Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

operantur
45. in eo. Alii au-
tem dicebant :
Quia llelias
est. Alii autem :
Quia Prophe-
ta eSt.
16. Cum audisset
autem Ilero-
des, dixit : Quem
ego decolla-
vi, (b) hic est f * J0-
hannes: hic
a mortuis re-
17. surrexit. Ipse
enim Hero-
des, mittens,
detinuit Jo-
hannem , et
(c) alligavit eum ,
et imisit in
carcerem i
propier He-
rodiadam
uxorem Phi-
lippi fratris
sui, quod nup-
sisset eam.
18. Dicebat enim
Johaunes
Herodi : (d) Quia f
non licet te
habere uxo-
rem fratris
M9. tui. * Herodi-
as autem in-
sidiabatur
ei; et quaerebat
interficere
eum, el non
20. poterat. Ile-

rodes enim
timel)at Jo-
hannen. sci-
ens , illum
virum jus-
tum, el sanc-
lum , et cus-
todiebat eum.
Et, cum audis-
sel eum , mul-
ta faciebat, et
lil)enter eum
audiebat.
21. (g) Die autem op-
portuuo i,
Herodes na-
tali suo ce-
nam fecit
Magistra-
libus , et Tri-
bunis, et Pri-
mis Galilae-
22. ae. Cum
intrasset
autem filia
ipsius Hero-
diadis, et sal-
tasset, et pla-
cuisset lle-
rodi, et discum-
bentibus,
dixit I{ex
puellae : Pe-
te me, quod
vis ; el dabo
23. tibi : et jura-
vit illi mul-
tum : Quoniam,
quodcum-
que me petie-
ris, dabo ti-

CODEX VERONENSIS.

e0.
15. Alii autem
dicebant :
Quod Helias
est. Alii
vero : (a) quod
unus j ex
Prophetis.
16. Qiiod ut
audivit He-
rodes, ait :
Quem ego
decollavi,
(b) ipse est ;
Johannes : hic
surrexit a moi tuis.
17. Ipse Ilerodes
misit, et te-
nuil Johan-
men, et (c) al-
ligatum i!-
lum misit
in carcerem f
propter lIero-
diaden uxorem
fratris sui Phi-
lippi, quia
duxerat eam
uX0i'ein.
48. I)icebat enim
Johannes lle-
rodi : (d) Quia i
non licet
tibi habere
uxorem fra-
tris tui.
19. flerodias au-
tem insidia-
batur ei;
ct quaerebat
eum occide-

re, et mon' 20. poterat. Herodes autem timebat Johaunen, sciens, illum virum justum , et sanctum, et (e) adservabat i eum. £t audiens illum, (f) quia multa faciebat, et libenter eum audiebat. 21. (g) Facta autem opportuna die i, Ilerodes natali suo cenam fecit Principibus, et Tribunis, et Primis Galileae. 22. Et, cum inIrasset (h) filia ; Herodiadis, et saltasset, et placuisset Ilerodi, et his, qui simul recumbebant, dixit I{ex puellae : Pete a me, quod vis; et dabo 25. libi : et juravit illi imulieri : Quia, quodcumque petieris, dabo

CODEX BRIXIANUS.

virtutes in illo. Alii autem dicebant Quia Ilelias est, des enim. metuabat Johannem, sciens eum virum Alii vero dicebant. Quia Propheta est. quasi unus justum. et sanctum. et custodiebat eum. et audiens ex Prophetis. Quo audito IIeródes dicebat. Quem ego enm multa faciebat. et libenter eum videl)at. Et decollavi. Johannen. ip se resurrexit a mortuis. Ipse cum dies oportunus accidisset. Ilerodes tenpore enim ilerodes. iuisit et tenuit Johannem et (c) ali- nalalis sui. éenam fecit Principibus. et Tribunis. et gavit eum. et misit in carcei e f. propter Ilerodia- Primis Galileae.

dem. uxorem Philippi. fratris sui. quia duxerat eam. Et cum introisset (l) filia ; llerodiadis, et saltasDicebat enim Johaiines Herodi. Non licet tibi habere set. et placuisset Ileiodi. et his qui simul cum illo uxorem fratris tui. Ilerodias autem. insidi batur recumbebant. ait Rex puellae. 1'ete a me quod vis. et illi, et volebat euim occidere. el no:i poterat. Hero- dabo tibi. et juravit illi. Quia qnidquid a iure petieris.

[ocr errors]

15. Alii autem dicebant : Quod Helias venit. Alii 25. et juravit ° illi multa : Quia ; quodcumque vero : Quod unus de Prophelis. petieris , etc.

VARIANTES LECTI0NES.

1 Mm. Johannes : hic. Vulg. Joannem, hic.

- tem. Vulg. Herodias autem insidiabatur. * Gal. Herodias autem insidiabatur. Mm. Herodis au

° El ita Ga!.

lECTI0NES C0DICIS VINDEB0NENSIS Af}EUNTES AB EDITIONE VULGATA.

19. et quaerebat occidere eum. 20. justum esse, et sanctum... Et audiens eum. 21. uatalis Herodis, fecit coenam nes. hic a mortuis. '17. misit.... et alligavit eum, et Principibus suis, et. 22. recuml)entibus, dixit puellae. misit in carcerem. Ibid. deest, quia duxerat eam, 25. et juravit illi multa : Quod quidquid me petieris.

BLANCIIINI NOTÆ.

(a) Ante quod unus, deest Propheta est, etiam in eod. Cant.—(b) Veron. addit, ipse est : Vercell. hic est. Et ita lex. Gr. oJrä; $arw. ex Matthæo.—(c) lia et cod. Cant. £, 7sv α) τῶν κατ άζα) εν εις τίν φυλακήν.—(d) Addit

uia, etiam tex. Gr. άτι.—(e) Tex. Gr. hahei, avvs* 23.--(f) Abundat quia —(/) Tex. Gr. habet *zi ysvogivm; !', Cant. pro xvi, hic ponit öi) fig iaz; sùzzipov.— (h) Post filia , deest ipsius, etiam in cod. Cant.

15. Quod lIelias est. Alii autem dicebant : Quasi unus ex Prophetis. 16. Quem ego decollavi hic est Joan

CODEX VERCELLENSIS.

bi; licet dimidiam partem regni mei. 94. Ad illa, cum exisset, dixit matri suae : Quid petam? Et illa dixit : Caput Johannis Baptistae. 25. Et, cum (a) intrasset i ad Regem, dixit : Confestim da mihi super discum caput Johannis Baptistae. 26. Et tristis factus est Rex propter jusjurandum ; et, propter simul recumbentibus, noluit eam spernere : 27. sed (c) statim f * mittens (sic) speculatore, jussit adferri caput (d) ejus f. (e) Et, cum abisseu f, decollavit eum in carcerem, 28. et attulit caput super discum, et dedit illud puellae, et puella dedit inatri suae.

29. Et, cum audis-
sent discipu-
li illius, ve-
nerunl , et
sustulerunt
corpus ejus,
et posuerunt
illud in mo-
30. nimento. Et
C0Invene-
runt Aposto-
li ad Jesum, et
renuntia-
verunt illi
omnia, * quae-
cumque fe-
cerunt, et
docuerunt.
51. Et dixit eis
(f) Jesus i :
Venite,
eainuS se0r-
sum in deser-
to loco, et re-
quiescite
pusillum.
Erant enim,
qui venie-
bant, mul-
ti; nec ci-
bum pote-
rant capere.
52. Et ascenden-
tes in navi,
abierunt
in desertum
locum seor-
55. sum. E1 vide-
runt eos
abeuntes,
et cognove-
runt multi,
et pedestres

CODEX VERONENSIS.

tibi;

etiam si
dimidium
regni mei.
24. Exiit aulem
puella, et
ait matri
suae: Quid
vis, ut petam ?
Ad illa di-
xit : Caput
Joannis
Baptistae.
25. Cumque (a) in-
lrasset ; ad
Regem, ait :
Confestim da
mihi super
discum caput
Johannis
Baptistae.
26. Et (b) contri-
status f [{ex
propter ju-
ramenluin,
et propter
simul recum-
bentes, noluit
ei negare:
27. et (c) confe-
stim f mittens
(sic) speculatore,
jussit auferri
caput (d) ejus f.
(e) Isque
abiit f, et de-
collavit eum
in carcere,
28. et attulit ca-
put ejus in
disco, et de-
dit puellae,
puella autem

dedit illud
matri suae.
29. Quo audito,
discipuli ejus
venerunt,
et tulerunt
corpus ejus,
et posuerunt
illud in mo-;
numento.
30. Et conve-
nerunt Apo-
stoli ad Je-
sum, et re-
1;untiaverunt
omnia, quae fe-
cerant, el
docuerant.
51. Et ait illis
(f) Jesus f :
Venite (g) vos f
secreto 1n
desertum lo-
cum, et re-
quiescite
pusillum.
Erant enim,
qui ibant,
ac redibant,
multi ; et
nec mandu-
candi spa-
tium habe-
bant.
32. Et abierunl
in desertum
locuim secrelo.
55. Quos
ut viderunt
euntes, co-
gnoverunt
multi, et
pedestres

CODEX BRIXIANUS.

dabo tibi. usque ad dimidium regni mei. Exiit illud matri suae. Quo audito discipuli ejus venerunt. autem puella. et dixit matri suae. (juid petam. Et et tulerunt corpus ejus. et posuerunt illud in "'""' illa dixit. Caput Johannis Bapti- tae. mento. Et conveniéntes Aj)ostoli ad Jesum re""!!:

Et ingressâ continuo. cum festinatione ad Regem. ciaverunt illi omnia quae egerant. et docue{*": Et petivit digens. Volo. ut des milii in disco. caput ait illis (f) Jesus f. Venite seorsum. ii). desertum Johannis Baptistae. Et contristatus est ltex. propt«r focum. et fequiescite pusillum. Erant enim,'"'';' jusjurandum autem. et propter simul recumbentes. niebant. et feliebant. multi. et nec nandiicandi; iìoluit ei negare. sed (c) cónfestim f misit specula- spatium habebant. Et asceudeutes in navi. abierulit torem. et praecepit afférri caput (d) èjus f. (é) Isque iii desertum locum. seorsum. Et viderunt e9s abeunabiens f decollavit eum in éarcère. el ailulii cajui tes. et cognoverunt eos multi. et pedestres ejus in disco. et dedit illud puellae. puella autem dedit

(-0!)EX CORBEIENSIS. 26. Et contristatus est Rex, ut audivit : propter 51. Erant enim quidam euntes, et redeuntes; et "*

jusjurandum autem. manducandi spatium habebant. -
28. adtulit caput ejus in lance. 53. concurrerum illuc, et venerunt illuc.

WARIANTES LECTI0NES. ] * Gat. misso statim speculatore. Vulg. sed misso specu- • Mm. quaecumque egerant. Vulg. quae egerant. at0te. LECTioNEs codicis viNDEBONENSIS ABEUNTES AB ED1t10NE VULGATA.

[ocr errors]
[ocr errors]

CoDEX VERCELLENsis.

ex omnibus
civitatibus
COncurre-
runt ibi, et
Venerunt.
54. (b) * Et egressus,
ut vidit ; tur-
ham mag-
nam Jesus,
misertus
est eis, qui
erant ve-

luti peco

ra, '; n0n
habebant
pastorem ; et
coepit doce-
re eos mul-
35. ta. Jam
autem, cum
esset hora
multa, ac-
CeSSerunt
discipuli il-
lius, dicen-
tes : (c) Quia f de-
sertus est lo-
cus hie,
et hora jam
36. multa : dimit-
te itaque il-
los ; ut, eum;-
tes im proxi-
mas villas,
et munici-
pia, emant si-
bi, quod man-

37. ducent. Et
respondens,
dixit eis Jesus :
Date illis
manduca-
re. Et di-
xerunt ei :
Euntes, eme-
imus dena-
riis ducen-
tis panes, et
dabimus il-
lis, ut man-
58. ducent, Et
dixit eis: (sic)
Quod
panes habe-
tis ? Ite, et vi-
dete. Et, cum
cognovis-
sent, * dixe-
runt ei : Quin-
que panes,
et duos pis-
39. ces. Et prae- ,
cepit eis Jesns, '
ut discum-
berent om-
nes super
viridem
40. faenum. Et
discubue-
runt cen-
teni, et quin-
quageni.
41. Et, acceptis
v. panibus,

CODEX VERONENSIS.

ab omnibus
civitatil)us
COncurrerunt
ibi, et (a) con-
venerunt illuc f.
54. (b) Egressiis
autem, ut
vidit f mnl-
tam turbam
Jesus, miser-
tus est super
eos, qui erant
velut oves,
non haben-
tes pastorem :
et coepit
docere illos
55. multa. Et,
cum jam
hora fieret,
accesSerunt
discipuli ejus,
dicentes ei :
(c) Quia f
desertus
(d) locus i est,
et hora jam
praeteriit,
et quia mul-
tae turhae
56. sunt, dimitte
illos ; ut, euntes
in proximas
villas, el ca-
stella, emant
sibi (e) panem ,
quod man-

ducent, quia hic non habent f. 37. Et Respondens, dixit illis : I)ale illis vos manducare. Et (f) dicunt f ei : Ibimus, el einemuS denariis ducentis panes, et dabimus illis, ut mandncent. 38. Ait illis (g) Jesus f : (sic) Quod panes habetis ? Ite, videte. Quo cognito, dicunt ei : Quinque, et duos pisces. 39. Et praecepit illis Jesus, ut discumberent omnes secundum contubernia sua supra viridem faenum. 40. Et discubuerunt in partes, per centenos, et (h) per f quinquagenos. 41. Et, acceptis

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

et duobus piscibus, respiciens in caelum. benedixit, et coufregit panes, et ιlahal discipulis suis, uti adponerent :ante eos; et duos pisces par1itus est om. 42. nibus. Et manducaverunt omnes, et satiati sunt. 45. Et sustulerunt reliquias fragmentorum xii. copluinos plenos, et * de pisci44. bus. Et erant, qui ederant, v. milia vi45. rorum. Et protinus (c) exurgens f , coegit discipulos su0S aSCendere (d) in f naviculam, (e) et praecedere f se in contra Bessaida ; cum ipse dimitteret 46. turbam. Et, cum dimisisset eos, abiit

47. Et cum sero factum esset, jam erat navis in medio mari, et ipse * solus super terram. 48. Et cum vidisset (g) remigantes, et laborantes t, (erat enim illis Ven[us C0ntrarins) circa quarlam vigiliam noctis venit, ambulans Jesus super marem, et volebat praeterire 49. illos. . . . li, cum vidisSent eum ambulantem super mare, putaverunt phantasma esse, (h) et exclama50. verunt * omnes, et conturbati sunt f. Statimque allocutus est (i) ad cos, dicens f : Animaequi estole, ego sum, nolite time51. re. Et ascendit. . . avem,

[blocks in formation]

- - . in montem, cessavit * in montem - - - - - - • • ut Oraret. Wei/tuS. Orare. tus. Et. . . . . 47. Et cum sero Et abun

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. raectis, et venit Jesus ambulans super mare, et volebat P

41. utiapi onerentante eos. 45. Etstatim exurgens, coegit... asc ndere navem, et praecedere... a Bessaida. 47. jani erat uavis. 48. Et videt eos reiuigantes, et laborantes, (erat enium ventus conlrarius) et erat hora circa quartam vigiliam no

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS. CODEX VERONENSIS.

nm. . . . . Inler sc stubebant cum admiratio. . . . . . 52. enim intellexerunt de panibus; erat enim cor illorum obtusum. 55. Et (b) inde f, cum transfretassent, * pervenerunt ad terram Gennesa54. ret. * Cum exissent de navi, continuo cognoverunt 55. eum : circumeunleS atitem universam regionem illam, coeperunt super grabbatos adferre omnes , qui se male habebant, circumferel)anl enim eos, ubicumque audissent Jesum es56. se. Et quocumque ° introibat in municipia, vel a

gros, aut in civitates, in foro, et in plataeis ponebant aegros, et rogabaiul eum, ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerei, t : et quicumque teligerunt, sauati Sunl. CAPUT VII. M. Et conveniunt ad euim Pharisaei, et quidam de Scribis, qui venerant ab Ilierosolymis. 2. Qui cum, vidissent quosdam ex discipulis ejus inmundis imanibus, hoc est inlolis, edenles panes , . . . . erave3. runt. Pharisaei. . . . et omnes Judaei nisi momeiito laverint manuS, n0n edunt (f) panem j, lenenles

dautius inlr;a se S!iipebant, (a) et mirabantur f, 52. non enim intellexerant in panibus; c()r autein illorum obluSuin erat. 55. Et transfretantes (b) inde f venerunt in terram (g) Gennesar T. 54. Et cum exissent de navi, continuo cognoverunt 55. illum : et circum curtentes universam conlinem regionis illius, coeperunt (d) in grabattis adferre omnes male habentes, circumferebant autem illos, ubicumque audiebant esse Jesum f. 56. Et quocumque iret in castellis, vel villis, vel civitatibus,

in plateis, ponebant universos infirmos, et rogabant eum, ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent : et quicumque tangebant, salvi fie

anl. CAPUT VII.

1. Et convenerunt ad eum Pharisaei , et quidam de Scribis, qui venerant ab Hierosoly2. mis. Cum viderent quosdam ex discipulis ejus non lolis manibus manducare (e) panem i. 3. Pharisaei autem , et , omnes Judaei, nisi subinde laverint manus, non manducant

(f) panem f, tenenleS

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »