur in manus hominum, et interficient illum, et post tertium diem re31. surget. Ad illi ignorabant Verbum, et timebant eum interrogare. 32. Et venerunt in Capharnaum. Et cum fuisset domi, interrogabat illos : Quid in via dispu33. tabatis? Ad illi silebant :

CODEX VERONENSIS.

23. Et continuo exclamans pater, cum lacrymis (a) ait f: Credo, Domine : adjuva incredulitatem meam. 24. Et cum viderel Jesus, (b) quod concurreret f turba, comminatus est spiritui immundo, dixitque illi: Surde immunde } rite, ego tibi praecipio, exi ab illo, et cave, ne introeas in eum. 25. Exclamans autem ille spiritus immundus, discerpens, exivit ab eo : et faclus est infans, velut mortuus; ita ut multi crederent, eo quod mortuus eSSet. 26. Jesus áutem 1enenS manum ejus, elevavit illum, el surrexit. 27. Cum autem introisset in domum, discipuli ejus

CODEX BRIXIANUS.

potuimus eicere eum. Et dixit illis. Hoc genus in

Et continuo. exclamans pater pueri cum lacrimis dixit.

secreto interrogabant eum, dicentes : Cur nos non potuimus eicere illum ? 28. Et dixit illis Jesus : Hoc genus in nullo potest exire, nisi in orationibus, et jejuniis. 29. Inde profecti transiebant in Galilaeam, nec volebant quemquam 30. scire. Docebat auteim discipulos suos, et dicebat illis : Quoniam Filius hominis tradetur in manibus hominum, et occident eum ; et occisus, (c) post tres dies f resur

get.
51. Ad illi igno-
rabant verbum,
et timebant
eum interrogare.
32. Et venerunt
Chapharnaum.
Qui cum
domi essent,
interrogabat
illos : Quid
in viam tra-
33. ctabatis? Ad
illi tacebant :

Credo Domine adjuva incredulitatem meam. Cum au-
tem vidisset Jesus. quia concurrit turba. comminatus
est spiritui inmundo. dicens illi. Surde et mute spiritus
ego tibi praecipio. exi ab eo. et amplius ne introeas
in eum. Et clamans et multum discerpens eum. exiit
ab eo. et factus est sicut mortuus. ita ut multi dice-
rent. quia imortuus est. Jesus autem tenens manum
ejus. elevavit eum. et surrexit.
Et cum introisset in domum. discipuli ejus. se-
creto interrogabant eum dicentes. Quare nos. non

nullo potest expelli nisi in oratione et jejunio. Et inde pro{ecti iter faciebant per Galileam. et non V0lebat `quemquam scire. Dócebat autem discipulos suos. ei dicebat illis. Quoniam Filius hominis tradetur in manus hominum. et occident eum. et occisus. tertia die resurget. At illi. ignorabant. hoc verbum, et timebant eüm interrogäre. Et venit in Capharnaum. Et domum ingressus interrogabat eos Quid in via cum alterutro tractabatis. At illi tace

VARIANTES LECTIONES.

* Gat. Surde et mute spiritus, tibi praecipio. Vulg. Surde et mute spiritus, ego praecipio tibi.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

inter se (a) enim f
disputave-
rant, quis il-
lorum ma-
jor esset.
34. Et cum con-
sedisset, v0-
cavit duode-
cim, et ait il-
lis : Si quis vult
primus esse, fiat
omnium
nobissimus,
et omnium
35. minister. Et
acceptum
puerum, sta-
tuit illum
in medio ip-
sorum : et, cum
* in sinu sump-
sisset eum,
ait illis :
36. Si quis ex hu-
jusmodi pue-
ris recepe-
rit unum
in nomine
meo, me re-
cipit; et qui-
cumque me
recipit, non
me recipit, sed
eum, qui
misit me,
37. Respondens
autem Johan-
nes, dixit : Ma-
gister, vidi-
mus quen-
dam in no-
mine tuo ;
eicientem

CODEX VERCELLENSIS.

daemonia,
qui non se-
quitur no-
biscum, et
prohibui-
mus illum.
38. Ad ille respon-
dens, ait : No-
lite (e) prohi-
bere f : nemo
est enim,
qui faciat
virtutem
in nomine
meo, *;!) po-
terit f male
59. loqui de me. Qui enim
non est ad-
versus vos,
pro vobis
40. est. Quicum-
que enim
potum de-
derit vobis
calicem * a-
quae in no-
mine meo,
quia Christi es-
tis, amen
dico vobis,
non perdet
mercedem
41. suam. Et qui-
cumque scan-
dalizave-
rit unum
ex minimis
vestris fidem
habentibus,
bonum esl
illi, si circum-
daretur
mola asina-

CODEX VERONENSIS.

inter se
(a) enim f dis-
quirebant,
quis esset il-
lorum major.
34. (b) Tunc f con-
sedit, el vo-
cavit xii.
et ait illis :
Si quis vult
primus esse
inter vos,
fiat omnium
novissimus,
et omnium
minister.
55. Et accipiens
puerum , sta-
tuit illum
in medium eo-
rum. Quem
cum comple-
xus esset,
ait illis :
56. (c) Quisquis j
ex hujusmodi
pueris rece-
perit in no-
mine meo,
me recipit;
et quicum-
que me
susceperit, non
me suscipit,
sed eum, qui
me misit.
57. Respondit
illi Johannes,
(d) et dicit ;
ei : Magister,
vidimus
quendam
in nomine

tuo eicientem
daemonia,
qui non se-
quitur mos,
et prohibui-
muS eum.
38. Ad ille re-
spondens, ait :
Nolite (e) prohi-
bere f : ne-
mo est enim,
qui faciat
virtutem in
nomine meo,
et (f) pote-
rit i male
loqui de me.
39. Qui enim
non est ad-
versum vos,
pro vobis est.
40. Quisquis enim
potum dederit
vobis calicem
aquae frigidae
in nomine
meo, quia
Christi estis,
amen dico
vobis, (g) quia f
non perdet
mercedem
Suaim.
41. Et quicumque
scandalizaverit
unum eX
his pusillis
modicis cre-
dentibus, bo-
num est illi,
magis circum-
daretur mola
asinaria (h) cir-

CODEX BRIXIANUS. ;

eum. quia non sequitur nos. Jesus autem dixit Nolite próhibere eum. nemo est enim qui faciat virtutem in nomine meo. et possit cito male loqui de me. Qiii enim non est adversus vos. pro vobis est. Quicumque enim. potum dederit vobis. calicem aquae frigidae in nomine meo. quia (.hristi estis. amen dico vobis non perdet merce,lem suam. Et quicumque scandalizaverit timum ex his pusillis. credentiilli Johannes dicens. Magister vidimus quendam in Ijus in me. bonum est. illi magis. si circumdaretur nomine tuo eicientem daemonia. et prohibuimus mola asina

CODEX C0RBEIENSIS.
est illi.

bant. inter se (a) enim f conquirebant. quis esset illorum major. Et residens vocavit. xii. et ait illis. Si quis vult primus esse. erit omnium novissimus. ct omnium minister. Et accipiens puerum. statuit eum in medio eorum et conplexus eum. dixit illis. Quisquis unum ex hujusmodi pueris. receperit in nomine meo. me recipit. et quicumque me recipit. recipit eum qui me misit. Respondit autem

38. et poterit male loqui de me.
41. de his pusillis modicis credentibus. bonum

VARIANTES LECTIONES.

* Gut. conspexisset, dixit. Vulg. complexus esset, * Gat. aquae frigidae tantum in... quia non perdet. Vulg. ait. aquae in... non perdet.

ILECTIONES CODICIS WINDEBONENSIS ABEUNTES AB ED1T10NE VULGATA.

non me suscipit, sed eum, qui me misit. 57. Respondit illi Johannes, et dicit. 58. Ad ille respondens, dixit eis : si quis vult primus esse, fiat omnium novissimus. 55. sta- Nolite prohibere : nemo est enim.... et poterit male loqui tuit illum. 36. Quisquis ex hujusmodi pueris receperit... de me. 39. adversus vos. 41. ex pusillis his credentibus

[merged small][ocr errors]

inter se enim disquerebant, quis esset major illorum. .54. Tunc consilens, voeavit duodecim: Apostolos, et ait illis :

[ocr errors]

ria collo ejus. et in mare mitteretur. 42. Et, si scandalizaverit te manus tua, abscinde illam : bonum est te debilem introire in vitam; quam duas manus habentem mitti * in gehenmam, in igmeim inextinc45. tibilem, ubi vermis illorum inom morietur, et ignis non extingue

tur. 44. Et si pes tuus scandalizat te, amputa illum: bonum est tibi clodum introire in vitam aeternam ; quam duos pedes habentem mitti in gehennam, ubi ignis est inextinc45. tibilis, ubi vermis eorum non

morietur, et ignis eotumm m0m extinguetur. 46. Et si oculus tuus scandalizat te, exime illum : bonum est tibi luscum introire in regnum Dei; quam duos oculos ' habentem mitti in (b) gehennam f, 47. ubi vermes e0rum non morientur, et ignis mon extinguetur. 48. (c) Omnis hostia * insalabitur. 49. Et bonum est sal : quod si sal * insulsum fuerit, in quo illut condielis? Habete in vobis salem, et pacem habele inter vos. CAPUT X. 1. Et inde surgens, venit in fines Judaeae. . . . . . Jorda. . . . . et v. . . . . . rurSuS

[ocr errors]

ea collum ; ejus, et in mare imittere!ur. 42. Et, si scandalizat te manus tua, abscide illam, et proice abs te : bonum est tibi debilem introire in vitam; quam duas manus habentem ire in gehen43. nam, (a) ubi est ignis inexunguibilis f, ubi Vertmes e0rum non morientur, et ignis e0nouum inOim extinguetur. 44. Et si pes tuuS SCandalizat te, amputa illum : bonum tibi est claudum introire in vitam aeternam ; quam (luos pedes habentem mitti in gehennam , 45. ubi vermes e0rum i10I) morientur, et iguis eo

CODEX BRIXIANUS.

rum non extinguetur. 46. Quod si oculus tuus scandalizat te, exime illum : bonum est tibi luscum introire in regnum Dei ; quam duos oculos habentem mitti in (b) gehennam ;, 47. ubi vermes e0r"uim n0n morientur, et ignis eorum n0n extinguetur. 48. (c) Omnis enim victima sale salietur. 49. Bonum est sal: quod si sal insul- * Sum fuerit, in quo illut condietis ? Habete in vobis salem, et pacem habele inter wos. CAPUT X. 1. Et inde exurgens , venit in fines Judaeae ultra Jordanem ; et (d) convenit

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

turba ad illum, et, sicut soli:us erat, iterum docebat illos. 2. (b) Et f interrogabant eum : Si licet viro uxorem dimittere , templanleS ellim. 3. Quibus respondens, dixit eis: Quid vobis praecepit Moyses? 4. Qui dixerunt : Pertmisit libellum repudii scribere, et dimit. . . . . . pon5. . . n. . Jesus, ait illis : Ad duritiam cordis vestri scripsit vobis praeceptum hoc. 6. Ab imitio aulem crealurae, masculum, et feminam fecit 7. ' ilros Deus. Propter hoc relinquet homo palrem suum, et imatrem (g) suam f, et * adhaerebit uxo8 ri suae; el erunt duo in carne una. lta

CODEX VERCELLENSIS.

que jam non
sunt duo,
sed una ca-
9. ro. Quod er-
go Deus con-
juncxit, hoc
homo non
disseparet.
10. Et iterum do-
mi discipu-
li de hoc in-
terrogave-
runt eum.
M M. Et ait illis : Si
dimiserit
vir uxorem
suam , et du-
xerit aliam,
moechatur
super eam.
12. Et si mulier
discesserit
a viro, et ali-
o nupserit,
adulterium
committit
super illum.
Similiter et
qui diimissam
a viro du-
cit, moecha-
tur.
13. Et offerebant
ei infantes ,
ut tangeret
illos. I)isci-
puli autem
ejus objur-
gabant eos,
qui offere-
bant.
14. Quod cum vi-
disset Jesus,
indignatus
est, et ait illis :
Simite in-

CODEX VERONENSIS.

turba f ad
eum , sicut
consueverat ,
%? et iterum ;
ocebat illos.
2. (b) Et i inter-
rogabant il-
lum. Si licet
viro uxorem
suam dimit-
tere, tem-
ptantes eum.
5. Ad ille respon-
dens , dixit
eis : Quid vo-
bis praecepit
4. Moyses? Qui
dixerunt : Li-
bellum repudii
$. dare f, et
imittere.
5. Quibus respon-
dens Jesus,
ait hoc : Ad
duritiam cor-
dis vestri
scripsit prae-
ceptum istut
g) Moyses f.
. Ab initio
(e) enim f,
masculum,
et feminam
fecit (f) Deus;
7. et dixit ; :
Propter hoc
relinquet ho-
mo patrem
suum , et ma-
trem (g) suam t,
et adhaerebit ' '
ad uxorem
8. suam; et
erunt duo
in carne
uina.

Itaque jam
non Sunt
duo, sed una
9. caro. Quod
ergo Deus
conjuncxit,
homo non
disjungat.
M0. Et in domum
iterum disci-
puli ejus
de eodem
interrogaverunt
eum.
M 1. Et dixit il-
lis : Quicum-
que dimise-
rit uxorem
suam, et
aliam duxe-
rit , adulte-
rium commit-
tit super
12. eam. Et si
mulier (h) ex-
iet a viro f,
et (i) alium f
nupserit, moe-
chatur super il-
lum. Simi-
liter et qui
dimissam ducit,
moechatur.
15. Et offerebant
illi pueros ,
ut tangeret
eos. Disci-
puli autem
commina-
bantur offe-
rentibus.
44. Quos cum
videret Jesus,
indigne tulit,
et ait illis :
Sinite pue-

CODEX BRIXIANUS.

turbae ad eum. et sicut consueberat. iterum do- suae. et erunt duo in carne una. Itaque jam non cebat eos. Et accedentes Pharisaei interrogabant sunt duo sed una caro. Quod ergo I)eus junxit. eum. Si licet homini uxorem dimittere. lemtan- homo non separet. Et in dômo iterum discipuli gjus tes eum. At ille respondeiis. dixit eis. Qaid vobis de eodem sérmone interrogaverunt euui. Et dixit praecepit Moyses. Qui diverunt. Moyses permi- iilis. Quicumque dimiserit uxorein suam et aliam sit libellum répudii scribere. et dimitiere. Et res- duxerit. adultérium commitlit super eam. Et si mupondens Jesus ait illis. Adversus duritiam cordis lier dimiserit virum suum. et alió nupserit moechayestri. scribsit vobis Moyses. praeceptum istud. Ab tur. Et offerebant illi parvulos. ut eos tangeret. Disinitio autem creaturae. masculum et feimiuam fecit cipuli autem ejus comiminabantur offerentibus. Qu0s (f) Deus f. Propter hoc relinquet homo patrem cum videret Jésus. indignatus est. et ait illis. Sinite suum. et matrem (g) suam f. el adhaerebit uxori

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.S

fantes ve-
nire aput
me ; et noli-
te prohibe-
re eos : talium
est enim
* regnum

Dei.
M 5. Amen enim
dico vobis :
Quicumque
nOn rece-
perit reg-
num Dei, tan-
quam infans,
non intra-
hit in illut.
M6. Et in sinu suo
benedice-
bat illos.
M7. Et profici-
scente eo, pro-
currenS
unus, geni-
l)us prostra-
tus, rogabat
eum, (b) dicens i :
Magister
hone, quid
faciam, ut
vilam aeter-
nam possi-
deam ?
M8. Jesus autem in-
tuens illum,
ait illi : Quid
me dicis bo-
num ? Nemo
bonus, * nisi
19. unus Deus. Man-
data nosti ?
Ait : Quae ? Non
adulterium
committes :
Non homi-
cidium faci-

es : Non fura-
veris : Non
falsum tes-
timonium
dices:
Non abnega-
bis : Honora
patrem tu-
um et ma-
trem (d) tuam f.
20. Qui responi-
dens, dixit
ei : Magister,
*haec om-
nia obser-
vabi ab adu.
lescentia
mea : quid
adhuc mihi
deest?
21. Jesus autem in-
tuens illum ,
dilexit eum,
et ait illi :
Unum libi
deest : vade;
quaecum-
que habes,
vende, et di-
vide paupe-
ribus; et ha-
bebis then-
saurum in-
caelo ; et, su-
l)lata cruce ,,
veni, seque-
re me.
22. Et ille contris-
tatus in (e) hoc f
verbo, abiit
tristis : erat
enim liabens
magnam pe-
cuniam.
25. Et respiciens
Jesus, ait disci-

CODEX VERONENSIS.

ros venire
ad me ; et
ne prohibue-
ritis illos :
talium enim
est regnum
I)ei.
15. Amen dico
vobis : Quisque
non receperit
regnum Dei,
velut puer,
non intrabit
16. in illut. Et
(a) convitans
eos, impo-
nebat i ma-
mum super
illos, et l)e-
nedicebat eos.
17. Et cum egressi
essent in via,
praecurrens
quidam, adgeni-
culans, (sic) ro-
gans eum, et
(b) dicens f :
Magister
bone, quid
faciam, ut
vitam aeter-
nam per-
cipiam ?
18. Et Jesus dixit
illi : Quid me
dicis bonum?
Nemo bonus,
nisi (c) unus,
ac solus f
Deus.
19. Praecepta
custodi : Ne
adulteres :
Ne occidas :
Ne fureris :
Ne falsum

testimonium
dixeris : Ne
fraudem fe-
ceris : Ho-
nora pa-
lrem tuum,
et matrem
$ tuam f.
0. Et ille
respondens,
ait illi:
Magister,
omnia haec
observabi
a juven-
lute mea.
21. Jesus au-
teni intuens
eum, oscu-
latus est
eum, et
dixit illi :
Unum tibi
deest : vade;
quaecum-
que habes,
vende, et
da paupe-
ribus ; et
habebis
1hensauros
in caelo;
et veni, se-
quere me.
%2. Et ille
contristatus in
(e) hoc i
verbo, (f) et
abiit tristis :
erat enim
habens
multas (g) pe-
cunias f, et
25. agros. Et
circumspiciens
Jesus, ait dis-

CODEX BRIXIANUS.

parvulos venire ad me. et nolite prohibere eos. ta- moecaveris. Non falsum teslimonium dices. Non lium est enim regnum Dei. Amen dico vobis. Qui- fraudem facies. Ilonora patrem tuum. et matrem cumque non receperit regnum sicut parvulus. non (d) tuain f. At ille respondens ait illi. Magister haec intrabit in illud. Et conyocans eos. inponens ma- omnia ob$ervavi a juventute mea. Jesus autem inmus super illos benedicebat eos. Et cùm egressus tuitus eum. dilexit €um. et dixit illi. Unum tibi deesset. in viam procurrens quidam genu flexo ante est. vade vende omnia lua. et da pauperibus. et hâ; eum rogabat eum (b) dicèns f. Magister bone bebis thensaurum in caelo. et verii séquere me. Ad quid faciam. ut yitam aeternam possideam. Jesus ille contristatus in (e) hoc f verbo. abiit tristis, erat autem dixit ei. Quid me dicis bonum. Nemo bo- enim habens divitiasimultas.Et circumspiciens Jesus. nus. nisi unus Deus. Haec praecepta nosti. Non ait dis

CODEX CORBEIENSIS.

16. Et convocans eos, imponebat manus super possessiones, et pecunias.

illos, etc. - - 23. in regnumi Dei introibunt! Facilius est cam£ 47. procurrens quidam, adgeniculans ante eum. lum per forämen acus transire, quam divitem in re22. llle autem contristatus est in hoc verbo, et gnum Dei.

recessit, et abiit tristis : erat enim habens multas

WARIANTES LECTIONES.

* Gat. regnum caelorum. recenti manu, Dei. Vulg. re

Dei * Gal. nisi solus Deus, Vulg. nisi unus Deus. gnum Dem.

[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »